passion en eau trouble .pdfNom original: passion en eau trouble.pdfTitre: Passions en eaux troubles (roman photos)Auteur: INPES

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par / Acrobat Distiller 7.0.5 pour Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 02/07/2014 à 08:29, depuis l'adresse IP 118.179.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1526 fois.
Taille du document: 6.4 Mo (32 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


2/-!. 0(/4/3 INDD(-!#*7,

$*-0#

0-1 *'#

*3!'#

-*'4'#0

1-.&'#

%#-0%#1

&#,0'#22#

!* 3"#

+30'#*

#"-3 0"

$0 ,}-'1

4'4' ,#

$*'6

*BP @LJžAFBKP
‡ -RFHO\Q %HQG\ 3HVQD

‡ (GRXDUG 'DYLG 6LWERQ

%XVKLQHQJXp RULJLQDLUH GX 6XULQDPH 3LURJXLHU 0DULp j /XFLH
HQIDQWV $ XQH GHX[LqPH IHPPH j O¶H[WpULHXU 5RVDOLH
)UpTXHQWH pJDOHPHQW )ORUH

&pOLEDWDLUH 0pWURSROLWDLQ

‡ )UDQoRLV *DsO &DEHOJXHQ

‡ )ORUH 5RVHO\QH $MLQWRHQD

‡ 9LYLDQH ,MHOWD .DJR

%XVKLQHQJXp 0DvWUHVVH GH -RFHO\Q (VWKpWLFLHQQH

‡ 5RVDOLH 0LOOLH 'LPSD\
%XVKLQHQJXp 'HX[LqPH IHPPH GH -RFHO\Q 8Q HQIDQW XQ ¿ OV
-DORXVH 3RVVHVVLYH

‡ /XFLH 0DJGD 6HHVL
%XVKLQHQJXp 3UHPLqUH IHPPH GH -RFHO\Q 6HFUpWDLUH PpGLFDOH
j O¶K{SLWDO GH 6DLQW /DXUHQW GX 0DURQL 'HX[ HQIDQWV GHX[ ¿ OOHV
(PDQFLSpH FXOWLYpH LQGpSHQGDQWH

‡ 2OLYLHU 5LFKDUG %RQMDVNLQJ

0pGHFLQ j O¶K{SLWDO GH 6DLQW /DXUHQW GX 0DURQL
0DvWUHVVH RFFDVLRQQHOOH GH *HRUJHV 6pURSRVLWLYH

‡ )pOL[ /REE\ $IDMRQD
*XpULVVHXU

‡ &KDQWDO $JQqV 1DZDQJ
*pUDQWH G¶XQ LQVWLWXW GH EHDXWp j 6DLQW /DXUHQW GX 0DURQL

‡ -HDQLQH -RKDQQD %RHZDL
&OLHQWH GH O¶LQVWLWXW GH EHDXWp

‡ *DsWDQ -RVHSK $PHWH

&OLHQW GX %DU SLUDWH GH -DFTXHOLQH 0HLOOHXU DPL GH *HRUJHV

3LURJXLHU

‡ 6RSKLH 6DPDQWKD 1DZDQJ

‡ -DTXHOLQH :LOKHOPLQD 3RPSHD

3HWLWH DPLH G¶2OLYLHU

3DWURQQH GX EDU SLUDWH 9HQG GHV SUpVHUYDWLIV

‡ *HRUJHV 'pYL $MLQWRHQD

‡ 0LFKHO /XGRYLF 3ROXPDU

)LOV G¶+HQULHWWH HW &ODXGH 3LURJXLHU 6pURSRVLWLI

6HUYHXU DX EDU ³/H 6XULPER´

‡ +HQULHWWH 0DULD 0DQJR 0RVDOHV
0qUH GH *HRUJHV

‡ 1RpO\VH *LRYDQQD .DJR
)LOOH GH -RFHO\Q HW /XFLH

‡ &ODXGH 5RQDOG &RI¿

‡ &ODLUH (EUDwVQD .DJR

3qUH GH *HRUJHV

)LOOH GH -RFHO\Q HW /XFLH

‡ 0XULHO +pOqQH $MLQWRHQD
6RHXU GH )ORUH 6HUYHXVH DX EDU ³/H 6XULPER´ j 6DLQW /DXUHQW
GX 0DURQL

‡ +XJR 'DQLHO )DQDV
)LOV GH -RFHO\Q HW 5RVDOLH

/HV ¿ JXUDQWV

6FpQDULVWHV %UXQR *DVSDULQL HQ FROODERUDWLRQ DYHF $JQqV 1DZDQJ

1RRZOLH $JRXVVD 0DULH 3LHUUH *LMPSDL &ROHWWH 0LFKHO
6DEULQD .DJR )DELROD &DVWROL NO\WH )DQDV &DULQR %DQWLIR
/HV &RPpGLHQV ¿ JXUDQWV
/HV SHUVRQQDJHV GH FH URPDQ SKRWR VRQW ¿ FWLIV HW VRQW LQWHUSUp
WpV SDU GHV FRPpGLHQV HW ¿ JXUDQWV /HV VLWXDWLRQV GpFULWHV VRQW
LPDJLQDLUHV
5HPHUFLHPHQWV
1RXV UHPHUFLRQV WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW O¶K{SLWDO GH 6DLQW /DXUHQW
GX 0DURQL HW O¶K{WHO OD 7HQWLDLUH j 6DLQW /DXUHQW GX 0DURQL SRXU
OHXU DFFXHLO HW OHXU DLPDEOH FROODERUDWLRQ
(W QRXV UHPHUFLRQV O¶HQVHPEOH GHV pWDEOLVVHPHQWV HW WRXWHV OHV
SHUVRQQHV TXL RQW DFFHSWp GH PHWWUH OHXUV ORFDX[ PDLVRQV HW
DSSDUWHPHQWV j GLVSRVLWLRQ SRXU OH URPDQ SKRWR

5pDOLVDWHXU %UXQR *DVSDULQL
$VVLVWDQWH UpDOLVDWLRQ HW GLUHFWULFH GH FDVWLQJ $JQqV 1DZDQJ
3KRWRJUDSKH 'DYLG /HGRX[
$VVLVWDQW SKRWRJUDSKH $UQDXG /HGRX[
5pJLVVHXU JpQpUDO HW UHSpUDJHV .DUHQ 'DYLG
0DTXLOOHXVH /pOLDQD $VVHODV
'LUHFWLRQ GH OD SXEOLFDWLRQ ,13(6
&KDUJp GH FRPPXQLFDWLRQ ,13(6 6WpSKDQH 'HODXQD\
&RRUGLQDWLRQ HW UHODWLRQ FOLHQWqOH 6WpSKDQLH %DUWR]]L
3URGXFWLRQ 3DUWHQDLUH 3URGXFWLRQ
&RQFHSWLRQ JUDSKLTXH ZZZ RSL[LGR FRP

&RS\ULJKW ,13(6

2/-!. 0(/4/3 INDD$SUqV SOXVLHXUV MRXUV SDVVpV VXU OH À HXYH
-RFHO\Q HVW GH UHWRXU j 6DLQW /DXUHQW GX 0DURQL

6DOXW -RFHO\Q

6DOXW *DpWDQ 6L WX
VDYDLV FRPPH MH VXLV
FRQWHQW GH UHQWUHU

&D IDLW GL[ MRXUV TXH MH ERVVH
FRPPH XQ IRX -¶DL EHVRLQ GH PH
FKDQJHU OHV LGpHV

3HX DSUqV GDQV O¶LQWLPLWp G¶XQH FKDPEUH G¶K{WHO
-RFHO\Q HW )ORUH V¶DSSUrWHQW j IDLUH O¶DPRXU

'H TXRL WH SODLQV WX " 7X DV GH
OD FKDQFH WRQ DIIDLUH PDUFKH
SOXW{W ELHQ

-H VDLV PD FKpULH PDLV WX FRQQDLV OD VLWXDWLRQ

8QH IRLV OH GpVLU DVVRXYL

4X¶HVW FH TX¶LO \ D "
$ TXRL WX SHQVHV "
7X DV O¶DLU WULVWH

7RXWHV OHV IRLV RQ VH YRLW HQ FRXS
GH YHQW F¶HVW WURS IUXVWUDQW

2/-!. 0(/4/3 INDD

2XL ELHQ V€U PDLV FH Q¶HVW
SDV IDFLOH SRXU PRL$ FKDTXH IRLV WX PH UHVVRUV OH
PrPH EDUDWLQ ,O \ D GHV MRXUV R MH
PH GHPDQGH VL MH QH VXLV SDV MXVWH
ERQQH j WH GRQQHU GX SODLVLU

(VW FH TXH WX DV GLW j /XFLH HW 5RVDOLH
TXH WX YDV PH SUHQGUH SRXU WURLVLqPH
pSRXVH " (W WD IDPLOOH HVW FH TX¶LOV VRQW
DX FRXUDQW DXVVL "
3DV HQFRUH PDLV MH FRPSWDLV
OH IDLUH FHV MRXUV FL

0
S

$UUrWH SRXUTXRL WX GLV oD "

'HSXLV VL[ PRLV TX¶RQ
VH IUpTXHQWH WX PHWV
WRXMRXUV XQ SUpVHUYDWLI
TXDQG RQ IDLW O¶DPRXU "

2Q HQ D GpMj SDUOp HW WX FRQQDLV PRQ SRLQW
GH YXH Oj GHVVXV -¶XWLOLVH V\VWpPDWLTXHPHQW
OD FDSRWH HQ GHKRUV GH PHV GHX[ DXWUHV
IHPPHV &¶HVW FRPPH oD

$

$X FRQWUDLUH VL M¶XWLOLVH OH
SUpVHUYDWLI DYHF WRL F¶HVW
SDUFH TXH MH WH UHVSHFWH
4XDQG QRWUH XQLRQ VHUD
RI¿ FLDOLVpH QRXV IHURQV OH
WHVW HQVHPEOH $SUqV RQ
SRXUUD HQYLVDJHU OHV FKRVHV
GLIIpUHPPHQW HQWUH QRXV

&¶HVW ULGLFXOH 0RQ GHUQLHU WHVW
9,+ GDWH GX PRLV GHUQLHU HW LO
pWDLW QpJDWLI &¶HVW TXH WX QH PH
IDLV SDV FRQ¿ DQFH DORUV "
0DOJUp VHV H[SOLFDWLRQV )ORUH QH VHPEOH SDV FRQYDLQFXH

$OOH] QH IDLV SDV FHWWH
WrWH 7X VDLV ELHQ TXH
MH W¶DLPH GRXGRX

'H UHWRXU FKH] HOOH )ORUH QH SHXW V¶HPSrFKHU GH IDLUH SDUW GH VHV GRXWHV
j VD V°XU FDGHWWH 0XULHO DYHF ODTXHOOH HOOH SDUWDJH XQ DSSDUWHPHQW

$

9UDLPHQW MH QH WH FRPSUHQGV SDV 7¶DV XQ WUDYDLO W¶HV
LQGpSHQGDQWH ¿ QDQFLqUHPHQW 4X¶HVW FH TXH WX SHX[ HVSpUHU
G¶XQ W\SH PDULp DYHF GHX[ IHPPHV HW GHV HQIDQWV "

-H O¶DLPH MH O¶DL GDQV OD
SHDX F¶HVW FRPPH oD

2/-!. 0(/4/3 INDD6HXOHPHQW LO IDXW TXH M¶DUULYH j LQWpJUHU OH IDLW GH OH
SDUWDJHU FRPPH OH YHXW OD WUDGLWLRQ $SUqV WRXW /XFLH
VD SUHPLqUH pSRXVH DSSDUHPPHQW HOOH OH YLW ELHQ

0pGHFLQ RULJLQDLUH GH OD PpWURSROH )UDQoRLV D UpFHPPHQW
SULV VHV IRQFWLRQV j O¶K{SLWDO GH 6DLQW /DXUHQW

$ORUV GLWHV PRL FH TXL YRXV DPqQH "

0rPH VL OD WUDGLWLRQ OH SHUPHW
SHXW rWUH HQFRUH MH WH UDSSHOOH
TXH PDLQWHQDQW OD ORL HQ )UDQFH
LQWHUGLW OD SRO\JDPLH

$YHF PRQ ERXORW GH WUDQVSRUWHXU MH VXLV
VRXYHQW VXU OH À HXYH -¶DL SHXW rWUH DWWUDSp
OD GHQJXH &¶HVW IUpTXHQW SDU LFL

dD IDLW GHX[ MRXUV TXH MH QH PH
VHQV SDV ELHQ HW M¶DL GH OD ¿ qYUH
(W ELHQ QRXV DOORQV
YRLU oD GH SOXV SUqV

$ O¶LVVXH GH O¶H[DPHQ«

$ORUV GRFWHXU YRXV
SHQVH] TXH F¶HVW oD "

-H SUpIqUH QH ULHQ ODLVVHU DX KDVDUG $ FRPPHQFHU SDU
GHV H[DPHQV VDQJXLQV FRPSOHWV D¿ Q GH YpUL¿ HU TX¶RQ
HVW ELHQ HQ SUpVHQFH GX YLUXV GH OD GHQJXH 3RXU OH WHVW
GX YLUXV GX 6LGD LO PH IDXW QpDQPRLQV YRWUH DFFRUG
2XL ELHQ V€U

dD SRXUUDLW O¶rWUH HIIHFWLYHPHQW
PDLV GDQV OH GRXWH LO HVW
SUpIpUDEOH GH SURFpGHU j GHV
H[DPHQV SOXV DSSURIRQGLV
$SUqV OH GpSDUW GH *HRUJHV«

7HQH] GRFWHXU MH YRXV DL DSSRUWp OH
GRVVLHU TXH YRXV P¶DYH] GHPDQGp

V
U

'¶RULJLQH %XVKLQHQJXp VD VHFUpWDLUH OXL IDFLOLWH OD WkFKH GDQV
VHV UDSSRUWV DYHF OHV SDWLHQWV HW OH SHUVRQQHO GH O¶K{SLWDO

&RPPHQW IHUDLV MH VDQV YRXV "
9RXV P¶rWHV SUpFLHXVH MH QH FHVVH
GH OH UpSpWHU DXWRXU GH PRL

$K RXL MH YRXV
UHPHUFLH /XFLH

2K LO QH IDXW SDV H[DJpUHU
M¶HVVDLH VHXOHPHQW GH IDLUH
GH PRQ PLHX[

2/-!. 0(/4/3 INDD$ SURSRV M¶DL XQ VHUYLFH j YRXV GHPDQGHU
/XFLH $ YRV PRPHQWV SHUGXV M¶DL SHQVp TXH
YRXV SRXUULH] SHXW rWUH P¶DSSUHQGUH TXHOTXHV
UXGLPHQWV GH %XVKLQHQJXH WRQJR

3

9RXV VDYH] PRQ PDUL HVW SLURJXLHU 6L oD YRXV GLW MH
SRXUUDLV OXL GHPDQGHU GH YRXV HPPHQHU XQ GLPDQFKH
DYHF OXL MXVTX¶j $SDWRX dD YRXV SHUPHWWUDLW G¶DYRLU XQH
PHLOOHXUH LGpH GH OD SRSXODWLRQ TXL YLW VXU OH À HXYH

&¶HVW XQH WUqV ERQQH
LGpH -¶HQ VHUDLV UDYL
&H VHUD DYHF SODLVLU

(O

'H VRQ F{Wp -RFHO\Q UHQG YLVLWH j 5RVDOLH VD GHX[LqPH pSRXVH

(Q¿ Q WH YRLOj -H PH GHPDQGDLV
VL QRXV DYLRQV HQFRUH XQH SODFH
GDQV WD YLH

&¶HVW oD 3RXU DOOHU UHWURXYHU
WRQ HVWKpWLFLHQQH

4XHO DFFXHLO -H SHQVDLV TXH WX
VHUDLV SOXW{W FRQWHQWH GH PH YRLU
6L WX YHX[ MH SHX[ UHSDUWLU«
-H YRLV TX¶RQ W¶D
ELHQ LQIRUPpH
-¶DOODLV GH WRXWH
IDoRQ W¶HQ SDUOHU
-H YDLV OD SUHQGUH
FRPPH WURLVLqPH
pSRXVH
6

6L WX FURLV TXH MH YDLV DFFHSWHU
oD WX PH FRQQDLV PDO

/D VHXOH LGpH GH VH YRLU VXSSODQWHU SDU XQH DXWUH IHPPH
GH VXUFURvW SOXV MHXQH TX¶HOOH OXL HVW LQVXSSRUWDEOH

-H QH OH ODLVVHUDL
SDV P¶LPSRVHU FHWWH
VLWXDWLRQ DK oD QRQ
-H W¶HQ SULH QH FULH SDV
VL IRUW WX IDLV SHXU DX
SHWLW

2/-!. 0(/4/3 INDD3HQGDQW FH WHPSV DX EDU SLUDWH WHQX SDU -DFTXHOLQH

'LV PRL 2OLYLHU F¶HVW
QRXYHDX FH JULV JULV
DX SRLJQHW "

1H GLV SDV Q¶LPSRUWH TXRL 7RXV YRV WUXFV Oj OHV JULV
JULV HW OHV FHLQWXUHV oD QH SURWqJHQW HQ ULHQ GX 9,+
0RQ SHWLW ¿ OV OXL DXVVL LO HQ SRUWDLW 0DLV oD Q¶D ULHQ
IDLW HW LO D FRQWUDFWp OH YLUXV 4XDQG oD D pWp GpFRXYHUW
LO pWDLW GpMj DX VWDGH GX 6LGD HW LO Q¶D SDV VXUYpFX

d¶HVW SRXU PH SURWpJHU
GX 6LGD $YHF oD MH QH
FUDLQV ULHQ

(OOH VRUW XQH ERvWH GH SUpVHUYDWLIV GH GHUULqUH VRQ FRPSWRLU

$SUqV DYRLU SDVVp SOXVLHXUV MRXUV DYHF 5RVDOLH -RFHO\Q
HVW GH UHWRXU FKH] /XFLH VD SUHPLqUH IHPPH

3DSD

6L WX YHX[ YUDLPHQW WH SURWpJHU
LO Q¶\ D TXH OH SUpVHUYDWLI TXL VRLW
UpHOOHPHQW HI¿ FDFH &¶HVW FH TX¶LO
\ D GH SOXV ¿ DEOH (W HQ SOXV F¶HVW
HQ ODWH[ XQ SURGXLW QDWXUHO

6L &ODLUH HW 1RpO\VH OXL IRQW OD IrWH /XFLH VH WLHQW HQ UHWUDLW OH YLVDJH IHUPp

4X¶HVW FH TXL VH SDVVH " dD Q¶D SDV
O¶DLU G¶DOOHU« -¶DL O¶LPSUHVVLRQ TXH
WX Q¶HV SDV FRQWHQWH GH PH YRLU

$K PHV FKpULHV oD PH
IDLW SODLVLU GH YRXV UHYRLU
9RXV P¶DYH] PDQTXp

'¶DSUqV FH TX¶RQ GLW FHWWH ¿ OOH Q¶D SDV
ERQQH UpSXWDWLRQ -H QH YRXGUDLV SDV
TXH WX PH UDPqQHV OH 6LGD RX G¶DXWUHV
PDODGLHV VRXV QRWUH WRLW

7X FURLV TXH oD PH IDLW SODLVLU
G¶DSSUHQGUH SDU OHV DXWUHV
TXH WX YDV SUHQGUH )ORUH %HOp
SRXU WURLVLqPH pSRXVH "

-H YRLV TXH
OHV QRXYHOOHV
YRQW YLWH

2/-!. 0(/4/3 INDD-XUH PRL TXH WX PHWV OH SUpVHUYDWLI DYHF HOOH

0DOJUp VHV DUJXPHQWV /XFLH QH GpVDUPH SDV SRXU DXWDQW

'¶DFFRUG PDLV DORUV DYDQW GH OD SUHQGUH
SRXU pSRXVH HW GH OXL IDLUH XQ HQIDQW
DVVXUH WRL DX PRLQV TX¶HOOH Q¶HVW SDV
VpURSRVLWLYH dD YDXGUDLW PLHX[

7RXMRXUV V¶LO Q¶\ D TXH oD SRXU
WH UDVVXUHU (W SXLV G¶DERUG
F¶HVW XQH ¿ OOH VpULHXVH HW HOOH
D XQ WUDYDLO
$X PrPH PRPHQW DX O\FpH SRXU 6RSKLH
HW VHV FDPDUDGHV F¶HVW OD ¿ Q GHV FRXUV

7X DV YX ,O HVW HQFRUH
YHQX O¶DWWHQGUH 4X¶HVW
FH TXH MH WH GLVDLV«

0DWH XQ SHX VD EDJQROH HOOH
HVW G¶HQIHU /D 6RSKLH HOOH
QH FKRLVLW SDV Q¶LPSRUWH TXL

'HSXLV GHX[ VHPDLQHV TX¶LOV VH IUpTXHQWHQW 2OLYLHU D SULV O¶KDELWXGH
GH YHQLU OD FKHUFKHU FKDTXH MRXU j OD VRUWLH GHV FRXUV

6DOXW PD EHDXWp
&¶HVW OD IRUPH "

-¶DL WURXYp OH WHPSV ORQJ
DXMRXUG¶KXL -¶DYDLV KkWH
GH WH YRLU

0RL DXVVL 6L oD WH GLW MH FRQQDLV XQ SHWLW K{WHO
V\PSD GDQV OH FRLQ 2Q SRXUUDLW \ DOOHU«

1H W¶LQTXLqWH SDV EpEp IDLV PRL
FRQ¿ DQFH -H WH UDPqQHUDL FKH] WRL
SRXU K $ WRL GH GpFLGHU«

&¶HVW TXH MH« -H QH YRXGUDLV SDV UHQWUHU
WURS WDUG j OD PDLVRQ VLQRQ MH YDLV HQFRUH
PH SUHQGUH XQ VDYRQ SDU PD PqUH
'¶DFFRUG DOORQV \

&¶HVW OHXU SUHPLqUH IRLV HQVHPEOH

9RXV OHV PHFV YRXV rWHV WRXV SDUHLOV
+HXUHXVHPHQW TXH MH SHQVH j WRXW

$WWHQGV SDV VL YLWH 7X DV
GHV SUpVHUYDWLIV DYHF WRL "

3
W

2K QRQ SDV oD 3DV HQWUH
QRXV TXDQG PrPH

1RQ PDLV WX SHX[ PH IDLUH FRQ¿ DQFH
2Q VH FRQQDvW ELHQ PDLQWHQDQW

2/-!. 0(/4/3 INDD6DQV FDSRWH F¶HVW QLHW -¶DL ELHQ O¶LQWHQWLRQ
GH SRXUVXLYUH PHV pWXGHV HW MH Q¶DL SDV HQYLH
GH PH UHWURXYHU DYHF XQ EpEp VXU OHV EUDV
FRPPH EHDXFRXS GH ¿ OOHV GH PRQ kJH

(W MH QH WLHQV SDV QRQ SOXV j
DWWUDSHU XQH LQIHFWLRQ VH[XHOOHPHQW
WUDQVPLVVLEOH RX PrPH OH 6LGD

'pVROp PDLV WX QH PH IHUDV SDV PHWWUH FH
PDFKLQ Oj -H GpWHVWH &¶HVW SDV FRQIRUWDEOH

dD Q¶HVW SDV XQH TXHVWLRQ GH FRQIRUW

J
H

4X¶HVW FH TXH WX
IDLV " 2 WX YDV "
6RSKLH MH W¶HQ SULH QH GpFRQQH SDV
&¶HVW ULGLFXOH 3RXU VL SHX«

-H PH WLUH 3XLVTXH WX QH FRPSUHQGV ULHQ«

&¶HVW WRL TXL GpFRQQH 2OLYLHU MH UHJUHWWH (W MH QH
YRLV SDV OD QpFHVVLWp GH SRXUVXLYUH QRWUH UHODWLRQ
VL WX W¶REVWLQHV GDQV FHWWH DWWLWXGH DYHF PRL

3HQGDQW FH WHPSV j O¶LQVWLWXW GH EHDXWp
WHQX SDU &KDQWDO R )ORUH WUDYDLOOH

H
0D ¿ OOH QH VDLW SDV TXRL IDLUH DYHF VRQ
FRPSDJQRQ ,O V¶HVW PLV HQ WrWH GH QH
SOXV PHWWUH GH SUpVHUYDWLI VRXV SUpWH[WH
TXH FHOD HPSrFKH G¶DYRLU GHV HQIDQWV

2/-!. 0(/4/3 INDD

(FRXWH PRL -HDQLQH ,O IDXW TXH WD ¿ OOH OXL
H[SOLTXH TXH SRUWHU OH SUpVHUYDWLI F¶HVW
FKRLVLU G¶DYRLU GHV HQIDQWV DYHF TXL RQ YHXW
0DLV VXUWRXW oD SURWqJH GHV LQIHFWLRQV
VH[XHOOHPHQW WUDQVPLVVLEOHV HW GX 6LGD6L VRQ FRPSDJQRQ HW HOOH YHXOHQW
UpHOOHPHQW GHV HQIDQWV DYDQW GH
QH SOXV XWLOLVHU OH SUpVHUYDWLI
LOV GRLYHQW IDLUH WRXV OHV GHX[
OH WHVW GH GpSLVWDJH GX 6LGD
&¶HVW LPSpUDWLI

$SUqV OH GpSDUW GH -HDQLQH«

'

'LV PRL« dD IDLW XQ PRPHQW TXH
WX QH PH SDUOHV SOXV GH -RFHO\Q
&¶HQ HVW R YRXV GHX[ "

7RXMRXUV DX PrPH SRLQW
/D VLWXDWLRQ Q¶D JXqUH
pYROXp 0DLV ERQ«

-H VXLV 5RVDOLH OD IHPPH GH -RFHO\Q
-H YHX[ VLPSOHPHQW WH GLUH TXH MH Q¶DL
SDV O¶LQWHQWLRQ GH WH ODLVVHU PH SUHQGUH
PRQ PDUL VDQV ULHQ IDLUH (QIRQFH WRL
ELHQ oD GDQV OH FUkQH

4XHOTXHV WHPSV SOXV WDUG«

)ORUH %HOp "

2XL "

dD F¶HVW j OXL HW j OXL VHXO G¶HQ GpFLGHU

5RVDOLH OXL HPERvWH OH SDV YLVLEOHPHQW GpWHUPLQpH
j HQ GpFRXGUH DYHF HOOH

(OOH QH GRLW VRQ VDOXW TX¶j O¶LQWHUYHQWLRQ
GH GHX[ JDUoRQV WpPRLQV GH OD VFqQH

3XWDLQ 1LG j 6LGD 6XUWRXW TXH
MH QH WH YRLH SOXV U{GHU DXWRXU GH
PRQ PDUL VLQRQ MH WH MXUH TXH WX
OH UHJUHWWHUDV

$LH DX PRLQV OH FRXUDJH GH PH UHJDUGHU
HQ IDFH TXDQG MH WH SDUOH

)ORUH DFFpOqUH OH SDV PDLV
O¶DXWUH OD UDWWUDSH HW O¶HPSRLJQH
SDU OHV FKHYHX[

(VSqFH GH VDOH JDUFH 9ROHXVH GH PDUL
7X QH YDV SDV W¶HQ WLUHU FRPPH oD

$wH /kFKH PRL

2/-!. 0(/4/3 INDD'H VRQ F{Wp *HRUJHV HVW UHWRXUQp j O¶K{SLWDO SRXU OH UpVXOWDW GH VHV DQDO\VHV

-H Q¶DL PDOKHXUHXVHPHQW SDV XQH
ERQQH QRXYHOOH j YRXV DQQRQFHU
6L O¶H[DPHQ GH VDQJ Q¶D SDV GpWHFWp
OH YLUXV GH OD GHQJXH HQ UHYDQFKH
LO D UpYpOp TXH YRXV rWHV VpURSRVLWLI
SRUWHXU GX 9,+

,O H[LVWH GHV WUDLWHPHQWV TXL QH
JXpULVVHQW SDV Gp¿ QLWLYHPHQW PDLV TXL
VRLJQHQW HW HPSrFKHQW OD SURJUHVVLRQ
GH OD PDODGLH &¶HVW WUqV LPSRUWDQW TXH
YRXV VR\H] ELHQ VXUYHLOOp

%RXOHYHUVp SDU OD QRXYHOOH LO UHVWH VDQV YRL[

-H FRPSUHQGV FH TXH YRXV
UHVVHQWH] -H VDLV TXH F¶HVW
XQ PRPHQW WUqV GLI¿ FLOH SRXU
YRXV PDLV QRXV VRPPHV Oj
SRXU YRXV DLGHU

'¶DXWDQW TX¶LO \ D GH IRUWHV FKDQFHV
SRXU TXH YRXV D\H] pWp LQIHFWp GHSXLV
SOXVLHXUV DQQpHV VDQV OH VDYRLU

&¶HVW ELHQ SRVVLEOH« -H PH VXLV
UDUHPHQW SURWpJp DYHF OD SOXSDUW
GH PHV SDUWHQDLUHV

-¶LQVLVWH VXU OD QpFHVVLWp GH SUHQGUH DYHF
XQH JUDQGH UpJXODULWp OH WUDLWHPHQW TXH MH
YDLV YRXV SURSRVHU &¶HVW XQH GHV FRQGLWLRQV
SRXU TXH OH WUDLWHPHQW VRLW HI¿ FDFH

&¶HVW OH VHXO PR\HQ GH EORTXHU OD PXOWLSOLFDWLRQ GX YLUXV
GDQV OH VDQJ HW G¶pYLWHU OD SURJUHVVLRQ GH OD PDODGLH

-¶DL ELHQ FRPSULV

(Q FH TXL FRQFHUQH YRV DQFLHQQHV
SDUWHQDLUHV FH VHUDLW ELHQ TXH YRXV OHV
UHFRQWDFWLH] SRXU TX¶HOOHV IDVVHQW HOOHV
DXVVL XQ WHVW -H VDLV TXH FH Q¶HVW SDV
IDFLOH PDLV F¶HVW WUqV LPSRUWDQW

2/-!. 0(/4/3 INDD

/D PpGHFLQH D IDLW GHV SDV GH
JpDQW GDQV FH GRPDLQH 3OXV
OH GpSLVWDJH HVW IDLW W{W SOXV
RQ D GH FKDQFH G¶HQUD\HU OD
SURJUHVVLRQ GH OD PDODGLH(W GRUpQDYDQW XWLOLVH] V\VWpPDWLTXHPHQW OH
SUpVHUYDWLI DYHF YRV IXWXUHV SDUWHQDLUHV SRXU
pYLWHU GH OHV FRQWDPLQHU j OHXU WRXU

$

-H YRXV FURLV YRORQWLHUV PDLV YRXV SRXYH] HQ
WURXYHU DLOOHXUV TXH GDQV OHV SKDUPDFLHV /D
SOXSDUW GHV EDUV SLUDWHV HW GHV pSLFHULHV HQ
YHQGHQW 9RXV SRXYH] DXVVL YRXV HQ SURFXUHU
JUDWXLWHPHQW GDQV OHV GLVSHQVDLUHV OHV &'$*
HW OHV DVVRFLDWLRQV $ORUV SHQVH] \

&H Q¶HVW SDV WRXMRXUV pYLGHQW GH V¶HQ
SURFXUHU TXDQG RQ HVW VXU OH À HXYH
,O Q¶\ D SDV GH SKDUPDFLHV

&RQVXOWDWLRQ GH GpSLVWDJH DQRQ\PH HW JUDWXLW

(

,QIRUPp DSUqV FRXS GHV GHUQLHUV IDLWV G¶DUPH GH 5RVDOLH
-RFHO\Q OXL UHQG YLVLWH SRXU XQH H[SOLFDWLRQ KRXOHXVH

6

6L M¶DL DJL DLQVL F¶HVW DYDQW WRXW SRXU WH
SURWpJHU HW PH SURWpJHU -H QH SHX[
SDV UHVWHU VDQV ULHQ IDLUH DORUV TXH FHWWH
¿ OOH PHW WD YLH HW OD PLHQQH HQ GDQJHU

/D MDORXVLH WH UHQG FRPSOqWHPHQW
IROOH RX TXRL " 8Q FRQVHLO VXUWRXW
QH UHFRPPHQFH MDPDLV SOXV

$ FDXVH G¶HOOH WX ¿ QLUDV SDU DWWUDSHU OH
6LGD PRL MH WH OH GLV

2K HW SXLV M¶HQ DL DVVH] GH WHV VFqQHV GH MDORXVLH j UpSpWLWLRQ /XFLH
HOOH DX PRLQV HOOH QH IDLW SDV DXWDQW G¶KLVWRLUHV $ORUV FRQWLQXH
G¶DJLU FRPPH WX OH IDLV HW MH WH TXLWWH 'RUpQDYDQW WX HV SUpYHQXH

0

&¶HVW YUDLPHQW XQH LGpH ¿ [H FKH] WRL PD SDUROH

0rPH VL DX IRQG GH OXL LO QH VRXKDLWH SDV HQ DUULYHU Oj FHWWH PHQDFH UHSUpVHQWH j VHV
\HX[ OH VHXO PR\HQ GH PHWWUH OD SUHVVLRQ VXU 5RVDOLH SRXU OD SRXVVHU j DFFHSWHU )ORUH

2/-!. 0(/4/3 INDD$X PrPH PRPHQW DX 6XULPER XQ EDU GX YLHX[ TXDUWLHU

1H MRXH SDV OHV SUXGHV DYHF PRL oD QH
PDUFKH SDV 3HXW rWUH TXH WX QH
FRPSUHQGV TXH OD PDQLqUH IRUWH«

(W WRL DPqQH WRL Oj TXH
M¶DGPLUH WHV MROLHV IHVVHV
8Q SHX GH UHVSHFW
MH YRXV HQ SULH

(OOH OH JLÀ H YLROHPPHQW SRXU VH GpJDJHU

1H PH WRXFKH] SDV

0DLV LO Q¶D SDV OH WHPSV GH IDLUH TXRL TXH FH
VRLW /¶KRPPH DVVLV j XQH WDEOH YRLVLQH ERQGLW
GH VD FKDLVH HW O¶LPPRELOLVH

6DOH SHWLWH JDUFH 7X YDV OH UHJUHWWHU

-H WH FRQVHLOOH GH WH
FDOPHU VLQRQ MH WH IDLV WD
IrWH 7¶DV FRPSULV "

0LFKHO OH EDUPDQ LQWHUYLHQW j VRQ WRXU

/D WHQVLRQ HVW UHWRPEpH HW O¶LQFLGHQW HVW FORV

6RUV G¶LFL RX M¶DSSHOOH OHV JHQGDUPHV

0HUFL EHDXFRXS
6L YRXV Q¶DYLH]
SDV pWp Oj«
2N F¶HVW ERQ MH P¶HQ YDLV 1H YRXV
pQHUYH] SDV -H SODLVDQWDLV -H QH
YRXODLV SDV OXL IDLUH GH PDO

0XULHO 0DLV GLWHV PRL YRXV Q¶rWHV
SDV GX FRLQ " -H Q¶DL SDV VRXYHQLU GH
YRXV DYRLU GpMj YX SDU FKH] QRXV«

(Q HIIHW« -H YLV HQ PpWURSROH -H QH VXLV
GH SDVVDJH LFL TXH SRXU TXHOTXHV MRXUV

2/-!. 0(/4/3 INDD

9RXV Q¶DYH] SDV j PH UHPHUFLHU &¶HVW
WRXW j IDLW QRUPDO -H P¶DSSHOOH (GRXDUG
(W YRXV "

/RUVTX¶LO SUHQG FRQJp HOOH OH UHJDUGH
SDUWLU VRQJHXVH YLVLEOHPHQW VRXV OH
FKDUPH

3DV WUqV EDYDUG PDLV
SOXW{W EHDX JDUoRQ«$SUqV rWUH UHVWp SOXVLHXUV MRXUV VDQV VRUWLU *HRUJHV D UHSULV
VRQ DFWLYLWp GH SLURJXLHU &¶HVW DORUV TX¶LO UHQFRQWUH 2OLYLHU
VRQ PHLOOHXU DPL

dD IDLW XQ EDLO TXH WX QH PH SDUOHV SOXV
GH 9LYLDQH " 7X QH OD YRLV SOXV "
(W WRL WX IUpTXHQWHV
WRXMRXUV $JQqV "

2K DYHF HOOH F¶HVW ¿ QL /j
M¶pWDLV VXU XQ FRXS DYHF XQH
DXWUH QDQD PDLV GHSXLV WURLV
MRXUV HOOH PH IDLW OD JXHXOH

1RQ HW LO \ D GpMj
XQ PRPHQW«

$

3RXUTXRL "

(OOH P¶D SULV OD WrWH DYHF VHV
KLVWRLUHV GH FDSRWH 0RL FHV
PDFKLQV Oj MH Q¶DL SDV
O¶KDELWXGH FH Q¶HVW SDV PRQ
WUXF

7X DV WRUW 3DU OHV WHPSV TXL FRXUHQW HW
DYHF WRXW FH TXL WUDvQH«

-XVTX¶j SUpVHQW SDV WRXMRXUV
0DLV GRUpQDYDQW MH FRPSWH ELHQ
OH IDLUH V\VWpPDWLTXHPHQW (W M¶DL
DSSULV TX¶LO \ D GHV FKRVHV j
YpUL¿ HU O¶LQVFULSWLRQ 1) RX &(
VXU O¶HPEDOODJH OD GDWH OLPLWH
G¶XWLOLVDWLRQ«

/

7X SHX[ SDUOHU« 7X HQ PHWV
WRL GHV SUpVHUYDWLIV "

(W VXUWRXW SDV GH SpQpWUDWLRQ DYHF GHV OXEUL¿ DQWV JUDV
,OV DEvPHQW OHV SUpVHUYDWLIV $YHF OHV FDSRWHV RQ
UHFRPPDQGH SOXW{W G¶XWLOLVHU XQ JHO j EDVH G¶HDX (Q
SOXV oD DXJPHQWH OH FRQIRUW

3DU OD IRUFH GHV
FKRVHV 7X VDLV
-H YLHQV G¶DSSUHQGUH
TXH M¶DYDLV DWWUDSp
OH YLUXV

$

4X¶HVW FH TXH WX UDFRQWHV "
-H QH WH FURLV SDV

'LV GRQF WX DV O¶DLU G¶HQ FRQQDvWUH
XQ UD\RQ VXU OH VXMHW«

2/-!. 0(/4/3 INDDj
H
V

3RXUWDQW F¶HVW OD YpULWp -H O¶DL
DSSULV LO \ D TXHOTXHV MRXUV 3RXU
O¶LQVWDQW MH QH O¶DL GLW j SHUVRQQH
SDV PrPH j PHV SDUHQWV 6L MH
W¶HQ SDUOH j WRL F¶HVW SDUFH WX HV
PRQ DPL PDLV VXUWRXW WX JDUGHV
oD SRXU WRL 7X PH OH MXUHV "

,O HVW WDUG HW 0XULHO YLHQW GH ¿ QLU VRQ VHUYLFH &¶HVW DORUV TX¶LO
OXL VHPEOH UHFRQQDvWUH (GRXDUG YLVLEOHPHQW HQ GLI¿ FXOWp

(GRXDUG "

7X DV PD SDUROH

$ FHW LQVWDQW HOOH UHPDUTXH TX¶LO SRUWH XQH EOHVVXUH DX EUDV

0DLV YRXV VDLJQH] 4X¶HVW FH
TXL YRXV HVW DUULYp "

8Q SHWLW SUREOqPH
PDLV FH VHUDLW WURS
ORQJ j H[SOLTXHU

9RXV QH SRXYH] SDV UHVWHU FRPPH oD
9HQH] MH YRXV HPPqQH FKH] PRL
-¶KDELWH WRXW SUqV G¶LFL

&¶HVW V\PSD PHUFL EHDXFRXS

/RUVTX¶HOOH DUULYH j O¶DSSDUWHPHQW )ORUH QH FDFKH SDV VRQ GpVDSSRLQWHPHQW

4XL HVW FH " 7X DXUDLV SX
DX PRLQV PH SUpYHQLU«

(OOH HQWUHSUHQG DXVVLW{W GH GpVLQIHFWHU VD EOHVVXUH

$SSDUHPPHQW OD SODLH QH
VHPEOH SDV WUqV SURIRQGH

-H W¶H[SOLTXHUDL DSUqV 3RXU
O¶LQVWDQW LO IDXW TXH MH OH
VRLJQH LO HVW EOHVVp

$SUqV DYRLU SDQVp OH EUDV G¶(GRXDUG HOOH SUHQG VD V°XU j SDUW

1H VRLV SDV SDUDQR ,O Q¶D TXDQG
PrPH SDV XQH WrWH GH GpOLQTXDQW

(FRXWH LO HVW WDUG HW LO Q¶D SDV G¶HQGURLW R
GRUPLU dD WH GpUDQJHUDLW TX¶LO GRUPH VXU
OH FDQDSp "

%RQ 2N 0DLV MXVWH SRXU FHWWH
QXLW MH QH YHX[ SDV G¶HQQXLV

2/-!. 0(/4/3 INDD

'¶DFFRUG PDLV HQ DWWHQGDQW
WX QH VDLV ULHQ GH OXL6L HOOH FURLW TXH MH Q¶DL SDV
UHPDUTXp OD IDoRQ GRQW HOOH OH
UHJDUGH ,O QH IDXGUDLW SDV TX¶HOOH
V¶HQWLFKH GH OXL -H QH VDLV SDV
SRXUTXRL PDLV FH W\SH MH QH OH
VHQV SDV WURS«

0XULHO V¶HVW OHYpH DYDQW )ORUH /RUVTX¶HOOH
SpQqWUH GDQV OH VDORQ HOOH FRQVWDWH
j UHJUHW TX¶(GRXDUG Q¶HVW SOXV Oj

0RL TXL SHQVDLV TX¶LO
GRUPDLW HQFRUH«
-H QH O¶DL PrPH SDV
HQWHQGX VRUWLU

(Q HQWUDQW GDQV OD FXLVLQH VRQ
UHJDUG WRPEH HQ DUUrW VXU XQ SHWLW
PRW JULIIRQQp j VRQ DWWHQWLRQ

&¶HVW WRS ,O P¶D ODLVVp
VRQ QXPpUR GH SRUWDEOH
$X PRLQV M¶DL XQH FKDQFH
GH OH UHYRLU«

(OOH MHWWH XQ FRXS G¶°LO UDSLGH VXU OH FDUQHW GH UHQGH] YRXV

$ FH U\WKPH Oj VL oD FRQWLQXH MH P¶DWWHQGV
DX SLUH SRXU OHV MRXUV j YHQLU

$ O¶LQVWLWXW GH EHDXWp &KDQWDO SDUDvW YLVLEOHPHQW FRQWUDULpH
DSUqV DYRLU UDFFURFKp DYHF XQH FOLHQWH

$

(W XQH GH SOXV &¶HVW OD WURLVLqPH TXL
VH GpFRPPDQGH GHSXLV FH PDWLQ

&KDQWDO ¿ QLW SDU OXL GLUH OD YpULWp VXU OD UDLVRQ GH FHV DQQXODWLRQV OD UXPHXU
FRXUW HQ YLOOH TXH )ORUH DXUDLW FRQWUDFWp OH 6LGD

$XWDQW WH SUpYHQLU« 'H
WRXWH IDoRQ WX DXUDLV ELHQ
¿ QL SDU O¶DSSUHQGUH

V
H

5RVDOLH« dD QH
SHXW TXH YHQLU
G¶HOOH
&¶HVW VXUSUHQDQW 6XUWRXW GH OD
SDUW GH /LO\ HW -HDQLQH &H Q¶HVW
SDV GDQV OHXUV KDELWXGHV«

2/-!. 0(/4/3 INDD(OOH GpFLGH GH UpDJLU VDQV DWWHQGUH

&RPPHQW WX RVHV YHQLU
LFL GDQV PD PDLVRQ "

6LQRQ TXRL " 7X FURLV TXH WX P¶LPSUHVVLRQQHV "
'H WRXWH IDoRQ MDPDLV -RFHO\Q QH W¶DSSDUWLHQGUD
/HV ¿ OOHV GH WRQ JHQUH QH V¶pSRXVHQW SDV

-H YHX[ TXH WX FHVVHV GH
UpSDQGUH WHV VDORSHULHV VXU
PRL RX VLQRQ«
dD F¶HVW WRL TXL OH GLV 0DLV LO YD
ELHQ IDOORLU WH IDLUH XQH UDLVRQ
%LHQW{W MH VHUDL VD IHPPH

7X SHX[ WRXMRXUV UrYHU 3DUFH TX¶DX FDV R LO QH
WH O¶D SDV GLW M¶DWWHQGV XQ EpEp (W FHW HQIDQW F¶HVW
OH IUXLW GH QRWUH OLHQ TXH WX OH YHXLOOHV RX QRQ

)ORUH DFFXVH OH FRXS VDQV EURQFKHU SXLV
V¶pORLJQH YLVLEOHPHQW pEUDQOpH SDU FHWWH
QRXYHOOH VRXV OH UHJDUG GH 5RVDOLH TXL
VDYRXUH VD YLFWRLUH

/H VDODXG
LO V¶HVW ELHQ JDUGp
GH PH OH GLUH

$SUqV DYRLU ORQJWHPSV KpVLWp *HRUJHV D GpFLGp GH VXLYUH OHV FRQVHLOV
GX PpGHFLQ HW G¶DOOHU SDUOHU j 9LYLDQH 9LYLDQH VDQV DWWHQGUH VH UHQG j
O¶K{SLWDO SRXU IDLUH XQ WHVW

9RXV DYH] GHV UDLVRQV SDUWLFXOLqUHV
TXL YRXV SRXVVHQW j IDLUH YRWUH WHVW "
9RXV SHQVH] DYRLU SULV GHV ULVTXHV "

-H FRPSUHQGV YRWUH LQTXLpWXGH PDLV VDFKH] TXH VL YRWUH WHVW
V¶DYpUDLW SRVLWLI LO H[LVWH GHV WUDLWHPHQWV 'H SOXV YRXV VHULH]
HQWLqUHPHQW SULVH HQ FKDUJH LFL FKH] QRXV j O¶K{SLWDO

-¶DL HX GHV UDSSRUWV QRQ SURWpJpV DYHF XQ JDUoRQ HW LO YLHQW
G¶DSSUHQGUH TX¶LO pWDLW VpURSRVLWLI 'HSXLV MH VXLV WUqV
DQJRLVVpH MH QH GRUV SOXV OD QXLW &¶HVW OXL TXL P¶D LQFLWpH j
YHQLU YRXV YRLU

-¶LQVLVWH Oj GHVVXV FDU TXL GLW SULVH HQ FKDUJH
SUpFRFH GLW HVSpUDQFH GH YLH SOXV ORQJXH

9UDLPHQW "

2/-!. 0(/4/3 INDD4XHOTXHV MRXUV SOXV WDUG«

/HV FKLIIUHV O¶RQW GpPRQWUp (W XQ WUDLWHPHQW QH YRXV
HPSrFKHUDLW SDV GH PHQHU XQH YLH QRUPDOH G¶DYRLU
XQ DPL ELHQ pYLGHPPHQW HQ PHWWDQW XQH FDSRWH j
FKDTXH UDSSRUW VH[XHO

)ORUH ,O IDXW TX¶RQ VH SDUOH

'pVROpH PDLV Oj MH Q¶DL YUDLPHQW
SDV OH WHPSV -H VXLV SUHVVpH

-¶DL ODLVVp SOXVLHXUV PHVVDJHV FKH] WRL HW VXU
WRQ SRUWDEOH HW WX QH PH UDSSHOOHV MDPDLV
-¶DLPHUDLV DX PRLQV VDYRLU SRXUTXRL

(OOH ¿ QL SDU OXL UHODWHU VRQ HQWUHYXH DYHF 5RVDOLH

3RXUTXRL P¶DYRLU FDFKp TX¶HOOH
DWWHQGDLW j QRXYHDX XQ HQIDQW "

-H QH YRLV SDV SRXUTXRL WX WH SUHQGV OD WrWH
DYHF oD ,O Q¶\ D SDV OLHX G¶HQ IDLUH XQ GUDPH
HW HQ FH TXL PH FRQFHUQH oD QH UHWLUH ULHQ
DX[ VHQWLPHQWV TXH M¶DL SRXU WRL

/D GpWHUPLQDWLRQ TX¶LO OLW GDQV VRQ UHJDUG OXL IDLW FRPSUHQGUH
TX¶LO Q¶\ D SOXV ULHQ j IDLUH SRXU UHWRXUQHU OD VLWXDWLRQ

/
F

/H UHJDUG SORQJp GDQV VRQ DVVLHWWH &ODXGH
LJQRUH OD ERXWHLOOH TXH OXL WHQG VRQ ¿ OV

(

$UUrWH MH QH FURLV SOXV
HQ WHV EHOOHV SDUROHV
(W SRXU rWUH IUDQFKH DYHF
WRL MH SUpIqUH TX¶RQ
DUUrWH Oj -¶DL UpÀ pFKL HW
MH QH PH VHQV SDV SUrWH
j IDLUH OHV VDFUL¿ FHV TXH
P¶LPSRVHUDLW FH PDULDJH
DYHF WRL

'H VRQ F{Wp *HRUJHV D ¿ QDOHPHQW DQQRQFp VD VpURSRVLWLYLWp j VHV
SDUHQWV 'HSXLV VRQ SqUH QH OXL DGUHVVH TXDVLPHQW SOXV OD SDUROH

+HQULHWWH SDVVH PRL OD
ERXWHLOOH G¶HDX V¶LO WH SODLW

2/-!. 0(/4/3 INDD

7LHQV SDSD&¶HQ HVW WURS SRXU *HRUJHV

7RXW oD F¶HVW GH WD IDXWH 3RXUTXRL WX OH WUDLWHV
FRPPH XQ SHVWLIpUp " 'H TXRL WX DV SHXU "

2 WX YDV " 7X Q¶DV PrPH
SDV ¿ QL WRQ DVVLHWWH
-H Q¶DL SOXV IDLP

-H Q¶DL SDV HQYLH TX¶LO
PH UH¿ OH VD PDODGLH
F¶HVW WRXW

1H VRLV SDV ULGLFXOH /H 6LGD QH V¶DWWUDSH SDV HQ EXYDQW GDQV
OH PrPH YHUUH RX HQ PDQJHDQW GDQV OD PrPH DVVLHWWH RX j OD
PrPH WDEOH 'HSXLV OH WHPSV oD VH VDXUDLW

&¶HVW pFULW GDQV FHWWH EURFKXUH PpGLFDOH © /H
6LGD QH V¶DWWUDSH SDV SDU OHV PRXVWLTXHV OHV
WRLOHWWHV VDOHV RX HQFRUH HQ HPEUDVVDQW RX HQ
VHUUDQW OD PDLQ GH TXHOTX¶XQ ª

7X P¶HPErWHV DYHF oD«
(W SXLV MH Q¶DL SDV PHV
OXQHWWHV

/D QXLW HVW ELHQ DYDQFpH PDLV 0XULHO Q¶HVW SDV HQFRUH
FRXFKpH (GRXDUG RFFXSH WRXWHV VHV SHQVpHV

(W VL MH O¶DSSHODLV
PDLQWHQDQW "

/¶LQVWDQW G¶DSUqV«

0XULHO oD PH
IDLW SODLVLU GH
YRXV HQWHQGUH
-H SHQVDLV TXH
YRXV P¶DYLH]
RXEOLp«

3DV GX WRXW $X FRQWUDLUH MH SHQVDLV VRXYHQW j
YRXV dD YRXV GLW GH SDVVHU " 0D V°XU HVW GpMj DX
OLW 2Q SRXUUDLW EDYDUGHU WUDQTXLOOHPHQW«

(GRXDUG QH V¶HVW SDV IDLW SULHU HW XQH GHPL KHXUH SOXV WDUG«

$SUqV TX¶LOV DLHQW IDLW O¶DPRXU LO V¶HVW YLWH HQGRUPL
0XULHO HOOH QH SDUYLHQW SDV j WURXYHU OH VRPPHLO

,O Q¶D SDV PLV GH
SUpVHUYDWLI 0DLV VL MH
OXL DYDLV SURSRVp G¶HQ
PHWWUH XQ LO DXUDLW
SHXW rWUH SHQVp TXH MH
VXLV XQH ¿ OOH IDFLOH

2/-!. 0(/4/3 INDD$X SHWLW PDWLQ )ORUH D GX PDO j
FDFKHU VD VXUSULVH HQ GpFRXYUDQW
(GRXDUG HQ WUDLQ GH SUHQGUH VRQ FDIp
VXU OD WHUUDVVH

7X SHX[ P¶H[SOLTXHU FH
TX¶LO IDLW Oj " 1H PH GLV
SDV TX¶LO D SDVVp OD QXLW
LFL "

%HQ RXL HW DORUV " 2
HVW OH SUREOqPH "

,O P¶D VHPEOp SRXUWDQW DYRLU
pWp FODLU O¶DXWUH MRXU«

-¶HVSqUH ELHQ LO QH PDQTXHUDLW
SOXV TXH oD

1H SDUOH SDV VL IRUW 7X YHX[
TX¶LO W¶HQWHQGH "
M
V
T
Q
X

&¶HVW ERQ FDOPH WRL 'H WRXWH IDoRQ
LO Q¶D SDV O¶LQWHQWLRQ GH V¶pWHUQLVHU LFL

5DVVXUH WRL LO UHSDUW HQ PpWURSROH
GDQV TXHOTXHV MRXUV ,O P¶D GLW TX¶LO
SRXYDLW PH WURXYHU XQ HPSORL GH
EDUPDLG j 3DULV $SSDUHPPHQW
LO FRQQDvW XQ WDV GH PRQGH Oj EDV
,O P¶D SURSRVp GH P¶HPPHQHU
DYHF OXL

(W WX YDV OH VXLYUH FRPPH oD VDQV
ULHQ FRQQDvWUH GH OXL " 7X HV YUDLPHQW
QDwYH SDU PRPHQWV

-H QH YRLV SDV HQ TXRL

(FRXWH MH WH SUpYLHQV VL WX W¶HQWrWHV DYHF
oD M¶LQIRUPH OHV SDUHQWV SRXU TX¶LOV WH
UHSUHQQHQW DX YLOODJH DYHF HX[

&
)

6L WX FURLV P¶LPSUHVVLRQQHU« 'H
WRXWH IDoRQ MH VXLV PDMHXUH

2/-!. 0(/4/3 INDD'H VRQ F{Wp HQ GpVHVSRLU GH FDXVH +HQULHWWH VH UHQG FKH]
XQ JXpULVVHXU UpSXWp GDQV OD FRPPXQDXWp %XVKLQHQJXp

0RQ ¿ OV D DWWUDSp OH .DQGRXH j
FDXVH G¶XQH IHPPH TXL Q¶D SDV
UHVSHFWp VRQ YHXYDJH 7RL VHXO
SHX[ OH JXpULU )pOL[

[
-¶DLPHUDLV SRXYRLU OH IDLUH PDLV
MH Q¶DL SDV GH UHPqGH SRXU
VRLJQHU OH 6LGD 1¶pFRXWH SDV FH
TXH OHV JHQV GLVHQW /H .DQGRXH
Q¶HVW SDV OH 6LGD &H Q¶HVW SDV
XQH PDODGLH VSLULWXHOOH

&RPSUHQDQW VRQ GpVDUURL
)pOL[ VH YHXW UDVVXUDQW

,O VH WUDQVPHW ORUV GH UDSSRUWV VH[XHOV QRQ SURWpJpV
HW SDV VHXOHPHQW ORUV GHV PHQVWUXDWLRQV /HV
JXpULVVHXUV TXL SUpWHQGHQW DYRLU GHV UHPqGHV SRXU
JXpULU GHV SHUVRQQHV GX 6LGD VRQW GHV PHQWHXUV

7X Q¶DV SDV j DYRLU SHXU SRXU
WRQ ¿ OV $XMRXUG¶KXL JUkFH DX[
SURJUqV GH OD PpGHFLQH LO
H[LVWH GHV WUDLWHPHQWV SRXU
PHWWUH OH YLUXV HQ VRPPHLO &H
TXL HVW LPSRUWDQW DXVVL SRXU OXL
F¶HVW OH VRXWLHQ GHV VLHQV
6L VHXOHPHQW PRQ PDUL
SRXYDLW W¶HQWHQGUH«

2/-!. 0(/4/3 INDD

(W OHV EDLQV GH IHXLOOHV "

(FRXWH PRL ELHQ QL OHV EDLQV GH IHXLOOHV
QL OHV JULV JULV QH IRQFWLRQQHQW VXU OH
6LGD 4XDQG OH YLUXV HVW HQWUp GDQV OH
VDQJ RQ QH SHXW SDV OH IDLUH SDUWLU3RXU )ORUH OD MRXUQpH WRXFKH j VD ¿ Q (Q DWWHQGDQW OH EXV HOOH SDUFRXUW OH
MRXUQDO 6RXGDLQ XQH SKRWR j OD UXEULTXH GHV IDLWV GLYHUV DWWLUH VRQ DWWHQWLRQ

$
D
FR

/¶DUWLFOH UHODWH TXH O¶KRPPH HVW DFWLYHPHQW UHFKHUFKp
SDU OHV JHQGDUPHV SRXU FRQWUHEDQGH

© /H VXVSHFW DXUDLW pWp
DSHUoX j SOXVLHXUV UHSULVHV
GDQV OHV HQYLURQV GH 6DLQW
/DXUHQW« ª

&H YLVDJH PDLV MH OH
FRQQDLV« 2Q GLUDLW
(GRXDUG«

3ULVH GH SDQLTXH HOOH HVVDLH DXVVLW{W GH MRLQGUH VD V°XU VXU VRQ SRUWDEOH

$
-R
VX

0DLV TX¶HVW FH TX¶HOOH ¿ FKH "
&H Q¶HVW SDV SRVVLEOH HOOH HVW
HQFRUH VXU PHVVDJHULH

(OOH YD SRXU FRPSRVHU OH QXPpUR GH OD JHQGDUPHULH
PDLV DX GHUQLHU PRPHQW HOOH VH UDYLVH«

$UULYpH j O¶DSSDUWHPHQW HOOH WURXYH XQH OHWWUH GH 0XULHO OXL
DQQRQoDQW VRQ GpSDUW DYHF (GRXDUG SRXU *UDQ 6DQWL

1RQ FH Q¶HVW SHXW rWUH
SDV XQH ERQQH LGpH
6¶LOV O¶LQWHUSHOOHQW
RQ SRXUUDLW O¶DFFXVHU
G¶rWUH VD FRPSOLFH«
-H GRLV WURXYHU XQH
DXWUH VROXWLRQ

&

,O QH PDQTXDLW
SOXV TXH oD

5DYDODQW VRQ RUJXHLO HOOH GpFLGH
GH IDLUH DSSHO j -RFHO\Q

7X QH FURLV SDV TX¶LOV DXUDLHQW SX
SUHQGUH XQH DXWUH GLUHFWLRQ "

dD PH SDUDvW SHX SUREDEOH«

2/-!. 0(/4/3 INDD$ OD KDXWHXU GH O¶vOH GHV /pSUHX[ LOV FURLVHQW *DsWDQ TXL OHV LQIRUPH DYRLU DSHUoX *HRUJHV
DX[ FRPPDQGHV GH VD SLURJXH DYHF j VRQ ERUG 0XULHO HW XQ DXWUH KRPPH GRQW OD GHVFULSWLRQ
FRUUHVSRQG j FHOOH G¶(GRXDUG

/¶LQVWDQW G¶DSUqV«

*HRUJHV F¶HVW
PRL -RFHO\Q
7X P¶HQWHQGV "
6XUWRXW QH GLV
ULHQ HW pFRXWH
ELHQ FH TXH MH
YDLV WH GLUH«

7X SHQVHV TX¶RQ SHXW
HQFRUH OHV UDWWUDSHU "

1RQ LOV RQW SULV WURS
G¶DYDQFH 0DLV M¶DL
XQH LGpH«

$SUqV DYRLU UHPRQWp OH À HXYH HQ GLUHFWLRQ G¶$SDWRX
-RFHO\Q UHFRQQDvW OD SLURJXH GH *HRUJHV DPDUUpH
VXU XQH EHUJH 0DLV LO Q¶\ D SHUVRQQH j ERUG

-H QH FRPSUHQGV SDV« 2
RQW LOV SX DOOHU " 3RXUYX TX¶LO
QH OHXU VRLW ULHQ DUULYp«

&DOPH WRL dD QH VHUW j ULHQ
GH SDQLTXHU ,OV QH SHXYHQW
SDV rWUH WUqV ORLQ«

6RXGDLQ GHV DSSHOV DX VHFRXUV OHXU
SDUYLHQQHQW j TXHOTXHV PqWUHV GH Oj«

dD YLHQW GH O¶DXWUH
F{Wp DOORQV \

7X DV HQWHQGX "
&¶HVW 0XULHO
-H UHFRQQDLV VD
YRL[

&¶HVW DORUV TX¶LOV GpFRXYUHQW 0XULHO HQ ODUPHV HW *HRUJHV j GHPL LQFRQVFLHQW

7RXW YD ELHQ 0XULHO
&DOPH WRL RQ HVW Oj
4XH OXL HVW LO DUULYp "

2/-!. 0(/4/3 INDD$LGH] PRL j OH WUDQVSRUWHU
VXU OD SLURJXH

&

3HX DSUqV j O¶K{SLWDO«

$ORUV GRFWHXU FRPPHQW YD W LO "

5DVVXUH] YRXV VHV MRXUV QH VRQW SDV HQ
GDQJHU ,O VRXIIUH MXVWH G¶XQH OpJqUH FRPPRWLRQ
ULHQ GH JUDYH 0DLV SDU SUpFDXWLRQ QRXV DOORQV
OH JDUGHU KHXUHV HQ REVHUYDWLRQ
(GRXDUG HW OXL VH VRQW EDWWXV
/¶DXWUH OXL D GRQQp XQ FRXS j
OD QXTXH (W SXLV LO V¶HVW HQIXL
YHUV OD IRUrW 7X DXUDLV YX FHWWH
PpFKDQFHWp VXU VRQ YLVDJH«
2Q DXUDLW GLW XQ IRX IXULHX[
-H YLHQV G¶DYRLU *DsWDQ DX WpOpSKRQH
/HV JHQGDUPHV RQW UpXVVL j LQWHUSHOOHU
OH W\SH TXL O¶D DJUHVVp

/RUVTXH )ORUH UHMRLQW 0XULHO SRXU OXL DQQRQFHU O¶DUUHVWDWLRQ
G¶(GRXDUG OD MHXQH ¿ OOH QH SHXW SOXV UHWHQLU VHV ODUPHV

6L WX VDYDLV FRPPH MH P¶HQ
YHX[ -¶DL WHOOHPHQW KRQWH
-H QH W¶DL RFFDVLRQQp TXH
GHV HQQXLV -H WH GHPDQGH
SDUGRQ
2Q FRPPHW WRXV
GHV HUUHXUV 0RL
OD SUHPLqUH

7DQW PLHX[ &¶HVW GpMj
XQH ERQQH FKRVH

'HX[ MRXUV SOXV WDUG *HRUJHV SHXW HQ¿ Q TXLWWHU O¶K{SLWDO

3RXUTXRL 3DSD Q¶HVW SDV YHQX "

2XL PDLV SRXU (GRXDUG
MH QH W¶DL SDV WRXW GLW /XL
HW PRL RQ D IDLW O¶DPRXU
VDQV SUpVHUYDWLI

,O Q¶D SDV HX OH WHPSV LO DYDLW
XQH FRXUVH j IDLUH j $OELQD

%RQQH H[FXVH 'H WRXWH IDoRQ GHSXLV
TX¶LO VDLW TXH MH VXLV VpURSRVLWLI LO QH
V¶LQWpUHVVH SOXV j PRL

1H FURLV SDV oD 7X VDLV GHSXLV WRXWHV
FHV DQQpHV M¶DL DSSULV j OH FRQQDvWUH
/DLVVH OXL XQ SHX GH WHPSV 7X YHUUDV
LO ¿ QLUD SDU UHYHQLU YHUV WRL

2/-!. 0(/4/3 INDD&¶HVW DORUV TX¶LOV FURLVHQW 9LYLDQH«

3DUOH PRL SOXW{W GH WRL« &RPPHQW oD YD "
9LYLDQH

0LHX[ TX¶LO \ D TXHOTXHV
VHPDLQHV«

*HRUJHV 4XHOOH VXUSULVH«
-H VXLV FRQWHQWH GH YRLU TXH
WX HV UpWDEOL -¶DL DSSULV FH
TXL W¶HVW DUULYp HQ OLVDQW OH
MRXUQDO«

-¶DL IDLW PRQ WHVW 9,+ FRPPH WX PH O¶DYDLV
FRQVHLOOp ,O V¶DYqUH TXH MH VXLV VpURSRVLWLYH
9X TXH PHV DQDO\VHV VDQJXLQHV QH VRQW
SDV WUqV ERQQHV OH PpGHFLQ P¶D SURSRVpH
GH VXLYUH XQH WUL WKpUDSLH /j MH YLHQV
FKHUFKHU PRQ WUDLWHPHQW

'HPHXUpH HQ UHWUDLW +HQULHWWH PDQLIHVWH TXHOTXHV VLJQHV G¶LPSDWLHQFH

&¶HVW PD PqUH HOOH P¶DWWHQG« 6L WX YHX[
RQ SHXW GpMHXQHU HQVHPEOH 'HPDLQ SDU
H[HPSOH«2Q SRXUUDLW SDUOHU SOXV ORQJXHPHQW
WRXV OHV GHX[ dD WH GLW "

XV
RL

2N DYHF SODLVLU 7X DV WRXMRXUV
PRQ QXPpUR GH SRUWDEOH "

%LHQ V€U

2/-!. 0(/4/3 INDD3OXVLHXUV PRLV RQW
SDVVp /HV UpVXOWDWV GX
WHVW 9,+ GH 0XULHO VH
VRQW DYpUpV QpJDWLIV j
VRQ JUDQG VRXODJHPHQW
(EUDQOpH SDU FHWWH
H[SpULHQFH HOOH HVW
ELHQ GpFLGpH j LPSRVHU
V\VWpPDWLTXHPHQW OH
SUpVHUYDWLI ORUV GH VHV
IXWXUV UDSSRUWV VH[XHOV

-RFHO\Q FRQWLQXH GH SDUWDJHU VRQ H[LVWHQFH HQWUH /XFLH HW
5RVDOLH TXL YLHQW GH OXL GRQQHU XQ GHX[LqPH JDUoRQ

'H VRQ F{Wp &ODXGH V¶HVW HQ¿ Q UDSSURFKp GH *HRUJHV

2OLYLHU D SULV GH ERQQHV UpVROXWLRQV DX JUDQG ERQKHXU GH 6RSKLH

),1
2/-!. 0(/4/3 INDD4XH VLJQL¿ H ³6 , ' $´ "

‡ $ 6\QGURPH ,QYHQWp SRXU 'pFRXUDJHU OHV

¬ OD FRQVXOWDWLRQ GH GpSLVWDJH DQRQ\PH
HW JUDWXLW &'$*

‡ % 6\QGURPH GH O¶,PPXQR'p¿ FLHQFH $FTXLVH
‡ & 6\VWqPH ,QWHOOLJHQW GH 'pIHQVH HW G¶$FWLRQ

‡ $ MH SD\H HW MH QH GRQQH SDV PRQ QRP
‡ % MH QH SD\H ULHQ HW MH GRQQH PRQ QRP
‡ & MH QH SD\H ULHQ HW MH QH GRQQH SDV PRQ QRP

/H YLUXV GX VLGD SHXW VH WUDQVPHWWUH

8WLOLVHU XQ SUpVHUYDWLI F¶HVW

$PRXUHX[

‡ $ HQ EXYDQW GDQV OH PrPH YHUUH TX¶XQH SHUVRQQH ‡ $ VH SURWpJHU HW SURWpJHU VRQ RX VD SDUWHQDLUH
LQIHFWpH RX HQ SDUWDJHDQW VRQ UHSDV

GX YLUXV GX VLGD GHV LQIHFWLRQV VH[XHOOHPHQW
WUDQVPLVVLEOHV HW GHV JURVVHVVHV QRQ GpVLUpHV

‡ % SDU OHV PRXVWLTXHV GDQV OHV WRLOHWWHV VDOHV
‡ & SDU OHV UHODWLRQV VH[XHOOHV QRQ SURWpJpHV DYHF ‡ % UpVHUYp DX[ SHUVRQQHV TXL RQW EHDXFRXS
GH SDUWHQDLUHV
XQH SHUVRQQH VpURSRVLWLYH
‡ & LQXWLOH
/RUVTX¶RQ HVW VpURSRVLWLI SRUWHXU GX YLUXV

‡ $ RQ HVW IRUFpPHQW WUqV PDLJUH
‡ % RQ SHXW VH VHQWLU HQ ERQQH VDQWp SHQGDQW

6L O¶RQ HVW VpURSRVLWLI LO IDXW HVVD\HU GH

‡ & FHOD VH YRLW IRUFpPHQW VXU OH YLVDJH RX VXU

DX[ SHUVRQQHV DWWHLQWHV

SOXVLHXUV DQQpHV

‡ $ QH SDV UHVWHU VHXO
‡ % QH MDPDLV FRQWDFWHU OHV DVVRFLDWLRQV G¶DLGH

OH FRUSV

‡ & IXLU OHV JHQV TX¶RQ IUpTXHQWDLW DYDQW VD PDODGLH

/HV WUDLWHPHQWV FRQWUH OH YLUXV GX VLGD VRQW

6L O¶RQ YHXW DLGHU XQH SHUVRQQH LQIHFWpH
SDU OH YLUXV

‡ $ SRVVLEOHV VDQV DYRLU j DYDQFHU G¶DUJHQW SRXU

WRXWH SHUVRQQH YLYDQW HQ )UDQFH TXHOOH TXH
VRLW VD QDWLRQDOLWp RX VD VLWXDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH

‡ % UpVHUYpV DX[ SHUVRQQHV TXL RQW EHDXFRXS G¶DUJHQW
‡ & UpVHUYpV DX[ SHUVRQQHV TXL RQW XQH ERQQH


PXWXHOOH

)DLUH VRQ WHVW OH SOXV W{W SRVVLEOH

‡ $ LO YDXW PLHX[ QH SOXV OD IUpTXHQWHU
‡ % LO HVW LPSRUWDQW G¶rWUH j O¶pFRXWH GH OD VRXWHQLU
HW G¶rWUH RX GH UHVWHU XQ YUDL DPL VXU TXL O¶RQ
SHXW FRPSWHU

‡ & LO IDXW OD ODLVVHU VH GpEURXLOOHU
9RXV SRXYH] rWUH FRQWDPLQp SDU OH YLUXV GX VLGD

‡ $ SHUPHW GH EpQp¿ FLHU GHV WUDLWHPHQWV SRXU rWUH ‡ $ HQ XWLOLVDQW OHV PrPHV WRLOHWWHV TX¶XQH SHUVRQQH
PLHX[ VRLJQp H VL O¶RQ HVW VpURSRVLWLI YH

LQIHFWpH SDU OH YLUXV

‡ % HVW LQXWLOH FDU PLHX[ YDXW QH MDPDLV VDYRLU
‡ & QH VHUW j ULHQ FDU RQ VHQW ELHQ TXDQG RQ HVW

‡ % HQ D\DQW GHV UDSSRUWV VH[XHOV QRQ SURWpJpV

DWWHLQW SDU OD PDODGLH

DYHF XQH SHUVRQQH VpURSRVLWLYH

‡ & HQ WRXFKDQW RX HQ HPEUDVVDQW XQH SHUVRQQH
VpURSRVLWLYH

/H WHVW GX VLGD HVW
/H YLUXV VH WUDQVPHW SDU OH VDQJ TXDQG
‡ $ SD\DQW SRXU WRXW OH PRQGH
‡ % JUDWXLW HW DQRQ\PH SRXU WRXV GDQV OHV FRQVXOWD ‡ $ RQ WRXFKH XQH SHUVRQQH LQIHFWpH SDU OH YLUXV
WLRQV GH GpSLVWDJH DQRQ\PH HW JUDWXLW &'$*
‡ % RQ HPEUDVVH XQH SHUVRQQH LQIHFWpH SDU OH YLUXV
‡ & UpVHUYp DX[ SHUVRQQHV D\DQW XQH FDUWH G¶LGHQWLWp ‡ & RQ UHoRLW RX D UHoX XQH LQMHFWLRQ DYHF XQH
IUDQoDLVH RX XQ WLWUH GH VpMRXU

2/-!. 0(/4/3 INDD

DLJXLOOH VRXLOOpH SDU GX VDQJ FRQWDPLQp

‡‡‡68,7(
2Q Q¶D DXFXQ ULVTXH G¶DYRLU pWp LQIHFWp SDU
OH YLUXV ORUV G¶XQ UDSSRUW VH[XHO

‡ $ VL RQ D HX VHXOHPHQW GHV SDUWHQDLUHV GH
FRQ¿ DQFH

4XL SHXW rWUH FRQWDPLQp SDU OH YLUXV GX VLGD "

‡ $ OHV SHUVRQQHV TXL RQW XQH PDXYDLVH pGXFDWLRQ
‡ % WRXW OH PRQGH SHXW O¶DWWUDSHU GqV TX¶RQ QH
UHVSHFWH SDV OHV FRQVHLOV GH SUpYHQWLRQ

‡ % VL RQ D HX WUqV SHX GH SDUWHQDLUHV
‡ & VL RQ D WRXMRXUV XWLOLVp GHV SUpVHUYDWLIV ORUV

‡ & OHV SHUVRQQHV QRQ YDFFLQpHV

GHV UDSSRUWV VH[XHOV

6L OH WHVW GH GpSLVWDJH GX YLUXV VLGD HVW
³SRVLWLI´ FHOD VLJQL¿ H

(Q FDV GH UXSWXUH GH SUpVHUYDWLI DYHF XQH
SHUVRQQH VpURSRVLWLYH LO \ D PRLQV GH K
GDQV XQ K{SLWDO YRLU XQ PpGHFLQ

‡ $ TXH O¶RQ HVW SRUWHXU GX YLUXV GX VLGD
‡ % TXH O¶RQ Q¶HVW SDV LQIHFWp SDU OH YLUXV GX VLGD
‡ & TXH OH ODERUDWRLUH Q¶D SDV SX UpDOLVHU O¶H[DPHQ

‡ % LO IDXW DWWHQGUH HW IDLUH OH WHVW GDQV PRLV
‡ & LO IDXW IDLUH XQ ODYDJH LQWLPH DYHF XQH

6L XQ DPL YRXV GLW TX¶LO HVW VpURSRVLWLI
FHOD VLJQL¿ H

‡ $ LO IDXW VH UHQGUH OH SOXV UDSLGHPHQW SRVVLEOH
ORWLRQ VSpFLDOH

/H WUDLWHPHQW GH O¶LQIHFWLRQ SDU OH 9,+

‡ $ TX¶LO YD PRXULU WRXW GH VXLWH
‡ % TX¶LO SHXW UHVWHU HQ ERQQH VDQWp SHQGDQW
GHV DQQpHV HQ VXLYDQW XQ WUDLWHPHQW

‡
‡ & TX¶LO QH SRXUUD MDPDLV DYRLU G¶HQIDQWV

% 2Q OH SUHQG XQLTXHPHQW TXDQG RQ HVW WUqV PDODGH
‡
&RPPHQW VDYRLU VL O¶RQ HVW RX QRQ VpURSRVLWLI
‡ & 2Q YRLW DYHF OH PpGHFLQ j TXHO PRPHQW LO
IDXW FRPPHQFHU
‡ $ HQ DWWHQGDQW GH UHVVHQWLU GHV VLJQHV GH PDODGLH
‡ % TXDQG RQ D PDXYDLVH PLQH
&RPPHQW VDYRLU R IDLUH JUDWXLWHPHQW XQ
‡ & HQ IDLVDQW XQ WHVW GH GpSLVWDJH GX YLUXV GX VLGD
WHVW GX VLGD "
‡ $ HQ DSSHODQW JUDWXLWHPHQW 6LGD LQIR VHUYLFH DX
/H SUpVHUYDWLI IpPLQLQ
RX VXU ZZZ VLGD LQIR VHUYLFH RUJ
‡ $ Q¶H[LVWH SDV
‡ % LO Q¶H[LVWH SDV GH OLHX R O¶RQ SHXW IDLUH OH
‡ % HVW UpVHUYp DX[ SURVWLWXpHV
WHVW JUDWXLWHPHQW
‡ & OHV FRQVXOWDWLRQV GH GpSLVWDJH DQRQ\PH HW JUDWXLW ‡ & HVW XQ H[FHOOHQW PR\HQ GH SURWHFWLRQ GX 9,+
GHV ,67 HW GHV JURVVHVVHV QRQ GpVLUpHV
$ 2Q OH SUHQG XQH IRLV SDU VHPDLQH
VRQW UpVHUYpHV DX[ SHUVRQQHV GH QDWLRQDOLWp
IUDQoDLVH RX pWUDQJqUHV HQ VLWXDWLRQ UpJXOLqUH

/HV SUpVHUYDWLIV

‡ $ VRQW WRXV GH PrPH WDLOOH
‡ % VRQW YHQGXV XQLTXHPHQW HQ SKDUPDFLH
‡ & GRLYHQW SRUWHU OD PDUTXH &( RX 1) SRXU

TX¶RQ VRLW V€U TX¶LOV VRQW GH ERQQH TXDOLWp

4XHOOH HVW OD GLIIpUHQFH HQWUH ³rWUH VpURSR
VLWLYLI YH SRXU OH 9,+´ HW ³rWUH PDODGH GX VLGD´ "

‡ $ DXFXQH F¶HVW OD PrPH FKRVH
‡ % ³rWUH VpURSRVLWLI´ F¶HVW rWUH SRUWHXU GX YLUXV

³DYRLU OH VLGD´ F¶HVW DYRLU GpYHORSSp OD PDODGLH

3RXU ELHQ XWLOLVHU XQ SUpVHUYDWLI PDVFXOLQ

‡ $ LO IDXW YpUL¿ HU OD GDWH GH SpUHPSWLRQ
‡ % LO IDXW OH JDUGHU DX UpIULJpUDWHXU
‡ & LO IDXW OH SRVHU SOXVLHXUV KHXUHV DYDQW OH
UDSSRUW VH[XHO

&RPPHQW FRPEDWWUH OH YLUXV GX VLGD "

‡ $ LO VXI¿ W GH VH IDLUH YDFFLQHU
‡ % LO H[LVWH DXMRXUG¶KXL GHV WUDLWHPHQWV HI¿ FDFHV
TXL FRQWU{OHQW OD PDODGLH

‡ & RQ SHXW WXHU OH YLUXV JUkFH j FHUWDLQHV SODQWHV

‡ & oD Q¶D ULHQ j YRLU LO QH V¶DJLW SDV GX PrPH YLUXV
5pSRQVHV % & % $ $ % & $ $ % % & & $ & $ & % % $ % & & $ %
2/-!. 0(/4/3 INDD/3 # 1 2 ' - , 1
5e3216(6
&¶HVW TXRL OH ³6 , ' $´"
/H VLGD 6\QGURPH G¶,PPXQR 'p¿ FLHQFH $FTXLVH HVW XQH PDODGLH SURYRTXpH SDU XQ YLUXV &H YLUXV HVW
DSSHOp 9,+ YLUXV GH O¶LPPXQRGp¿ FLHQFH KXPDLQH 3URJUHVVLYHPHQW LO GpWUXLW OH V\VWqPH GH GpIHQVH GH
O¶RUJDQLVPH OH V\VWqPH LPPXQLWDLUH ,O V¶DWWDTXH HQ SDUWLFXOLHU DX[ JOREXOHV EODQFV DSSHOpV ³O\PSKRF\WHV &' ´


&¶HVW TXRL ³rWUH VpURSRVLWLI´ "
(WUH VpURSRVLWLI SRXU OH 9,+ YLUXV GH O¶LPPXQRGp¿ FLHQFH KXPDLQH UHVSRQVDEOH GX VLGD F¶HVW rWUH SRUWHXU GX
YLUXV PrPH VL DXFXQ VLJQH GH OD PDODGLH Q¶DSSDUDvW 8QH SHUVRQQH VpURSRVLWLYH SHXW YLYUH GHV DQQpHV DYHF
OH YLUXV HQ VH VHQWDQW HQ ERQQH VDQWp VDQV TXH OD PDODGLH QH VH GpFODUH

&¶HVW TXRL ³DYRLU OH VLGD´ "
/H YLUXV GX VLGD 9,+ GpWUXLW FHUWDLQV pOpPHQWV HVVHQWLHOV GH GpIHQVH GH O¶RUJDQLVPH GX V\VWqPH LPPXQLWDLUH
HQ SDUWLFXOLHU OHV JOREXOHV EODQFV DSSHOpV ³O\PSKRF\WHV &' ´ 4XDQG OH QRPEUH GH &' HVW WURS EDV GHV
LQIHFWLRQV JUDYHV SHXYHQW VXUYHQLU TXH O¶RQ DSSHOOH OHV ³LQIHFWLRQV RSSRUWXQLVWHV´ HW F¶HVW j FH VWDGH TXH O¶RQ
SDUOH GH OD PDODGLH GX VLGD

&RPPHQW VH WUDQVPHW OH YLUXV GX VLGD "
&KH] XQH SHUVRQQH VpURSRVLWLYH SRUWHXVH GX YLUXV GX VLGD OH YLUXV HVW SUpVHQW GDQV FHUWDLQV OLTXLGHV GH
VRQ FRUSV OH VDQJ OH VSHUPH HW OH OLTXLGH TXL VXUYLHQW DYDQW O¶pMDFXODWLRQ OLTXLGH SUp VpPLQDO OHV VpFUpWLRQV
YDJLQDOHV OH ODLW PDWHUQHO
3DU FHV OLTXLGHV WURLV YRLHV GH WUDQVPLVVLRQ VRQW SRVVLEOHV HW FH VRQW OHV VHXOHV
OD WUDQVIXVLRQ VDQJXLQH OHV LQMHFWLRQV RX SHUIXVLRQV UpDOLVpHV DYHF GX PDWpULHO VRXLOOp OH FRQWDFW GH VDQJ
LQIHFWp DYHF XQH SODLH RXYHUWH
OD WUDQVPLVVLRQ VH[XHOOH ORUV GH UDSSRUWV VH[XHOV QRQ SURWpJpV DYHF XQH SHUVRQQH LQIHFWpH
OD WUDQVPLVVLRQ GH OD PqUH j O¶HQIDQW ORUVTX¶XQH IHPPH VpURSRVLWLYH HVW HQFHLQWH OH YLUXV SHXW SDVVHU GH
OD PqUH DX I°WXV DX FRXUV GH OD JURVVHVVH RX GH O¶DFFRXFKHPHQW /D PqUH SHXW pJDOHPHQW FRQWDPLQHU VRQ
HQIDQW SDU OH ODLW PDWHUQHO VL ELHQ TX¶RQ FRQVHLOOH DX[ PqUHV VpURSRVLWLYHV GH QH SDV DOODLWHU
,O Q¶H[LVWH SDV G¶DXWUHV PRGH GH WUDQVPLVVLRQ GX YLUXV /H YLUXV QH VH WUDQVPHW QL SDU OD VDOLYH QL SDU OHV
PRXVWLTXHV 2Q QH SHXW SDV DWWUDSHU OH YLUXV HQ HPEUDVVDQW XQH SHUVRQQH VpURSRVLWLYH HQ OXL VHUUDQW OD PDLQ
HQ EXYDQW GDQV OH PrPH YHUUH TX¶HOOH RX HQ SDUWDJHDQW VRQ UHSDV

‡‡‡

2/-!. 0(/4/3 INDD/3 # 1 2 ' - , 1
5e3216(6
68,7(
&RPPHQW VH SURWpJHU GX YLUXV GX VLGD "
/H VHXO PR\HQ GH VH SURWpJHU GX YLUXV GX VLGD ORUV G¶XQ UDSSRUW VH[XHO HVW G¶XWLOLVHU XQ SUpVHUYDWLI /HV SUpVHUYDWLIV
PDVFXOLQV HW IpPLQLQV SURWqJHQW GX YLUXV GX VLGD GHV LQIHFWLRQV VH[XHOOHPHQW WUDQVPLVVLEOHV ,67 HW GHV
JURVVHVVHV QRQ GpVLUpHV
,O HVW LPSRUWDQW DX GpEXW G¶XQH UHODWLRQ DSSHOpH j GXUHU HW DYDQW GH FHVVHU G¶XWLOLVHU OH SUpVHUYDWLI GH IDLUH OH
WHVW GH GpSLVWDJH 6L OH WHVW HVW SRVLWLI FHOD SHUPHW G¶rWUH SULV HQ FKDUJH PpGLFDOHPHQW PDLV DXVVL GH SUHQGUH
GHV SUpFDXWLRQV SRXU QH SDV WUDQVPHWWUH OH YLUXV HW FRQWLQXHU j DYRLU XQH YLH VH[XHOOH UHVSRQVDEOH 6L OH WHVW
HVW QpJDWLI SRXU OHV GHX[ SDUWHQDLUHV HW TXH OHV GHX[ SDUWHQDLUHV VRQW ¿ GqOHV O¶XQ j O¶DXWUH LO HVW DORUV SRVVLEOH
G¶DEDQGRQQHU OH SUpVHUYDWLI
/HV SHUVRQQHV TXL V¶LQMHFWHQW GHV GURJXHV GRLYHQW XWLOLVHU GX PDWpULHO VWpULOH HW pYLWHU GH SDUWDJHU OHXU PD
WpULHO G¶LQMHFWLRQ
(Q )UDQFH LO Q¶\ D SDV GH ULVTXHV GH WUDQVPLVVLRQ GX YLUXV ORUV G¶XQ GRQ GH VDQJ RX G¶XQH WUDQVIXVLRQ VDQJXLQH

&RPPHQW GpSLVWH W RQ OH YLUXV GX VLGD "
(Q IDLVDQW XQH SULVH GH VDQJ /RUVTX¶RQ IDLW OH WHVW GH GpSLVWDJH RQ YD UHFKHUFKHU GDQV OH VDQJ OD SUpVHQFH
GHV DQWLFRUSV F¶HVW j GLUH FHOOXOHV TXH OH FRUSV YD SURGXLUH SRXU VH GpIHQGUH FRQWUH OH YLUXV

)DXW LO TXH YRXV IDVVLH] XQ WHVW GH GpSLVWDJH GX YLUXV GX VLGD "
2XL YRLFL OHV VLWXDWLRQV VXLWH DX[TXHOOHV LO HVW LPSRUWDQW GH IDLUH XQ WHVW GH GpSLVWDJH
9RXV Q¶DYH] SDV XWLOLVp GH SUpVHUYDWLI SRXU XQH SpQpWUDWLRQ YDJLQDOH RX DQDOH RX SRXU XQ UDSSRUW ERXFKH
VH[H SUpVHQFH GH VSHUPH GDQV OD ERXFKH
/H SUpVHUYDWLI D FUDTXp
9RXV DYH] UHoX GDQV XQ SD\V pWUDQJHU XQH SHUIXVLRQ HW RX XQH LQMHFWLRQ DYHF GX PDWpULHO G¶LQMHFWLRQ VRXLOOp
RX TXL DYDLW GpMj pWp XWLOLVp SRXU XQH DXWUH SHUVRQQH
/D FRQWDPLQDWLRQ GDQV OHV FDV pYRTXpV Q¶HVW SDV V\VWpPDWLTXH PDLV LO VXI¿ W G¶ 81( )2,6 SRXU rWUH FRQWDPLQp
&¶HVW SRXUTXRL LO HVW WUqV LPSRUWDQW GH FRQVXOWHU VDQV DWWHQGUH

4XDQG IDLUH XQ WHVW GH GpSLVWDJH "
9RXV DYH] SULV XQ ULVTXH
9RXV HW YRWUH SDUWHQDLUH YLYH] XQH UHODWLRQ VWDEOH HW YRXV YRXOH] DEDQGRQQHU O¶XWLOLVDWLRQ GX SUpVHUYDWLI
9RXV HQYLVDJH] G¶DYRLU XQ HQIDQW
'DQV WRXWHV FHV VLWXDWLRQV LO HVW LPSRUWDQW G¶DOOHU GDQV XQH FRQVXOWDWLRQ GH GpSLVWDJH DQRQ\PH HW JUDWXLW &'$*
RX GH FRQVXOWHU VRQ PpGHFLQ &HOXL FL YRXV pFRXWHUD UpSRQGUD j YRV GHPDQGHV G¶LQIRUPDWLRQ HW YRXV FRQVHLOOHU
(Q DWWHQGDQW OHV UpVXOWDWV GX WHVW LO IDXGUD VH SURWpJHU DLQVL TXH VRQ RX VD RX VHV SDUWHQDLUHV

2/-!. 0(/4/3 INDD4XH IDLUH TXDQG RQ D SULV XQ ULVTXH "
'HX[ VLWXDWLRQV VH SUpVHQWHQW
9RXV DYH] SULV XQ ULVTXH LO \ D PRLQV GH KHXUHV MRXUV DYHF XQ SDUWHQDLUH GRQW YRXV VDYH] TX¶LO HOOH
HVW VpURSRVLWLI YH RX DYHF XQ H SDUWHQDLUH GRQW YRXV QH VDYH] SDV VL LO HOOH HVW RX QRQ VpURSRVLWLI YH
UHQGH] YRXV VL SRVVLEOH DYHF YRWUH SDUWHQDLUH DX[ XUJHQFHV G¶XQ K{SLWDO /H PpGHFLQ H[DPLQHUD DYHF YRXV OD
VLWXDWLRQ HW YRXV SURSRVHUD pYHQWXHOOHPHQW XQ WUDLWHPHQW G¶XQ PRLV TXL SHXW HPSrFKHU OD FRQWDPLQDWLRQ
9RXV DYH] SULV XQ ULVTXH LO \ D SOXV GH KHXUHV FRQVXOWH] GDQV XQ FHQWUH GH GpSLVWDJH j O¶K{SLWDO RX FKH]
YRWUH PpGHFLQ 2Q YRXV GLUD TXDQG IDLUH OH WHVW HW RQ YRXV GRQQHUD WRXV OHV FRQVHLOV XWLOHV 6L YRXV DYH] XQ
GRXWH Q¶KpVLWH] SDV j FRQVXOWHU OH SOXV W{W SRVVLEOH
(Q DWWHQGDQW OHV UpVXOWDWV GX WHVW LO IDXGUD PHWWUH GHV SUpVHUYDWLIV DYHF VRQ RX VD SDUWHQDLUH

&RPPHQW DLGHU XQH SHUVRQQH VpURSRVLWLYH "
/RUVTX¶RQ YHXW DLGHU XQH SHUVRQQH VpURSRVLWLYH XQ SURFKH RX XQ DPL OH SOXV LPSRUWDQW HVW G¶rWUH j O¶pFRXWH
G¶rWUH RX GH UHVWHU XQ YUDL DPL VXU TXL RQ SHXW FRPSWHU /H SULQFLSDO HVW GH VDYRLU rWUH Oj ORUVTX¶LO RX HOOH HQ
UHVVHQW OH EHVRLQ
6LGD LQIR VHUYLFH HW GLYHUVHV DVVRFLDWLRQV VRQW Oj SRXU UpSRQGUH DX[ TXHVWLRQV 9RXV SRXYH]
DXVVL FRQVHLOOHU j YRWUH DPL H GH OHV DSSHOHU D¿ Q TX¶LO RX HOOH SXLVVH UHQFRQWUHU XQH SHUVRQQH VSpFLDOLVpH
GDQV O¶pFRXWH GHV SHUVRQQHV VpURSRVLWLYHV RX GH OHXUV SURFKHV

2 IDLUH XQ WHVW GH GpSLVWDJH GX YLUXV GX VLGD "
3RXU IDLUH XQ GpSLVWDJH GX YLUXV GX VLGD 9,+ YRXV SRXYH] FKRLVLU HQWUH SOXVLHXUV SRVVLELOLWpV
5HQFRQWUHU XQ PpGHFLQ GDQV XQH FRQVXOWDWLRQ GH GpSLVWDJH DQRQ\PH HW JUDWXLW &'$* ,O \ HQ D DX PRLQV
XQH GDQV FKDTXH GpSDUWHPHQW 'DQV OHV &'$* OH WHVW HVW JUDWXLW HW DQRQ\PH LO Q¶HVW SDV QpFHVVDLUH GH
GRQQHU VHV SDSLHUV QL GH GRQQHU VRQ QRP 3RXU VDYRLU R VH WURXYH OD &'$* OD SOXV SURFKH GH FKH] YRXV
DSSHOH] 6LGD ,QIR 6HUYLFH DX DSSHO DQRQ\PH FRQ¿ GHQWLHO HW JUDWXLW G¶XQ SRVWH ¿ [H RX FRQVXO
WHU OH VLWH ZZZ VLGD LQIR VHUYLFH RUJ
&RQVXOWHU YRWUH PpGHFLQ TXL YRXV GpOLYUHUD O¶RUGRQQDQFH SHUPHWWDQW GH IDLUH OH WHVW GDQV XQ ODERUDWRLUH
G¶DQDO\VHV PpGLFDOHV
9RXV UHQGUH GDQV XQ FHQWUH GH SODQL¿ FDWLRQ IDPLOLDOH RX GDQV XQ GLVSHQVDLUH DQWLYpQpULHQ RX GDQV XQ K{SLWDO

&RPPHQW VRLJQH W RQ XQH SHUVRQQH SRUWHXVH GX YLUXV GX VLGD "
3RXU OH PRPHQW LO Q¶H[LVWH SDV GH WUDLWHPHQW TXL SHUPHW G¶pOLPLQHU RX GH WXHU OH YLUXV PDLV RQ SHXW UHWDUGHU OH
SDVVDJH DX VWDGH JUDYH GX VLGD &HV WUDLWHPHQWV IUHLQHQW O¶pYROXWLRQ GH OD PDODGLH HW DPpOLRUHQW OHV FRQGLWLRQV
GH YLH GHV SHUVRQQHV &HV WUDLWHPHQWV FRQWUDLJQDQWV RQW SRXU EXW GH IDLUH EDLVVHU OD TXDQWLWp GH YLUXV SUpVHQW
GDQV OH VDQJ PDLV QH SHUPHWWHQW SDV GH O¶ pOLPLQHU Gp¿ QLWLYHPHQW (Q )UDQFH WRXWH SHUVRQQH SRUWHXVH GX 9,+
SHXW EpQp¿ FLHU G¶XQH SULVH HQ FKDUJH VRFLDOH HW PpGLFDOH ,O QH IDXW SDV DYDQFHU G¶DUJHQW

3HXW RQ DYRLU GHV HQIDQWV ORUVTX¶RQ HVW DWWHLQW SDU OH YLUXV GX VLGD "
2XL 0rPH ORUVTXH O¶RQ HVW SRUWHXU GX YLUXV GX VLGD RQ SHXW DYRLU GHV HQIDQWV &HOD HVW SRVVLEOH GDQV OH FDV
GH FRXSOHV VpURGLIIpUHQWV VHXO O¶KRPPH RX VHXOH OD IHPPH HVW VpURSRVLWLI YH
/D SURFUpDWLRQ VRXV FRQWU{OH PpGLFDO SHXW SHUPHWWUH DXMRXUG¶KXL DX[ HQIDQWV GH QH SDV rWUH FRQWDPLQpV ORUV
GH OD PDWHUQLWp (Q )UDQFH LO HVW IRUWHPHQW GpFRQVHLOOp DX[ PqUHV VpURSRVLWLYHV G¶DOODLWHU OHXU HQIDQW SRXU
pYLWHU WRXWH FRQWDPLQDWLRQ SDU OH ODLW PDWHUQHO

2/-!. 0(/4/3 INDD2Ô 6¶,1)250(5 (7 2Ô
6( )$,5( 'e3,67(5 &'$*
3285 /( 9,+ 6,'$
(1 *8<$1( "

! 6$,17 /$85(17 '8 0$521,

! 3$57287 (1 *8<$1(

$VVRFLDWLRQ $,'(6
ELV UXH 6FKRHOFKHU
7pOpSKRQH
+RUDLUHV PDUGL K K
PHUFUHGL HW VDPHGL K K
DLGHV VWODXUHQWGXPDURQL#DLGHV RUJ

6LGD ,QIR 6HUYLFH
K FRQ¿ GHQWLHO
QXPpUR JUDWXLW GHSXLV XQ SRVWH ¿ [H
! &$<(11(
&'$* &HQWUH KRVSLWDOLHU $QGUp 5RVHPRQ
7pOpSKRQH
+RUDLUHV PHUFUHGL YHQGUHGL K K
VDPHGL K K
&'$* $QWHQQH GX &HQWUH 3UpYHQWLRQ 6DQWp
GH OD &URL[ 5RXJH )UDQoDLVH
UXH %DUUDW
7pOpSKRQH
+RUDLUHV OXQGL DX YHQGUHGL GH K K
$VVRFLDWLRQ (QWU¶DLGHV *X\DQH
UXH 3LFKHYLQ
7pOpSKRQH
+RUDLUHV OXQGL PDUGL HW MHXGL K K HW K K
PHUFUHGL HW YHQGUHGL K K
HQWUDLGHVJX\DQH#ZDQDGRR IU
$VVRFLDWLRQ 6LGD ,QIR 6HUYLFH
UXH GX &DSLWDLQH %HUQDUG
7pOpSKRQH
+RUDLUHV OXQGL DX MHXGL + + HW + +
YHQGUHGL + + HW + +
JX\DQH#VLGD LQIR VHUYLFH RUJ
! .28528
&'$* &HQWUH 0pGLFR FKLUXUJLFDO GH .RXURX
7pOpSKRQH
+RUDLUHV PDUGL K K PHUFUHGL K K
MHXGL K K
$VVRFLDWLRQ *5,' SURJUDPPH ³SDUORQV HQ´
7pOpSKRQH

&'$* &HQWUH KRVSLWDOLHU GH O¶2XHVW *X\DQDLV
7pOpSKRQH
+RUDLUHV OXQGL DX MHXGL GH K K HW K K
YHQGUHGL K K HW OH HU VDPHGL GH FKDTXH PRLV
GH K K

&RRUGLQDWLRQ GHV DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ
7pOpSKRQH
5pVHDX 0DWRXWRX
DYHQXH /LHXWHQDQW &RORQHO &KDQGRQ
6DLQW /DXUHQW GX 0DURQL
7pOpSKRQH
+RUDLUHV OXQGL DX YHQGUHGL LQFOXV GH K j K
! 0$,6 $866,
GDQV OHV FHQWUHV GH 30, HW GH YDFFLQDWLRQ
GDQV OHV FHQWUHV HW SRVWHV GH VDQWp
$XSUqV GH YRWUH PpGHFLQ WUDLWDQW VXU SUHVFULSWLRQ
PpGLFDOH SDV JUDWXLW PDLV UHPERXUVp SDU OD 6pFXULWp
6RFLDOH

2Ô 75289(5 '(6 35e6(59$7,)6
0$6&8/,16 (7 )e0,1,16 "
*UDWXLWV
GDQV OHV &'$* GDQV OHV FHQWUHV GH 30,
HW GH YDFFLQDWLRQ OHV FHQWUHV GH VRLQV
GDQV GH WUqV QRPEUHXVHV DVVRFLDWLRQV
3D\DQWV
GDQV OHV SKDUPDFLHV GDQV OHV GLVWULEXWHXUV
FKH] OHV FRPPHUoDQWV
$WWHQWLRQ
YpUL¿ H] TXH OHV SUpVHUYDWLIV SRUWHQW OD QRUPH ³&(´
RX ³(1 ´ TX¶LOV VRQW VWRFNpV GDQV GH ERQQHV
FRQGLWLRQV TX¶LOV QH VRQW SDV SpULPpV

%

&'$* FRQVXOWDWLRQ GH GpSLVWDJH DQRQ\PH HW JUDWXLW

2/-!. 0(/4/3 INDD
Aperçu du document passion en eau trouble.pdf - page 1/32
 
passion en eau trouble.pdf - page 3/32
passion en eau trouble.pdf - page 4/32
passion en eau trouble.pdf - page 5/32
passion en eau trouble.pdf - page 6/32
 
Télécharger le fichier (PDF)


passion en eau trouble.pdf (PDF, 6.4 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


passion en eau trouble
journal 2 mai 2011
journal 31 jan 2011
gestion des comptes et groupes d utilisateurs sur linux
code du travail fr
toutargousinp4111

Sur le même sujet..