H. ARBAOUI. UNGAL N WUCCEN. (EXTRAITS) .pdfNom original: H. ARBAOUI. UNGAL N WUCCEN. (EXTRAITS).pdf
Titre: Microsoft Word - UNGAL N WUCCEN. (EXTRAITS)
Auteur: HUSSEIN

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Microsoft Word - UNGAL N WUCCEN. (EXTRAITS) / ScanSoft PDF Create! 5, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/02/2016 à 13:29, depuis l'adresse IP 41.107.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 835 fois.
Taille du document: 667 Ko (44 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Brahim Zellal
2013

Ungal n Wuccen

Tiririt $er tmedyazt : Ëusin Äerbawi

2

Ungal n Wuccen

3

Brahim Zellal

Ungal n Wuccen

Tiririt $er tmedyazt :
Ëusin Äerbawi

4

5

£ef temâayt

Timâayin n Bidpaï d timezwura i nessen deg uêric-agi. U
Bidpaï d abrahmane u d ane$laf amezwaru n tmurt n
Lhend. Ne$ yezmer ahat llant yakan uqbel-is. Ayen i$ef
ntebbet, d akken timâayin-agi n tmurt n Lhend
ttwateroment $er tutlayin irkel n Ccerq, tikal s yisem n
Bidpaï ne$ Pilpay, tikal-nniven s yisem n Lochman. Ssin
kecment tamurt n Legrik s yisem n timâayin n Esope. Phèdre
yemla-tent i Rruman. Deffir Phèdre, ddeqs n Ilaîiniyen,
Aphtonius, Avianus, Gabrias, i yuran timâayin.
Ssin $er da llan-d kra n yimyura atraren, am Faërne,
Abstémius, Camérarius, i yuran kra n wammuden s tlaîinit
di$en. Armi d taggara n lqern wis seîîac anida d-yekker
yiwen i mu qqaren Hégémon de Châlons-Sur-Saône, d$a
yura i tikelt tamezwarut timâayin s tutlayt tafransist. Lqern
mbeâd, ad d-ilêeq La Fontaine. U La Fontaine ad yeîîes
akk fell-asen. Belêara llan-d akka deffir-s kra n yimyura i
d-yeooan ismawen-nsen, alad$a : M De La Motte, Thomas
Yriarte lakked Jean-Pierre Claris De Florian (aneggaru-yagi
bitta yuklal adlis s timmad-is). Attayen tmacahut n
temâayt.

6

Brahim Zellal1

Brahim Zellat seg at Zellal anida tawacult-is tedder armi d
1850. Maca netta ilul Di taddart n at Äebdelkrim deg
Yiwaviyen. Mmi-s n Brahim Yettâawad-d d akken jeddi-s
tu$-it d amnafeq yessutren leânaya i at Äebdelkrim.
Belêara at Zellal s timmad-nsen yakan frurin-d seg at
Äeddac. D yiwet n twacult ye$ran (ideg yella yiwen
umrabev ameqran) u yiwen seg lejdud-is Lêao Brahim
(jeddi-s umaru-nne$ i “d-yeêya” d$a uneggaru-ya s yisem-is
lakked d tmusni-s yeddem) ta$-it maççi kan d axuni maca
d amnafeq di$en yettekkin di îîrad n Yicerriven n 1857.
Maca, xas akken baba-s n Brahim yellan di tazwara s ccanis d leqder-is, ad yu$al ssin $er da ad tetti yes-s ddunit
ilmend n umennu$-is $ef tmurt. Yettwa$leb, Lêao Brahim
te$li yes-s ddunit, u mmi-s, baba-s n umaru, ad yu$al d
afellaê. Maca dimi d-yerra s lexbar s lferq yettilin gar tegnit
deg yettidir d tin deg yedder baba-s, ad yeârev ad yefk i
mmi-s leqraya ur s-nettunefk ara i netta. : Brahim ileméi ad
yekcem d anelmad $er les pères blancs n at Äebdelkrim,
sakin deg at Mengellat. Mbeâd , ad yekcem $er u$erbaz
amagnu u ad d-yeffe$ d aselmad. Deg useggas 1914 ad yels
d aâsekri u ad d-yeffe$ deg useggas n 1918, anida ara
yettuâeyyen di Cercal. Ad iheyyi yiwet n turagt n tutlayt
taârabt u ad d-yessukkes yiwen n ugerdas aâlayan n tutlayt
tamazi$t. Deg useggas n 1928 ad yettuâeyyen d ccix n
taârabt di Blida.

Avris-a d tukkist si tezwart i terra Tseâdit Yasin i udlis anesli n
Wungal n Wuccen.
1

7

Ungal n Wuccen

A s-yekker Brahim Zellal deg useggas n 1920. Ad d-inadi
akk tamurt n Leqbayel s uêiwec. Ur yettaooa at Äisi, Tizi
Hibel, at Yanni, Iwaviyen. Di 1942, a t-ya$ lêal yekfa. Nnig
uêiwec i ten-id iêawec d tira ten-yura s yisekkilen n tlaîinit,
Brahim Zellal a ten-id yessuqel $er yiwet n tefransist
yetâeddan. Deg useggas n 1949 ad d-ff$en, acu n tuff$a, $er
les pères blancs di Larebâa n at Yiraten di le Fichier
périodique berbère. Ungal n Wuccen ad yettwifreq seddaw
ufus $ef kra n medden kan akka d kra n temnavin n tmurt
n Leqbayel. Deg useggas n 2010, s tejmilt n Tseâdit Yasin, a syu$al wazal u ad d-yeffe$ s wudem yuklal $er teérigin n
Äeccab.

8

Tamâayt-iw ddem asagem
D awiziw $er teqbaylit
Wa d aneâmar ixeddem
Wannivnin nnger yif-it
Ini-as i gma ur nettagem
Yir cc$el telha t$imit

9

10

Uccen d yizem

11

Anejma n lewêuc

Di zzman zzman amenzu
Nnan nnejman lewêuc
S Rebbi mâahaden cfu
Wa ur yettak deg wayev afus
Neîqen $er yizem : a Sidi
Fell-a$ d agellid tiliv
(Ay d agellid xas Rebbi !)
Nefren-ik d acu tenniv
Ressan tilas d inagan
Ar siwa tidet ay d sseê
Fkan lâahed akken llan
Ama texser ama terbeê
Izem yezde$ di teégi
D ayen ur d-qeîîâent wallen
Iqeddacen-is d wigi :
Tawtult d yilef d wuccen
A$yul d tfunast di$en
£ef wakken i tt-id-ttawin
Rnu-d tayaéivt $er-sen
Akken akk i la yettilin
£ef wakken i la d-tettwallas
Yal aqeddac s cc$el-is :
Ilef la yeggan fell-as
Si Mêemmed d taduli-yis

12

Tawtult nnan d tasumta-s
Abare$ la s-d-ittagem
Aman yesseqdac yal ass
I Sidi-s ma ad yegdudem
Xas ar tayaéivt-nni
Teggar-as-d timellalin
Ma d tafunast d ayefki
Yeg Sidi tiwaracin
Deg u$yul-nni ageswaê
La das-d-izeddem is$aren
I Sidi-s a t-yessefreê
Ad yesseêmu yeééiéen
Yafeg ccwal ters-d lehna :
Teksa ta$avt d wuccen
Di teégi ur ten-yu$ wara
Kkes-d amcum yettasmen
Wagi d uccen bu txidas
I yerran d amôay-nsen
Nnan ivebber nnuba-s
Ulad netta gar-asen
Uccen ad yerrundu inne$ni
S talwit-agi i d-ye$lin
Yu$ lêal yu$ tanumi
La yekkat time$riwin

13

Mi d-yemmekti d zik-nni
D weksum-nni azegzaw
Miga a s-tu$al d tisselbi
Ugeswaê ad yessefraw
Ass-agi kra din yeêrem
Axi ini-as ad yettmettat
Ur yu$al a s-yini hrem
Ala ayen iâeddan ifat
Lameâna ula ay yexdem
Ad yeâsu izem yessen-it
I yixf-is ya$-as-d lhem
Accaren n wayrad weârit
D$a yedlu $ef usaku-s
Ijebed-d seg tigad-is
Yebdu asefre$ $ef uqerru-s
Yessefra$ deg yirfiqen-is
Ma drus i yexdem ma drus
Awer yaf a mmi iman-is
A kra yemmugen am ssus
D cciîan s timmad-is

14

Lmux n ubare$

Uccen itteklen tura
Iqeddacen akk $ef ufus-is
Ala abare$ bu têila
Niqal mmi-s n âemmi-s
Abare$ yaki d wuccen
D tigad i s-d-ittheggi2
Yu$ lêal yessen-it dayen
Maççi armi d ass-agi
Lameâna ayen ib$a Rebbi
Ad yevru êseb-it yevra
I yuran ard iâeddi
S ufus n bab n lqevra
Yiwwas izem ihi ad yaven
Ad yaven aîîan d afessas
Äni d abeêri i t-yewwten
Yal asafar xedmen-as
Di tmellalin yeçç ticcert
Tizana yernu lqares
Rebbi s-yugin ad yekker
Ilaâi-d lewêuc $ur-s

2

Ittheggi ne$ ittheyyi.

15

Ad iciwer iqeddacen-is
D acu n usafar s-ilaqen
Yal wa yefk-d tamusni-s
D abare$ i d-ineîqen :
Qqaren idammen n wuccen
Ulac a Sidi i ten-icban
Acêal d win ssekren
Acêal d amuvin lawan
Imuqel yizem deg wuccen
Amcum ff$en ddaw-as
D acu ara d-yini iwakken
Ad yessinef lhem fell-as
Yini-as : d tidet wayen
Nufa-d imenza nnan-a$
Maâna ma d nutni xellven
Di tfexrurin n ubare$
Iâeddi yizem ad yewwet
Ikâeb3 i$vel-d lmux-is
Ad ye$li ugeswaê yemmet
Ad iruê iâdem iri-s
Ad yejreê wuccen iman-is
Kan akka loerê afessas
Yesqudder-d kra deg yidammen-is
Ad rren i wayrad ddwa-s

3

Ikâeb : Abare$.

16

Ad yenîeq wayrad : âeddi
Ddem a Mêemmed ad tneîlev
Xas fares madam nelli
Ad $eîîle$ tettmexmixev
Abare$ yawi-t wuccen
Alarmi d targa yeçç-it
Sseg-s ayen i d-yeqqimen
Ad as-i$iz inîel-it
Yefreê yini-as deg wul-is :
Akkagi tura tefra
Si Mêemmed ad yaf iman-is
Ad yawev s kra imenna

17

Uccen d tewtult

Attayen tezzi-d tefsut
Ccetwa am tazart tquc
Tezzegzew tejjuooeg tmurt
Bdan ttarwen lewêuc
Ad iruê wuccen $er tewtult
I tgeswaêt a s-yewwet llir
Yini-as : buh a taâeggunt
Yerra rray-is $er deffir
Ur as-t-id-teqlib tewtult
La d aârab la d aqbayli
I wul-is am tqeééult
Nnven-as lehdur-nni
Ad âeddin kra n wussan
Ad ta$ awal n wuccen
Ad truê $er yizem ur tuksan
Tini-as ayen i tt-iqerêen
S tirgigit ad tenîeq :
Nekk ihi a Sidi tura
Ad i-tanfev ad ruêe$
Äyi$ ur zmire$ ara
D iârev yizem a tt-id-yeîîef
Lemmer ad tu$al di lhedra-s
Iêiwet iêiwet tcennef
Tini-as : awal tesliv-as

18

D$a a tt-yewwet yerreé-itt
Di lqaâa tres d rrekwma
Ddem a Ben Yeâqub nîel-itt
Mi d lalla akka i teb$a
Ad yeddem wuccen yeçç-itt
Yessuk talaba $ef yimi-s
Deg ul-is umcum yevs-itt
Ufuêan yewwev leb$i-s

19

Uccen d tyazivt

Iâeddi wayen iâeddan
R tyazivt yeânu wuccen
Yewwet-as izli n tyuzav
Yini-as : a Rebbi i kem-iwwten
Yessetma-m hatent akka
Deg yisegwnan-nsent zedlent
Mi ssefrurxent ya êesra
Ay amzun ifrax-nsent
Mi d-mmden akka acemma
Bdunt aselqev deg-sen
Anisi ur d-kkint ara
Timizar d yiguduyen
Nutni kan akken d imecîaê
D ibaêanen sçewçiwen
A yemma sfilliten i rrbeê
S te$zi n lâamur-nsen
Mi âyan di tikli d wexwav
Tayessawt ur zmiren ara
Dayen yen$a-ten usemmiv
Inint-as : a tarwa yyaw
Ad kkrent a ten-jemâent
Tecqa-tent tasa n uqelmun
£er seddaw wafriwen-nsent
Ad êmun ad steâfun

20

Imir-en ur as-t-id-terri
La merra$ la d amessas
Awal terr-it akkenni
Meâni tger-d tinexsas
Ad âeddin kra n wussan
Ad ta$ awal n wuccen
Ad teânu izem s amkan
Tini-as s kra i tt-iqerêen
S tergigit ad tenîeq :
Nekk ihi a Sidi tura
Ad i-tanfev ad ruêe$
Äyi$ ur zmire$ ara
D iârev yizem a tt-id-yeîîef
Lemmer ad tu$al di lhedra-s
Iêiwet iêiwet tcennef
Tini-as : awal tesliv-as
A tt-yewwet yizem yerreé-itt
Di lqaâa tres d rrekwma
Ddem a Ben Yeâqub mvel-itt
Mi d lalla akka i teb$a
Ad yeddem wuccen yeçç-itt
Yessuk talaba $ef yimi-s
£er daxel n wul-is yevs-itt
Ufuêan yewwev leb$i-s

21

Uccen d u$yul

Ad yebren wuccen s a$yul
D nnuba-as ad as-yini :
I keççini a bu yimeééa$
D acu la txeddmev dagi
Atma-k deg ugdal ksan
Di leêcic ar tâebbuvt
Rwan azir d usennan
Keçç siwa ma tettarguv-t
Jeââun kkaten s tiqqra
Yiwen ur asen-yettalas
Ttilin akken i sen-ihwa
Keçç dagi qim d axemmas
Uccen awal mi ara t-yekfu
A$yul a s-yawi issusem-as
I yimeééa$-is yebru
Maâni yger-d tinexsas
Yiwen n yiv s udem n ssbeê
Yargu zuni am wakken
Deg ugdal yebdu amerreê
D yiwen n u$yul-nniven

22

La ttemyekmazen tuyat
La yettegliliz yid-s
Asmi tefrari tafat
Ad d-yaf iman-is weêd-s
Ad iruê s izem yini-as :
Serreê-iyi ad ruêe$ âyi$
Nîerre$ ur lli$ labas
Maççi d tudert ideg lli$
D iârev yizem a t-id-yeîîef
Lemmer ad yu$al di lhedra-s
Iêiwet iêiwet icennef
Yini-as : awal tesliv-as
A t-yewwet yizem yerreé-it
Di lqaâa yres d rrekwma
Ddem a Ben Yeâqub nîel-it
Imi akka i yeb$a ctata
Yessiker-it wuccen $er ye$éer
Alarmi d din yeqqim-as
D ussan fell-as la yfeîîer
Ad yekkes aqdim yehwa-yas

23

Mi d-yu$al yini-as wayrad :
Ayen akka a Mêemmed ayen
Nemmut teooiv-a$ i fad
Maççi akka i xeddmen medden
Ya$ lêal ussan-nni
D uccen i la sen-d-yettagmen
Si tala n at Buhetli
£ef wakken i d-ttâawaden
Yerr-as Mêemmed : ur ufi$
Dayen maççi d nekkini
Armi d ass-agi ay kfi$
Tanîelt n uhdum-nni
Mi s-nni$ mevle$ fettus
Miga ivher-d qejjir
A rrezg-iw yefkan afus
Mi nruê a naé nettwexxir

24

Uccen d yilef

Seg u$yul iruê wuccen
Ad iruê ad yeânu ilef
Yini-as : a win i k-yewwten
Attayen twa$it îîef
Atma-k rwan abelluv
Deg wakal la ttfeggilen
La d-ssekfalen abeââuq
Kan akken d iâemmuren
Mi rwan s isegwnan ânun
Ïîsen ard yali wass
Kkes-d d acu ur ttargun
Yiwen ur asen-yettalas
Keççini a k-id-tas teqriêt
Ur t-terbiêev ur t-tennulev
I Sidi-k izem a nnger-ik
D tagertilt i s-tu$alev
I yernu terniv lehdur
Terriv iman-ik d kra
Yili keçç siwa le$rur
Yettarra îîbel tiyita

25

D$a ad ixaq yilef
Ad yecxer fell-as yerwel
Yegwri-d iman-is yezâef
La yettkuffut yettawel
£er yizem ad iruê wuccen
Yini-as : ha qareâ iman-ik
Ufi$-t-in bu wanfufen
Yettgalla deg leâqab-ik
Yini-as yizem : d$a mel-iyi
Amek akkaga ara t-âeqle$
D akken ibbu$edda fell-i
Mel-iyi iwakken ad ére$
Yini-as Mêemmed : cawef
Anyir-is ma di ikmumes
(Xas ar anyir n yilef
Yezga kan lebda yekres !)
Ad yebren s ilef yini-as :
Dmu $ef yiman-ik a lhem
D ameééu$-agi sli$-as
La yettgalla deg-k yizem
Yini-as yilef : d$a mel-iyi
Amek akkagi ara t-âeqle$
D akken ibbu$edda fell-i
Mel-iyi iwakken ad ére$

26

Yini-as wuccen : $urek a lhem
Ccla$em-is ma la ceîêen
(Xas ar ccla$em n yizem
D lebda kan la reqsen !)
Alarmi wwven tameddit
Imuqel yizem deg yilef
Iwala tekres tenyirt
Yeîîilli deg-s icennef
Imuqel yilef deg yizem
Di ccla$em-is a la reqsen
Ad yekker fell-as yeévem
Ad bdun ad ttna$en
Di sin ad msemlilen
S waccaren d tem$ilin
Uccen i asen-iêevren
Ugeswaê ineggez akin
Ssin iqqar-as akka :
Aha a Mêemmed sseglef
A lêevra êevre$ ass-a
A dda izem a dda ilef
A t-iwwet yizem yerreé-it
Uccen a t-yezlu a t-yeslex
D sslayeâ iâeddi igzem-it
Geddac nutni d alexlex

27

Ad yefreê wuccen yini-as
Deg wul-is : ussan yelhan
U$alen-d deg yiwen n wass
Ay ixf-iw wi i as-yennan

28

Uccen d tfunast

Teqqim-d tura tfunast
Yekkat wuccen a tt-yessinef
Kkes-d tin ur s-d-yewwi
Abaden tugi ad txalef
Tini-as : tiégi tâeggec-iyi4
Izem yesêurmet fell-as
Ar ayefki yeîîev seg-i
Am win yeîîev $er yemma-s
£er yizem uccen ad yebren
Di tfunast ad as-yekkat
Yini-as : ula wi i tt-yen$en
Ur deg-es telli tkeffart
Ad yenîeq yizem yerr-as
Yini-as : êesbe$-tt am yemma
Tasa-w la tzeggwi5 fell-as
Aêlil ur zmire$ ara
Iâewweq wuccen iâuggen
Ula ay d-yini kfan-as
Ad kken acu ara kken
Yu$al-as s awal yini-as :

4
5

Tâeggec ne$ tâeyyec.
Tzeggwi ne$ tzewwi.

29

D tidet a lmir n lewêuc
Tafunast ur k-teâsi ara
Lameâna a ddin n ukerruc
Ulac ula i teççev ara
Keçç ur telliv d llufan
Ad tidirev s uyefki
Yerna a tiberra n yizan
Ni$ izem leâmer yeksi
Ma yrad-ak ad tellaéev
Ad fke$ aqerru-w fell-ak
Äemmde$-ak ad i-teççev
Aîas i teswa lhiba-ak
Lâahed iréen ma t-tjebrev
Lewêuc i k-t-ifkan âsan-k
Yessefk-ak ihi ad tsegdev
Ne$ siwa laé ma yeçça-k
Maççi d aksum n tfunast
Ideg yi-teêsel lmeâna
D aglim-is ihi tgeswaêt
I$ef d-qqaren yelha
Yenna-yi um$ar azemni
A ticifav-nni sseg-s
Wi i tent-irran tekfa tikli
Yafeg deg yigenni i$ewwes

30

Ara tafev deg uksum-is
Xas di tazwara a k-t$av
Teqqim-d deg uglim-is
Seg-s ge$-ak-d ticifav
Nnig wul izem ad yeqbel
Tageswaêt d$a a tt-nn$en
A tt-azun ççen-tt irkel
Deg uglim-is a t-fren

31

Ticifav n wuccen

Ay anebdu d-yessawven
D u$ammac iger tannart
Ad yeddem imelleê wuccen
Aglim-nni n tfunast
Ssakin6 ad iîîef idhen-it
Idhen-it $ef yiman-is
I tili iâeddi ifser-it
Akken ad yeqqar s l$erv-is
Alarmi yeqqur dayen
Ad as-yeddem timqestin
Igzem-it akk d isriêen
D isriêen d tiyugiwin
D ifren snat n lâali
Iqis-as-tent i yizem
Armi d-zgant swaswa
Yebdu lexyava itellem
Seg uglim ihi n txudit
Mi d-yebbi yernu-d seg win
N yizem ixiv tineddict
A kra ittcuddun wer fettin7

D sakin di lasel, belêara nessed-it dagi ilmend n unayna
(rythme).
7 Fettin ne$ fessin.
6

32

Yal nnefda isu$ yizem
Yini-as wuccen : lâali-tent
Susem ay abeêri susem
Akken qerrêent ay nefâent
Yawi-t $er yiwet n tewrirt
Nnig n yefri d ameqran
Ar din yerr-it tinegnit
Yini-as : uêeq ayen yuran
Mekken ivarren-ik i rebâa
I yiîij xas a k-srunt
Akka i d ticifav a gma
Arma qqurent ara lhunt
A tt-yewwet yizem dinna
Din i yiîij n ûûmayem8
Akkenni armi d tizwa9
Ad wwen ivarren-is yeâdem
Yeqqar fell-asen uglim
Am ééebra ma yu$al
Ad yekk fell-as ujejgim10
Iîîef kan rruê d uzzal

Acku llant ssmayem n wudem (traits) du visage.
Tizwa : Mi ara yerreé yiîij.
10 Ajejgim : Lêif ameqran.
8

9

33

Uccen ad as-d-izeg i tili
Mebâid a t-id-iqabel
Alamma d-yekker ubeêri
Yessiwel-as yini-as : ffel
Neggez tura ard ad twaliv
Ma ur tettafgev am îîir
Äni d acu i as-tenniv
Lec$al maççi d ttmesxir
D ineggez yizem ad iéer
Yegrireb-d $ef qerru ivarren
Armi d lqaâ n ye$éer
Ittazzal akk d idammen
Yendi-yas-tt wuccen a t-ine$
Akken a t-yeçç ulad netta
Armi t-iwala yemneâ
A leâyav a tarewla
Alarmi d lewhi n tmeddit
Ata-ya lferg n usekkur
Ad d-ya$ i$éer d asawen
Yaf-d izem la yesnuddur11

11

Isnuddur : D udem-nniven n umyag inedder.

34

Ad neîqent d$a tsekkrin
Inint-as i yizem : amek
Äahed-a$ s Rebbi ur $-teççiv
Di nkenti ar k-nsellek
Yini-as yizem : âuhde$-kent
Buh buh d$a lemmer kan
A yessi ad i-tessuksemt
Lxir-nkent d ameqran
D u$alent ad d-ttawint
Aman deg yiqubab-nsent
Ad ttsubbunt ttalint
I tcifav a tent-slexsent
D imme$ yizem s leêrara
£ef tsekkurt issebleâ-itt
Yeré lâahed i sent-ifka
Taqbaylit yesle$éam-itt
Ad yu$al ifa teffe$-d
Seg uâebbuv-is d tamuddirt
D ddnub-nni-ines ikfel-d
Abbuh a jjedr n twaktirt
Ad iruê yizem $er yefri-s
Ad ileêêu la ynedder
Yewwet-itt d ives $ef yiman-is
Alarmi iâellem lefjer

35

Aîîan ur s-ixeddem ara
Anect i s-iga ufqaâ
Ini ad terfuv tamara
A leêbab yewâer lexdeâ

36

Ttar n yizem

D ussan d izem wer d-iffi$
D tewwurt ur t-id-tefki
Di lqaâa ad yettemriri$
Yessiwel i lmut wer d-tusi
D u$alen ivarren-is bezgen
Ïîrevqen d arsev meskin
Teoo-it tawla t-yetta$en
Ssin ad yewwet ikker akin
Mi ara d-yemmekti d tevsaNni ivsa wuccen fell-as
Ddunit ur t-tewwi ara
D tidderwect tu$al-as
Armi yettmuqul cwi
Yeffe$ inadi $ef ufuêan
Fell-as am wakka ad d-yetti
Ddunit d wi i tt-yuman
Yetti-d akk ur t-yufi
Alarmi d acu-t wass-en
Yessemlil-iten Rebbi
Deg yiwen n umviq akken :
D a$alad ssya u ssya
N wuéru yerna yseggem
Iseggem-ak am trigla
Ma ara yeb$u Rebbi s lhem

37

Uccen ageswaê ad yeâweq
Tekfu fell-as ddunit
Iwali teêver-d mm lêeq
Ula wi ittin tinegnit
A t-yewwet yizem am ufalku
Yemneâ izgel-it umcum
Deg uglan-is ad d-yeddu
Ad as-igzem ajeêlum
Uccen ya$ lêal yeqfez
Terna-yas tugdi lxeffa
Yali deg uéru ineggez
D iruê ur d-iban ara
Yawev ugeswaê $er lemna12
Yeqqim-as din yemterter
Qqaren ifadden-is yekfa
La yettergigi am yifer
Deg wuccen ayrad a t-yerki
Yesxenzer akk taseîîa-s
Amcum igzer irkelli
Ineéd ur yeddi d gma-s

12

Lemna : Si lemneâ.

38

A s-tiniv yekka deg uqerdac
Am taduvt ma qqiment-as
Ne$ tacriêt d-gren yemcac
Alarmi d deqqal yini-as :
A Mêemmed a tawa$it-ik
Cfu $ef yimeslayen-iw
Xas eg leqrar i leâmer-ik
Lemmer a k-îîfen ifassen-iw
Ruê tikelt-agi tmenâev
Tikelt-nniven a k-îîfe$
Äelme$-k tura tettbanev
Anda teddiv a k-âeqle$
Ssin ad mfaraqen
Yal yiwen ya$ abrid-is
Wa $ef ukessar wa $ef usawen
Yal wa ad yeânu cc$el-is

39

Tame$rust n “êder bbwa“

Seg wasmi i as-tettwagzem
Tseîîa d wuccen yuyes
Akkass netta d axemmem
Amek ara tevru yid-s
D iruê s am$ar azemni
Lemmer ad ivebber fell-as
D acu n us$ar-nni
Yefk-as-t-id yernu yini-as :
Ax-n as$ar-agi n tme$rust
Ur d-tecliâev ma yeqqur
Mi tewwvev s axxam ééu-t
Lhedda ad yekker ad yim$ur
Yawi-t-id s axxam wuccen
Yawev-d yeééu-t di tniri
Lhedda yefteê dayen
Wi ib$an lexrif iâeddi
A k-tefruri a mmi tazart
Ad wwent tbexsisin
Ad d-ttususen ini$man
Di tefsut di tem$arin
Imir-en ad yendeh wuccen
Ilaâi-d akk atmaten-is
Asmi d-wwven twehmen
Caylelleh a Sidi Udris

40

Yini-as : yyawat tewwa
Tame$rust n Belâejjuî
Aneggaru ur ytett ara
Ur itessed taâebbuvt
£lin $ef tazart imir
La tetten ttemseççawen
Ad gren afettus aqejjiir
Sekren ti$wegga ttna$en
Ad yenîeq yini-as wuccen :
Ay atmaten maççi akka
Maççi akka i xeddmen medden
D lâib ur ilaq ara
Iwakken ad rwun irkel
Yal wa ad yeçç amur-is
Yerfed issers imuqel
Yini-as : ihi ata yixf-is
Yekker icudd-asen irkelli
Tiraîiwin s wemrar
R loedra n tme$rust-nni
Yini-asen : yendeh wurar
Yebdu imir asguccel deg-s
Tazart tin-ak aql-i da
Ad d-tebru i lxir-ines
Am wakal deg lqaâa

41

Uccanen dhun la tetten
Netta mebâid i d-yezga
Deg yiwet n ti$ilt akken
Iâuss-iten-id ssyinna
Akken i ten-iwala dhan
Di cc$el-nsen stamnen
A tin i as-d-yusan
Yekkat yettâeggiv-asen :
£urwat ay atnin atnin
£urwat uccayen imnayen
Atnayen atnin ayendin
A Ben Yeâqub atnayen
Mxerwaâen wuccanen
Jebden atni d tarewla
Am lebraq nnetlaêen
Yal wa sanida yerra
D rewlen rren $ef usawen
Ayen maççi d akwessar
Ar tijeêlam-nni-nsen
Ooen-tent-in deg umrar

42

Ad yefreê yezhu wuccen
Ar leb$i-s yewwev-it lhem
Uccanen akk kifkif-nsen
Ulamek i t-yeâqel yizem

43

NOTICE BIOGRAPHIQUE

I

lul ass n 25 di tuber 1968 di t$iwant n Ccerfa (Tubiret). Ëusin
Äerbawi d amedyaz. Ittekka deg waîas n tfaskiwin n
tmedyazt anida yewwi arrazen, am tfaska ta$elnawt n
tmedyazt Si Muêend Umêend, i d-yellan deg unebdu n 1989 di Äin
Lêemmam lakked tfaska n tmedyazt n Bgayet anida d-yella d
inebgi n lêerma. Am wakken i d-yella di$en d inebgi, i snat n tikal,
n tedwilt “ Imru d Usefru ” n Rabeê Gerruj di Rradyu tis snat. Di
Decembre 2004, yessufe$-d adlis-is amenzu « Sophonisbe »
(tadyant tudyizt) s ufus n Usqamu Unnig n Timmuz$a.

www.fichier-pdf.fr
www.calameo.com
www.yuscribe.com
www.issuu.com
www.scribd.com
www.slidshare.net
https://www.archive.org/

44
Télécharger le fichier (PDF)

H. ARBAOUI. UNGAL N WUCCEN. (EXTRAITS).pdf (PDF, 667 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


brahim zellal
tukkisin
sin medden n tmurt n liran
h arbaoui ungal n wuccen extraits
hussein arbaoui 4
f d b tisgas n useggas 1

Sur le même sujet..