HUSSEIN ARBAOUI .pdfNom original: HUSSEIN ARBAOUI.pdf
Titre: Microsoft Word - BEN SEDIRA. TIDYANIN
Auteur: Hussein

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Microsoft Word - BEN SEDIRA. TIDYANIN / ScanSoft PDF Create! 5, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/07/2014 à 02:34, depuis l'adresse IP 41.108.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 625 fois.
Taille du document: 98 Ko (38 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Tadyant n inisi

Ttawin-tt-id zik-nni
Tedyant-agi yim$aren
Nnan zik yella inisi
D argaz am netta am medden
Yeqqim armi d ass-nni
Yaker aqerdac i yiwen
Taduvt d taduvt $adi
D tagi ne$ d ta nniven
Bab n uqerdac ad s-yini :
Err-iyi-d ta$awsa-yiw
I tt-yukren d keccini
Aql-ih éri$-k s wallen-iw
Yin-as wayev: a mmi ur t-éri$
Ye$li ufus-a ma ysuma-t
Ruê xvu-yi i dak nni$
Wagi d lbaîel a winnat
Yin-as: ihi ggall-iyi
Ar macci d kecc i t-yukren
Yekker yeggal inisi
Sekra ara t-yerren d uccen

Rebbi d$a ad t-id yemsex
Yu$al akka d inisi
A tarwa diri akellex
Telha tidett ma aa tili

Tadyant n waruy

Ttawin-tt-id leqbayel
£ef aruy tedyant-agi
Nnan zik-is lemqeggel
Tu$-it d argaz am nekkni
Armi d ass-en d lamana
Yawi imcev i yiwen
Bab-is asmi d-yesteqsa
Yin-as waruy : d acciwen
U y-d tefkiv ara k-n-rre$
A winnat tebbet iman-ik
Macci d nekk la k-qqare$
Xvi$ a mmi i wayla-yik
Ad yenîeq bab n yemcevNni yin-as : gall-iyi
Seg ufus-iw m ur t-teîîifev
Hataya d afus-agi
Yeggall-as waruy ihi
Yin-as: tifidi uqerruy
D$a imsex-it-id Rebbi
Yerr-it-id akka d aruy

Tixellal-nni i yuker
N yemcev ff$ent-d deg-s
Rebbi i wemcum-is yezmer
Ulac askeârer $ur-s

Tadyant n yifker

Ay asmi yella yifker
D argaz am netta am medden
Armi d ass-nni ad s-yaker
Tissirt-is i yiwen akken
Tissirt d tin n uxxam
Nufa-d ttâirin-tt medden
Ulac deg-s mi tennam
Ni$ ala Rebbi ay yemmden
Bab n tessirt ad t-yeânu
Yin-as : tigi d keccini
Tura Rebbi ad k-id yehdu
Err-iyi-tt-id a wlidi
Yerr-as-d yifker : amek
Ihi u$ale$ d amakrav
Amakur atan deg-k
Terniv ay aqqec leâyav
Yin-as winna : gall-iyi
D akken ur tt-tukirev ara
Ma wlac ihi d keccini
Ma tenniv lala u lala

Yekker yifker yegall-as :
Uêeq wihin d wagi
Ar tissirt-ik xvi$-as
Ma éri$-tt a mmi téev-iyi
Ad yeîîef Rebbi yerr-as
Yerr-as a$aref swadda
Yernu wayev sufella-s
Alarmi i yu$al akka

Talalit n umcic d u$erda

Yiwen wass ihi am akka
Ad yemlil yizem d yilef
Yin-as uneggaru-ya :
Ife$-k ay izem steâref
Yerr-as yizem : u y-tifev ara
Xas ôuê serked iman-ik
Wiyyak u tt$annan ara
Izem macci d nnedd-ik
Yin-as yilef : mer ad d-âevse$
Arwe$-t-id annect-ilat
Si tinzert-iw k-qqare$
Win ara k-yeççen a winnat
Yin-as yizem : berka llhef
Äves-d din ad d-âevse$ da
Iâedda iâves-d yilef
D$a yurew-d a$erda
Tura d nnuba n yizem
Ad d-yeâves ula d netta
Ixdem-as akka : âeççem
Yedda-d umcic $er lqaâa

Amcic yeddu-tt f u$erda
Wagi yennetlaê yerwel
Ur iban anda d-yegra
La di lberr la deg yilel
Yin-as yizem : a tilufa
Ife$-k d nekk axiô-ik
Teériv s tiî-ik tura
Di mmi anda iquqer mmik

Tadyant n tgarfa

Zik-nni i d-ttâawaden
D tallest i tella tgarfa
Yiwwas ad tt-yazen yiwen
Tawi i bab-is lamana
A cciîan yevsan fell-as
Taggara ur tt-tessawev ara
Tekker tessiêel-itt tin-as :
Isewweq-d Rebbi neqva
Ad âeddin kra n wussan
Yerzu-d bab n lamana
£er winnna akken i das tt-ifkan
Yin-as: anida tella
Yin-as : ni$ uzne$-ak-tt-in
I yiwet n tmeîîut akken
Nekk $ile$ tewwi-yak-tt-in
A tavsa deg-i yekkren
Yin-as win : u y-d-tefki ara
Ur tt-éri$ ur di-teéri
Ma tenna lala u lala
Awi-tt-id $er da $ur-i

£er tmeîîut-nni ad ceggâen
Deg nettat ad d-tas ihi
Yin-as winn’i tt-iceggâen :
Anida-tt lamana-nni
Tin-as : a wlidi fki$-as-tt
Ttfak Rebbi ad iyi-ifak
£er ufus-is rri$-as-tt
In-as Rebbi ma yehda-k
Deg win $er tettuceggeâ
Awal ur t-id yuli ara
£er imiren ad d-yegguffeâ :
Ur yi-tt-id tefkiv ara
Tura ma d tidett i d-tenniv
Rnu awal siwev-iyi-tt
Gall-iyi ar yi-tt-id tefkiv
Atan semmêe$-am-tt awi-tt
Sidi Rebbi das-d-islan
Imiren i das-tt-id yefka
Imsex-itt-id i k-nnan
Tu$al akka d tagarfa

Tadyant n tmerqemt

Nnan zik tella tmerqemt
D tameîîut am tlawin
Ass-nni teddu d tislit
S lbaôud d te$ratin
A laé ur nesâi anzaren
Akken tewwev ibda-d umcum
Nettat ur nessin yiwen
Tessetêa ad tessuter a$rum
Teroa armi ff$en l$aci
Teddem-d iêder s tuffra
D aéidan xas d aêerfi
Bnin ur t-tregguv ara
Akken i twala d l$aci
Teddun-d akka d tama-yis
Temme$ $ef u$rum-nni
Teffer-it gar imesvan-is
Rebbi $ef ur yedrig kra
D timerqemt imsex-itt-id
Rric-is am llebsa
N teslit ma telsa-tt-id

Deg-s amellal d uberkan
Awra$ azegga$ di$en
Azegzaw ternu-t-id kan
I ccbaêa temmed dayen
Rebbi i s-yefkan tawa$it
Iwakken ad neêûu ass-agi
Asmi akken i tedda d tislit
I texdem tadyant-agi

Tadyant n tsekkurt lakked yibkan

Ttawin-d tamâayt-a
Qqaren zik zikenni
Nnan iddawen am akka
Llan d imdanen am nekkni
Yiwen wass am akkagi
Ad ôuêen ad d-awin tislit
Lêan ayen ib$a Rebbi
Lluéen ara ççen ulac-it
Ad qqimen $er lqaâa
Ssersen-d tislit-nni
Inin-as : yyaw tura
Nessutret Sidi Rebbi
Ad nedâu r Sidi Rebbi
Yefk-a$-d i ss ara nefveô
£ef wudem n tmeîîut-agi
Yessevêi ad a$-d-ifekkeô
Di Rebbi ad asen-d-issers
Uênin taôbut n seksu
Ad âeddin ççen akk deg-s
Alarmi d aneggaru

àçan alarmi yeôwan
Di teôbut yalleh ad mesxen
Tameîîut am tin yerfan
Tin-as: d lâib fell-awen
Di lqut tessutrem Rebbi
Teâyam la tettêellilem
Armi wen-d-idda leb$i
D wa ay d lxiô ad s-terrem
Inin-as : kem d tameîîut
Ur netta$ ara awal-im
Tirrugza mazal temmut
Axiô ad teîîfev imi-m
D$a ad âeddin vergen
Ad vergen deg seksu-nni
Di nettat tedâu-yasen
Tin-asen: nna$ a Rebbi
Anna$ ya Sidi Rebbi
Msex-iten-id ifuêanen
Ig lli$ ula d nekki
Yekkin di tegnitt-nnsen

Sidi Rebbi ifru-tt s lêeq
D$a imsex-iten-id d ibkan
A yir iqudam ââeq
Cemten armi d ayen kan
Di nettat imsex-itt-id
Imsex-itt-id d tasekkurt
Ula g awal nufa-tt-id
Ccbaêa $er din temmut
D tagi i d tadyant ihi
N tsekkurt akk d yibkan
Ttawin-tt-id akkagi
Di nekkni nâawed-as-d kan

Tadyant n bururu

A tadyant n bururu
Zik-nni i tu$ d aterras
Yesâa ur t-ixuû walu
D amerkanti s wayla-s
Yiwen wass nnan ihi
Ad as-d-asen inebgawen
Ansuf yeswen irkelli
Axxam am uxxam-nnwen
Acu ad sen-d-issers acu
Netta ten$a tfenîazit
Yeîîef-d izimer ad t-yezlu
Yu$al i$av-it yeoo-it
Yu$al s aqelwac yendem
Tixsi di$ akken nniven
Ta$avt amek ara yexdem
D amcic ara tt-yuraren
Yezla-t ixdem imensi
Yewwi-yasen-d ad ççen
Seksu idhen s wudi
Aksum d amcic yemmezzlen

Yiwen seg yinebgawen-nni
A tinzert-is mm t$altin
Ad yesriê aksum-nni
Yin-as: ûûeb ddu akin
Aksum d amcic ad yu$al
Amcic ad yekker yerwel
Rebbi i$ef sehlen lec$al
Yiwet n lhedda ad t-ibeddel
Imsex-it d bururu
£er umcic ittak anzi
Ixuû kan ad yesmiââu
£ef leêyuv ad yettali
Bururu win t-iwalan
R $ur-es sin d afriwen
Yiwen $ezzif d ayen kan
Wayev wezzil i qqaren
Annect-nni irkelli
Si ôôay-is-nni a$ezfan
Mi yeb$a inebgawen-nni
Ad ten-ibud s wayen ilhan
Ma d ôôay-is awezlan
Imi d amcic i sen-izla
Tagi anwa akka ay tt-igan
Ufuêan ur nessevêa

Tadyant n nnayer lakked fuôaô

Nnan-ak zik zik-nni
Deg yiwet n tem$art akken
Tesâa ta$avt i wyefki
Tettili deg yigawawen
Yiwen n ubrid di nnayer
Lehwa adfel asemmiv
Teêbes tem$art tesqerqer
Ayyur temmut ad s-tiniv
Asmi i yeffe$ nnayer
Attan tval-d tafukt
Teffe$-d tem$art ad tegmer
D ta$avt-nni tamcumt
D$a tenîeq r nnayer
Xemsa deg allen-ik tin-as
Teff$ev ur texdimev iwer*1
Deffir-k semde$ seggas
D$a nnayer ad yenîeq
Yin-as i âemmis fuôaô :
Ttxil-k ttre$-k-in s lêeq
Err-iyi yiwwas meqqar
1

Iwer : Ulac. Ur texdimev iwer : ur
texdimev kra.

Ad s-mle$ i tem$art-agi
Tafuêant ara teçç tmes
Ad twali anwa i d nekkini
Ma ur tt-kkise$ ad iyi-ikkes
Di furar ad as-yervel
Yiwen wass seg ussan-is
Tignewt lhedda tbeddel
Igenni iqqen-d aâmam-is
Ad terâed tebreq tewwet
Adfel avu ad yettuvu
Tam$art seg usemmiv temmet
Teqqar di beôôa am uéru
Dimi ass aneggaru
N nnayer isem-is amervil
Segmi i t-id iâar yettu
Di îîlaba la yettkemmil
Ma d fuôaô yemmeçç wayla-s
Yeqqim-d akken seg ass-en
Yesâa $ur-es yiwen wass
Aqel n wayyuren nniven

Äemruc bu wul aêninan

Slet-d a tarwa r dagi
I Äemruc d temâayt-is
Aqcic akken ibda teméi
Yerna d aleqqaq wul-is
Awal a tarwa s wusu-s
Öout ad t-id nessali
Tura ad d-nawev s aqerru-s
Ad awen-ini$ acimi
Babas d axeddam ta$-it
D axeddam $ef uxxam-is
Awal deg ul-is yerr-it
Ass-nni ad yenîeq r mmis :
Aha zi$ mel-iyi a mmi
S asmi ara tim$urev
Anita lxedma-nni
Ay teb$iv ad tt-txedmev
Mmis fiêel ma yxemmem
Yerr-as yin-as : d axebbaz
Nekkni a baba nessarem
Rebbi ma yeb$a ad $-d-iêaz

Ihi d axebbaz a mmi
Yin-as babas : ayen akken
Acimi teb$iv tagi
Teooiv akk tid nniven
Yerr-as ugeswaê amcum
Yin-as : ssebba d ta :
Akken ad zznuzu$ a$rum
I yemma a baba s ôôxa !

Irin d tferrant

Ttawin-d $ef zik-nni
F ddula n Sidna Adem
Ababat-nne$ irkelli
Fell-as neééal nsellem
Akken i yeééa tara
Nnan yawev-it-id yirin2
Ad t-yexzu Rebbi ay atma
Si ssyagi alamma d din
D$a ad yeîîef yezlu
Ad yezlu fell-as îawes
Ssin iâeddi ad tt-issu
Ufuêan s idammen-ines
Akken tebda la tfessu
Kecc ma ad yettu tigad-is
Yeddem izla-yas da$en iddu
Yeflu tt-yu$en di ôôay-is
Bu twu$a ma ad yerr avar
Nekkni s udem-is nenna-yas-t
Akken tebda la d-teggar
Ad yeîîef izem yezlu-yas-t

2

Irin : Cciîan.

Amencuf ur nettevêi
Muqel ihi ma ad yesteâref
Armi d asmi tessemvi
Yeddem izlu-yas ilef
Nnan-ak $ef wannect-a
Daymi wi itessen ssikôan
Akken ara yebdu yeswa
Yin-as wwve$ igenwan
Am netta yiwen ur yelli
Aya $ef wakken d-nnan
Ad ireffed am îawes-nni
Di tjeêlumt-is hatta kan
Mi t-tu$ ssikôan dayen
Yettle$way ides iman-is
Ad yettâayaô di medden
Am yebki a tawa$it-is
Mi d ssikôan teêreû-it
Yettu$al akk am yizem
La di tikli a ta$eddiwt
La di tezmert ma tzemrem
Mi t-terna ssikôan yerreé
Miga ad iruê akk deg-sent
Anda yewwev ad yeglilez
Am yilef-nni ma tessnem-t

Ileméi bu têila akked um$ar

Yiwen uqbayli d am$ar
D amerkanti $ef yiman-is
Ad yexveb yiwet n tleméit
D ayyur gar tezzyiwin-is
Isell yiwen n ileméi yes-s
Ad d-iger tadeêêalt-is
Ad yewwet ad as-tt-ikkes
Yawi-yas-tt $ef yiman-is
Yeb$a ad tt-ya$ ula d netta
Meâni yugad yezwir-it
Um$ar-nni n tlufa
Yawi-yas-tt akken yeoo-it
Mi akken yugad ad t-yezwir
Wemcum n um$ar-nni
I temsalt ad yettêebbir
Amek ara yexdem akkenni
Amek ara yexdem iwakken
Ad yawev leb$i n ul-is
Ad iruê um$ar dayen
Ad as tt-id yeoo deg yiri-s

Yiwwas fell-as yesteqsa
Yin-as : aql-ak teddrewcev
Kecc iîîfen r yiwet am ta
Äni a wagi teddre$lev
Wexxeô uqbel ad tneddmev
A baba am$ar xas eoo-itt
Ad k-ini$ ma di-tamnev
Wala$ yiwen yessuden-itt
Am$ar akken isla akka
Iîîixer $ef teqcict-nni
Iruê ibeddel tama
Anda nniven ad inadi
Kra n wussan kan akka
Ya$-itt ileméi-nni
Fell-as yewqem tame$ra
Isel yes-s um$ar-nni
Yiwwas ad t-yemlil yin-as-tt
Atta tuzert n wudem
Yak tenniv-iyi wala$-tt
Txeddem ayen la txeddem
Imi awal d awal-ik
Mel-iyi amek i tt-tu$ev ihi
Äni teççiv anzaren-ik
Tebbet iman-ik a wlidi

Yin-as ileméi d tidett
Tamsalt r $ur-k attayen-in
Wala$ babas yessuden-itt
Nekk $ile$-t d wayevnin

Amegnun d tmeîîut-is

Yiwen n umegnun am akka
Ad d-ya$ islem ass-nni
I tem$art-is mu t-ifka
Ad s-t-id texdem d imekli
Netta yu$al $er tsumta
Ad yernu ciî n tguni
Akken kan t-tuker tnafa
Tam$art-is d mm tleqmuvt
D yislem-nni i d-telha
Teçç-it tessed taâebbuvt
Ssin deg ul-is tenna :
Ay imi-w lekdeb ternuv-t
Teîîef teddem aseqqi-nni
A yemma a tigad-is
Win gi yewwa yislem-nni
Tevla-t akk i yifassen-is
Netta s lexbar wer d-irri
Armi d-yuki seg yives-is

Iluâa-tt: a tameîîut
Awi-d zi$ islem-nni
Tin-as : ay argaz d acut
I win teççiv akkenni
Yin-as : caylelleh a tilnut
Ur ççi$ ara ay uxt-i
Sriê ifassen-ik tin-as
Berka ur swenhiv fell-i
Asmi i ten-israê yin-as :
D lêeq-im ihi âfu-yi
Teççiv-t ay ul-iw qirr-as
Xas akka laé yeçça-yi

Deg urar n tiddas

Macahu $ef zik-nni
Yella akken yiwen uterras
Anita taddart-nni
Di lqahwa itturar tiddas
Yekcem yiwen g lerfaq-is
Azul ! isellem fell-as
Yeqqim-d akka s idis-is
Amek tettiliv yin-as
Ur as-d-yerri wayev
Yelha d wurar dayenni
Alarmi ôuê tôuêev
Yerr-as-d f usteqsi-nni
Yin-as : ur i-yu$ wara
I kecc amek tettiliv ?
Ma toehdev akka acemma
Ay aêbib ma tettâiciv

Bu uqendur d loiran-is

Bu uqendur yiwwas
Yin-as i yiwen loaô-is :
M u $-d-tesliv yin-as
Leâca-gi s timmad-is
Mi la nettâeggiv
Ad slev ansi ur d-tsellev
Äni anda telliv
Ulac-ik ne$ temmutev
Yerr-as-d loaô-is
Yin-as : d acu kwen-yu$en
Iv s lesrar-is
D acu akka yevran yid-wen
Yin-as-as bu uqendur :
D taqendurt-iw a gma
Ay fesre$ f ssveê
I d-ye$lin $er lqaâa
Yin-as loaô-is :
D acu akka yellan deg-es
Te$li ala avar-is
Ma yaîas akk ad tames

Yerr-as bu uqendur
Yin-as : amek a lemqeggel
Ur tefhimev ara
Ay amexûuû n leâqel
Lemmer di yelli$
Zdaxel n tqendurt-iw
Tili di d-$li$
Ula d nekk ay amxix-iw
Tili di yerée$
Deg umgerv ne$ deg yibervi
Äanida yxedme$
Ciî n lxiô isellek-iyi

Tirga n tidett

Tamâayt n yiwen n Ugawa
I tu$ zik d amerkanti
Nnan ikka acu yekka
Ad yu$al d aéawali
Ye$li di ddunit yeîîes
Di tnafa kulci issager-it
Tam$errit ad tetti yes-s
Yuki-d a$rum yectaq-it
Yiwen n yiv segmi ittêebbiô
Yeîîes tewwi-t tnafa
£ef targit kra ur yewâiô
Yiwen n uterras ata-ya
Yin-as : ééher-ik yexva
Si tmurt-agi yefferfer
Xas ur t-ttnadi wara
Hat akka di lezzayer
Azekka-nni tanezzakt
Ikker iruê Ugawa-nni
£er lezzayer tamana$t
Inadi lbext-is-nni

Alarmi yewwev $er din
Ye$li-d yiv anda ad yeîîes
£er yiwet n tmesgida akin
Ad Iâeddi yerr $ur-s
i kra n terbaât akkenni
N imukar kken-d ssin
£er yiwen n uxxam âni
Teddun akken ad t-id âezzin
Akken kecmen ad akren
Slan i lêess n at uxxam
Seg yives ad d-akin dayen
Yella i k-yugaren a naddam
At uxxam asmi d-kkren
F imukar bdun leâyav
Ddut abbuh a medden
Flen-a$-d ay at leârav
Deg yimukar-nni ad rewlen
Yal wa d abrid ay yewwi
Di lamin $er dind-iwwven
Ikcem $er loameâ-nni
Yaf-n Agawa-nni yeîîes
Ye$li fell-as s te$rit
Armi d asmi tent-yumes
Taggara $er lêebs irr-it

Yeqqim ussan tlata
Wisrebâa ad t-id yessufe$
Mi ywala ur yexdim ara
Yin-as : ansi-k ad ére$
Yin-as win : nekk d Agawa
Yerr-as lamin : âeslama-k
D acu k-id yewwin $er da
Ini-yi deg leânaya-k
Yenîeq Ugawa yin-as :
Uqbel ad d-ase$ $er dagi
Am akken zun d aterras
Di targit ibdded-d $r-i
Yenna-yi : ééher-ik d a$rib
Hat akka di lezzayer
Dagi xas ur t-ttqellib
Änu-t ay amdakel kker
Akken i d-wwve$ iv-nni
Iv-nni deg i yi-teîfev
Ufi$-d lbext-iw dagi
D kra akken deg-i i txedmev
Di lamin d$a ad tt-id yevs
Yin-as i winna : a nnger-ik
Daddak rwaê $er $ur-s
Macci am kecc yu$an ives-ik

Tlata d abrid i éri$
Yiwen n uterras di targit
Yenna-yi : sel-d ad k-ini$
Awal ad k-ini$ îîef-it
Ruê $er yiwen n uxxam a gma
Taddart n Ugni n Teslent
Axxam iga akka d wakka
Tajmaât terrev d tasawent
Attan tebêirt ddaw-as
Tafeôôant tama n utaram
Yiwet n tmecmact r talast
D tdekkaôt nnig uxxam
Mi tewvev $iz tnadiv-t
Seddaw n tdekkaôt-nni
Ad tafev agerruj tawiv-t
D ayla-k awi-t irkelli
Maâni ur das u$e$ ara awal
Ëûi$ s tirga mmgarda
I keccini ay abuhal
I d-sleqvent armi d da
Tmerrtev-d akk iman-ik
D tmara a gma ur k-terri
I k-id yeddmen si tmurt-ik
I k-id yessersen dagi

Segmi das yenna akka
Ijbed-d kra n lmeûruf
Ax yin-as kker tura
Ad tu$alev ay amencuf
Deg Ugawa d$a ad yessusem
Mi s-d-iâawed targit-is
£ef uxxam-nni ad yefhem
D axxam-is deg yiman-is
Akken yewwev s axxam-is
Iddem-d agelzim ubrin
Ta$uzi yeânu amviq-is
Akken i yas d-inna lamin
Yewwet tikelt berdayen
Yin-as : a yemma ddrewce$
Deg yiwet n tqellalt akken
Teççur alarmi d ure$
Yu$al segmi yekkukra
Ad as tu$al d i$irdem
Deg yikerri i d-yessebra
Ad s-t-yezlu d awessem
Alarmi d asmi yekfa
Yawi agerruj s axxam-is
Yekka akken acu yekka
Yu$al s wayla am zik-is

Bu usigna

Mâay mâay $ef Oeêêa
Yiwwas iffer idrimen-ines
Deg yiwen n umviq akka
Di lexla ala weêd-s
Iîîef iâellem-it s usignaNni yellan nnig-s
Ad âeddin kra n wussan
Ad ya$ ta$awsa f yiwen
Isawem-it acêal fkan
F ssuma ad mmsefhamen
Yin-as i win : yya-n kan
Ad tawiv i k-ilezmen
Ad t-ivfer wergaz-nni
Ad ruêen dduklen akken
Sanda iffer idrimen-nni
A lhejna asmi ara wwven
Ad s-yeâreq umviq-nni
Caylelleh ay iberriqen
Irfed allen-is s igenni
Iîal akk akka d wakka
Ma ad s-d-tban limaôa-nni
Niqal di tegnaw yeooa
Iâya yettnadi ur yufi
Ay asmi tcennef twenza

Ad yenîeq urgaz tura
Yin-as: a Oeêêa mel-iyi
D acu tettnadiv akka
Yella kra k-iôuêen âni
Amek akka limaôa-ya
Mel-a$ amek tga akkagi
Yin-as Oeêêa : d asigna
Yemmug akka d wakkagi
Nniqal ay ooi$ da
Ass-nni deg wass-agi
Yerr-as wayev: ddu ssya
Jmeâ i wtal-ik ssyagi
D$a ad iâeddi $ur-s
Yekkes-as-d ta$awsa-nni
Tinna yemsewwaq yid-s
Niqal yenzan dayenni
Ad iôuê yeoo-itt deg-s
Ufuêan ur nettevêi

B. Ben Sdira, Cours de Langue Kabyle,
Grammaire et Versions, Alger, 1887.
Adaptation : Hussein Arbaoui
Télécharger le fichier (PDF)

HUSSEIN ARBAOUI.pdf (PDF, 98 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


h genevois la femme kabyle
brahim zellal
mqidec
12 pdfsam journ al scolrevue effervescence version 2
tamacahut n us ar
tukkisin

Sur le même sujet..