Syndicat Mvt GTunisRapp 2017 VF Liste Mutés .pdfNom original: Syndicat - Mvt GTunisRapp 2017 VF - Liste Mutés.pdf
Auteur: AC

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Sonic PDF / Investintech.com Inc.(www.investintech.com), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/08/2017 à 14:46, depuis l'adresse IP 197.1.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 6787 fois.
Taille du document: 112 Ko (12 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪ .‬‬
‫ا"! و ا ‬

‫وه ‬

‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﺍﻝﻜﺒﺎﺭﻴﺔ ‪1006 -‬‬

‫‪1‬‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬
‫ﻤﻘﺭﻴﻥ ‪1322 -‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ا &*&
ع‬
‫‪029,00‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪ 4 5‬‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫ ا ن‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﻗﺭﻁﺎﺝ ‪1019 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪075,00‬‬

‫ا ه ‬

‫ﺍﻝﻤﻨﻴﻬﻠﺔ ‪1240 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ‪1001 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪057,00‬‬

‫ا ن أ ‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ‪1004 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪057,00‬‬

‫ﺍﻝﻭﺭﺩﻴﺔ ‪1008 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﺍﻝﻤﻨﺯﻩ ‪1109 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪054,00‬‬

‫أ ء " !‬

‫ﺴﻴﺩﻱ ﺤﺴﻴﻥ ‪1121 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪053,00‬‬

‫ه ش‬

‫ﻭﺍﺩ ﺍﻝﻠﻴل ‪1507 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ‪1110 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪048,50‬‬

‫' & ‪ %‬ان‬

‫ﻭﺍﺩ ﺍﻝﻠﻴل ‪1507 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪047,00‬‬

‫* ) ن ا ( ‬

‫ﺒﺭﺝ ﺍﻝﻌﺎﻤﺭﻱ ‪1535 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻭﺭﺩﻴﺔ ‪1008 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪040,50‬‬

‫‪ -.‬ي ا )‪ +‬‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪037,00‬‬

‫إ ن وان‬

‫ﺍﻝﻤﺭﻨﺎﻗﻴﺔ ‪1530 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﺯﻫﺭﺍﺀ ‪1316 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪028,00‬‬

‫ رة وز‬

‫‪2‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪ 4 5‬‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫ ا ‪ 0‬‬

‫ﻁﺒﺭﺒﺔ ‪1517 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﻤﺭﻨﺎﻕ ‪1375 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪027,50‬‬

‫ ‪ 1‬ا ‪ %‬ري‬

‫ﺴﻴﺠﻭﻤﻲ ‪1112 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ‪1235 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪026,00‬‬

‫را ‪( 1 %‬ر‬

‫ﻁﺒﺭﺒﺔ ‪1517 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ‪1004 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪024,50‬‬

‫إ ن ا ج ‪2 3‬‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ‪1235 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﺭﺍﺩﺱ ‪1318 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪024,00‬‬

‫ ا ‪ -%‬‬

‫ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ‪1117 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺭﻭ‪‬ﺍﺩ ‪1216 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪021,00‬‬

‫‪3‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪ %‬‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫أ ‪+‬م ر ة‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ‪1312 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪050,00‬‬

‫ ) ا ‪ 6‬ي‬

‫ﻭﺍﺩ ﺍﻝﻠﻴل ‪1507 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻭﺭﺩﻴﺔ ‪1008 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪048,00‬‬

‫‪( 1' )7‬‬

‫ﺍﻝﻭﺭﺩﻴﺔ ‪1008 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﺍﻝﻤﺭﻭﺝ ‪1313 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪048,00‬‬

‫' & ا ‪ 18‬و ‬

‫ﺍﻝﻜﺒﺎﺭﻴﺔ ‪1006 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﻓﻭﺸﺎﻨﺔ ‪1380 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪037,00‬‬

‫ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‪1118 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺍﻝﺒﺤﻴﺭﺓ ‪1022 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪035,50‬‬

‫ ‪ 2‬ا (ر< ‪ 7‬ح ا ا ‪ :‬‬

‫ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ‪1378 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺍﻝﻜﺒﺎﺭﻴﺔ ‪1006 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪031,50‬‬

‫ ء ا اه ‬

‫ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ‪1527 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ‪1117 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪030,00‬‬

‫ ف ‬

‫ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ‪1378 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺍﻝﺯﻫﻭﺭ ‪1115 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪026,00‬‬

‫‪ 1‬س ا ‪ ' %‬وي‬

‫‪4‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪-‬ر ? وا *> ا= ‪-‬‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫ ا ? > ‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ﺒﺎﺏ ﺒﺤﺭ ‪1003 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻷﻨﺩﻝﺱ ‪1206 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪083,00‬‬

‫ (ى ا ي‬

‫ﺒﺎﺭﺩﻭ ‪1111 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺍﻝﻭﺭﺩﻴﺔ ‪1008 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪082,50‬‬

‫را‪ A‬ا و ي‬

‫ﺒﺎﺭﺩﻭ ‪1111 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺍﻝﻤﺭﺴﻰ ‪1016 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪024,50‬‬

‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ا"!‪ AB‬و ا ‪ 5‬ا"!‪#AB‬‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫‪ * 7‬ا ( ‪ <+‬‬

‫ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‪1118 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ﺒﺎﺏ ﺒﺤﺭ ‪1003 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪048,00‬‬

‫ا ) ‪ 7‬ا ) ‬

‫ﻭﺍﺩ ﺍﻝﻠﻴل ‪1507 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻜﺒﺎﺭﻴﺔ ‪1006 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪044,00‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‪1118 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪039,00‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺍﻝﻭﺭﺩﻴﺔ ‪1008 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪029,00‬‬

‫ ‪ B‬ا ‪ 1‬ي‬
‫‪(7‬ر ا < ‪ 1‬‬

‫ﺴﻴﺩﻱ ﺤﺴﻴﻥ ‪1121 -‬‬

‫‪5‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ا &' ‬
‫ا"! و ا ‬

‫ أ ‬

‫ا &('و ‬

‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫‪6‬‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬
‫ﺘﻭﻨﺱ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻝﺒﺸﻴﺭ ‪1007 -‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ا &*&
ع‬
‫‪070,50‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪- D-‬ت‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫‪ 87‬ح د‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ ‪1314 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺍﻝﺒﺤﻴﺭﺓ ‪1022 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪081,50‬‬

‫‪ -.‬ي ا ( ‪ <+‬‬

‫ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ‪1527 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻤﻨﺯﻩ ‪1109 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪066,50‬‬

‫ﺠﺒل ﺍﻝﺠﻠﻭﺩ ‪1014 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﺭﺍﺩﺱ ‪1318 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪059,00‬‬

‫را*! ا (دي‬

‫ﻁﺒﺭﺒﺔ ‪1517 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺒﺎﺭﺩﻭ ‪1111 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪051,50‬‬

‫‪ F‬ل وس‬

‫ﺴﻜﺭﺓ ‪1212 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﺍﻝﺒﺤﻴﺭﺓ ‪1022 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪044,50‬‬

‫إ ‪ 1‬س آ ‪ 0‬ن‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪044,00‬‬

‫ دل ا ‪ ' %‬وي‬

‫ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ‪1527 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺴﻜﺭﺓ ‪1212 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪043,50‬‬

‫ ن ا ‪( ?0‬ي‬

‫ﺍﻝﻤﻨﻴﻬﻠﺔ ‪1240 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ ‪1314 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪042,00‬‬

‫‪ H'(7‬ا < ‬

‫ﺒﺭﺝ ﺍﻝﻌﺎﻤﺭﻱ ‪1535 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻤﻨﻴﻬﻠﺔ ‪1240 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪040,50‬‬

‫ر ض ا ‪ 1‬‬

‫ﻭﺍﺩ ﺍﻝﻠﻴل ‪1507 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻤﻨﻴﻬﻠﺔ ‪1240 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪038,50‬‬

‫ (ى ‪D7‬‬

‫‪7‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪- D-‬ت‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫& رق ا ‪ 3 7‬‬

‫ﺠﺒل ﺍﻝﺠﻠﻭﺩ ‪1014 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪038,00‬‬

‫ ‪ K‬ا ‪ -%‬‬

‫ﺍﻝﻤﺭﻨﺎﻗﻴﺔ ‪1530 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ‪1001 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪037,50‬‬

‫‪ .‬ا ‪ L‬‬

‫ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ‪1110 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪034,00‬‬

‫ ‪ M‬ة ا (ر‪ 6‬‬

‫ﺴﻴﺠﻭﻤﻲ ‪1112 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ‪1235 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪032,50‬‬

‫ه‪ 0‬م ‬

‫ﺍﻝﺤﺭﺍﻴﺭﻴﺔ ‪1120 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ‪1001 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪026,50‬‬

‫ ) ي (ز ن‬

‫ﺒﺭﺝ ﺍﻝﻌﺎﻤﺭﻱ ‪1535 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪022,50‬‬

‫‪ .‬ا ‪ 0‬وي‬

‫ﺒﻁﹼﺎﻥ ‪1521 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‪1118 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪022,00‬‬

‫و ‪ 6‬وا‪ 7‬‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﺤﺭﺍﻴﺭﻴﺔ ‪1120 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪017,50‬‬

‫‪8‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫‪
H‬م ا ‪- F‬ة و ا رض‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫إ ن ا ‪N 0‬‬

‫ﺒﻁﹼﺎﻥ ‪1521 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺭﻭ‪‬ﺍﺩ ‪1216 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪066,00‬‬

‫' & ا ‪(0-‬‬

‫ﺴﻴﺠﻭﻤﻲ ‪1112 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪059,00‬‬

‫أ ‪+‬م ا‪O‬و ي‬

‫ﺴﻴﺩﻱ ﺤﺴﻴﻥ ‪1121 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺴﻜﺭﺓ ‪1212 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪046,00‬‬

‫ه * ا ه( ‬

‫ﻁﺒﺭﺒﺔ ‪1517 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺭﻭ‪‬ﺍﺩ ‪1216 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪043,00‬‬

‫ ‪ 1‬ن ا ‪ 0‬‬

‫ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ‪1527 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺭﻭ‪‬ﺍﺩ ‪1216 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪041,50‬‬

‫ه ى ا ‪ %‬ري‬

‫ﺒﺎﺏ ﺴﻭﻴﻘﺔ ‪1005 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﺴﻜﺭﺓ ‪1212 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪033,00‬‬

‫أ ‪+‬م ا ا ي‬

‫ﻁﺒﺭﺒﺔ ‪1517 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻤﻨﻴﻬﻠﺔ ‪1240 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪028,00‬‬

‫أ ‪+‬م ا ‪ +‬‬

‫ﺴﻴﺩﻱ ﺤﺴﻴﻥ ‪1121 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﻤﺭﻨﺎﻕ ‪1375 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪026,50‬‬

‫‪9‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪
.‬م ا ‪ I- % 5‬ت‪
-L .‬ي‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫ * ‬

‫ﻭﺍﺩ ﺍﻝﻠﻴل ‪1507 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ‪1004 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪063,00‬‬

‫" ح ‪ Q .‬رو ‪P‬‬

‫ﺴﻜﺭﺓ ‪1212 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﻗﺭﻁﺎﺝ ‪1019 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪058,50‬‬

‫‪ .‬ء ا ‪ -‬ا ) اوي‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ‪1235 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﻭﺍﺩ ﺍﻝﻠﻴل ‪1507 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫‪036,00‬‬

‫ ه ا ‪R‬وادي‬

‫ﻓﻭﺸﺎﻨﺔ ‪1380 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪023,00‬‬

‫ ا‪ S).T‬د* ‬

‫ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ‪1378 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ‪1235 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪022,50‬‬

‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا"‪ ABH‬م‪ 2.‬ت‪ .‬أ!‪#!-‬‬
‫ا"! و ا ‬

‫أ ‪ 1‬ا > ا& ‬

‫ا &('و ‬

‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ‪1378 -‬‬

‫‪10‬‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬
‫ﺤﻠﻕ ﺍﻝﻭﺍﺩﻱ ‪1013 -‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ا &*&
ع‬
‫‪033,00‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا"‪ ABH‬ت‪
-L .‬ي‬
‫ا"! و ا ‬

‫ ‪ :‬ا ‪ 8‬م‬

‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﺍﻝﻤﻨﻴﻬﻠﺔ ‪1240 -‬‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬
‫ﻗﺭﻁﺎﺝ ‪1019 -‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ا &*&
ع‬
‫‪036,00‬‬

‫ا ‪ O‬ف‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫إ س ( ن‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ‪1004 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪040,00‬‬

‫أ ء ‬

‫ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ‪1117 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺍﻝﻤﺭﺴﻰ ‪1016 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪023,00‬‬

‫'‪ + U‬‬

‫ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ‪1378 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺍﻝﺒﺤﻴﺭﺓ ‪1022 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪016,00‬‬

‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ا ( م‪ 2.‬ت‪.‬أ!‪#!-‬‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫ ا ‪ 2‬ا ? ‬

‫ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ‪1378 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺴﻴﺩﻱ ﺜﺎﺒﺕ ‪1208 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪029,00‬‬

‫ ‪ 8‬ود‬

‫ﺍﻝﻤﺭﻨﺎﻗﻴﺔ ‪1530 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻤﺭﺴﻰ ‪1016 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪012,50‬‬

‫‪11‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ا ( ‪ 2-1‬ت‪
-L .‬ي‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫أ‪ D 7‬ا ‪V 3‬‬

‫ﻓﻭﺸﺎﻨﺔ ‪1380 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﻗﺭﻁﺎﺝ ‪1019 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪045,00‬‬

‫ د ا * ‬

‫ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ‪1117 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺤﻠﻕ ﺍﻝﻭﺍﺩﻱ ‪1013 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪034,00‬‬

‫ و* ‪ P‬ا ( ‪ <+‬‬

‫ﺒﺭﺝ ﺍﻝﻌﺎﻤﺭﻱ ‪1535 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﻓﻭﺸﺎﻨﺔ ‪1380 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪018,50‬‬

‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا (‪ Q R‬ا &‪# 4‬‬
‫ا"! و ا ‬

‫ ‪ " 1 1‬‬

‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫‪12‬‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬
‫ﺒﺎﺭﺩﻭ ‪1111 -‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ا &*&
ع‬
‫‪027,00‬‬
Télécharger le fichier (PDF)

Syndicat - Mvt GTunisRapp 2017 VF - Liste Mutés.pdf (PDF, 112 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


syndicat mvt gtunisrapp 2017 vf liste mutes
syndicat mvt externerapp 2017 vf liste mutes
syndicat mvt externerapp 2017 vf classement
mvt tlc 19 10 2017
projet note cadre mvt vf
elections pro 1

Sur le même sujet..