M. SEHRANE. AWAL ΓEF YIΓERSIWEN .pdfNom original: M. SEHRANE. AWAL ΓEF YIΓERSIWEN.pdfTitre: Microsoft Word - Mehenna Sehrane_Awal ghef yighersiwen.docxAuteur: Ameskar

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/10/2017 à 18:17, depuis l'adresse IP 41.107.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 283 fois.
Taille du document: 1.9 Mo (54 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Mehenna SEHRANE

Awal ɣef
yiɣersiwen

Asqamu Unnig n Timmuzɣa
2010

I Zemmar Mouloud
akked gma-s Yazid

ASNEMMER
I Mass Abdelhafid Chennane i yi-yeṭṭfen afus ɣer
Usqamu Unnig n Timmuzɣa,
I Mass Ramdane Abdenbi i yi-d-yefkan afus i wakken ad aruɣ s
tmaziɣt akken ilaq,
I yijga n Usqamu Unnig n Timmuzɣa akked Mass Youcef Merahi,
amaray amatu, i d-yusan d ifassen iyeffusen i tmaziɣt,
I yimawlan-iw, atmaten-iw, yessetma, imeddukal-iw
akked tmeṭṭut-iw,
I gma Rabah, xas mačči d afus-is i t-yuran, tikti ines,
I weltma Siham i d-yegren afus-is,
I taddart-iw, Saḥel akked Tiddukla Tadelsant “Afus”,
Am akken ara s-iniɣ tanemmirt i Mass Noreddine Ait Ziad.

Awal ɣef yiɣersiwen

ALƔEM

Alɣem d aɣersiw n uneẓruf. Nezmer ad t-naf di Tferka ugafa
neɣ di tmura n ugmuḍ alemmas akked tmurt n Australie d acu d
imezdaɣ n ddin i ten-yewwin ɣer din gar useggas 1840 almi d
1970 llan azal 27.000 n waxfiwen. Zik sseqdacen-ten ama i
waggay n sselɛa neɣ n yiminigen n uneẓruf azeggaɣ n Australie
tura ar isufar-agi n tura serrḥen-asen war ameksa d-ihutilen llan
ula di tmura n ugmuḍ d acu widak ɣur-sen snat teɛrurin nnan-d
alɣem d aɣersiw izemren i uneẓruf imi yezmer ad yeqqim
geddac wussan war aman. Acku deg teɛrurt-is tella tassemt (zik
nɣil d aman i teččur) mi ara yeffad treqq tettuɣal am akken d
amen (d askir akruran). Taɛrurt-is tettaweḍ mi ara yeṛwu alma d
36 kg ladɣa simmal yettɣimi i fad taɛrurt-is tetteḥcic. Yezmer ad
yejlu 100 kg deg yiminig ma ur yeswi ara. Ad yettaddam seg
tassemt-is ad itekkes fad almma yezwi d acu mi ara yaf aman
iga deg-sen ayen iga umger deg texsayt. Yezmer ad isew almma
d 100 litrat deg 10 ddqayeq (yugar azger) i wakken ad yeṛwu

-9-

Awal ɣef yiɣersiwen

akken ilaq yezmer ad yerr s aɛebbuḍ-is almma d 400 litrat. Ɣur-s
anaɣ yeqqur ɣef ayenni i yezmer ad yečč imɣan xas ččuren d
isennanen ukermus anzaren-is yetkir-iten mi ara tili tbuciḍant
ammer ad t-yekcem yijdi deg titac-nni n wanzaren-is.

Yesdaray allen-is s lecfar meqqrit ma yella waḍu ur t-ikeccem
ara yijdi. Iḍaren-is ḍerḥen i wakken ur ikeccem ara deg yijdi mi
ara ileḥḥu, ɣef waya i neqqar am tkerza n ulɣem : takerza n
useggas yeɛfes-itt deg yiwen wass. Tettaṭṭaf tegmert addud gar
12 d 14 wagguren i wakken ad tarew yiwen umehri. Mi ara dilal, ad yezdi s lqedd ad yelhu. Ad yettadded ɣer yemma-s azal
useggas. Mi meqqer ad yaweḍ gar 450 kg d 650 kg. Ileḥḥu
almma d 150 km deg wass ɣas akken iṭij yesserwal ɣer tili.

- 10 -

Awal ɣef yiɣersiwen

TIƔIRDEMT

Mačči d allen kan, awali d wid i t-yesɛan, i s-yenna Ait
Menguellet. Ɣas akken ɣur tɣirdemt 12 wallen iẓri-s yeqqim
amzun n win yeddreɣlen maḍi, ur tettwali ara akken ilaq. Tuččitis d ibeɛɛac (tissist, iweḍfen, ibẓaẓ…). Ɣas akken asekkud n
tɣirdemt meẓẓi lexbut-is meqqrit. Deg yiḍ tetteffeɣ ɣer ṣṣyada
mačči d awali i tettwali d acu ɣur-s deg yiḍarren-is tinejjiwin
tettḥulfu i kra yettmimiden zdat-s ma d ayen meẓẓiyen mi ara
tezmer ad terr ɣur-s ad t-taf s ikacbaren-is akken ur irewwel ara
imir ad s-ternu ad t-teqqes dɣa ad t-tezzuɣer anda ara t-tečč. Ad
d-nesmekti belli 600 ccetlat n tɣirdmiwin i yellan, gar-asent tid
yeɛan tuqqsa am tin n tzizwit, llant tiyiḍ zemrent ad nɣent
amdan akken neqqar : dayen tessager tɣirdemt n ssem i s-tefka i
uzrem.

- 11 -

Awal ɣef yiɣersiwen

Mi ara d-lalent tɣirdmiwin timecṭaḥ, 10 wussan imezwura
tettbibbi-tent yemma-tsent ɣef uɛrur-is alamma zemrent. Kra n
tɣirdmiwin n uneẓruf ttawḍent almma d 25 cm di teɣzi !

- 12 -

Awal ɣef yiɣersiwen

IƔERSIWEN N TEẒGI
IFFIS

Gar uqjun d wuccen i yella yiffis. Iḍarren-is n zdat meqqrit ɣef
wid n deffir. Aqerru-is diɣ meqqer yugar win n uqjun. Asuɣuines yezmer am wuccen d askeɛwew neɣ am uqjun d aseglef
tikwal yessawal diɣ am yizem. Ɣur-s iɣesmaren ǧehden yezmer
ad yerẓ yis-s iɣsan i wakken ad yečč adif-is. Ma yerra-d gar
wallen-is kra ama d awtul ama d tizerzert ur s-yetserrḥ ara
almma yemmečč !
Teddun d tarbaɛt ɣef uqerru-nsen ttarran tawtemt imi tent-tugar
agerbuz ladɣa tameqqrant akk gar-asen i yettaṭṭafen agraw. D
aɣersiw itetten imurḍusen ma yella ur yufi ara ayen ara yečč.
Iteffeɣ ɣer ṣṣyada deg yiḍ tarbeɛt neɣ s uqerru-is tikwal itemmeɣ
ɣef yizem mi ara t-yesderɣel laẓ yeggar irebi i lḥiḍ neɣ i
uɣerrab.

- 13 -

Awal ɣef yiɣersiwen

UCCEN

Yekkat akk yis-sent yugar nbac tissant, d mmi-s n tuccet, yella
wanda i s-ssawalen aqjun n teẓgi. Icuba aqjun ur iɛeyyu ara
maḍi. Segmi ara d-yekker d tikli, ad yeskeɛwiw ad irennu.
Yettṣeggid i yiman-is neɣ d tarbaɛt. Učči-ines ama d iɣedayen, d
iwtal, d timellalin, d ibeɛɛac. Ma terra-t tmara, yezmer ad yečč
amurḍus. Yeksa akk deg txidas yellan. D axeddaɛ yessaɣay
laman yettaker. Mi ara iḥulfu yella wayen i d-iteddun s aqerru-s
ad yeskeɛwiw ad irennu dɣa uccanen akk ad ten-tafeḍ qurɛen
iman-nsen neɣ rewlen. Deg tefsut tuccet tettarew gar 2 d 12
yimecṭaḥ tettaǧǧa deg uruz neɣ deg tituc ar imɣuren ad d-ffɣen i
yiman-nsen.

- 14 -

Awal ɣef yiɣersiwen

ARUY

Ɣas akken ula d netta am yinisi yeččur d tixellal ɣef uɛrur-is
tawdant alamma d 20 cm di teɣzi ur yelli ara d imceddi. Tuffɣaines deg yiḍ tuččit-is d imɣan akked lfakya ma yella kra yuggad
ad ileḥḥu d timendeffirt tixellal-nni-ines ttensarent-d i wakken
ad nnalet kra ma yella win yebɣan ad t-yečč ad s-d-ddunt. Zik
nɣil yekkat s txellal-ines taggara nufa-d belli ttensarent-d kan.
Yesɛa accaren meqqrit yeqqaz yis-sen amruj ideg yeggan netta
akked twacult-is deg wass imi d aɣersiw n yiḍ.
Ad terfed tewtemt gar 2 d 4 wagguren d wamek ara d-tsers 2 ar
4 yimecṭaḥ izemren ad idiren 20 yiseggasen

- 15 -

Awal ɣef yiɣersiwen

INISI

Ɣas aɛrur-is yessa d-isennanen ur ixebbec ur yettkerric. Ɣur-s
aqamum ar zdat am yilef neɣ am uɣerda. Ma yella kra yuggad
ad yessebded isennanen-is ad yernu ad yeskernenni iman-is dɣa
i wakken ad t-yečč uɣersiw nniḍen ilaq aneɣ-is ad yili n wuzal.
Inisi d aɣersiw iḥemmlen tuffɣa deg yiḍ tuččit-ines d iɣerdayen,
d ijermiḍen, d izan, d izerman, d ibeɛɛac, d imqerqren, cclaḍa,
afriwen zegzawen… Mi ara yekcem unebdu tezmer ad d-tsers
tewtemt n yinisi gar 4 d 8 imecṭaḥ tikwal treffed sin iberdan i
useggas. MI ara d-ters tasmuḍi tamezwarut ad t-tafeḍ
yeskernenni iman-is deg wafriwen deg walbaɛḍ txejḍatin ad
yeṭṭes tanafa taɣezfant neɣ d meɣrud yettɣimin 6 wagguren. Ad
tt-yewwet akken d iḍes alamma d tafsut ur itet ur itess. Yettaweḍ
di teɣzi alma d 30 isantimen di kra n tmura n l’Europe.

- 16 -

Awal ɣef yiɣersiwen

ILEF

Ma yečča yilef akken ilaq yettaweḍ alamma d 160 yigmimen,
tileft tettaweḍ alamma d 100 yigmimen ! Tuffɣa-ines s umata
deg yiḍ. Treffed tewtemt 3 wagguren 3 imulas akked 3 wussan i
wakken ad tarew gar 2 d 10 imecṭaḥ ara yeqqimen ɣur yemmatsen azal n 1 umalas. Segmi ara d-lalen yal yiwen ad yettaf
tamaẓẓagt iseg ara yeṭṭeḍ dɣa tinna kan ines alamma d asmi ara
yettixxer i tuṭṭḍa.
Simmal yettimɣur ttimɣurent temɣilin-ines zemrent ad awḍent
20 cm netta wesser d ayen kan 15 yiseggasen di tudert-is.

- 17 -

Awal ɣef yiɣersiwen

AWTUL

Mgaraden netta akked win n uxxam deg kra n tamiwin ɣur-s
imeẓẓuɣen meqqrit ɣef widen n uwtul n uxxam, rnu ur yesɛi ara
lecfar ɣef tiṭ-is. Yesɛa diɣ iḍarren ineggura meqqrit ladɣa yugar
win n uxxam yettjellib alamma d 7m.yettaweḍ di tazzla-ines
alamma 80 km di ssaɛa dɣa akken t-yenna : ur itet ara yiwen
tameṣṣaḍt-iw alamma ččiɣ tameṣṣaḍt-is. Tettarew tewtult n lexla
1 ar 7 ara d-ilalen twalin s tajlat ɣef uɛrur-nsen. Ass amezwaru
tuɣmas-nsen begsent i wučči. Yettaweḍ ddreɛ (50 cm) di teɣzi
gar 4 d 6 yigmimen. Seg wakken tuɣmas-nsen ttnernint s tebrez
ttimɣurent aṭas, awtul segmi ara d-yekker ad tafeḍ ikera-d
tuɣmas-is taɣert ta neɣ yetɣez ayen yeqquren i wakken ad styecencel acku ma tyeg akken ur yezmir ara ad iṣekker imi-s dɣa
ur izemmer ara ad yečč !

- 18 -

Awal ɣef yiɣersiwen

TADƔAƔAT

D acengu ameqqran n yizerman deg wakken tettmimid s tebrez s
temɣawla, trewwel-as i tyitwin-is alamma tewɛa-t ad t-teṭṭef deg
umagrad dɣa din ara tekkes iziɣer n uzrem amcum. Tettaweḍ
tedɣaɣat deg lqedd alamma d 1 m (ixef n tjeḥniḍt-is) tettidir gar
7 yiseggasen d 12 di teẓgi ma d tin yettwaṭṭfen tettaweḍ alamma
d 20 yiseggasen (učči akked iɣimi).
Ɣur-s aqamum ar zdat, tiqejirin timecṭuḥin, tajeḥniḍt taɣezfant.
Ladɣa imi ẓran tezmer-as i uzrem kra n tmura am Lhend wwin-d
seg tmura nniḍen tadɣaɣat i wakken ad d-telhu d yizerman
yeggten s waṭas ɣur-sen.

- 19 -

Awal ɣef yiɣersiwen

TATA

Tata i tuffra ulac i tt-yugaren. Ɣas akken zik nɣil tettbeddil ṣṣifa
ilmendad n wanda tella taggara nuɣal neẓra belli tettbeddil ṣṣifa
akken yella lxaṭer-is (ma terfa tettuɣal d taberkant, ma tuggad d
tazeggaɣt, ma tethedden d tazegzawt). D acu nettat d tazegzawt
gar wafriwen ur d-tettban ara rnu diɣ nettat mi ara teckenṭeḍ ɣef
ufurk ur tettmimid ara maḍi ad s-tiniḍ d iferr neɣ d afurk. Ladɣa
tuffra-agi ama d acengu-ines ur tt-id-yettwali ara ma d ayen ara
tečč diɣ ur ibennu ara fell-as alamma yemmečč.

- 20 -

Awal ɣef yiɣersiwen

Ɣur-s tayuga n wallen yal tit tleḥḥu i yiman-is tezmer s yiwet tiṭ
ad texẓer ɣer zdat (ayen ara tečč) s tinna nniḍen ad texẓer ɣer
deffir ammer ad temmečč ! Aqqerru-s ur yettmimid ara mi ara
twali ayen ara d-teṭṭef ama d izi ama d abeɛɛuc ad tesdukel
asekkud-is i snat wallen-is ad tḥeṣṣen akken ilaq ad tebru i yilesis (yugar-itt deg lqedd) yettminṭaḍen ad d-yeddu yizi-nni ad
tessebleɛ kan akken. Deg teɣzi aḥerbebbu-agi yettaweḍ gar
tardast d yiɣil (15 cm alamma 60cm).

- 21 -

Awal ɣef yiɣersiwen

IFKER - AFEKRUN

Anta i d tizyak ay ifker ? Yenna-yas : akken akk i d-nekker. D
aɣersiw yecban ill mi yeqqur, yezzuɣur deg tudert-is alamma
200 yiseggasen. Ad iteddu ad yettawi axxam-is s ufella n uɛruris ɣas akken ẓẓay aṭas fell-as imi n yiɣes aquran. Ikeccem s
agensi ujeɣlal mi ara iḥulfu s yimihi iteddu-d s aqerru-s neɣ mi
ara yeṭṭes. Llan kra n yifekrunen annect ilaten di kra n tmura
ttawḍen alamma d 2m di lqedd widak d wid yettilin d tama n
ugaraw ad tafeḍ tamezla nutni d wigi yellan ɣur-neɣ deg
yiḍarren neɣ di temɣer. Ɣur-s aqemmuc ur yesɛi ara tuɣmas
maca d aqqemuc igezzem yis afriwen neɣ imɣan imi d winna i d
tuččit-is.

- 22 -

Awal ɣef yiɣersiwen

ZEƔNENNA

Tesɛa allen maca ur tettwali ara aṭas neɣ ad d-nini ur tesseqdac
ara aṭas imi tuffɣa-ines deg yiḍ, tikli-ines deg yiḍ deg wass ad
tent-tafeḍ dduklent deg uruz neɣ deg tituc d tarbaɛt ckenṭiḍent s
yiḍarren-nsent d asawen, aqqerru d akessar ad tesbarbar. S
wafriwen-is i wakken ur tkeccem ara tafat. Tuččit-ines s umata d
ibeɛɛac, d iɣerdayen ɣas llant kra deg-sent tessent agummu diɣ
llant deg-sent tmeqqranin tessent idammen n yiɣersiwen nniḍen.

- 23 -

Awal ɣef yiɣersiwen

IƔERSIWEN N TƔERƔERT
Xas akken d-iɣersiwen id d-yezwaren amdan ar wemḍal, tagara
uɣalen ddukklen imi amdan yeḥwaǧ-iten nutni diɣen uḥwaǧen-t.
Amedya gar wiyiḍ : Aqjun ad as-d-yas ẓẓay akken ad d-yawi
aɣrum-is neɣ tuččit-is gar iɣersiwen nniḍen, amdan diɣ as-dyass ẓẓay akken ad yeks ulli ines war aqjun.
Amcic iɛuss axxam ɣef iɣerdayen, izerman…
AQJUN

Tidet imi aqjun yeddukel akked umdan azal n 10.000 yiseggasen
aya ! Ama i tɛessast, i ṣṣyada akked tɣawsiwin nniḍen D aɣersiw
yeḥrec aṭas iceffu diɣen ladɣa ɣef wayen sseqdacen-t i tifin n
lkif acku yesraḥay nezzeh imi d-yefruri seg wuccen. Yettaṭṭaf
afus i yiderɣalen, yettqaraɛ ulli yimeksawen. D acu akken syenna TALEB Rabeḥ deg wawal-is ur ixeddeɛ ara ɣas yekka-d

- 24 -

Awal ɣef yiɣersiwen

seg wuccen netta ur yeks ara deg tigi. Llant nnig n 600 n ccetlat
yernu yal aseggas ttnulfunt-d tmaynutin nniḍen. Netta d umcic
ur myeḥmalen ara dɣa akken neqqar am umcic akked uɣerda d
acu ma yella akken i d-kkren ttɣimin d imeddukal am iḍudan
ufus.
Treffed teqjut azal n 2 wagguren imir ad tsers gar 2 d 10 ara
yidiren alamma d 20 yiseggasen!!.

- 25 -

Awal ɣef yiɣersiwen

AMCIC

Neqqar zik d izem i d-iɛeḍsen yedda-d umcic, waqila tidet ladɣa
amcic yettemcabi ɣer uksil neɣ ɣer yizem deg waṭas n tamiwin
ama deg tikli mi ara yettṣeggiḍ ama deg tuččit-nsen imi uččinsen d aksum s umata akk tikwal tmiziden ɣer usaka (leḥcic). Di
yal tama n umaḍal ad tafeḍ imcac di yal tiɣmert u gensatriw
yella umcic. Treffed temcict 2 wagguren imir ad tarew gar 4 d 6
yimecṭaḥ ara tessuṭeḍ azal n 8 imulas. Yal yiwen yezmer ad
yidir alamma d 12 yiseggasen ɣas akken llan wid yewwḍen ɣer
31 yiseggasen
Netta d uɣerda taɣaza (conflit) nsen deg asmi id-ɣlin deg igenni
nutni d amerẓi, ggumman ad frun, ahat ad tenger ddunit nutni ur
ferrun

- 26 -

Awal ɣef yiɣersiwen

IƔERSIWEN N UDDAYNIN
Zik i yfaq wemdan d akken kra deg iɣersiwen ilaq ad ilin tama-s
am tfunast neɣ aɣyul imi yeseqdac-iten di tudart-is n yal ass.
Diɣen nutni akken ittafen iman-nsen (amdan asen d-yawi ayen
ara ččen, nutni as-d-fken ayaen ara yečč). Ɣef annect-a i dyennulfa uddaynin d axxam n iɣersiwen.
AYAZIḌ

Di yal tama n umaḍal ad tafeḍ ayaziḍ. Timellalin (n tyaziḍt)
akked uksum-ines i t-yeǧǧan yekcem yal taddart di yal tamurt.
Ayaziḍ ɣur-s tacrurt tazeggaɣt ɣef uqqerru-s tugar tin n tyaziḍt.
Mi ara d-yaki ad yessawal ad irennu, dɣa deg tuddar d netta i dyessakayen wid yeṭṭsen di tafrara. Ma yella bɣan ad as-d-afen
ssebba ad t-ččen ad s-inin yettɛeggiḍ ! Yiwen uyaziḍ gar tyuzaḍ
ma yella wayeḍ ad ten-tafeḍ ttemyenqaben alamma yeggra-d
yiwen kan.

- 27 -

Awal ɣef yiɣersiwen

AƔYUL

Deg udrar d netta i d-yeṭṭfen tiɣmert. D netta i d ajgu iɣef d-rsen
akk yixxamen yulin din imi ɣef uɛrur-is i d-yessaweḍ kra yellan
ama d ijdi ama d aẓru neɣ d uzzal d wayen nniḍen. Yekkes fad i
yimesdurar imi ɣef uɛrur-is i d-yettawi aman, isɣaren i useḥmu,
azemmur ɣer lemɛinṣra d waṭas n tɣawsiwin nniḍen. Yezmer i
udrar i tseddarin i tɣaltin. D asawen neɣ d akessar ur d-yeqqar
ara Aḥ ! Yesɛa aẓar s aɛudiw ɣas netta d amecṭuḥ fell-as diɣ
imeẓẓuɣen-is meqqrit. Xas nekkni nerra-t d netta i d annegaru
deg iɣersiwen, ma nger tamawt ad naf d akken aɣyul yeḥṛec ;
iceffu.

- 28 -

Awal ɣef yiɣersiwen

AZGER NEƔ AFUNAS

Xas ass-agi azger yuɣal d azamul n tnegzart, zik-is yeṭṭef-ed
tiɣmert annect-ilat imi d netta i ykerzen. Yella wanda itsseqdacen i uɛebbi n wayen ẓẓayen akken nesseqdac nekkni
aɣyul. Yefka-d i wakal leɣbar. Yefka-d ama d aksum, aglim ara
yuɣalen d aɣeggad, acciwen-is ttuɣalen d tiqfilin akk d timecḍin
d waṭṭas n tɣawsiwin nniḍen.
Yessawaḍ wezger di tudert-is alma 25 isseggasen d 11
iqenṭaren.
Asrugwmat neɣ asiwel n tfunast yettili-d kan ma telluẓ neɣ teffud neɣ d
asiwel lxiq
Amur ameqran deg wass (azal n 8 ar 12 swayeɛ att-tafeḍ tettarra i feẓ.
Ad naf d akken azger akked tafunast deg zik azal-nsen meqqer, ɣef
ayagi ladɣa is-qqaren Ddunnit tebdded ɣef yicc n wezger.

- 29 -

Awal ɣef yiɣersiwen

- 30 -

Awal ɣef yiɣersiwen

AWTUL N UXXAM

Iḥemmel ad yeqqim wewtul deg umruj, deg txejḍatin mi ara isel
i uskerwec ad yewwet tiqejjirin-is tineggura ɣer lqaɛa ad
ineggez ad yerwel. Treffed tewtult aggur imir ad tsers gar 2 d 7
imecṭaḥ ur sɛan ara tajlat ur ldint ara wallen-nsen. Tezmer ad
tarew tewtult alamma d 6 iberdan i useggas ! Deg 6 yiseggasen
tezmer ad teo nnig 200 warraw-is !

- 31 -

Awal ɣef yiɣersiwen

IKKERRI

Ikkerri d aɣersiw itetten leḥcic ; yettarra i feẓ. Ɣur-s acciwen
bernen. tixsi ɣur-s acciwen meẓẓiyit maḍi.
Ikerri yedukel d waemdan seg zik, azal n 9000 isseggassen
ayagi.
Ɣur ikkerri aqamum ar zdat timeẓẓuɣin ttfakant d tiɣmert.
Ikerri akked tixsi fkan-d i wemdan ama d aksum i wučči,
aɣeggad neɣ aglim d taduṭ i tmelsiwt neɣ i tduli ; ayefki i tissit
neɣ i wudi.
Ad nezzi i wemaḍal ad naf llant nnig n 800 ccetlat n wakraren
deg uneẓruf alma d adrar.

- 32 -

Awal ɣef yiɣersiwen

TAƔADT

Ad t-naf di yal tama n umaḍal imi tezmer i usemmiḍ tezmer i
wezɣal tugar tafunast, d adrar neɣ d azaɣar. Tettaweḍ di lqedd
(ar yedmaren-is) gar 60 cm ar 1m. Awtem (neɣ aqelwac) yugar
tawtemt deg waṭṭas n tamiwin. Ɣur-s accaren qquren akken ad
tizmir i tɣaltin neɣ i yeẓra ma d taɣaḍt n wedrar tuččit-is d leḥcic
tettarra i feẓ ula d nettat, tḥemmel aneggez deg teẓrut ar tayeḍ
Ɣur-sen acciwen mgaraden deg ccetla ar tayeḍ. Kra ad tafeḍ
acciwen nsent bernen d asawen llant kra ɣur-sent acciwen llin ar
beṛṛa neɣ myekcamen. Treffed taɣaḍt azal n 5 wagguren akken
ad d-sers yiwen yiɣid ar sin deg tefsut. Ad d-nesmekti belli
taɣaḍt akk d weqjun d imezwura i yeddan tama n wemdan

- 33 -

Awal ɣef yiɣersiwen

ṬṬUBBA

D aɣerda ameqqran yettaweḍ alamma d 25 cm. Tajeḥniḍt-is
tezmer ad taweḍ 20 cm. Iḥemmel tixejḍatin anda yella umdan ad
tafeḍ din ites yal siɛqa ama d timellalin n yibeɛɛac zzerriɛa n
yifrax… Ur yessizdig ara imi iteffeɣ anda yufa, ama d aman n
tasa ama d tibururin. Yugar awtul i yettarew imi tawtemt treffed
12 yiberdan i useggas di yal tikkelt ad tsers 9 imecṭaḥ nnig 100 i
useggas ɣef waya i ftin aṭas cwi kan lan yimcac akked yiqjan.

- 34 -

Awal ɣef yiɣersiwen

AƐUDIW

Aɛudiw Ur yettarra ara i feẓ, yiwet n twacult netta d weɣyul.
Yeddukel d wemdan azal n 6000 yiseggasen aya kan.
Yesseqdac wemdan aɛudiw di tazwara i yminigen gar tmura,
yuɣal yerra-t i uɛebbi n sselɛa, tagara yuɣal uɛudiw d azamul n
trad neɣ tazmart (symbole de guerre et de puissance).
Yesɛa uɛudiw 44 n tuɣmas, tuččit-is d leḥcic, ahicuṛ,
zrudiyya…
Itet cwiṭ cwiṭ, mačči ɣef tikelt, ur yettḥawal ara maca.

- 35 -

Awal ɣef yiɣersiwen

AƔERDA

Tuffɣa n uɣerda deg yiḍ. Yemgarad akked ṭṭubba deg kra n
tamiwin imi aɣerda yessizdig iman-is, rnu diɣ d amecṭuḥ. D bu
yiɣil i yettuɣalen d aqqerru fell-asen ladɣa ɣef wayen tikwal ad
ten-tafeḍ ssekren amerẓi gar-asen ɣef wanwa ara rren d aqqerru
fell-asen. Yettidir uɣerda azal n 2 yiseggasen akked uzgen. Mi
tewweḍ sin wagguren ad tebdu tarawt gar 4 d 8 yiberdan i
useggas. Di yal tikkelt ad tsers 7 ar 10 warraw-is.

- 36 -

Awal ɣef yiɣersiwen

IƔERSIWEN N UGEMMAḌ AKIN
Mi ara nessiked iɣersiwen agi am amuluc n tmurt n l’Australie,
nezmar ad d-nini d aḥerbebbu n tmura maca yeččur d issenanen
ɣef weɛrur-is.
IZEM

Atas i s-yessawalen agellid n teẓgi neɣ agellid n yiɣersiwen. D
netta kan dɣa i yesɛan tajlat s ufella n umgerḍ-is i s-yefkan udem
ur t-sɛan ara akk yiɣersiwen nniḍen anda yewweḍ usuɣu-s i dyuɣal wayla-s (10 km s teɣzi s tehri) ur ibeɣɣu ara ad iwali
yiwen deg wayla-s. Ɣas akken d agellid n teẓgi yettarra-tt kan i
yiḍes yeggan azal n 20 tsaɛtin deg wass. Ma beɛdent ur k-cqint,
d izem i s-yennan : ayen i d-iteddun deffir ad ɣ-d-yeqḍeɛ, ayen

- 37 -

Awal ɣef yiɣersiwen

iteddun ɣer zdat ad yeɛyu ad t-neqḍeɛ. Ɣef wayenni, izem ileḥḥu
kan ddac ddac. Izem d aɣersiw yettidiren deg terbaɛt i tyettaggaden, akken ɣas netta s yiman-is ur ireffed ur yesrus,

Tizemt ad tṣegged, netta ad d-yas ad yečč alamma yeṛwa, ad
sen-yeǧǧ i warraw-is akked yemma-tsen ma yugar-d. Wid
yettwaṭṭfen (yettaweḍ-iten-id wučči s imi) ttawḍen di tudertnsen almma d 30 yiseggasen (dayen i d tewser i yizem) ma d
wid ddu ad d-tawiḍ qqim ulac, zzuɣuren di tudert-nsen almma d
12 yiseggasen kan i uwtem ma i tewtemt 16 yiseggasen.
Tettɣimi tsedda s tadist azal n 110 wussan kan imir ad d-tarew
gar yiwen akked 4 yimecṭaḥ ara yawḍen 250 kg di lmizan. Mi
yewweḍ d unziz, dɣa arraw-is mi wwḍen 3 yiseggasen di tudertnsen ad ten-iqaqar uwtem, izem ameqqran n ugraw ad nadin
tarbaɛt iɣef ara uɣalen d agellid yal yiwen di tgelda-ines (d
izmawen akk !). Ad d-nesmekti belli izmawen llan zik deg tmurt
n Lezzayer d anekcum afransis i ten-yesnegren, imi aneggaru
nɣan-t deg Yiɛekkuren deg useggas n 1954.

- 38 -

Awal ɣef yiɣersiwen

AKSIL

Yettawad uksil alamma d 3 lmitrat di teɣzi ! Ur yettɣawal ara di
tikli akked tazzla dɣa deg ṣṣyada ad t-tafeḍ yessemḥilliq kan i
wayen umi yezmer. Iteddu ilmendad n uḍar-is mačči ilmendad n
wallen-is. Ur yettaggad ara aman imi amur ameqren deg
$arsiwen pagwaden amen, yettwali akken ilaq diɣen akk initen.
Tettarew tewtemt n uksil gar 2 d 4 segmi ara tili s uɛebbuḍ azal
n 4 wagguren. Ad qqimen imecṭaḥ ɣur yemma-tsen geddac d
aseggas simi ara yissinen d acu i sen-d-yezzin. Ur yesɛi ara uksil
acengu ara yaggad deg ɣersiwen, d amdan kan i s-d-yusan d
ugur ameqqran imi iteddu ad yenger. Aglim-is yettnuzu geddac
rnu aksum-is ɣur icinwaten d asafar n ḥellu.

- 39 -

Awal ɣef yiɣersiwen

ILU

Deg yiɣersiwen yellan ar tura d netta i d-yerran tili, yugar-iten
akk. Azal n 4 lmitrat di lqedd, 6000 kg di taẓeyt, 400 litrat
idammen (amdan yesɛa 5 litrat). Dɣa seg wakken ẓẓay yeggan s
ibeddi ur yettneggiz ara maḍi ɣas d ugur amecṭuḥ. Ɣas akka
annect ilat ur yettaweḍ ara, ur yelli ara d imeceddi yezga yebra i
yemeẓẓuɣen-is dɣa yis-sen i yesbuḥruy i yiman-is mi ara t-ineɣ
uẓɣal neɣ iteẓẓe3 izan ɣef wallen-is. Ma yella kra i t-idyewwḍen ad yesbedd imeẓẓuɣen-is ad yezdem ɛeddi keččini
qareɛ-it-id ɣur-s aqamum ɣer zdat am akken d afus yesɛa sin
iduḍan ɣer yixef. Yesseqdac-it ama i tuddma n tuččit-is neɣ i
tissit-is. Snat n temɣilin yessekfal ayen ur yezmir ara ad t-idyekkes s uqamum-is. Zik nɣil llant snat n tewsatin n yilew wid n
Tferka Talemmast akked wid n tmurt n Lhend (meẓẓiyit ɣef wid
n Tferka).

- 40 -

Awal ɣef yiɣersiwen

KUALA

Mi ara twaliḍ ad s-tiniḍ d taɛelǧet iss tturaren yigurdan. D
ɣersiw ur ixebbec ur yettkerric, yettarra-tt kan i yiḍes (yeggan
azal n 18 n tsaɛtin deg wass) .yettaweḍ alamma d 80 cm di lqedd
gar 5 akked 12 igemmimen.

- 41 -

Awal ɣef yiɣersiwen

Assag-agi kuala ɣur yimezdaɣ imezwura n tmurt n Australie
yebɣa ad yini : aɣersiw ur npes ara.
Ɣur-s accaren meqqrit dɣa segmi ara d-yekker seg useklu ɣer
wayeḍ. Yezmer ad yeqqim s ufella useklu geddac n wussan ur dyettṣubbu ara alamma ulac d acu ara yečč dɣa ad d-yers kan ad
yali ɣef useklu nniḍen. Dɣa učči-ines d afriwen n lkalitus kan
almi yuɣal yettraḥ d lkalitus s timmad-is. Yezmer ad yečč
alamma d kilu neɣ igmim deg wass. Tawtemt n kuala tettɣimi s
tadist gar 25 d 35 n wussan kan!! .

Mi ara d-ilal kuala, seg wakken meẓẓi, ur yewwiḍ ara
yettkemmil tanafa, tigmin ɣer tama n yemma-s azal n 6
wagguren imi ɣur yemma-s tacekkart deg uɛebbud-is tettawi-t
deg-s yettwali akken ad yessin, irennu tutdda asmi ara yizmir ad
yeffeɣ ad tawi s ufella n uɛrur-is azal n 7 wagguren ar yizmir i
yiman-is. Yessawaḍ di tudert-is kuala 10 yiseggasen ma d wid
yettwaṭṭfen ttawḍen 20 yisegasen.

- 42 -

Awal ɣef yiɣersiwen

AMULUC

Dɣa d wagi waqila umi nezmer ad nessiwel Aeɛmuc
yettaggaden igerdan, ɣas akken ur ixebbec ur yettkerric tzemreḍ
ad t-tesserseḍ ɣef ufus-ik (d aḥerbebbu amecṭuḥ yettaweḍ tardast
deg lqedd neɣ imi n wuccen). Ɣur-s timejjatin ɣef uɛrur-is d
isennanen, i wakken ad t-yečč uɣersiw nniḍen ilaq ad yebnu ɣef
f waneɣ-is. Amuluc yezmer i uneẓruf n Australie ad yeqqim
geddac n imulas war tiqit n waman d acu ɣur-s tacciwin-nni
yellan ɣef uɛrur-is, mi ara ileḥḥu yettaṭṭaf yis-sent nnda n tifawt
neɣ n ubeḥri, netta ɣur-s tiregwa di yal ticcewt yettawi timeqwa
n waman ɣer yimi-s dɣa ad ten-isew. Mi ara yerɣ yigenni,
yeggar iman-is deg yijdi diɣ yettbeddil am tata akken yella
lxaṭer-is ad yili netta. Tuččit-ines d aweṭṭuf d ibeɛɛac. Ur
ixebbec ur yettkerric!

- 43 -

Awal ɣef yiɣersiwen

- 44 -

AMAWAL1
Iɣersiwen, aɣersiw : animaux, animal.
Anezruf : desert.
Jlu : perdre.
Amuluc : moloch.
Agemuḍ alemmas : le Moyen Orient.
Ilu : éléphant.
Amaḍal : monde.
Askir akruren : procédé chimique.
Ahutil : sauvage.
Tikyudin : ruses.
Asaḍuf : loi.
Yuc : Dieu.
Igmim : kilogramme.
Azamul : symbole.
Tanagzart : boucherie.

                                                                 
1

Tous les Mots contenus dans le glossaire ont été tiré de l’ouvrage de Hamid
Boutlioua, Dictionnaire trilingue Français Tamazight Arabe.

Tiẓrigin n Usqamu Unnig n Timmuzɣa
Editions du Haut Commissariat à l'Amazighité
-o-O-oCollection “Idlisen-nneɣ”
01- Khalfa MAMRI, Abane Ramdane, ar taggara d netta i d bab n timmunent, 2003
(Tasuqelt Abdenour HADJ-SAID d Youcef MERAHI )
02- Slimane ZAMOUCHE, Uḍan n tegrest, 2003.
03- Omar DAHMOUNE, Bu tqulhatin, 2003.
04- Mohand Akli HADDADOU, Lexique du corps humain, 2003.
05- Hocine ARBAOUI, Idurar ireqmanen (Sophonisbe), 2004.
06- Slimane ZAMOUCHE, Inigan, 2004.
07- S. HACID et K. FERHOUH, Laṣel ittabaɛ laṣel akk d : Tafunast igujilen, 2004.
08- Y. AHMED ZAYED et R. KAHLOUCHE, Lexique des sciences de la terre et
lexique animal, 2004.
09- Lhadi BELLA, Lunǧa, 2004.
10- Antoine de St EXUPERY, Le Petit Prince, 2004 (Tasuqelt Habib Allah
MANSOURI, Ageldun amecṭuḥ )
11- Djamel HAMRI, Agerruj n teqbaylit, 2004.
12- Ramdane OUSLIMANI, Akli ungif, 2004.
13- Habib Allah MANSOURI, Amawal n tmaziɣt tatrart, édition revue et augmentée,
2004.
14- Ali KHALFA, Angal n webrid, 2004.
15- Halima AIT ALI TOUDERT, Ayen i ɣ-d-nnan gar yetran, 2004.
16- Moussa OULD TALEB, Mmi-s n igellil, 2004 (Tazwart : Youcef MERAHI)
17- Mohand Akli HADDADOU, Recueil des prénoms amazighs, 2004.
18- Nadia BENMOUHOUB, Tamacahut n Basɣar, 2004.
19- Youcef MERAHI, Taqbaylit ass s wass, 2004.
20- Abdelhafidh KERROUCHE, Teɣzi n yiles, 2004.
21- Ahmed HAMADOUCHE, Tiɣri n umsedrar, 2004.
22- Slimane BELHARET, Awal ɣef wawal, 2005.
23- Madjid SI MOHAMEDI, Afus seg-m, 2005.
24- Abdellah HAMANE, Merwas di lberj n yiṭij - aḥric I, 2005.
25- Collectif, Tibḥirt n yimedyazen, 2005.
26- Mourad ZIMU, Tikli, tullisin nniḍen, 2005.
27- Tayeb DJELLAL, Si tinfusin n umaḍal, 2005.
28- Yahia AIT YAHIATENE, Faḍma n Summer, 2006.
29- Abdellah HAMANE, Merwas di lberj n yiṭij - aḥric II, 2006.
30- Lounes BENREJDAL, Tamacahut n bu yedmim, 2006.
31- Mezyan OU MOH, Tamacahut n umeksa, 2006.
32- Abdellah ARKOUB, Nnig wurfan, 2006.
33- Ali MAKOUR, Ḥmed n ugellid, 2006.
34- Y. BOULMA & S. ABDENBI, Am tmeqqunt n tjeǧǧigin, 2006.
35- Mohand Akli SALHI, Amawal n tsekla, 2006.
36- O. KERDJA & A. MEGHNEM, Amawal amecṭuḥ n ugama, 2006.
37- Ali EL-HADJEN, Tudert d usirem, 2006.
38- Hadjira OUBACHIR, Uzzu n tayri, 2007.
39- Djamel BENAOUF, Di tmurt uɛekki, 2007.
40- Said IAMRACHE, Timenna n Saɛid Iɛemrac, 2007.
41- Mohamed MEDJDOUB, Baba Carlu, 2007.

42- Nadia BENMOUHOUB, Tafunast igujilen, 2007.
43- Ali MOKRANI, Agama s tugniwin, 2007.
44- Fatma ELKOUCHA, Tamedyazt n Yasmin, 2007.
45- Naima HADJOU, Amennuɣ n tudert-iw, 2007.
46- Hocine LAOUES, Gar umqadmu d umnelti, 2007.
47- Omar KHAYAM, Rubaɛiyyat, 2007 (Tasuqelt Abdellah HAMANE)
48- Ferdinand DUCHENE, Tamilla, 2007(Tasuqelt Habib Allah MANSOURI)
49- Slimane ZAMOUCHE, Agellil akk d ineffuten yelhan, 2007.
50- Djamel HAMRI, Anadi di tmedyazt, 2007.
51- Khaled FERHOUH, Ḥku-yaɣ-d tamacahut, 2007.
52- Lhadi BELLA, Awal d usefru, 2007.
53- Omar DAHMOUNE, Agu, 2007.
54- SOPHOCLE, Untigun, 2007 (Tasuqelt Yahia AIT YAHIATENE).
55- Ahmed HAMADOUCHE, Inzan tiqsiḍin, 2007.
56- Ouiza GRAINE, Isefra n tmaziɣt, 2007.
57- Lounès BENREJDAL, Inzan n teqbaylit, 2007.
58- Akli OUTAMAZIRT, Targit, 2008.
59- Mohamed Salah OUNISSI, Tametna n umenzu, 2008.
60- Ramdane ABDENBI, Anagi, 2008.
61- Ramdane LASHEB, Ccna n tlawin ɣef ṭṭrad 54/62, 2008.
62- Said CHEMAKH, Ger zik d tura, 2008.
63- Tiddukla Yusef U Qasi - Si Muḥend U Mḥend, Tafaska n tmedyazt_1, 2008.
64- Sadi DOURMANE, Abrid n tudert-iw, 2008.
65- Dahbia AMOUR, Tudert s tmedyazt, 2009.
66- TANASLIT, Akli n tayri, 2009.
67- Djaffar CHIBANI, Ddeqs-nneɣ, 2009.
68- Belkacem IHIDJATEN, Iṭij asemmaḍ, 2009.
69- Abdellah HAMANE, Tisri n tayri, 2009.
70- Said ABDELLI, Tidwirin, 2009.
71- Said ZANOUN, Bururu yeḥya-d, 2009.
72- U LAMARA, Tullianum, taggara n Yugurten, 2009.
73- Tiddukla Yusef U Qasi - Si Muḥend U Mḥend, Tafaska n tmedyazt_2, 2009.

Actes de colloques
01- Actes des journées d'étude sur La connaissance de l'histoire de l'Algérie, mars
1998.
- Actes des journées d'étude sur L'enseignement de Tamazight, mai 1998.
- Actes des journées d'étude sur Tamazight dans le système de la
communication, juin 1998.
02- Actes des journées d'étude sur Approche et étude sur l'amazighité, 2000/2001.
03- Actes du colloque sur Le mouvement national et la revendication amazighe,
2002.
04- Actes du colloque international sur Tamazight face aux défis de la modernité,
2002.
05- Actes des séminaires sur la formation des enseignants de Tamazight et
l'enseignement de la langue et de l'histoire amazighe, 2003.
06- Actes des colloques : Identité, langue et Etat -/- La permanence de l'architecture
amazighe et l'évolution des cités en Algérie, 2003.

07- Actes des stages de perfectionnement pour les enseignants de tamazight, mars
2004.
08- Actes du stage de perfectionnement des enseignants de la langue amazighe,
30/31 mars 2004.
09- Actes du Colloque : Le passage à l'écrit des langues et cultures de tradition orale,
le cas de Tamazight, 2004. (Voir Timmuzgha N°13)
10- Actes du Colloque : La littérature amazighe : de l'oralité à l'écrit, 2005 (Voir
Timmuzgha N°14)
11- Actes du Colloque : Tamazight dans les médias et à l'école : hypofonctionnalité
et usages du lexique, 2006 (Voir Timmuzgha N°15)
12- Actes du colloque sur Le patrimoine culturel immatériel amazigh, 2006.
13- Actes du colloque sur Le libyco-berbère ou le Tifinagh ; de l'authenticité à
l'usage pratique, 2007.
14- Actes du colloque : L’apport des amazighs à la civilisation universelle, 2009.
15- Actes des Journées d'étude sur l’enseignement de Tamazight, Région Est, 2009.
- Actes de la Genèse de l’enseignement de Tamazight depuis le XIXème
siècle, 2009.
- Actes du Stage de perfectionnement pour les enseignants du primaire,
2009.

Revue « Timmuzgha »
Revue d'études amazighes du Haut Commissariat à l'Amazighité :
N° 1, avril 1999, ----- N° 20, juillet 2009.
- N°10, octobre 2004, Spécial Mohya, Entretien.
- N°12, décembre 2006, Tajmilt i Si Muḥend U Mḥend.
- N° spécial en Tamazight :
. N°16, janvier 2008.
. N°17, avril 2008.
. N°19, août 2008.

Revue « Tamazight tura »
Revue en Tamazight du Haut Commissariat à l'Amazighité :
N° 1, janvier 2009----- N°3, août 2009.

Autres publications
01- Chafik MOHAMED, Aperçu sur trente trois siècles de l'histoire des imazighènes,
1997.
02- Annuaire des associations culturelles amazighes, 2000.
03- Idir El-Watani, L'Algérie libre vivra, 2001.
04- Mohand Oulhadj LACEB, La phonologie générative du kabyle : l'emphase et son
harmonie. Tome1, Histoire et fondements d'un débat argumentaire, 2007.
05- Mohand Oulhadj LACEB, La phonologie générative du kabyle : l'emphase et son
harmonie. Tome2, Analyse et représentation phonologique, 2007.
06- Collectif, Mouloud FERAOUN, Evocation, Actes du Colloque, 2008.


Aperçu du document M. SEHRANE. AWAL ΓEF YIΓERSIWEN.pdf - page 1/54

 
M. SEHRANE. AWAL ΓEF YIΓERSIWEN.pdf - page 3/54
M. SEHRANE. AWAL ΓEF YIΓERSIWEN.pdf - page 4/54
M. SEHRANE. AWAL ΓEF YIΓERSIWEN.pdf - page 5/54
M. SEHRANE. AWAL ΓEF YIΓERSIWEN.pdf - page 6/54
 
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


tufga taneggarut tullist n aet kaci mohamed arab
iij bu tcerket   sur aher aut tasuqilt
znezla tullist n aet kaci mohamed arab
aqjun tullist n aet kaci mohamed arab 1
claus amecu d claus ameqqran   tamacahut n h c anderson
tamendawt 2016 s tmazight

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.014s