VACATURE BRAIN HOTSPOTS .pdfNom original: VACATURE_BRAIN_HOTSPOTS.pdfAuteur: Griet

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/07/2017 à 09:00, depuis l'adresse IP 87.67.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 504 fois.
Taille du document: 515 Ko (8 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


het Rijksarchief
werft aan
1 historicus - wetenschappelijk medewerker (m/v/x)
voor het BRAIN-project
HOTSPOTS
(Social Hotspots. High Courts of Justice files, sources for Low Countries history)
CONTEXT
Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën is een federale wetenschappelijke instelling die deel
uitmaakt van de Federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat
uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen van het Rijksarchief verspreid over het hele land en het
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) te Brussel.
Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud, afkomstig van onder
meer van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en
particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, invloedrijke families, enz.).
De valorisatie van deze archieven is een van de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt niet
alleen in zijn 19 studiezalen, maar ook on line een uitgebreide onderzoeksomgeving ter beschikking van een
ruim en gevarieerd publiek.

BESCHRIJVING VAN DE TE BEGEVEN FUNCTIE
Als wetenschappelijk personeelslid van het Rijksarchief word je verantwoordelijk voor de inventarisatie en de
valorisatie van de reeks “Raad van Brabant. Procesdossiers: processen van de procureurs-generaal”.
Het project HOTSPOTS (Social Hotspots. High Courts of Justice files, sources for Low Countries history) is een
project van het BRAIN-programma van de federale overheid. Het Rijksarchief treedt op als coordinator. Onze
partners zijn de onderzoeksgroep CHDJ (Centre d’histoire du droit et de la justice) aan de UCL (Prof. dr. Xavier
Rousseaux) en de onderzoeksgroep HOST (Historical research into Urban Transformation Processes) aan de
VUB (dr. Griet Vermeesch).
Onze partners van de VUB en de UCL recruteren ook een Bursaal geschiedenis (4 jaar voltijds) - vacature in
bijlage.

PLAATS VAN TEWERKSTELLING
Rijksarchief Brussel, Luttrebruglaan, 74, 1190 Vorst.

PROFIEL


Je bent houder van een diploma van master/licentiaat in de geschiedenis (minstens behaald met
onderscheiding).Een diploma archivistiek en/of ervaring in de archiefsector strekt tot aanbeveling.Een goede kennis van instellingen en documenttypes uit het Ancien Régime (17 -18 eeuw).Je hebt een uitstekende kennis van Microsoft Office (Word, Excel en Access).Goede passieve kennis van het Frans.Je kan georganiseerd en zelfstandig werken.Je bent resultaatgericht en je houdt je aan de doelstellingen en termijnen die door de promotoren zijn
vooropgesteld.

de

de

WERKVOORWAARDEN


Een voltijds (38 uur per week) contract van bepaalde duur voor 2 jaar (met mogelijk verlenging).Gewenste datum van indiensttreding: 1 oktober 2017.Glijdend uurrooster.Loonschaal SW10 (21.880,00 – 33.895,00 € niet-geïndexeerd brutoloon, een netto salaris vanaf ca.
1950 €) OF SW11 (25.880,00 € – 41.351,00 € niet-geïndexeerd brutoloon, een nettosalaris vanaf ca.
2150 €). Om toegelaten te worden tot de schaal van SW11, moet u minstens twee jaar
wetenschappelijke ervaring kunnen voorleggen of een andere professionele activiteit die relevant
wordt geacht voor deze functie.

Voordelen:


Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en/of fietsvergoedingMogelijkheid tot recuperatie van overurenMinimum 26 vakantiedagen per jaarBijkomende voordelen, zie : www.fedplus.be

SELECTIEPROCEDURE
Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (PDF) VOOR 20 augustus 2017 per email te
hebben overgemaakt aan pers@arch.be (met de referentie : kandidatuur HOTSPOTS/).
De kandidaten die op basis van hun cv werden geselecteerd zullen uitgenodigd worden voor een mondelinge
proef : deze bestaat uit een 20 minuten durend interview met de leden van de jury op maandag 4 september
2017 in het Algemeen Rijksarchief (1000 Brussel). Tijdens het interview komen onder meer de inhoud van het
cv en verschillende aspecten van het project aan bod. Om te slagen dient de kandidaat 12 op 20 punten te
behalen. Het resultaat van de selectie blijft één jaar geldig.
Voor bijkomende informatie over het project en de te begeven functie kan u contact opnemen met Prof. dr.
Sébastien DUBOIS, operationeel directeur Onderzoek (sebastien.dubois@arch.be).

les Archives de l’État
recrutent
1 historien – collaborateur scientifique (h/f/x)
pour le projet BRAIN
HOTSPOTS
(Social Hotspots. High Courts of Justice files, sources for Low Countries history)
CONTEXTE
Les Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces (en bref, les Archives de l’État) sont
un établissement scientifique fédéral. L’institution comprend les Archives générales du Royaume à Bruxelles et
18 services répartis dans tout le pays.
Les Archives de l’État veillent à la bonne conservation des documents d’archives produits et gérés par les
pouvoirs publics. Elles acquièrent et conservent (après tri) les archives d’au moins 30 ans des cours et
tribunaux, des administrations publiques, des notaires, ainsi que du secteur privé et des particuliers
(entreprises, hommes politiques, associations et sociétés, familles influentes, etc. qui ont joué un rôle
important dans la société). Elles veillent à ce que les archives publiques soient transférées selon les normes
archivistiques.
Mettre ces documents d’archives à la disposition du public, tout en respectant la protection de la vie privée,
est une des missions primordiales de l’institution. Dans les 19 salles de lecture, les Archives de l’État mettent
une infrastructure à la disposition d’un public varié. Le service au public directement via Internet (la salle de
lecture numérique) est une des priorités de l’institution.
En partenariat avec d’autres établissements scientifiques, des universités belges et étrangères, les Archives de
l’État mènent des projets de recherche scientifique dans le domaine de l’histoire de Belgique et de
l’archivistique.

FONCTION
Membre du personnel scientifique des Archives de l’Etat, vous êtes responsable de l’inventaire et de la
valorisation de la série « Conseil de Brabant. Procès des procureurs généraux ».
Le projet HOTSPOTS (Social Hotspots. High Courts of Justice files, sources for Low Countries history) est un
projet financé par la Politique scientifique fédérale dans le cadre du programme de recherche BRAIN. Les
Archives de l’Etat (dr. Harald Deceulaer) assurent le rôle de coordinateur de ce projet, mené en partenariat
avec le CHDJ (Centre d’histoire du droit et de la justice) de l’Université catholique de Louvain (promoteur :
Prof. dr. Xavier Rousseaux) et le groupe de recherche HOST (Historical research into Urban Transformation
Processes) de la Vrije Universiteit Brussel (promoteur : dr. Griet Vermeesch).
Nos partenaires de la VUB et de l’UCL recrutent également un boursier de doctorat en Histoire (4 ans à temps
plein). Cette seconde offre d’emploi se trouve en annexe.

LIEU DE TRAVAIL
Archives de l’Etat à Bruxelles, rue du Pont de Luttre, 74, 1190 Forest.

PROFIL


master/licence en Histoire (obtenu au minimum avec distinction).Un diplôme et/ou une expérience en archivistique constitue un atout.Une bonne connaissance des institutions et des documents d’Ancien Régime (17 -18 s.).Une bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Excel en Access).Une bonne connaissance passive du néerlandais.Vous êtes capables de travailler de façon organisée et autonome.Vous êtes orienté résultats ; vous parvenez à respecter les objectifs et les échéances fixés.

e

NOUS OFFRONSun contrat à durée déterminée de 2 ans à temps plein (38 heures/semaine) – avec possibilité de
prolongation du projet.Date d’entrée en fonction : 1 octobre 2017.Horaire flexible.Échelle barémique SW10 (21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR salaire annuel brut non indexé, soit un
salaire net de départ de +/- 1950 EUR) OU SW11 (25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR salaire annuel brut
non indexé, soit un salaire net de départ de +/- 2150 EUR). Pour être engagé au niveau SW11, vous
devez pouvoir justifier de minimum 2 ans d’expérience scientifique et professionnelle jugée utile à la
fonction.

er

AVANTAGES
 gratuité des transports en commun pour les déplacements domicile - lieu de travail


possibilité de récupérer les heures supplémentaires.minimum de 26 jours de congés annuels par année de travail (temps plein)avantages supplémentaires via www.fedplus.be

PROCÉDURE DE SÉLECTION
Le curriculum vitae (avec mention des grades obtenus) et une lettre de motivation sont à envoyer au format
PDF aux Archives générales du Royaume par e-mail (pers@arch.be) avant le 20 août 2017 sous la référence :
candidature HOTSPOTS.
Les candidats sélecitonnés sur base leur cv seront invités à une interview (d’environ 20 minutes) par le Jury.
Cette épreuve aura lieu le lundi 4 septembre 2017 aux Archives générales du Royaume (1000 Bruxelles).
L’interview porte sur le contenu de votre cv ainsi que sur les différents aspects du projet. Pour réussir, le
candidat doit obtenir une note de 12/20. Le résultat de la sélection reste valable durant un an.
Pour toute information complémentaire sur la fonction et sur la procédure de sélection, vous pouvez prendre
contact avec le Prof. dr. Sébastien DUBOIS, directeur opérationnel en charge de la Recherche scientifique
(sebastien.dubois@arch.be).

Offre d’emploi à l’Université catholique de Louvain et à la Vrije Universiteit Brussel pour une
Bourse de doctorat
(4 ans à temps plein)
Titre du projet: Le procureur-général de Brabant et ses dossiers à l’aube des Révolutions (17701795)
Ce projet vise à mettre en lumière le rôle central du procureur général de Brabant au 18e siècle,
durant le dernier quart de siècle troublé de l’ancien régime. Le procureur général intervient dans les
conflits locaux, supervise les fonctionnaires et juristes et veille aux droits du prince. Le but de ce
projet est de mener une analyse du rôle du procureur général auprès du Conseil de Brabant:
enquête, poursuite et règlement des conflits. Il s’agit d’analyser les réactions des parties en procès
qui procèdent avec le procureur-général, ou sont poursuivis ou ajournés par lui.
Dans les Pays-Bas méridionaux, au 18e s., le gouvernement autrichien, dans l’esprit des Lumières a
mené des réformes de gouvernance. Tout particulièrement, les réformes de la justice ont contribué
à une révolte contre le pouvoir central: la Révolution brabançonne. (1787-9).
Les magistrats brabançons jouèrent un rôle clé dans la légitimation de cette protestation. Le projet
veut étudier l’activité judiciaire comme instrument crucial de régulation durant la Révolution
brabançonne, les restaurations autrichiennes (1789, 1792-1793, 1794-1795) et durant la courte
invasion française (1792-3). L’étude testera les hypothèses que les activités du procureur général ont
servi également des objectifs politiques, et veut contribuer à l’historiographie sur les fonctions du
droit et de l’activité judiciaire comme processus sociopolitique d’interactions. Le projet sera mené
en coopération étroite avec un archiviste, attaché aux Archives générales du Royaume, qui
inventoriera les séries de dossiers du procureur général au 18e siècle, cruciales pour la recherche
doctorale.
Il est attendu du boursier de publier ses résultats de recherche, de les diffuser dans le monde
académique, ainsi que de mener à bien une thèse de doctorat endéans les quatre ans.
Le projet est financé par BELSPO et sera mené dans le cadre du groupe de recherche du CHDJ
(Centre d’histoire du droit et de la justice) à l‘UCL en du groupe de recherche HOST (Historical
research into Urban Transformation Processes) à la VUB. Le Prof. dr. Xavier Rousseaux (UCL) est
promoteur et la prof. dr. Griet Vermeesch (VUB) co-promotrice du doctorat. Le projet est mené en
liens étroits avec les Archives de l’Etat, dans le cadre du projet BRAIN: “Social Hotspots. High Courts
of Justice files, sources for Low Countries history”.

PROFILMaster en histoire ou autre master pertinent, avec un intérêt démontré pour la recherche
historique. Une expérience de recherche dans la thématique du projet est recommandée.
Expérience de recherche menées sur archives d’Ancien régime
Bonne connaissance du Néerlandais, Français et Anglais
Bonne capacités de présentation écrites et orales
Enthousiasme et attrait pour le travail en équipe
Prêt à voyager dans le cadre de congrès, recherche, réunions scientifiques…

OFFREUn contrat pour une bourse de 4 ans (renouvelable chaque année) comme chercheur à
l’Université catholique de Louvain et à la Vrije Universiteit Brussel (salaire débutant environ
1800 Euros net mensuels)
Des contacts avec des équipes de recherches nationales et internationales
Un environnement de recherche agréable et dynamique
La possibilité de participer aux Ecoles doctorales en sciences humaines de l’UCL/FNRS et de
VUB, parmi lesquels des cours de langue
Début du projet: 1 octobre 2017

CANDIDATER
Une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum récent, d’un relevé de notes et
d’une version pdf du mémoire de master doivent être envoyés à
xavier.rousseaux@uclouvain.be pour le 20 août 2017. Les candidats sélectionnés seront
invités pour une audition le lundi 4 septembre.
Pour plus d’informations, prière de prendre contact avec xavier.rousseaux@uclouvain.be

Er is een vacature aan de Université catholique de Louvain en Vrije Universiteit Brussel voor een
Bursaal geschiedenis (4 jaar voltijds)
Titel project: De procureur-generaal van Brabant en zijn procesdossiers tijdens de late achttiende
eeuw (1770-1795)
In dit project staat de rol centraal van de procureur-generaal in achttiende-eeuws Brabant, tijdens
de woelige laatste vijfentwintig jaar van het ancien regime. De procureur-generaal kwam tussen in
conflicten op bovenlokaal niveau, superviseerde ambtenaren en juristen en keek toe op de rechten
van de vorst. Het doel van dit project is een analyse van de rol van de procureur-generaal in de
activiteiten van de Raad van Brabant: onderzoek, vervolging en het beslechten van conflicten. Het
analyseert de reactie van procespartijen die samen met de procureur-generaal procedeerden, en zij
die door de procureur-generaal werden vervolgd of aangeklaagd.
In de Zuidelijke Nederlanden had het Oostenrijkse regime in het kader van de Verlichting tijdens de
achttiende eeuw bestuurlijke hervormingen doorgevoerd. Vooral de hervormingen van het
rechtswezen droegen bij tot een opstand tegen het centraal gezag: de Brabantse revolutie (1787-9).
De Brabantse magistraten vervulden een sleutelrol in de legitimatie van dat protest. Dit project
bestudeert procesvoeren als cruciaal instrument tot regulering tijdens de Brabantse revolutie, de
Oostenrijkse restauraties (1789, 1792-1793, 1794-1795), en tijdens de korte Franse invasie (1792-3).
Deze studie zal de hypothese testen dat de activiteiten van de procureur-generaal ook politieke
doelen dienden, en het zal dus bijdragen tot de historiografie over de rol van het recht en
procesvoering in sociaal-politieke processen van interactie. Het project zal in nauwe samenwerking
gebeuren met een archivaris, actief in het Algemeen Rijksarchief, die de reeksen achttiende-eeuwse
procesdossiers van de procureur-generaal zal inventariseren, die cruciaal zijn voor het
doctoraatsonderzoek.
De bursaal wordt verwacht zijn onderzoeksresultaten te publiceren en te verspreiden naar een
academisch publiek, en een doctoraatsverhandeling te verwezenlijken binnen de vier jaar.
Het project wordt gefinancierd door BELSPO, en wordt gevoerd aan de onderzoeksgroep CHDJ
(Centre d’histoire du droit et de la justice) aan de UCL en de onderzoeksgroep HOST (Historical
research into Urban Transformation Processes) aan de VUB. Prof. dr. Xavier Rousseaux (UCL) is
promotor; prof. dr. Griet Vermeesch (VUB) is co-promotor. Het project wordt uitgevoerd in nauwe
samenwerking met het Algemeen Rijksarchief, in kader van het BRAIN-project: “Social Hotspots.
High Courts of Justice files, sources for Low Countries history”.

PROFIEL
Master in geschiedenis of een andere relevante Master, met aantoonbare interesse voor
historisch onderzoek. Onderzoekservaring met het thema van het project strekt tot
aanbeveling
Ervaring met onderzoek op basis van vroegmoderne archieven
Goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels
Goede schrijf- en presentatievaardigheden
Een enthousiaste teamspeler
Bereidheid tot reizen in het kader van congressen, onderzoek en dergelijke

AANBODEen contract voor een beurs van vier jaar (jaarlijks hernieuwbaar) als voltijds
wetenschappelijk medewerker aan Université catholique de Louvain en de Vrije Universiteit
Brussels (beginsalaris ongeveer 1800 Euro netto per maand)
Contact met nationale en internationale onderzoeksgroepen
Een vriendelijke en dynamische onderzoeksomgeving
Mogelijkheid om te participeren in Doctoral Schools of Human Sciences van de UCL/FNRS en
de VUB, waaronder ook taalcursussen
Start van het project: 1 oktober 2017

KANDIDEREN
Een motivatiebrief kan samen met een recent curriculum vitae, de puntenlijsten en een PdFversie van de Master-thesis opgestuurd worden naar xavier.rousseaux@uclouvain.be voor
20 augustus 2017. De geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een
gesprek op maandag 4 september.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met xavier.rousseaux@uclouvain.be


VACATURE_BRAIN_HOTSPOTS.pdf - page 1/8
 
VACATURE_BRAIN_HOTSPOTS.pdf - page 2/8
VACATURE_BRAIN_HOTSPOTS.pdf - page 3/8
VACATURE_BRAIN_HOTSPOTS.pdf - page 4/8
VACATURE_BRAIN_HOTSPOTS.pdf - page 5/8
VACATURE_BRAIN_HOTSPOTS.pdf - page 6/8
 
Télécharger le fichier (PDF)


VACATURE_BRAIN_HOTSPOTS.pdf (PDF, 515 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


vacature brain hotspots
vacature sohda stic 3
ara cegesoma publicatie sw3 28 09 2016 1
colloque limoges 10 novembre 2016 2
emploicommunes dixelle
jde

Sur le même sujet..