Syndicat Mvt GTunisRapp 2017 VF Liste Mutés .pdfNom original: Syndicat - Mvt GTunisRapp 2017 VF - Liste Mutés.pdfAuteur: AC

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Sonic PDF / Investintech.com Inc.(www.investintech.com), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/08/2017 à 14:46, depuis l'adresse IP 197.1.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 6908 fois.
Taille du document: 112 Ko (12 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪ .‬‬
‫ا"! و ا ‬

‫وه ‬

‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﺍﻝﻜﺒﺎﺭﻴﺔ ‪1006 -‬‬

‫‪1‬‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬
‫ﻤﻘﺭﻴﻥ ‪1322 -‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ا &*&
ع‬
‫‪029,00‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪ 4 5‬‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫ ا ن‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﻗﺭﻁﺎﺝ ‪1019 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪075,00‬‬

‫ا ه ‬

‫ﺍﻝﻤﻨﻴﻬﻠﺔ ‪1240 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ‪1001 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪057,00‬‬

‫ا ن أ ‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ‪1004 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪057,00‬‬

‫ﺍﻝﻭﺭﺩﻴﺔ ‪1008 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﺍﻝﻤﻨﺯﻩ ‪1109 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪054,00‬‬

‫أ ء " !‬

‫ﺴﻴﺩﻱ ﺤﺴﻴﻥ ‪1121 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪053,00‬‬

‫ه ش‬

‫ﻭﺍﺩ ﺍﻝﻠﻴل ‪1507 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ‪1110 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪048,50‬‬

‫' & ‪ %‬ان‬

‫ﻭﺍﺩ ﺍﻝﻠﻴل ‪1507 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪047,00‬‬

‫* ) ن ا ( ‬

‫ﺒﺭﺝ ﺍﻝﻌﺎﻤﺭﻱ ‪1535 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻭﺭﺩﻴﺔ ‪1008 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪040,50‬‬

‫‪ -.‬ي ا )‪ +‬‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪037,00‬‬

‫إ ن وان‬

‫ﺍﻝﻤﺭﻨﺎﻗﻴﺔ ‪1530 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﺯﻫﺭﺍﺀ ‪1316 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪028,00‬‬

‫ رة وز‬

‫‪2‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪ 4 5‬‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫ ا ‪ 0‬‬

‫ﻁﺒﺭﺒﺔ ‪1517 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﻤﺭﻨﺎﻕ ‪1375 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪027,50‬‬

‫ ‪ 1‬ا ‪ %‬ري‬

‫ﺴﻴﺠﻭﻤﻲ ‪1112 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ‪1235 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪026,00‬‬

‫را ‪( 1 %‬ر‬

‫ﻁﺒﺭﺒﺔ ‪1517 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ‪1004 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪024,50‬‬

‫إ ن ا ج ‪2 3‬‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ‪1235 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﺭﺍﺩﺱ ‪1318 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪024,00‬‬

‫ ا ‪ -%‬‬

‫ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ‪1117 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺭﻭ‪‬ﺍﺩ ‪1216 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪021,00‬‬

‫‪3‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪ %‬‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫أ ‪+‬م ر ة‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ‪1312 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪050,00‬‬

‫ ) ا ‪ 6‬ي‬

‫ﻭﺍﺩ ﺍﻝﻠﻴل ‪1507 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻭﺭﺩﻴﺔ ‪1008 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪048,00‬‬

‫‪( 1' )7‬‬

‫ﺍﻝﻭﺭﺩﻴﺔ ‪1008 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﺍﻝﻤﺭﻭﺝ ‪1313 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪048,00‬‬

‫' & ا ‪ 18‬و ‬

‫ﺍﻝﻜﺒﺎﺭﻴﺔ ‪1006 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﻓﻭﺸﺎﻨﺔ ‪1380 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪037,00‬‬

‫ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‪1118 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺍﻝﺒﺤﻴﺭﺓ ‪1022 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪035,50‬‬

‫ ‪ 2‬ا (ر< ‪ 7‬ح ا ا ‪ :‬‬

‫ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ‪1378 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺍﻝﻜﺒﺎﺭﻴﺔ ‪1006 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪031,50‬‬

‫ ء ا اه ‬

‫ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ‪1527 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ‪1117 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪030,00‬‬

‫ ف ‬

‫ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ‪1378 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺍﻝﺯﻫﻭﺭ ‪1115 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪026,00‬‬

‫‪ 1‬س ا ‪ ' %‬وي‬

‫‪4‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪-‬ر ? وا *> ا= ‪-‬‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫ ا ? > ‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ﺒﺎﺏ ﺒﺤﺭ ‪1003 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻷﻨﺩﻝﺱ ‪1206 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪083,00‬‬

‫ (ى ا ي‬

‫ﺒﺎﺭﺩﻭ ‪1111 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺍﻝﻭﺭﺩﻴﺔ ‪1008 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪082,50‬‬

‫را‪ A‬ا و ي‬

‫ﺒﺎﺭﺩﻭ ‪1111 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺍﻝﻤﺭﺴﻰ ‪1016 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪024,50‬‬

‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ا"!‪ AB‬و ا ‪ 5‬ا"!‪#AB‬‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫‪ * 7‬ا ( ‪ <+‬‬

‫ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‪1118 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ﺒﺎﺏ ﺒﺤﺭ ‪1003 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪048,00‬‬

‫ا ) ‪ 7‬ا ) ‬

‫ﻭﺍﺩ ﺍﻝﻠﻴل ‪1507 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻜﺒﺎﺭﻴﺔ ‪1006 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪044,00‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‪1118 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪039,00‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺍﻝﻭﺭﺩﻴﺔ ‪1008 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪029,00‬‬

‫ ‪ B‬ا ‪ 1‬ي‬
‫‪(7‬ر ا < ‪ 1‬‬

‫ﺴﻴﺩﻱ ﺤﺴﻴﻥ ‪1121 -‬‬

‫‪5‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ا &' ‬
‫ا"! و ا ‬

‫ أ ‬

‫ا &('و ‬

‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫‪6‬‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬
‫ﺘﻭﻨﺱ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻝﺒﺸﻴﺭ ‪1007 -‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ا &*&
ع‬
‫‪070,50‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪- D-‬ت‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫‪ 87‬ح د‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ ‪1314 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺍﻝﺒﺤﻴﺭﺓ ‪1022 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪081,50‬‬

‫‪ -.‬ي ا ( ‪ <+‬‬

‫ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ‪1527 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻤﻨﺯﻩ ‪1109 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪066,50‬‬

‫ﺠﺒل ﺍﻝﺠﻠﻭﺩ ‪1014 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﺭﺍﺩﺱ ‪1318 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪059,00‬‬

‫را*! ا (دي‬

‫ﻁﺒﺭﺒﺔ ‪1517 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺒﺎﺭﺩﻭ ‪1111 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪051,50‬‬

‫‪ F‬ل وس‬

‫ﺴﻜﺭﺓ ‪1212 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﺍﻝﺒﺤﻴﺭﺓ ‪1022 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪044,50‬‬

‫إ ‪ 1‬س آ ‪ 0‬ن‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪044,00‬‬

‫ دل ا ‪ ' %‬وي‬

‫ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ‪1527 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺴﻜﺭﺓ ‪1212 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪043,50‬‬

‫ ن ا ‪( ?0‬ي‬

‫ﺍﻝﻤﻨﻴﻬﻠﺔ ‪1240 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ ‪1314 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪042,00‬‬

‫‪ H'(7‬ا < ‬

‫ﺒﺭﺝ ﺍﻝﻌﺎﻤﺭﻱ ‪1535 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻤﻨﻴﻬﻠﺔ ‪1240 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪040,50‬‬

‫ر ض ا ‪ 1‬‬

‫ﻭﺍﺩ ﺍﻝﻠﻴل ‪1507 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻤﻨﻴﻬﻠﺔ ‪1240 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪038,50‬‬

‫ (ى ‪D7‬‬

‫‪7‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪- D-‬ت‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫& رق ا ‪ 3 7‬‬

‫ﺠﺒل ﺍﻝﺠﻠﻭﺩ ‪1014 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪038,00‬‬

‫ ‪ K‬ا ‪ -%‬‬

‫ﺍﻝﻤﺭﻨﺎﻗﻴﺔ ‪1530 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ‪1001 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪037,50‬‬

‫‪ .‬ا ‪ L‬‬

‫ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ‪1110 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪034,00‬‬

‫ ‪ M‬ة ا (ر‪ 6‬‬

‫ﺴﻴﺠﻭﻤﻲ ‪1112 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ‪1235 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪032,50‬‬

‫ه‪ 0‬م ‬

‫ﺍﻝﺤﺭﺍﻴﺭﻴﺔ ‪1120 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ‪1001 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪026,50‬‬

‫ ) ي (ز ن‬

‫ﺒﺭﺝ ﺍﻝﻌﺎﻤﺭﻱ ‪1535 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪022,50‬‬

‫‪ .‬ا ‪ 0‬وي‬

‫ﺒﻁﹼﺎﻥ ‪1521 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‪1118 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪022,00‬‬

‫و ‪ 6‬وا‪ 7‬‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﺤﺭﺍﻴﺭﻴﺔ ‪1120 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫‪017,50‬‬

‫‪8‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫‪
H‬م ا ‪- F‬ة و ا رض‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫إ ن ا ‪N 0‬‬

‫ﺒﻁﹼﺎﻥ ‪1521 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺭﻭ‪‬ﺍﺩ ‪1216 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪066,00‬‬

‫' & ا ‪(0-‬‬

‫ﺴﻴﺠﻭﻤﻲ ‪1112 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪059,00‬‬

‫أ ‪+‬م ا‪O‬و ي‬

‫ﺴﻴﺩﻱ ﺤﺴﻴﻥ ‪1121 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺴﻜﺭﺓ ‪1212 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪046,00‬‬

‫ه * ا ه( ‬

‫ﻁﺒﺭﺒﺔ ‪1517 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺭﻭ‪‬ﺍﺩ ‪1216 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪043,00‬‬

‫ ‪ 1‬ن ا ‪ 0‬‬

‫ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ‪1527 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺭﻭ‪‬ﺍﺩ ‪1216 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪041,50‬‬

‫ه ى ا ‪ %‬ري‬

‫ﺒﺎﺏ ﺴﻭﻴﻘﺔ ‪1005 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ﺴﻜﺭﺓ ‪1212 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪033,00‬‬

‫أ ‪+‬م ا ا ي‬

‫ﻁﺒﺭﺒﺔ ‪1517 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻤﻨﻴﻬﻠﺔ ‪1240 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪028,00‬‬

‫أ ‪+‬م ا ‪ +‬‬

‫ﺴﻴﺩﻱ ﺤﺴﻴﻥ ‪1121 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﻤﺭﻨﺎﻕ ‪1375 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪026,50‬‬

‫‪9‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ‪
.‬م ا ‪ I- % 5‬ت‪
-L .‬ي‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫ * ‬

‫ﻭﺍﺩ ﺍﻝﻠﻴل ‪1507 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ‪1004 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪063,00‬‬

‫" ح ‪ Q .‬رو ‪P‬‬

‫ﺴﻜﺭﺓ ‪1212 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﻗﺭﻁﺎﺝ ‪1019 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪058,50‬‬

‫‪ .‬ء ا ‪ -‬ا ) اوي‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ‪1235 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﻭﺍﺩ ﺍﻝﻠﻴل ‪1507 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫‪036,00‬‬

‫ ه ا ‪R‬وادي‬

‫ﻓﻭﺸﺎﻨﺔ ‪1380 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ ‪1217 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪023,00‬‬

‫ ا‪ S).T‬د* ‬

‫ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ‪1378 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ‪1235 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪022,50‬‬

‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا"‪ ABH‬م‪ 2.‬ت‪ .‬أ!‪#!-‬‬
‫ا"! و ا ‬

‫أ ‪ 1‬ا > ا& ‬

‫ا &('و ‬

‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ‪1378 -‬‬

‫‪10‬‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬
‫ﺤﻠﻕ ﺍﻝﻭﺍﺩﻱ ‪1013 -‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ا &*&
ع‬
‫‪033,00‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا"‪ ABH‬ت‪
-L .‬ي‬
‫ا"! و ا ‬

‫ ‪ :‬ا ‪ 8‬م‬

‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫ﺍﻝﻤﻨﻴﻬﻠﺔ ‪1240 -‬‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬
‫ﻗﺭﻁﺎﺝ ‪1019 -‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫ا &*&
ع‬
‫‪036,00‬‬

‫ا ‪ O‬ف‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫إ س ( ن‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺤﻲ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ‪1004 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪040,00‬‬

‫أ ء ‬

‫ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ‪1117 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺍﻝﻤﺭﺴﻰ ‪1016 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪023,00‬‬

‫'‪ + U‬‬

‫ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ‪1378 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺍﻝﺒﺤﻴﺭﺓ ‪1022 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪016,00‬‬

‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ا ( م‪ 2.‬ت‪.‬أ!‪#!-‬‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫ ا ‪ 2‬ا ? ‬

‫ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ‪1378 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﺴﻴﺩﻱ ﺜﺎﺒﺕ ‪1208 -‬‬

‫ﺃﺭﻴﺎﻨﺔ‬

‫‪029,00‬‬

‫ ‪ 8‬ود‬

‫ﺍﻝﻤﺭﻨﺎﻗﻴﺔ ‪1530 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺍﻝﻤﺭﺴﻰ ‪1016 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪012,50‬‬

‫‪11‬‬

‫ آ ا ا زواج دا إ
ا ى‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﹼـﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ‬
‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا ا ( ‪ 2-1‬ت‪
-L .‬ي‬
‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا"! و ا ‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬

‫ا &('و ‬

‫ا &('و ‬

‫ا &*&
ع‬

‫أ‪ D 7‬ا ‪V 3‬‬

‫ﻓﻭﺸﺎﻨﺔ ‪1380 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫ﻗﺭﻁﺎﺝ ‪1019 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪045,00‬‬

‫ د ا * ‬

‫ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ‪1117 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ﺤﻠﻕ ﺍﻝﻭﺍﺩﻱ ‪1013 -‬‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ‪1‬‬

‫‪034,00‬‬

‫ و* ‪ P‬ا ( ‪ <+‬‬

‫ﺒﺭﺝ ﺍﻝﻌﺎﻤﺭﻱ ‪1535 -‬‬

‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﻓﻭﺸﺎﻨﺔ ‪1380 -‬‬

‫ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ‬

‫‪018,50‬‬

‫ا &‪-‬دة‪:‬‬

‫ا (‪ Q R‬ا &‪# 4‬‬
‫ا"! و ا ‬

‫ ‪ " 1 1‬‬

‫ا & آ‪ %‬ا ‪# $‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﻤﻨﻭﺒﺔ‬

‫ﺩﻭ‪‬ﺍﺭ ﻫﻴﺸﺭ ‪1512 -‬‬

‫‪12‬‬

‫ا & آ‪ %‬ا &( إ ‪/‬‬
‫ﺒﺎﺭﺩﻭ ‪1111 -‬‬

‫ا &('و ‬
‫ﺘﻭﻨﺱ ‪2‬‬

‫ا &*&
ع‬
‫‪027,00‬‬


Aperçu du document Syndicat - Mvt GTunisRapp 2017 VF - Liste Mutés.pdf - page 1/12
 
Syndicat - Mvt GTunisRapp 2017 VF - Liste Mutés.pdf - page 3/12
Syndicat - Mvt GTunisRapp 2017 VF - Liste Mutés.pdf - page 4/12
Syndicat - Mvt GTunisRapp 2017 VF - Liste Mutés.pdf - page 5/12
Syndicat - Mvt GTunisRapp 2017 VF - Liste Mutés.pdf - page 6/12
 
Télécharger le fichier (PDF)

Documents similaires


reglement peanut butter challenge
19 presseb
farming objets
gagner2018 web 2
chauny
soissons

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.14s