DEPLIANT RAJABO 2018 .pdf


Nom original: DEPLIANT RAJABO 2018.pdf
Auteur: Utilisateur

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Publisher 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/03/2018 à 21:04, depuis l'adresse IP 154.126.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 268 fois.
Taille du document: 788 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Manamafy izany rehetra izany ity resaka nataon’i Salim
ity (mpanaradia ny Imamo Saadiq ‘A’: « Indray andro
aho nandeha tany an-tranon’ny Imamo as-Saadiq (A) ary
efa andro vitsivitsy sisa dia ho tapitra ny volana Rajabo
tamin’izay. Nijery ahy ny Imamo dia niteny hoe : « Ô ry
Salim ! Mba efa nifehy andro vitsivitsy tamin’ity volana
ity va ianao ? »
Dia namaly aho hoe : « mianiana amin’i Allah aho fa
tsy mbola nifehy izany ».
Dia hoy Izy tamiko hoe : « Tsy nahazo valisoa goavana
izay tsy misy mahay azy afa-tsy Allah ianao satria volana nomeny lanja sy hasina manokana ity volana ity.
Nataony ho tsy maintsy mahazo ny famindram-pony
ireo izay mifehy amin’ity volana ity ».
Nanontany azy aho avy eo hoe : « Ô ry zanaky ny
Mpaminanin’i Allah ! Koa raha mifehy amin’ireo andro
sisa ve aho dia hahazo amin’izany valisoa natokana ho
an’ireo mifehy izany ? »

Dia hoy ny Imamo (A) hoe : « Ô ry Salim ! Fantaro
fa izay mifehy andro iray amin’ny faran’ity volana ity
dia ho voaaro amin’ny sazin’ny fasana. Ary izay mifehy
roa andro kosa dia hahazo alàlana handalo mora foana
eo amin’ny s’irat. Fa izay mifehy telo andro kosa dia ho
voaaro amin’ny loza mitranga amin’ny andro fitsarana
sy ny afobe.

»

IREO ASA FANOMPOANA TOKONY HATAO
Ny fifehezana dia ahazoana valisoa goavana sy
maro tokoa. Ka ireo olona izay tsy afaka manao izany
dia tokony mamerimberina an’ity fiderana ity in-100 :

‫ِيل‬
ُ
ِ ‫س ْب َحانَ اإلل ِه ا ْل َجل‬
SOUBHAANA AL ILAHIL DJALIL

‫س ْب َحانَ َمنْ ال َي ْن َبغِي ال ّت ْسبِي ُح إالّ لَ ُه‬
ُ

SOUBHAANA MAN LA YANBAGHRIT-TASBIHO IL-LA LAH

ْ ‫األع ِّز‬
‫األك َر ِم‬
َ‫س ْب َحان‬
َ
ُ
‫س ا ْلع َِّز َوه َُو لَ ُه أَهْ ل‬
َ ِ‫س ْب َحانَ َمنْ لَب‬
ُ

SOUBHAANAL A’AZIL AKRAM

SOUBHAANA MAN LABISSAL IZ-ZA WA HOUWA LAHOU
AHLOUN

Indreto ary misy asa vitsivitsy notsoingaina tokony hatao (in
http://www.duas.org/rajab4.htm). Izay mila azy feno dia afaka
maka an ilay boky voasoratra amin’ny teny gasy mitondra ny
lohateny hoe KORBATANE ILALLAH N°4 NY VOLANA MASINA
RAJABO ao amin’ny tranon-kala www.fichier-pdf.com

Fa ity salat manaraka ity kosa indray dia miisa 60 rakat
saingy atao tsiroaroa isan’alina ( 2 x 30 = 60)
Atao ao aorian’ny salat al Isha izy ity ka isaky ny rakat dia
mamaky an ireo sorato rehetra ireto
AL FATIHA 1 + KAFIROUNA 3 + TAOHIDO 1

1) Isaky ny nahavita salat al fadjr mandritra an ity volana ity dia
mamaky in-12 ny ayat faha 19 ao amin’ny sorato al SHOURA
mba hahazo riziky maro.

Rehefa vita ny salamo dia manandratra tanana ka mamaky an ity doa ity :

2) Voalaza fa ny Mpaminany Mouhammad (S) dia niteny fa Allah
dia mankasitraka sy mamela ny fahotan’izay mitanisa an’ity in100 ka manao sadaka avy hatrany avy eo :

َ ‫َال إِلَ َه إِ َّال هللاُ َو ْحدَ هُ َال‬
‫ لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َو لَ ُه ا ْل َح ْم ُد‬، ‫ش ِر ْي َك لَ ُه‬

َ ‫أَ ْس َت ْغف ُِر هللاَ الَّذِي ال إل َه إالّ ه َُو َو ْحدَ هُ ال‬
‫وب إلَ ْي ِه‬
ُ ‫ش ِري َك لَ ُه َوأَ ُت‬

َ ِّ ‫َعلَى ُكل‬
‫الح ْول َ َوال قُ َّو َة‬
َ ‫ َو‬،‫ير‬
ُ ِ‫ش ْي ٍء َق ِد ْير َوإلَ ْي ِه ا ْل َمص‬
‫صل ِّ َعلَى ُم َح َّم ٍد ال َّنبِ ِّي‬
ِ ّ ‫إالّ ِب‬
َ ‫ اللّ ُه َّم‬،‫يم‬
ِ ِ‫اّلل ا ْل َعل ِِّي ا ْل َعظ‬
.ِ‫األ ُ ِّمي َو آلِه‬

Astaghrfiroullaha al-lazhi laa ilaaha il-la houwa wahdahou laa sharika lahou wa atoubou ilayhi.
3) Hahazo valisoa 100.000 (Iray hetsy) izany mitanisa an’ity injato :
LA ILAHA IL-LALLAAH

ُ ‫ال إل َه إالّ هللا‬

4) Mamerimberina im- 70 times ny maraina sy im- 70 ny hariva

.‫وب إلَ ْي ِه‬
ُ ‫أَ ْس َت ْغف ُِر هللاَ َوأَ ُت‬
Astaghrfiroullaha wa atoubou ilayhi
Avy eo manandratra tanana ka miteny hoe :

ْ ‫اللّ ُه َّم‬
‫اغف ِْر لِي َو ُت ْب َع َل َّي‬
Al-lahouma- ghrfir li wa toub an-lay-ya
5) Fantaro fa izay mifehy telo andro misesy amin’ity volana ity
dia ny Alakamisy, ny Zoma ary ny Asabotsy izany dia hahazo
valisoa ho toy ny nanompo nandritra ny zato taona.
Fantaro fa misy salat manokana samihafa tokony hatao ny alina
tsirairay amin’ny volana Rajabo, Sha’abany ary Ramadany izay
hita ao amin’ireo boky feno miresaka azy ireo. Fa noezahina
nofehezina anaty tabilao toy ny naparitaka tamin’ny taona 2004
mba ho mora zaraina amin’ny Facebook ho tombotsoan’ireo
mpino tsirairay avy.

ُ ‫ُي ْح ِيي َو ُي ِم ْي‬
ُ ‫ت َو ه َُو َح ٌّي َال َي ُم‬
‫وت بِ َي ِد ِه ا ْل َخ ْي ُر َو ه َُو‬

La ilaha il-lal-laahou wah’dahou laa sharika
lahou, lahoul moulkou wa lahoul hamdou ,
youh’yi wa youmitou wa houwa hay-youn laa
yamoutou bi-yadihil khrayr wa houwa a’la
koul-li shay-in qadyir wa ilayhil mas’ir wa laa
hawla wa laa qouwwata il-laa bil-laahil
a’ly-yil a’zhim al-laahoum-ma s’al-li
a’la
mouh’am-madinin nabiy-yil oummiy-y wa aalihy
Rehefa vita ny doa dia safoina ny vatana mba ho valian’i
Allah ny vavaka ary homeny valisoa ho toy ny nanao hadj
sy oumra 60.
Mariho tsara :
- Aza variana fa ahazoana valisoa sy tombotsoa be tokoa
ny fanaona salawat (fangatahana fiadanana ho an’i Mohammad sy ny fianakaviany) maro dia maro isan’andro,
isan’ora mandritra an’ity volana masina Rajabo ity;
- Aza hadinoana koa ny mangatam-pamelana ho an ireo
mpino rehetra manao hoe: ALLAHOUMMA-GHFIR LIL
MOUWMININA WAL MOUWMINAAT izay tokony hatao
matetika sy betsaka ihany koa mandritra an’ity volana.

DOA VAKIANA ISAKY NY NAHAVITA SALAT WAJIB

َ ِّ ‫س َخ َط ُه ِع ْندَ ُكل‬
،‫شر‬
َ ُ‫ وآ َمن‬،‫َيا َمنْ أَ ْر ُج ْوهُ لِ ُكل ِّ َخ ْي ٍر‬
،‫سأَلَ ُه‬
َ ْ‫ َيا َمنْ ُي ْعطِ ي َمن‬،‫َيا َمنْ ُي ْعطِ ي ا ْل َكثِ ْي َر ِبا ْل َقلِ ْي ِل‬
‫َيا َمنْ ُي ْعطِ ي َمنْ َال َي ْسأَلُ ُه و َمنْ لَ ْم َي ْع ِر ْف ُه َت َح ُّننا ً ِم ْن ُه‬
‫ أَ ْعطِ ن ِْي بِ َم ْسأَلَت ِْي إ ِ َّيا َك َج ِم ْي َع َخ ْي ِر ال ُّد ْن َيا َو‬،ً ‫ور ْح َمة‬
َ
‫ف َع ِّن ْي ِب َم ْسأَلَت ِْي إِ َّيا َك‬
ْ ‫اص ِر‬
ْ ‫َج ِم ْي َع َخ ْي ِر ْْلخ َِر ِة َو‬
َ ‫ش ِّر ال ُّد ْن َيا َو‬
َ ‫َج ِم ْي َع‬
‫وص َما‬
ٍ ُ‫ َفإِ َّن ُه َغ ْي ُر َم ْنق‬، ‫ش ِّر ْاْلخ َِر ِة‬
َ ‫أَ ْع َط ْي‬
‫ضلِ َك َيا َكر ْي ُم‬
ْ ‫ت َو ِزدْ ن ِْي مِنْ َف‬

Hamaranana ny famintinana ny lanja sy ny hasin’ity volana masina ity dia fantaro fa alina manana lanja manokana ny alina
voalohany amin’ity volana ity ka ireto misy zavatra vitsivitsy
notsoingana amin ireo zavatra tokony hatao amin’izany :
1) Raha vao mahita ny tsinam-bolana dia miteny an ity araka
ny fomba amam-panaon’Ny Mpaminany Mohammad (S):
ALLAHOUMMA BAARIK LANAA FY RAJABIN WA
SHAABANA WA BAL-LIGHRNA SHAHRA RAMADHANA, WA
A-IN-NA ANLA–S-S’YAAAM WAL QUYAAAM WA HIFZIL
LISSAAN, WA GHRAD-DIL BAS’ARY WA LA TADJ’AL HAZHZHANA MINHOUL DJOU’A WAL ANTASH
2) Manao fandroana masina (ghrousl);

YA MAN ARJOUHOU LIKOUL-LY KHRAYR , WA AAMANO

3) Manao ziyarat al Houssen (A);

SAKHRATOUHOU INDA KOUL-LY SHARR, YA MAN

4) Anelanelan’ny Maghrib sy isha dia manao salat rakat 20 izay
atao tsiroaroa ohatry ny vavaka maraina izay faranana amin’ny
salamo hatrany isaky ny nahavita rakat roa ka Fatiha sy Taohid
indray mandeha isaky ny rakat no vakiana mba ho voaaro ny
fianakaviany sy ny harenany ary ireo zanany. Mba ho voaaro
ihany koa amin’ny afobe sy handalo ny « pont sirat » ho toy
ny tselatra… ho any amin’ny paradisa.

YOUNTIL KATHIR BIL QALIL, YA MAN YOUNTI MAN SAALAH, YA MAN YOUNTI MAN LA YAS-ALOUH, WA MAN
LAM YA’RIFOUHOU TAHAN-NOUNAN MINHOU WA
RAHMAT, A-N-T’INY BIMAS-ALATI Y-YAAK
DJAMI-A KHRAYRAD-DOUN-YA WA DJAMI-A KHRAYRAL

NY DATY MANATANTARA TOKONY HO MARIHINA

AAKHRIRAH, WASRIF AN-NY BIMAS-ALATI Y-YAAK,
DJAMI-A SHAR-RID-DOUNYA WAL AAKHRIRAH,
FA-IN-NAHOU GHRAYRA MANQUOUSOUN MAA
ANTAYT, WA ZIDNY MIN FADHLIKA YA KARIM
Avy eo asandratra ny tanana havia ary ny havanana kosa
mandray ny somotra dia miteny hoe

‫ َيا َذا‬،ِ‫ َيا َذا ال ُّن ْعمَاءِ وا ْل ُجود‬،‫الل َو ْاإل ْك َر ِام‬
ِ ‫َيا َذا ا ْل َج‬
َّ ‫ال َمنِّ َو‬
َ ‫ول َح ِّر ْم‬
‫ار‬
ِ ‫الط‬
ِ ‫ش ْي َبتِي َعلى ال َّن‬
YA ZHAL DJALAAL WAL IKRAM, YA ZHA-n-NOUA’MAA-I
WAL DJOUD, YA ZHAL MAN-NY WA-t-TAWLY, HARRIM SHAYBATY ANLAN-NAAR

Misy daty roa goavana tokony ho marihina amin’ity volana ity.
Ny voalohany dia ny 13 Rajabo, izay tsingerin-taonan’ny nahaterahan ny Imamo Ali (A) tao anatin ny Ka’aba tao Lameka. Ary
ny Faharoa kosa dia ny 27 Rajabo izay tsingerin-taonan’ny zavatra roa goavana teo amin’ny tantaran’ny finoana silamo dia NY
NAHAVOAHOSOTRA an’i MOHAMMAD ho MPAMINANY ary
taona maro taty aoriana dia ity 27 Rajabo ity ihany koa no nanasan’i Allah azy hanao fivahinianana masina nandritra ny alina
iray tany an-danitra ka nanehoany azy ny fahefany sy ny voninahiny ary ny fanjakany ka nampahafantarany azy ny tantaran
izao tontolo hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany dia
ny fiainana ankoatra (paradisa sy afobe izany).
16 MARTSA 2018
Houssen Charly

KORBATANE ILALLAH
Taona faha 18 (2001 - 2018) houssencharly (in www.fichier-pdf.fr)

NY VOLANA MASINA RAJABO
(In Mafatih Jinan & http://www.alghadir.org/rajab/meritesrajab.html)

Ny volana Rajabo sy ny volana Sha’abany ary ny volana
Ramadany dia volana tena nomen’i Allah voninahitra
tokoa. Hoy indrindra ny Mpaminany Masina (S):
« Ny volana Rajabo dia nohamasinin’i Allah. Tsy manan
-tsahala izy amin’izany maha-masina azy izany. Fantaro fa ny volana Rajabo dia volan’i Allah, toy ny mahaahy ny volana Sha’abany ary ny volana Ramadany kosa
dia an’ny vahoakako. Fantaro koa fa izay olona mifehy
andro iray amin’ny volana Rajabo dia tsy maintsy hahazo ny fankasitrahan’i Allah. Izany koa dia mahatonga
azy ho lavitry ny hatezeran’i Allah ary ny iray amin’ireo
varavaran’ny afobe dia hihidy aminy ».
Ny Imamo Mosa ben Ja’afar (A): « N’iza n’iza
olona mifehy andro iray amin’ny volana Rajabo dia
hanalavitra azy iray taona ny afobe. Ary izay mifehy
telo andro dia tsy maintsy hiditra ny paradisa. »
Hoy ihany koa Izy (A) hoe: « Ny Rajabo dia renirano iray amin’ireo reniranon’ny paradisa izay fotsy
kokoa noho ny ronono ary mamy kokoa noho ny
tantely. Izay olona mifehy andro iray amin’ny volana
Rajabo dia hampisotroin’i Allah amin’izany renirano
izany. »
Nom de'rganisation

Adress acivité principale
Hoyligneny2 Imamo Ja’afar as-S’aadiq (A) :[
Adresse
Adresse ligne
Mpaminany
(S) 3dia nilaza hoe : « Ny volana Rajabo
Adresse
ligne
4
volana fangatahana
famelana heloka ho an’ny

ny
dia
vahoakako.
Koa
famelana matetika ianareo
Téléphoe
: 00mangataha
00 00 00 00
: 00 00
00 00 00 heloka sy be indrafo. Ary ny
satriaTélécopie
Allah dia
Mpamela
Messagerie
:
xyz@example.com
volana Rajabo dia antsoina ihany koa hoe volan’ny
fitosahana satria mitosaka izay tsy izy ny hamorampon’i Allah mandritra an’ity volana ity. Koa mitenena
matetika hoe: Astaghrfiroullaha wa atoubo ilayhi ».


Aperçu du document DEPLIANT RAJABO 2018.pdf - page 1/2

Aperçu du document DEPLIANT RAJABO 2018.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00581174.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.