Simply Arduino in Arabic .pdfNom original: Simply Arduino in Arabic.pdf
Titre: تعلم المتحكمه الدقيقه مفتوحه المصدر Arduino
Auteur: Abdallah Ali Abdallah

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/11/2013 à 16:30, depuis l'adresse IP 197.7.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 4655 fois.
Taille du document: 11.7 Mo (186 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫سخصة انكتاب‬
‫انكتاب يخضع نهشخصً انحشي مفتوحً انمصذس تصوستً األنكتشوويً مجاواً‬
‫و يمكىك ان تىششي او تُعذنً كيفما تشاء ششط أن تزكٌش انمصذس‬
‫‪ ‬انصوس ثالثيً االتعاد انمستخذمً فى انكتاب مأخوري مه موقع‬
‫‪ oomlout.co.uk‬و تخضع ايضا نهشخصً انحشي مفتوحً انمصذس‬
‫‪ ‬يمكىك ان تستغم رنك انعمم تصوسي تجاسيً تششط انحصول‬
‫عهى ارن مثاشش مه انمؤنف‪.‬‬

‫ارا اعجثك انكتاب وأحثثت دعم انكاتة و انمزيذ مه انكتة‬
‫انعشتيً انحشي مفتوحً انمصذس فال تتشدد تانتواصم معى‬
‫‪abdallah.ali.abdallah.elmasry@gmail.com‬‬

‫‪1‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫اهداء‬
‫اىل والدى العزيز‪....‬‬
‫اىل والدتى العزيزة‪....‬‬
‫م‬

‫اىل كل من ساهم فى نشر املعرفه حبريه‬
‫‪www.networkset.net‬‬
‫‪ www.aabouzaid.com‬م‬
‫‪ www.shabayek.com‬م‬
‫‪linuxac.org‬‬

‫‪2‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫فّسض الكتاب‬
‫رسطَماظؽؿاب‪....................................................................................‬م(مم‪1‬م) م‬
‫ىغهِىاتمحقلماظؽؿاب‪........................................................................‬م(م‪5‬مم) م‬
‫ؽؿاتماظدضقؼف‪....................................‬م(م‪7‬م) م‬
‫قِ‬
‫اهفطو األِو‪:‬معؼدعفمسـماردوؼـقموماٌُؿ  ‬
‫اهفطو اهثاًٖ‪:‬ماظؿففقزات‪......................................................................‬م(‪ )21‬م‬
‫اهفطو اهثاهج‪:‬مابدأمععماردوؼـقم‪..............................................................‬م(‪ )43‬م‬
‫اهفطو اهرابػ‪:‬مادؿكداممايلاداتم‪..........................................................‬م(‪ )77‬م‬
‫اهفطو اهساىش‪:‬ماظؿقاصؾمععمايادبماآل‪..............................................‪‬م(‪ )92‬م‬
‫اهفطو اهسادش‪:‬مادؿكدامماحملرطاتم‪....................................................‬م(‪ )113‬م‬
‫اهفطو اهسابػ‪:‬مودائؾماألدخالموماالخراجماٌؿؼدعف‪...................................‬م(‪ )125‬م‬
‫اهفطو اهثاىن‪:‬مأشطقفماردوؼـقم‪..............................................................‬م(‪ )166‬م‬
‫اهفطو اهتاسػ‪:‬متارؼخمتطقرماردوؼـق‪........................................................‬م(‪ )173‬م‬
‫تغهي ِ صارن االسرّنمم‪.................................................Fablab Egypt‬م(‪)179‬‬
‫ىهذل اهىراحػ‪:‬معراجعم(طؿبم‪+‬معقاضعمتعؾقؿقف)‪..........................................‬م(‪ )183‬م‬
‫م‬
‫م م‬

‫‪3‬‬

ٛ‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‬

Simplify Arduino

4

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫م‬

‫الف‪٠‬ات املشتّدفْ وَ الكتاب‬

‫ا‪‪‬مطؾمعـمؼرؼدمتعؾؿمتؼـقااتماظاؿقؽؿماآل‪‪‬مبلافقظفمومؼلارمداقا م‬

‫طااانمظااؽمععرصاافمتؼـقاافماومخاااهمباٌؿقؽؿاااتماظدضقؼاافماومحؿااكمعااام‬
‫زظااتمصااكمبداؼاافمتعؾُاؿمػااذامالااالموما‪‪‬مطااؾمعااـمظدؼاافماظ ااغػم‬
‫ٌعرصفمماىقؾماىدؼدمعـماٌؿقؽؿاتماظدضقؼفمعػؿقحفماٌصدرم م‬

‫ِن احتاج اىل خربٓ ف‪ ٜ‬دلاه اإللكرتٌٔٗات ٔ الربدل‪ ٛ‬حت‪ ٜ‬اقسأ ِرا الكتاب ؟‬
‫‪‬‬

‫بعاااضماٌعرصااافمباداداااقاتماالظؽرتوغقااااتموماظا•ااافم‬
‫‣ؾذهمجدامالطـفامظقلتمذارطممضارورىممظؾاؿعؾؿممصؾؼادم‬
‫ضؿااتمبؽؿاباافماٌعؾقعاااتمبسدااؾقبمداافؾمومعقلاارمضاادرم‬
‫االعؽانمومميؽـؽماذامواجفتمصعقبفمعامانمتراداؾـكم‬
‫سؾكماظاؼدماالظؽرتوغكم‪ ‬م‬

‫م‬

‫وا الر‪ ٝ‬سٕف اتعمىْ ف‪ِ ٜ‬را الكتاب؟؟‬
‫‪ ‬طقػمتصؿؿماإلظؽرتوغقاتماظؿػاسؾقةمبـػلؽ م‬
‫‪ ‬اظعؿؾمسؾكمبقؽةمتطقؼرماردًِِّم‪Arduino IDE‬‬
‫‪ ‬اظؿقؽؿماالظؽرتوغكمظؽؾمعامػقمحقظؽمعـماجفزهماظؽرتوغقفم م‬

‫‪5‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬
‫مسييّحغهن اهمتييا‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫تؽؿلاابماٌفاااراتماألوظقاافم‬

‫ظػفؿماألطاقادماظا•قافماٌلاؿكدعفممصاكمماظعدؼادم‬
‫عاـماٌ اارؼعماظؿاكمتعؿؿاادمسؾاكمماردًِّيِم‪,‬موظؼاادم‬
‫اضااػتماظعدؼااادمعاااـماٌصااادرماًارجقااافماظؿاااكم‬
‫هؿقىمسؾكماظعدؼدمعـماٌ ارؼعماظرائعفموماظؿاكم‬
‫ميؽـؽمانمتـػذػامبـػلؽمبعدمضرا ةماظؽؿابم م‬

‫كٗف مت تصىٗي الكتاب ؟‬
‫تييي تطييىّيماظؽؿااابمبسدااؾقبمؼعؿؿاادمسؾااكماظ اارحمباألعـؾاافم‬
‫‪Examples‬مومحقثمؼؿؿمتؼدؼؿماٌعؾقعاتمسؾكمػقؽافمأعـؾافم‬
‫صااغ همومؼؼاادممطااؾمعـااالمجااز ممجدؼاادمصااكمتعؾااؿمظغاافمبر•اافم‬
‫اردوؼـق ‪,‬مطؿامدؿفدم‮مغفاؼةمطؾمصصؾمصػقفم․صصفمظؽكم‬
‫تؽؿبمعالحظاتؽماظ كصقة‪ .‬م‬
‫ماذامطـتمعـمعلؿكدعلموؼـدوزممميؽـؽمأنمتؽؿبمداخاؾمعؾػااتماظؽؿابماإلظؽرتوغقاةم‬
‫عاـمغاق م‪PDF‬مباداؿكداممبرغااعجم‪Foxit PDF‬موماذامطـاتمتؼارأمماظؽؿاابمباداؿكدامم‬
‫ظقحماظؽرتوغكم ‪Tablet‬عـؾم ‪ Ipad‬ميؽـؽمادؿكداممبرغاعجم ‪Good Reader‬مععم‬
‫عالحظفمانماظؽؿابمعؿقاصاؼمعاعم‫قاعماجفازهماظؿابؾاتماٌكؿؾػافماظؿاكمشؿؾاؽمذاذافم‬
‫بؼقاسم‪4‬مبقصفماوماطام‪ .‬م‬

‫‪6‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫اهفطو األِو‬
‫عؼدعفما‪‪‬مساملماردوؼـقموماٌؿقؽؿاتماظدضقؼف‬

‫‪Introduction to Arduino & microcontrollers‬‬

‫‪7‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫ىًي مزىينم ظاقسمبؾعقادمطااانماظعؿاؾمسؾاكمصاـاسفمدائارهماظؽرتوغقافمظؾؼقااامم‬
‫بقزقػاافمععقـاافمؼعـااكمبـااا متصااؿقؿماظؽرتوغااكمععؼاادمعااـمعؽقغاااتمعـااؾم‬
‫اٌؼاوعات‪,‬ماٌؽـػات‪,‬ماٌؾػات‪,‬ماظرتاغزدؿقر‪...‬اخل‪ .‬م‬
‫م‬

‫ماًتماظادوائرماالظؽرتوغقافمبابؿافماظؿصاؿقؿموماساادهم‬
‫تغ ماومتعدؼؾمجز مبلقطمصقفامطانمؼعـكماظؽـ معاـم‬
‫سؿؾقاتمععؼدهمعـؾماظؾقاممومضطعماالدالكموماساادهم‬
‫اظـظاارمصااكماٌكططاااتماالظؽرتوغقاافموماظؽااـ معااـم‬
‫االعااقرماٌزسفاافموماظؿااكمادتمإ‪‪‬ماضؿصااارموزقػاافم‬
‫تطااقؼرماٌـؿفاااتماالظؽرتوغقاافمسؾااكم•ؿقمساافمعااـم‬
‫اٌفـددنيماٌؿكصصنيمصؼط‪ .‬م‬
‫م‬
‫م‬

‫بفضوماظؿطقرماظؿؽـقظقجكمصكم•الماذؾاهماٌقصالتموم‬
‫اخارتا ماظادوائرماٌد•افم ‪Integrated Circuits‬‬
‫)‪(IC‬ماصؾحمعاـماٌؿؽاـموضاعمدائارهماظؽرتوغقافمطاعؾافم‬
‫سؾكمذر
فمصغ همحفؿفاامضادمالمؼؿفااوزمرأسماظادبقسم‬
‫حؿااكماغاافمصااكماظقضااتمايااا‪‪‬مػـاااكمدوائاارماظؽرتوغمقاافم‬
‫حفؿفامؼؼدرمباظـاغقمعرتم‪Nano Meter‬موماظؿكمالمميؽـم‬
‫روئقؿفاماالمبسدؿكدممعؽااتمضقئقفمخاصف‪ .‬م‬

‫‪8‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫مىا ادٗمتطقرمم‪Integrated Circuits‬ما‪‪‬مزفقرمجقؾمخاصمعـماظادوائرماالظؽرتوغقافم‬
‫ؼلاؿكماٌؿقؽؿااتماظدضقؼافمم ‪Micro Controllers‬مومػاكماذاؾفممبؽؿؾقاقمترمعصاغرمضاباؾم‬
‫ظؾا•فمالدا م•ؿقسفمعـماظقزائػمعـؾمضرائفمدرجفمحراره‪,‬ماظؿقؽؿمصاكم‣اركمطفرباك‪,‬م‬
‫اومحؿكمادارهمخطقطماالغؿااجمصاكماٌصااغعم‬
‫اظؽاى‪,‬ممومطؾمذظؽمؼؿؿمبؾلاارفمساـمررؼاؼم‬
‫اواعرمبر•قافمومباذظؽممهقظاتمتؼـقافمصاـاسفم‬
‫اظاادوائرموماالغظؿاافماالظؽرتوغقاافمعااـماظؿصااؿقؿم‬
‫االظؽرتوغكماظؾقتماٌعؿؿدمسؾاكماٌؽقغااتم‬
‫اظصااؾؾفمصؼااطما‪‪‬ماواعاارمبر•قاافمميؽااـمالىم‬
‫صردمانمؼؽؿؾفامومؼصؿؿفامبـػلفمبلفقظفمومؼلر‪ .‬م‬
‫م‬
‫م‬

‫تتىّزماٌؿقؽؿاتماظدضقؼافماؼااامبسعؽاغقافماظاؿغ موماظؿعادؼؾم‬
‫صاكماىموضاتمم‪,‬مبؽااؾمبلاارفمظااقماردتمانمتغا مذاقؽامعااامصااكم‬
‫ع ااروسؽمميؽـااؽمذظااؽمباظؿعاادؼؾمصااكماظلااطقرماظا•قاافموم‬
‫اسااادهموضااعماالواعاارماىدؼاادهمسؾااكماٌؿقؽؿ امفماظدضقؼ افموم‬
‫وربؿفاااماطـاارمعااـمعاارهممومػؽااذاما‪‪‬مانمتصااؾمع ااروسؽم‬
‫ظؾفدفماٌـ قدم‪ ...‬م‬
‫م‬
‫م‬

‫‪9‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫اردًِّييِ ‪Arduino‬‬

‫ػااكمبااقردهماظؽرتوغقاافمعػؿقحاافم‬

‫اٌصاادرم ‪Open Hardware‬مظؿطااقؼرماظؽااـ معااـماالصؽااارموم‬
‫اٌ ااارؼعماٌؿعؾؼاافمباااظؿقؽؿماآل‪‪‬مبصااقرهمداافؾفمومبلااقطفمسااـم‬
‫ررؼاؼماداؿكداممظغافمبر•افمعػؿقحافماٌصادرم ‪Arduino C‬موم‬
‫ؼااؿؿمبر•ااافماٌؿقؽؿاافماٌقجاااقدهمسؾااكماظؾاااقردهمبسداااؿكدامم‬
‫برغااااعجمخااااصمؼلاااؿكم‬

‫‪Development‬‬

‫‪Integrated‬‬

‫‪IDE:‬‬

‫‪Arduino‬‬

‫‪Environment‬موماظاااااذىمؼؿااا اقصرم•اغاااااامظؾؿقؿقاااااؾمعاااااـمعقضاااااعماردوؼـاااااقماظر‬

‫ااا اكمم‬

‫‪http://arduino.cc‬‬

‫وا وعٍ‪ ٜ‬اُ ازدٍٖٕٔ وفتٕح املصدز ؟؟‬
‫ّغًٖ اًيَمميؽـاؽماالراال موماظؿعادؼؾمسؾاكم‬
‫اظؿصااؿقؿاتماهلـددااقةموماظ ااػراتماٌصاادرؼةم‬
‫‪Source Codes‬مظؽؾمعـمبقرداتماردًِِّم‬
‫اٌكؿؾػةم‪Arduino Boards‬موم ‪Arduino‬‬
‫‪IDE‬معااامؼؿـاداابمععااؽمومميؽـ اؽم اؼا ااًم‬
‫تطقؼرمظغةمبر•فم ‪Arduino C‬م‟رؼفمتاعفموم‬
‫االرال مسؾكماظ ػراتماٌصدرؼةماًاصةمبفاام‬
‫طؿامانمطؾمػذهماٌؿقزاتموماظا•قااتم•اغقافمشاعاامسؾاكمشارارمبعاضماظؾقؽااتماظؿطاقؼرهم‬
‫عـؾم ‪Mikro C‬موماظؿكمتؿطؾبمعـؽمذرا مرخصفمعؽؾػفمتصؾمصكمبعاضماالحقاانما‪‪‬ماآلفم‬
‫اظدوالراتمالدؿكداعفا‪ .‬م‬
‫م‬

‫‪10‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫ىا ّىّز بِرداتماردًِِّ مسـمباضكماظؾقرداتماظؿطقؼرؼفمظؾؿؿقؽؿاتمماظدضقؼفماالخرىم‬
‫‪Micro Controllers Development boards‬مػقمعدىماظلفقظفماظؿعاعؾمععفاموم‬
‫بلارفماظؾغفماظا•قفموماظؿكمسؿؾمصرؼؼمعـماؼطاظقامسؾكمتطقؼرػامعـذمسامم‪5002‬محؿكم‬
‫االنم‪,‬مومظؼدممتماذؿؼاقمظغفماردوؼـقماظا•قفمعـمظغفمم ‪processing‬ومظغفم"دكم‪"C‬موماظؿكم‬
‫تعدماداسمظغاتماظا•فمايدؼـفمومصاحؾفممبقرهمتؼـقفماظا•قات‪.‬‬
‫م‬
‫م‬

‫قييد ّظيينماظااؾعضمانماردوؼـااقم‬
‫عصااؿؿمظؾاافقاهمصؼااطمالطااـمػااذام‬
‫ظاااقسمصاااققحمظؼااادممتمتطاااقؼرمهم‬
‫ظقـادااااابم‫قاااااعماٌلاااااؿقؼاتم‬
‫ابؿاااادا معااااـماهلااااقاهموماغؿفااااا م‬
‫باٌ اااارؼعماٌؿطاااقرهموماظااادظقؾم‬
‫اغفمػـااكميقازاتمجؾاارهموعاؾم‬
‫اردًِِّمسؾكمضؿفماٌؿقؽؿاتماظدضقؼفمومػكماعؽاغقفمد•فمصكمع ارؼعمؼؿؿمبر•ؿفاامبؾغااتم‬
‫ػـددقفمعؿطقرهمعـؾم ‪MATLAB‬مومظغفم‪Java‬محقثمدؿفدمعؽؿؾااتمبر•قافمصاكمجااػزهم‬
‫ظؾغفماظاا‪MATLAB‬موماىاصامخاصفمباظؿعاعؾمععماردًِِّ‪ ,‬ومدؿفدمصكمصػقفماٌراجعمبعضم‬
‫اٌقاردماظؿكمتعؾؿؽمطقػقفمادؿكدامماالردوؼـقمععماٌاتمالب‪,‬مطؿامميؽـؽماؼاامادؿكدامم‬

‫ظغفم‪Java‬مومظغفم‪VB.NET‬ممصكماظؿقاصؾمععمبقرداتمماردًِِّماٌكؿؾػف‬

‫‪11‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫عهٖ سبّوماهىثاو‪:‬مميؽـؽمسؿاؾمدائارهمادؿ اعارمظمؾطؼاسمومايارارهمبااالردوؼـقمومارمداام لممم‬
‫اظؾقاغااتما‪‪‬م ‪ MATLAB‬مسؾاكمايادابماآل‪‪‬مالجارام ماظؿقؾاقالتمايلاابقفماٌؿطاقرهمم‬
‫اٌؿقصرمبؾغفم‪ .MATLAB‬م‬

‫م‬

‫ىن امثرماٌ ارؼعماظؿكمابارتماسفابكمطاغتمعلؿؽ اػمزالزلمبسداؿكدامماالردوؼـاقمومظغافم‬
‫بر•فم‪MATLAB‬م ومطاغتمعاـمتصاؿقؿمذاابمصاكماظلاددافمس ارمعاـمسؿارهمصاكماظقالؼااتم‬
‫اٌؿقاادهمحقااثمضاااممبعؿااؾموحاادهمادؿع ااارمومهؾقااؾمظؾاازالزلمبؿؽؾػاافمالمتؿفاااوزم‪50‬مدوالمرم‬
‫بادؿكداممبعضماٌلؿ عراتمومبقردهماردًِِّممصؼطمععماظعؾؿمانماظدوائرماالظؽرتوغقفماٌؿابؾافم‬
‫ضدمتؿؽؾػماطـرمعـم‪5000‬مدوالرمس م‬

‫‪12‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫اًِاؼ بِردات اردًِِّ ‪Arduino Boards‬‬

‫‪Arduino UNO, Arduino Mega, Arduino Nano, Arduino‬‬
‫‪Mini, Arduino Lilypad, Arduino Demulive, Boarduino‬‬

‫تستهفماظؾقرداتمسـمبعاامفام اظاؾعضمعاـمغاحقافمساددماٌكاارجموماٌاداخؾموماظؿاكمهاددم‬
‫سددماالجفزهماظؿكمميؽـماظؿقؽؿمبفامومسددمايلاداتم‪Sensors‬ماظؿكمميؽـمد•فاامعاعم‬
‫اظؾااقردهمومطااذظؽمغااق ماٌؿقؽؿاافماظدضقؼاافمومداارسفماٌعااا ماٌقجااقدم بداخؾاافاموماعؽاغقاافم‬
‫تؾدؼؾفاماممالمومدقفمغؿـاولممصكمػذاماظؽؿابمبقرده‬

‫‪13‬‬

‫‪Arduino Uno‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫ًظرُ عاىَ عهٖ دا‪ٙ‬رُ‬
‫‪Arduino Uno‬‬
‫مدا‪ٙ‬رٔ اهمترًَِّمصغ همتلاؿكدممصاكمبر•افمم‬
‫عؿقؽؿاافممعااـمذاارطفماشااؾم‪ATmega328‬موم‬
‫تقصرمػاذهماظادامئرةمعـاصاذمظؿقصاقؾماٌؽقغااتم‬
‫االظؽرتوغقاافما‪‪‬ماٌؿقؽؿاافمعؾاذاارهمسااـمررؼ اؼمم‪14‬م(عاادخؾم|م․اارج)معااـماظـااق ماظرضؿاالم‬

‫‪Digital In/out‬معـمػذهمال‪14‬مؼقجدم‪6‬مميؽاـماداؿكداعفامطؿكاارجم‪PWM‬مأومعاامؼعارفم‬
‫باهتغدّو اهرقىْ اهىغتىد عهٖ عرض اهًبضيٕ(‪)Pulse-Width modulation‬مومداقفم‬
‫غؿقدثمسـمػذهماًاصقفمصاكمصصاؾمطاعاؾمؼلاؿكماظادخؾموماًارجماظؿؿاابؾكمم ‪Analog‬‬
‫‪Inputs & Outputs‬‬
‫أّضامهقيماظدائرةممسؾكمعفؿازمطرؼلاؿالم‬
‫‪Crystal Oscillator‬بااااااارتددم‪,MHz16‬م‬
‫باالضااااصفما‪‪‬معااادخؾم‪USB‬معاااـمأجاااؾم‬
‫اظؿقاصااؾمعااعمايادااب‪,‬مومػـاااكمعاادخؾم‬
‫ظؾطاضاااةمعـػصاااؾم‪,‬مباالضااااصفما‪‪‬م ‪ICSP‬‬
‫‪header‬مواظااااذيمؼعؿااااامررؼؼاااافماضاااااصقفمم‬
‫ظا•اةماٌؿقؽؿااةموػاالمالمتاازالمعقصااؾةم‬
‫باظؾقردهم(†الفماظا‪)USB‬مومميؽـؽمانممتعؿامبقردهماردوؼـاقممػاذهممباقردهمتطاقؼرمومبر•افم‬
‫عصااغرهمومعٌٌٌٌفقؽاافمظالدااؿكدامماٌؾاذاار‬

‫‪Development Board‬صفااكمتؼرؼؾااامهااقيمطااؾمعااام‬

‫هؿاجمظؽلمتعؿؾمسؾقفامدقا مسـمررؼؼمعـػذماظاا‪USB‬مأومسـمررؼؼمعصدرمخارجكمظؾطاضافمم‬
‫عـؾماظؾطارؼف‪ .‬م‬

‫‪14‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫اىداد اهدا‪ٙ‬رُ باهطاقَ‬

‫‪Power up‬‬

‫ّىمًيينماعادادماظاادائرةمباظطاضااةمإعاامعااـمخاااللمعـػااذم‬
‫اظاا‪USB‬مصؼطمأومسـمررؼاؼماداؿكداممعصادرمخاارجلم‬
‫ظؾؽفرباااا مطؿقاااقلم‪AC\DC‬مظقؿااادماظااادائرةمباىفااادم‬
‫اظالزممظؾعؿؾماومحؿكمسـمررؼاؼمبطارمؼامةم‪9‬مصقظاتماوم‪4‬م‬
‫بطارؼاتم‪1.5‬مصقظتمحقثمؼؿؿمتقصقؾمرر‮ماظؾطارؼاةم‬
‫ا‪‪‬معدخؾماالرضلم‪Gnd‬موماظاام‪Vin‬م‮ماظدائرة‪ .‬م‬
‫م‬
‫م‬
‫مم‬

‫تسيتطّػماظادامئرةماظعؿاؾمسؾاكمجفادمؼارتاوحمبانيمالم‪6‬م‪27-‬مصقظات‪,‬م‬
‫ظؽـم‧بماالغؿؾاهمحقثماغفماذامضؿـاامبؿاسعنيمجفادمأضاؾمعاـم‪7‬مصقظاتم‬
‫صإنماٌكرجماٌؿقؽؿةم‪Pin 5V‬مضدمالمؼلؿطقعمتسعنيمجفدمخرجمؼؾؾاغم‬
‫اظااام‪5‬مصقظاتماٌطؾاقبموضادمؼااىلديما‪‪‬مسادمماداؿؼرارماظادامئرة‪,‬ماعاااماذام‬
‫ضؿـامبؿزوؼدماظدائرةم„فدمأسؾكمعـم‪12‬مصقظتمصإغفمضدمؼىلبرمسؾاكممسـصارم‬
‫تـظقؿماىفدم‪voltage regulator‬موؼىلدىما‪‪‬مارتػا مدرجةمحرارتافمياامؼاىلديما‪‪‬متؾاػمم‬
‫اظؾقردهم‪,‬مظذامصإنم•الماىفدماظذيمؼػاؾمادؿكداعفمػقمعـم‪7‬ما‪‪‬م‪12‬مصقظت‪ .‬م‬

‫‪15‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫ىسارد ِ ىداسو اهطاقَ اهمٍربَّ ههىتذمىٕ‬
‫‪Power Inputs/Outputs‬‬
‫م‪Vin‬مم‪:‬مجفااادماظااادخؾمسـااادعامغلاااؿكدمم‬

‫‪‬‬

‫عصاادرمراضااةمخااارجل‪,‬مميؽــااامتااسعنيماىفاادمعااـم‬
‫خاللمػذاماٌدخؾم‪,‬مإذامطـامغؼاقممبؿاسعنيماظطاضاةم‬
‫ظؾااادائرةمعاااـمخااااللمعااادخؾماحملاااقلمميؽــاااام‬
‫اظقصقلمظفمعـمخاللمػذاماٌدخؾمأؼااً‪.‬‬
‫‪V5‬م‪:‬مجفدمعـؿظؿمؼلؿكدممظؿسعنيماظطاضةم‬

‫‪‬‬

‫ظؾعـاصرماٌلؿكدعفمسؾكماظدائرةمومدقفمغلؿكدعفم‬
‫ظؿقص ماظطاضفمظؾؼطعماالظؽرتوغقفماظؿكمدـاقػفا‪,‬مضادم‬
‫ؼستلمػذاماىفدمعاـمخااللم‪Vin‬مساامعاـظؿمجفادم‬
‫داخؾلمأومتسعقـافمعاـمخااللمعـػاذمالم‪USB‬مأومأيم‬
‫عصدرمجفدمعـؿظؿمبؼقؿفم‪5‬مصقظت‪.‬‬
‫‪V3.3‬م‪:‬معصادرمظؾففادمبؼقؿاةم‪3.3‬مصقظاتم‬

‫‪‬‬

‫عىلعـمعاـمضؾاؾمعاـظؿماىفادماظاداخؾلمظؾادمائرةموم‬
‫أضصكمضقؿةمظلقبماظؿقارمعـمخاللمػذاماًطمػقم‬
‫‪57‬معقؾلمأعؾ ‪.‬‬
‫‪GND‬مم‪:‬ماًطماالرضل‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪16‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫اهىغاهخ اهدقّل ِ اه امرُ ‪Microprocessor‬‬
‫اٌؿقؽؿاتماظدضقؼفماذؾففمبقحدهممحادبمآ‪‪‬مصغ همايفؿمومهقيماٌؿقؽؿافماظدضقؼافمم‬
‫‪ATmega328‬مسؾكمععا مبلرسفم‪ 63‬ىّحامػرتزمومذاطرةمطؾقفمتلاوىمم‪Kilo Byte 33‬‬

‫‪6%‬‬

‫‪3%‬‬
‫‪2%‬‬

‫‪SRAM - 2 Killobyte‬‬
‫‪Flash Disk - 29 Killobyte‬‬
‫‪EEPROM - 1 Killobyte‬‬
‫‪Bootloader 0.5 Killobyte‬‬
‫‪89%‬‬

‫‪o‬‬

‫‪Boot loader‬م‪:‬ماظلقصتموؼرماٌلىللمسـمطقػقفمصفؿماظدائرهمظؾغفم ‪Arduino C‬‬

‫‪o‬‬

‫‪ :SRAM‬متعؿا اظذاطرهماٌُلؿكدعفمصكمتلفقؾماٌؿغ اتمبصقرهمعىلضؿف‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫‪Flash Disk‬م‪:‬معلاااحفم‡زؼـقاافمتلااؿكدمممصااكم‡اازؼـماظاغاااعجماظااذىمدااـؽؿؾفم‬
‫ظؿ غقؾماٌؿقؽؿفم‪,‬مصكماظقػؾافماالو‪‪‬ممضادمؼؾادومػاذاماظارضؿمصاغ مجادامظمؽـافمصاكم‬
‫ايؼقؼفمطاصكمظؽؿابفماظؽـ معـماالواعرمطؿامدـرىمصكماالعـؾفماظؼادعف‪ .‬م‬

‫‪o‬‬

‫‪EEPROM‬م‪:‬ماظذاطرهماٌلىلظفمسـمتلفقؾمبعضماٌؿغ اتمبصقرهمدائؿفمداخاؾم‬

‫اٌؿقؽؿ افمومتظااؾم‣ؿػظاافمبؼقؿؿفااامحؿااكمبعاادمصصااؾماظؽفربااا مومميؽــااامانمغعؿاػااامعـااؾم‬
‫اظلقاضفم‪Hard Disk‬مصكماظؽؿؾققترماظ كصك‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫ىداسو ِ ىسارد اهتذمي‪(I/O) Input & Output Pins‬‬
‫مممّىمنم‡صقصماًطقطماظرضؿقةماالربعفمس رم(‪61‬م‪(Digital Pins‬مطؿاداخؾمأوم․اارجمم‬
‫وذظؽمبادؿكدامماالواعرماظا•قافمطؿاامداـرىمصاكماظػصاؾماظـااغكممومتعؿاؾمػاذهماًطاقطم‬
‫سؾكمجفدماضصاهم‪2‬م صقظتموطاؾمخاطمميؽاـمأنمؼاىلعـمداقبمظؾؿقاارم‟ادودمالم‪10‬معقؾالم‬
‫أعؾ ‪,‬مومػـاكم‪3‬مخطقطمدخؾمشابؾقةم‪Analog‬موععـقغةمعـم‪A0‬ما‪‪‬م‪,A5‬ب ؽؾماصرتاضالم‬
‫تلؿطقعمػذهماٌداخؾمضقاسمجفدمعـمصػرمحؿكم‪2‬مصقظت‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫ىالذظات صسطَّ ‪:‬‬
‫ػذهماظصػقفم․صصفمظؽؿابفمعالحظاتؽماظ كصقفمسـماظػصؾماالولم‪ :‬م‬

‫‪19‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫ُذالدؤَالُذ‪،‬ذفَ َدؾُواذوَرِحَ ِؿؽُمُذ‬
‫حه ُّ‬
‫الْ ِعؾْمُذخَزَا ِئنُذوَمِ ْػتَا ُ‬
‫الؾهُذ‪،‬ذفَإِنَّهُذ ُوؤِجَرُذفِقهِذأَ ِربَ َعةٌذ‪:‬ذالدَّا ِئلُذوَالْؿُ ِدتَ ِؿعُذ‪،‬ذ‬
‫َّ‬
‫وَالْؿُعَؾِّمُذ‪،‬ذوَالْؿُجَابُذلَفُمِ‬

‫ه وَسََّلهَ‬
‫رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ َعلَيِ ِ‬

‫‪20‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫اهفطو اهثاًْ‪ :‬اهتحٍّزات‬
‫اِال‪:‬ماٌؽقغاتماٌادؼفم‪Hardware & Tools‬‬

‫‪21‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫مّف تبدأ استسداي اردًِِّ ِ ىا ا ستذتاد‬
‫دااقفمغلااؿكدممبااقردهمعااـمغااق م‪Arduino UNO‬مومدااؿقؿاجمظؾؿؽقغاااتماظؿاظقاافمطؾداؼاافم‪:‬مم‬
‫(عؾققزف‪:‬مصكمبعضماالعـؾفمدؿقؿاجماضاصاتمهلذهماٌؽقغات) م‬

‫‪Arduino Uno V.3‬‬
‫ػكماظؾاقردهماٌلامؽقظفمساـماداؿؼؾالماألمواعارم‬
‫اظا•قاافمعااـماياداابماآل‪‪‬مومطؿابؿفااامصااكم‬
‫ذاطرهماٌؿقؽؿفماظدضقؼفم ‪ATmega328‬‬
‫ماٌقضقسفمبداخؾفا‬
‫)‪USB printer cable (1 Meter‬‬
‫طاباااؾمرابعااافمظؿقصاااقؾماظؾاااقردهمبايادااابم‬
‫اآل‪,‪‬مميؽـااؽمذاارا ماىمغااق مومؼػاااؾمانم‬
‫ؼؽااقنمضصاا مضاادرماالعؽااانممحؿااكمالمؼلااؾبم‬
‫ازساااجمابـااا ماظعؿااؾم‪,‬رااقلم"مواحاادمعاارتم"م‬
‫دقؽقنماطـرمعـمطاصك م‬

‫هِذَ اهتحار )‪(Breadboard‬‬
‫بااااقردهمخاصاااافمتلااااؿكدممظرتطقاااابمومصااااؽم‬
‫اٌؽقغااااتماالظؽرتوغقااافمسؾقفاااامبلااافقظفمدونم‬
‫اياجفما‪‪‬ميامم‪,‬مميؽـاؽمذارا ماىمحفاؿم‬
‫وؼػاؾم‪Half Sized Breadboard‬‬

‫‪22‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫داِّد ضِ‪( ْٙ‬اهِان ىستهفٕ)‪Colored Leds‬‬

‫بعااااضماظؾقااااداتمومػااااكماذااااؾفمباٌصااااابقحم‬
‫اظصغ همومتعؿؾمسؾكمهقؼؾماظؿقاارماظؽفرباكم‬
‫ا‪‪‬مضاااق ‪,‬مؼػااااؾمانمت ااارتىم‪01‬مظقاااداتم‬
‫بااسظقانمموماحفااامم․ؿؾػااافمومتؿااقصرهمباااسظقانم‬
‫عـااؾ‪:‬اال‬ر‪,‬ماألخااار‪,‬ماظاتؼااا‪,‪‬ماألصااػر‪,‬م‬
‫االبقضموماالزرق م‬
‫ىكاِىات‬

‫‪Resistors‬‬

‫دااـقؿاجما‪‪‬معؼاوعاااتمظؾااؿقؽؿمصااكماظؿقااارم‬
‫اظؽفربكمسؾاكمعاداخؾموم․اارجماٌؿقؽؿافم‬
‫اظدضقؼفمومدـقؿاجماٌؼاوعاتماظؿاظقف‪ :‬م‬
‫)‪Resistor 560 Ohm (x5‬‬
‫‪Resistor 10 Killo-Ohm (x5‬‬
‫)‪AVO Meter (multi-meter device‬‬

‫(استّيييارٓ)مجفاااازممضقااااسمطفربااالمعؿعاااددم‬
‫االدؿكداعاتمومؼلؿطقعمضقاسمماٌؼاوعااتموم‬
‫صرقماىفدمومذدهماظؿقارماظؽفربك‬
‫بغض االسالن ههتِطّالت بّن اهىمًِات ‪Wires‬‬
‫دؿلااؿكدممصااكمتقصااقؾماٌؽقغاااتمبؾعااافامسؾااكم‬
‫ظقحااافماظؿفااااربمومداااؿؿعؾؿمطقاااػمغمؼاااقممبؿففقااازم‬
‫اظلؾؽمبـػلؽمطؿامدـرىمصكماظصػقفماظؿاظقف‪ .‬م‬

‫‪23‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫مّف تُحٍز أسالن اهتِطّو‬
‫ميؽـااؽمايصااقلمسؾااكموصااالتمساظقاافماىااقدهمسااـم‬
‫ررؼؼمادؿكداممضطعفمعـمطابؾم ‪Cat5‬ماٌلاؿكدممصاكم‬
‫وصااالتمذااؾؽاتماياداابماآل‪‪‬مومتلااؿطقعمذاارا همعااـم‬
‫‣التمعلؿؾزعاتماظؽؿؾققترموماظ ؾؽاتم‪ .‬م‬
‫ضؿمباداؿكداممض اارهماالداالكمومضاصمواحادممداـؿكمعارتم‬
‫عااـماىفااؿنيمظؾلااؾؽماٌاارادموفقاازهمطؿااامصااكماظصااقرهم‬
‫االو‪,‪‬مبؿمطررمغػسماظعؿؾقفمعرهماخرىموظؽاـمباارقالم‬
‫․ؿؾػاافمحؿااكمهصااؾمسؾااكم•ؿقساافمادااالكمجاااػزهم‬
‫ظالدؿكداممم م‬
‫م‬
‫اذامطـتمالمتػاؾمانمتؼقممبفذهماظعؿؾقافمميؽـاؽمذارا م‬
‫•ؿقساااافمادااااالكمعؼ اااارهمجاااااػزهمظالدااااؿكدامممعااااعم‬
‫ال ‪breadboard‬مومدؿفدػامصكم‣االتماٌؽقغااتم‬
‫االظؽرتوغقفمم م‬

‫‪24‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫ا ا مًتم صكمعصارمومترشابمصاكمذارا متؾاؽماٌؽقغااتمػـااكم‪3‬م‬
‫عقاضعمعصرؼفممسؾكماالغرتغتمتلؿطقعمرؾبمتؾؽماٌؽقغاتمعـفاام‬
‫ومدااقؿؿمذااقـفامظؾااابمعـزظااؽمصااكممشاااقنمؼااقعنيمومدااقؿؿماضاااصفم‬
‫تؽؾػفماظ قـمسؾكمدعرماٌؽقغات‪.‬م م‬

‫م‬

‫‪http://www.fut-electronics.com‬‬
‫‪http://egyrobots.com‬‬
‫‪http://www.ram-e-shop.com‬‬

‫ماعاماذاممطـتمتػاؾمزؼارهمبعضماحملالمبـػلؽمم م‬
‫ميؽـؽماظذػابما‪‪‬م‣ؾمرامماظؽرتوغقؽسم ‪RAM Electronics‬‬

‫ماٌقجااقدمصااكم"م بييا‬

‫اههييِل " موم‣ااؾمصققت اارماظؽرتوغااقؽسم‬

‫‪Future Electronics‬ماٌقجااقدماعااامممهّييَ ًٌدسييَ عييّن‬
‫صىشمصكمعقدانمعبدُ باصامصكماظعؾادقفم‪ .‬م‬
‫م‬
‫وماذامطـتمصكماحدىماظدولماظعربقفماوماىمدوظافماخارىمالمؼؿاقصرم‬
‫بفام‣التمتؾقعمػذهماٌؽقغاتم(خاصافماردًِّيِ)مميؽـاؽمزؼاارهم‬
‫اٌقضاااعماظؿاااا‪‪‬مومداااؿفدمسؾقااافماظؽاااـ معاااـماٌـؿفااااتماًاصااافم‬
‫بادرًِِّممععماظ قـمالاغكم م‬
‫م‬

‫‪ http://www.buyincoins.com‬م‬

‫طؿامميؽـؽمزؼارهمضائؿفماٌقزسنيماظعاٌقني الردًِِّمظؿؾقثمسـمعقز م‣ؾكمضرؼبمعـؽم‬
‫ساماظرابطماظؿا‪ :‪‬م‬

‫‪ http://arduino.cc/hu/Main/Buy‬م‬

‫‪25‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫م‬

‫م‬

‫حمتوواتذسؾبهذ ‪Arduino Uno‬ذ‬
‫عؾققزفمضدم‡ؿؾػمعؽقغاتماظعؾؾفمعـمبؾدما‪‪‬ماخرىمسؾكمحلبماٌقردمومرضؿم‬
‫اصدارهماظؾقردهمطؿامضدمهؿقىمسؾكمعؾصؼاتماضاصقفمالردوؼـقم م‬
‫‪26‬‬

ٛ‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‬

Simplify Arduino

‫ تحٍّز اهبرىحّات‬:‫ثاًّا‬

Software's
27

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫بّ‪ َٙ‬تطِّر اردًِِّ )‪Arduino (IDE‬‬

‫تغتبرمبقؽفماظؿطقؼرم ‪ Arduino IDE‬االداهماٌلؿكدعفمصكمطؿابفماالطقادماظا•قفمبؾغفم‬
‫‪Arduino C‬ومهقؼؾفامبعدمذظؽما‪‪‬مصقغفمتـػقذؼفمميؽـموضعفامسؾكماٌؿقؽؿفماظدضقؼافم‬
‫اٌقجقدهمسؾكماظؾقردهم‪ .‬م‬

‫تتىّزمبقؽفمتطقؼرماردوؼـقمباظؾلارفموماظلفقظفمصكماظؿعاعؾمصفكمتؽادم‡ؾاقمعاـماىمتعؼقاداتم‬
‫صكماٌظفرمماظعاممومهؿقىمصؼطمسؾكمعام
ؿاجفماٌاعجمظقؾادأمتطاقؼرمباراعجمبؾغافماردوؼـاقم‬
‫دكم‪Arduino C‬مطؿاماغفامتلؿكدممصكمغػسماظقضتمظرصعماظاغااعجمعؾاذارهما‪‪‬ماٌؿقؽؿافم‬
‫اظدضقؼفمومبذظؽمظـمهؿاجما‪‪‬مبرغاعجماخرم․صصمظرصعماظصقغفماظؿـػقذؼفمظؾؾقرده‪ .‬م‬

‫‪28‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫م‬
‫سييّتي اهصييرزمسؾااكمبقؽاافمتطااقؼرماردوؼـااقماظـلااكفماًاصاافمبًِّييدِزمبسسؿؾااارهماطـاارماغظؿاافم‬
‫اظؿ غقؾمذققسامومذفرهمبنيماٌلؿكدعنيمبااظرشؿمعاـماغاكماغصاحمب ادهمبسداؿكداممظقاـؽسم‬

‫الغفم•اغكمومدرؼعمومآعـمباالضاصفما‪‪‬ماغفموفتٕح املصدز ‪Source‬‬

‫‪Open‬م‪,‬م م‬

‫ومصكم‫قعماالحقالمميؽـؽماظعؿؾمسؾكماىمغظاممت غقؾمهب‪.‬م م‬
‫م‬

‫ىن ّرّدمماظؿعرفماطـرمسؾكمغظاممت غقؾمظقاـؽسمػـااكمطؿاابم‬

‫سربكم•اغك ]ماِبًتِ ببساطَ[ عـمتسظقػ‪:‬‬
‫أذىييد ىذىييد أبِزّييدمومؼ اارحمادااؿكداممغظاااممت ااغقؾم‬
‫هًّمش ابًِتِ ‪ Ubuntu‬بادؾقبمدفؾموميؿعممومميؽـاؽم‬
‫هؿقؾفم•اغامعـمسؾكماٌقضعماظر‬

‫كمظؾؽؿابم‪:‬‬

‫‪http://www.simplyubuntu.com/‬‬

‫‪29‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫تًزّو بّ‪ َٙ‬اهتطِّر ‪Arduino IDE‬‬
‫تتيييييِ رمبقؽااااافماظؿطاااااقؼرماظا•قااااافمىؿقاااااعماغظؿااااافماظؿ اااااغقؾم‬
‫اٌكؿؾػا مف ‪Windows, Linux, MAC‬موميؽـاؽمهؿقؾافامعااـم‬
‫اٌقضعماظر‬
‫م‬

‫كمٌطقرىماردوؼـقمسؾكماظرابطماظؿا‪:‪‬م‬

‫‪ http://arduino.cc/hu/Main/Software‬م‬

‫باهًسبَمٌلؿكدعكموؼـدوزماومعاكمضؿمبؿـزؼؾماالصدارهماًاصافمبفؿااممعاـماظارابطماساالهموم‬
‫دؿفدممعؾػمعاغقط‪,‬مضؿمبػؽماظاغطمبسدؿكدامماحدىماظااعجمعـؾم ‪7zip‬مبؿمضؿمبؿ غقؾم‬
‫عؾػم‪arduino.exe‬‬

‫‪30‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫م‬
‫هىسيييتسدىٖمغظااااممظقاااـؽسماوبـؿاااقم‪Ubuntu‬مميؽـاااؽماداااؿكداممعرطااازمماظا•قااااتم‬
‫‪Software center‬مصؼاطما‟اثمساـم ‪Arduino IDE‬مباؿماضاغطمزرم ‪Install‬موم‬
‫باظـلؾفمٌلؿكدعكماغظؿفمظقـؽسماالخرىمعـؾمصقدورام ‪fedora‬مومغلاكفماوباـمداقزىم‬
‫‪Open SUSE‬مدؿفدومبقؽفماظؿطقؼرمعقجقدهمصكمعرطزماظا•قاتماًاصفمباظؿقزؼعفم م‬
‫انمملمتلؿطعما‧ادهمميؽـؽمهؿقؾماٌؾػماًاصمبؾقـؽسمعـمسؾكمماٌقضعماظر‬

‫ك‪ .‬م‬

‫عؾققزف‪:‬متعؿؾماظؾقؽفماظؿطقؼرهمالردوؼـقمبصقرهمادر مسؾكمظقـؽسماطـرمعاـموؼـادوزمظاذظؽم‬

‫اغصحماذامطانمجفازكماٌلؿكدممصكمسؿؾقافماظا•افمذوماعؽاغقااتمعؿقداطفماومضاعقػفممعاـم‬

‫غاحقفم‪Hardware‬مؼػاؾمانمتلؿكدمماحدىمغلخمظقـؽسم م‬
‫‪31‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫بغد االًتٍيا٘معاـمتـصاقبم‪Arduino IDE‬مضاؿم‬
‫باًطقاتماظؿاظقفمظؿقصقؾماظؾقردهمباظؽؿؾققتر‪ :‬م‬
‫م‬
‫‪‬‬

‫ضؿمبؿقصقؾمبقردهماردوؼـقمباظؽابؾمم م‬

‫م‬
‫‪‬‬

‫ادخؾماظطارفماالخارممصاكمصؿقافم ‪USB‬م‬
‫صكمايادابماآل‪‪‬موماغؿظارمضؾاقالمحؿاكم‬

‫‪1‬‬

‫تظفرمظؽمرداظفمتػقدمبسنمجفازمايادابم‬
‫تعرفمسؾكمضطعفمسؿادمجدؼادهم ‪Found‬‬
‫‪Arduino Uno Board‬مبعادمزفاقرم‬
‫تؾاؽماظردااظفمممؼاستكماظقضاتمظؾادأماظعؿااؾم‬
‫سؾكماظؾقؽفماظؿطقؼرؼفم م‬
‫م‬
‫م‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬
‫‪32‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫اهتغرف عهٖ اهِاحٍَ اهرسِىَّ هبّ‪ َٙ‬اهتطِّر‬

‫‪33‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫تؿؽقنمبقؽفماظؿطقؼرماظا•قفمعـمواجففمبلقطفمومتـؼلؿما‪‪‬ماربعفماجزا مرئقلقفم‪ :‬م‬
‫االِو‪:‬مذرؼطماظؼقائؿ م‬
‫اهثاًٖ‪:‬مذرؼطماالواعرماظلرؼعف م‬
‫اهثاهج‪:‬معـطؼفمطؿابفماالطقادماظا•قف م‬
‫اهرابػ‪:‬اىز ماًاصمبعرضماظؿـؾقفاتموماالخطا ماظا•قفمصكممبقؽفماظؿطقؼرم‬

‫تحٍّز بّ‪ َٙ‬اهتطِّر‬
‫اِومخطقهمظؿففقزمماظؾقؽفماظؿطقؼرهمػكماخؿقارماظؾقردهماظؿكمدـؿعاعؾمععفاامومؼاؿؿمذظاؽمساـم‬
‫ررؼؼماظذػابما‪‪‬مضائؿفم‪Tools‬موماخؿقارم ‪Board‬بؿم…ؿاارمغاق ماظؾاقردهماٌؿاقصرهمظادؼـاموم‬
‫صكمػذهماياظفمدـكؿارم‪Arduino Uno‬مطؿامصكماظصقرهماظؿاظقف م‬

‫‪34‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫ثاًْمخطقهممتؿؿمصكمحاظفمزفقرمػذهماظرداظفمبعدمتقصقؾماردوؼـقمموماظؿكمتػقادمباسنماىفاازم‬
‫ملم‧اادمتعرؼػاااتمظؽااكمؼلااؿكدمماردوؼـااقم(تظفاارمشاظؾااامعااعمعلااؿكدعكموؼـاادوزم ‪ Vista‬اوم‬
‫‪)Windows 7‬مموم‧بمانمغؼقممبؿـصقبماظؿعرؼػاتمطاظؿا‪ :‪‬م‬

‫اوال‪:‬ماصؿحمعدؼرماالجفزهم ‪Device Manager‬مطؿامصكماظصقرماظؿاظقفم م‬
‫م‬

‫‪35‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫اخرتم"متصػحماىفازمالخؿقارماظؿعرؼػات"مبؿماخؿارماظػقظدرماظذىمؼقجدمبفمبرغاعجماردوؼـقم م‬

‫‪36‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫بعدػامدقفمتظفرمرداظفمتلسظؽمسـم"اذامعامطـتمترشبمصكمتـصقبمػاذهماظؿعرؼػااتماممالم م‬
‫"ماضغطم ‪Ok‬وماغؿظرمضؾقالمحؿكمتـؿفكمسؿؾقفمتعرؼػماردوؼـقمبـفاحمطؿامصكماظصقرهماظؿاظقفم م‬

‫م‬
‫بعاادماالغؿفااا معااـمتـصااقبماظؿعرؼااػممالحااظمرضااؿماٌـػااذماٌلااؿكدممصااكماردوؼـااقمعااـمعاادؼرم‬
‫االجفزهمطؿامصكماظصقرهماظؿاظقفموماظؿكمتظفرمرضؿماٌـػذم ‪COM3‬م‪,‬متذطرمذظؽماظرضؿمصلقفم‬
‫‥ؿاجفمالحؼاًم(مععمعالحظفمانمذظؽماظرضؿمضدم
ؿؾػمسـدك)م‪ .‬م‬

‫‪37‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫اهسطُِ االسّرُمػكماخؿقارمعـػذماظؿقصقؾمبسردوؼـقمعـمضائؿفم‪Tools – Serial Port‬‬

‫‪38‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫بغد هنمتلؿطقعماظؾدأمصكمطؿابفماولمبرغاعجمظؽمسؾكماالردوؼـقمومذظؽمسـمررؼاؼماخؿقاارم‬
‫‪New‬معـمضائؿفم ‪File‬مماٌقجقدهمب رؼطماظؼقائؿمطؿامصكماظصقرهماظؿاظقف م‬

‫م‬
‫اِ ّىمًنماخؿقارم‪New‬معؾاذرهمعـمذرؼطماالواعرماظلرؼعف م‬
‫م‬

‫‪39‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫اّضام تاقصرمظاؽماظؾقؽافماظؿطقؼرؼافم•ؿقسافمعاـماالعـؾافماظا•قافماىااػزهموماظؿاكمتلاؿطقعم‬
‫اظقصقلماظقفامعـمخاللمضائؿافم ‪ Examples‬اٌقجاقدهمصاكمضائؿافم ‪File‬ماظرئقلاقفمطؿاامصاكم‬
‫اظصقرهماظؿاظقفم م‬

‫‪40‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫ىالذظات صسطَّ ‪:‬‬
‫ػذهماظصػقفم․صصفمظؽؿابفمعالحظاتؽماظ كصقفمسـماظػصؾماظـاغكم‪ :‬م‬

‫‪41‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫ُكنذذَدوِدذالتدَامُحذمَعذمنذخَالػكذالرأي‪،‬ذ‬

‫فإنذملذَوؽُنذ َرأوهذكلذالصوابذفالَذتؽُنذأنتَذ‬
‫كلذاخلطأذبتشبُثكذبرأوك‬
‫فراىسوا ماري أرويه املعروف باسه فولتري‬

‫‪42‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫اهفطو اهثاهج‬
‫ظـؾدأماظعؿؾمععماردوؼـق‬

‫‪Let's get started‬‬

‫‪43‬‬

ٛ‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‬

Simplify Arduino

Example 1: Blinking led ِْٙ‫ تصؾّو داِّد ض‬:‫اهىثاو األِو‬

‫م‬

44

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫ىمًِات اهىثاو (‪:)1‬‬
‫‪ ‬بقردهماردًِِّم‪Arduino Uno‬‬
‫‪Breadboard ‬‬
‫‪ ‬عؼاوعفمطفربقفمبؼقؿفم‪567‬ماومم‬
‫‪ ‬داؼقدمضقئكممضطرم‪17‬معؾكم‬
‫‪ ‬جفازماظؽؿؾققترم‬
‫‪ ‬ورضفماٌلاسدهماٌقجقدهمصكمػذهماظصػقف‬
‫م‬

‫ىا ٌٖ اهِرقَ اهىسياعدُ‪:‬مػاكمورضافمؼاؿؿم‬
‫رؾاسؿفامظرتذدكما‪‪‬مطقػقفموضعماٌؽقغااتم‬
‫االظؽرتوغقاااااافمسؾااااااكمظقحاااااافماظؿفاااااااربم‬

‫‪ Breadboard‬م‬

‫اهسطيُِ االِهييٖ‪:‬مضاؿمبطؾاساافمػاذهماظصااػقفم‬
‫(عؾققزفمسـدماظطؾاسفمالمتؼؿمبؿؽاؾ ماومتصاغ م‬
‫حفؿماظصػقفمومادؿكدممعؼقااسم‪)100%‬مباؿم‬
‫ضااصمورضاافماٌلاااسدهمبعاادمذظااؽمضااعماظقرضاافم‬
‫صااااققم ‪Breadboard‬ممومبؾؿفااااامبادااااؿكدامم‪4‬م‬
‫وصااالتم‪pin-header‬مبااؿماباادأمصااكمتقصااقؾم‬
‫اٌؽقغاتماالظؽرتوغقفمصقضفامطؿمصكماظصقرهم م‬

‫‪45‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫‪Pin-Header‬‬
‫اهِرقَ‬
‫اهىساعدُ‬

‫‪Breadboard‬‬
‫اردًِِّ‬

‫اهسطُِ اهثاًَّ‪:‬عـمبقؽفماظؿطقؼرم‪Arduino IDE‬ممضؿمبعؿؾمعؾػمجدؼدمعـمذرؼطماالواعارم‬
‫اظلرؼعفموماطؿبماالواعرماظا•قفماظؿاظقفمصكماىز ماٌكصصمظؽؿابفماالطقادم م‬

‫م‬

‫‪46‬‬

ٛ‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‬

Simplify Arduino

// Example 01 : Blinking LED
const int LED = 13;
void setup ) (
{
pinMode)LED, OUTPUT(;
}
void loop)(
{
digitalWrite)LED, HIGH(;
delay)1000(;
digitalWrite)LED, LOW(;
delay)1000(;
}

‫م‬

47

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫اهسطُِ اهثاهثَ‪:‬مبعدمانمتـؿفكمعاـمطؿابافم‬
‫اظؽاااقدماظا•اااكماضاااغطمسؾاااكمزرمتسطقااادم‬
‫‪Verify‬مصااكماظ اارؼطماالواعاارماظلاارؼعفمصااكم‬
‫اسؾكمالمم‪IDE‬مبؿماغؿظرمحؿكمتظفرمرداظفم‬
‫صكماالدػؾم‡اكمبسنماظاغاعجمضدماغؿفاكم‬

‫عااـموفقاازماظؽااقدمظقااؿؿمرصعاافمسؾااكمبييِردُ‬
‫االردًِِّم م‬
‫م‬
‫تأمييييدمانمطابااااؾماالردوؼـااااقمعؿصااااؾم‬
‫بايادبمبؿمضؿمباظاغطمسؾكمزرم"مرصعم‬
‫‪Upload‬م "مومذظؽمحؿاكمؼاؿؿمبادأمسؿؾقافمهؿقاؾماظاغااعجما‪‪‬ماٌؿقؽؿافماظدضقؼافموماغؿظارم‬
‫سااادهمباااقاغكمداااؿالحظمسـااادػامانمال ‪ leds‬اٌقجاااقدهمسؾاااكماظؾاااقردهم(عؽؿاااقبم„اغؾفاااام‬
‫‪)Tx/Rx‬بدأتمتائمبلارسفمساظقافمباؿمتؼاػمضؾقاؾممومػاذهماالضاائمفمتعـاكمانماظؾاقردمهمبادأتم‬
‫تلؿؼؾؾمبقاغاتماظاغاعجماظذىمضؿـامبؽؿابؿفم‪,‬مبعادمذظاؽمؼؾادأماظاغااعجموم‧عاؾماظؾقادماظاذىم‬
‫وضعـاهمؼائمومؼـطػئمبسغؿظاممطؾمباغقفم‪ .‬م‬
‫م‬
‫م‬
‫م‬
‫وربٔكم‪‬ماولمع رو مظؽمبسدؿكدامماردوؼـق‪,‬موماالنمدـؼقممبؿ رؼحمومصفؿماظؽقدم‬
‫اظا•كماٌلؿكدممصكمػذاماٌـال‪ .‬م‬

‫‪48‬‬

‫ازدٍٖٕٔ ببشاط‪ٛ‬‬

‫‪Simplify Arduino‬‬

‫صرز اهمِد اهبرىحٖ ‪......‬‬
‫;‪const int LED = 13‬‬
‫ؼؼقممػذاماالعرمبعؿؾمبابتم ‪constant‬مضقؿؿفم=م‪13‬موما‬

‫فم ‪LED‬‬

‫سؤاه ملاذا كتبٍا ِرا الجابت ؟؟‬
‫غؼااقممبسدااؿكدامماظـقابااتمحؿااكمتلاافؾمسؾقـااامتلااؿقفماٌكااارجموماٌااداخؾم‬
‫(‪)Input/Output Pins‬مظؾؿؿقؽؿافماظدضقؼافم‪,‬مصؿاـالمصاكمػاذاماظاغااعجم‬
‫ضؿـامبؿعرؼػمػذاماظـابتمحؿكمغعامسـماٌكرجمرضؿم‪13‬مبسنما‬

‫افم ‪LED‬موم‬

‫بذظؽمظقماردغامانمغسعرماٌؿقؽؿفمصاكماىمجاز معاـماجازا ماظاغااعجمالحؼاامم‬
‫بسنمت غؾماظؾقدماٌقجقدممسؾكماٌكرجمرضؿم‪13‬مماومانمتؼقممبسرػا مذظاؽماظؾقادمظاـم‥ؿااجم‬
‫سـدػامظذطرماظرضؿمومامنامدـذطرمطؾؿفم‪LED‬معؾاذرهمومدؿػفؿماٌؿقؽؿافماظدضقؼافماغـاامغؼصادم‬
‫بفذاماٌكرجمرضؿم‪13‬م م‬
‫م‬
‫اهسطر اهثاًٖذمنذاوامرذ‬

‫( ) ‪Void setup‬‬
‫{‬
‫;(‪pinMode)LED,OUTPUT‬‬
‫}‬

‫الربنامجذهوذتعروفذوزقػهذ‬
‫ال ‪pin‬ذرقمذ‪13‬ذوذالتىذنرمزذهلاذ‬
‫بأدمذ‪LED‬‬

‫‪49‬‬
Télécharger le fichier (PDF)

Simply Arduino in Arabic.pdf (PDF, 11.7 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


low cost iot hardware parts 3
job hardware
breakout board pro leadshine
spqe0nb
my book standard english
datasheet power supply usb

Sur le même sujet..