KORBATANE 69 ANATRA 3 NOMEN'IBLIS AN'I NOUH (A) .pdf


Nom original: KORBATANE 69 ANATRA 3 NOMEN'IBLIS AN'I NOUH (A).pdf
Auteur: Utilisateur

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Microsoft® Word 2019, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/03/2023 à 20:09, depuis l'adresse IP 91.175.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1 fois.
Taille du document: 285 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


BISMIHI TA’ALA

KORBATANE ILALLAH N° 69

2001 - 2021

ANATRA NOMEN’IBLIS AN’I NOA MPAMINANY (A)
Video iray hitako vao maraina izy ity ary nozaraiko. Maro ireo liana nahita ny lohateny ary
nangataka ny hanoratana azy. Mahavariana tokoa ny lohatenin’ity video nataon’ny shaikh Hassan AL
MANSOURY ity izay nampitondrainy ny lohateny hoe : INONA AVY IREO ANATRA NOMEN’I
IBLIS/BELZEBOBA/LOSIFERA ny mpaminany NOUH/NOA/NOE
(Homba azy anie ny fiadanan’ny Tompo) ?
Azonao arahina amin’ity rohy ity : https://www.youtube.com/watch?v=0JXWSeRESmM
Misy resaka roa samy hafa nefa mitovy ny vontoatiny. Ny
voalohany nataon’ny nampitain’ny shaikh SADOUQ avy amin’i IBN
ABBAS ary ny faharoa dia mbola izy ihany no mampita azy avy
amin’ny Imamo AL HAADY (A).
Hoy ny Imamo AL HAADY (A) : “Tonga tamin’ny mpaminany NOUH/NOA/NOE (H) i IBLIS indray
andro ka nilaza taminy hoe IANAO DIA NANAMPY AHY BETSAKA TOKOA. KOA MITADIAVA ANATRA
AVY AMIKO FA TSY HAMITAKA ANAO AHO”.
Dia somary sadaikatra ny mpaminany Noa (H) nahare izany. Nahazo hafatra avy amin’i
Zanahary, ilay Masina sy Avo indrindra, izy ny avy eo nanao hoe : “Anontanio sy ampiresaho izy fa
hampiteneniko zavatra mitombina”.
Rehefa nanontanian’i Noa (H) i Iblis ny zavatra nanampiany azy dia namaly hoe : “IANAO DIA
NANGATAKA TAMIN’I ZANAHARY NY HANASAZY NY VAHOAKA REHETRA MAFY HATOKA. KOA DIA
NARENDRIK’I ZANAHARY AVOKOA RY ZAREO. DIA TSY MISY ASA FIRY HATAOKO INTSONY. FA RAHA TSY
NANAO IZANY IANAO DIA MBOLA NISAHIRANA NANDRITRA NY FOTOANA MAHARITRA AHO. KA NOHO
IZANY DIA HAMPIANATRA ZAVATRA TELO ANAO AHO:
1. TANDREMO NY FANAMBONIAN-TENA
Satria io fanambonian-tena io no nahatonga ahy tsy nety nanaraka ny baiko nomen’i Zanahary
hiankohoka (hanao sodjody) teo anatrehan’i Adama (Homba azy anie ny fidanana) ka nitsipaka
ampahibe maso izany baiko izany raha toa ka nanatanteraka izany avy hatrany avokoa ireo
anjely rehetra tsy ankanavaka. Ka izany no nahavoahozona ahy sy nahatonga ahy ho rendrika
sy ho lasa satana mpamitaka.
Raha ampatsiahivina tsotsotra ny tantara dia izao no azo amintinana azy. Rehefa nampandre
ireo mponin’ny lanitra i Zanahary fa hanamboatra olombelona hatao hifehy ny tany dia tsy
azon’izy ireo ny antony. Dia nambaran’i Zanahary fa izy dia mahay ny zava-miafin’ny tany sy
ireo lanitra. Rehefa voaahary i Adama (Homba azy anie ny fiadanana) dia nampianariny azy
avokoa ireo anarana tsy mbola nisy nahay talohany. Ary taorian’izay dia nasehony teo
anatrehan’ireo mponin’ny lanitra izy. Ary nanontaniany azy rehetra ireo anarana ireo. Dia
namaly avy hatrany izy ireo fa tsy mahay izany satria tsy manana fahalalana ankoatra an’izay
efa nampianarina azy ireo.

KORBATANE N° 69 IREO ANATRA 3 NOMEN’IBLIS AN’I NOUH (A)

Houssen Féli.

26 Jona 2021

Dia nasain’i Zanahary notanisain’i Adama (H) avokoa ireo anarana rehetra ireo ka nitolagaga
ireo nanatrika rehetra. Taorian’izany dia nomen’i Zanahary baiko avokoa izy rehetra hiankohoka
eo anatrehan’i Adama (H). Ireo anjely rehetra moa tonga dia nanantanteraka avy hatrany satria
tsy manana filana izy ireo fa izay baiko tonga dia tanterahan’izy ireo avy hatrany. Fa Iblis kosa,
izay djin (Jina, ziny) dia tsy nanaiky nanatanteraka izany noho ny antony roa:
a) Izy dia nomen’i Zanahary toeram-boninahitra ambony: MPAMPIANATRA AN’IREO
ANJELY NY MOMBAMOMBA AN’i ZANAHARY satria tena nananany fahaizana manokana
izany.
b) Nihevitra izy fa TSARA KOKOA NOHO I ADAMA (H) izay noharina avy amin’ny fotaka.
Satria ny djin dia nohariana avy amin’ny afo. Ary ny anjely dia nohariana avy amin’ny
hazavana. Izany hoe nihevitra an’i Zanahary ho bado sy vendrana izy angamba ka nahita
fa tsy medrika sy diso ilay didy. Koa dia niharan’ny hatezeran’i Zanahary ka voahozona
niala tamin’ny famindrampony. (Lava be ny tantara fa hatreo ihany no resahiko eto).
2. MILA MITANDRINA MAFY HATRANY NY DIDY
Zanahary dia namela malalaka an’i ADAMA (A) sy ny vadiny honina sy hihinana izay rehetra tao
amin’ny paradisa ankoatra ny hazo iray izay ihany. Saingy noho ny tsy fitandremana dia nihinana
tamin’io voankazo nandrarana azy ireo io ka nahatezitra an’i Zanahary tamin’izy ireo izany.
3. MANALAVIRA NY FIALONANA
Ny fialonana ny rahalahiny no nahatonga ny zanak’i Adama iray namono ny rahalahiny (ka
niharan’ny hatezeran’i Zanahary ihany koa). Samy mahay ny tantaran’i Kaina sy Abela angamba
isika rehetra an.
Amin’ilay resaka faharoa dia misy fanampiny kely toy izao : “Niteny Iblis hoe IZAHAY
REHEFA MAHITA TARANAK’I ADAMA KAHIATRA/MATITY/MAHETRA, TSY MITANDRINA, BE FIALONANA,
MANJAKAZAKA/MAHERY HERISETRA, MAIKA TSY FAINGANA/TSY MBA MAHANDRY TANTANA DIA RAISINAY
HAINGANA MBA HO NAMANAY KA REHEFA MITAMBATRA AMINY AVOKOA IREO TOETRA REHETRA IREO DIA
HANTSOINAY IZY HOE SHAYTAN MARID = SATANA LEHIBE ”

‫ابليس يوصي النبي نوح بثالث وصايا مهمة مالذي فعله نوح البليس من الفضل ومنه باالسناد عن الصدوق عن علي بن أحمد بن موسى‬
‫ جاء إبليس إلى‬:‫عن محمد بن جعفر األسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسني عن علي بن محمد العسكري عليه السالم قال‬
‫ أن كلمه وسله‬:‫ فأوحى هللا إليه‬،‫ فتأثم نوح بكالمه و مساءلته‬،‫ إن لك عندي يدا عظيمة فانتصحني فاني ال أخونك‬:‫نوح عليه السالم فقال‬
‫ إذا وجدنا ابن آدم شحيحا أو حريصا أو حسودا أو جبارا أو عجوال‬:‫ فقال إبليس‬،‫ تكلم‬:‫ فقال نوح عليه السالم‬،‫فاني سأنطقه بحجة عليه‬
‫ ما ا ليد العظيمة التي صنعت؟ قال‬:‫ فقال نوح عليه السالم‬،‫ فان اجتمعت لنا هذه األخالق سميناه شيطانا مريدا‬،‫تلقفناه تلقف الكرة‬:
‫ ولوال دعوتك لشغلت بهم دهرا طويال‬،‫ فصرت فارغا‬،‫إنك دعوت هللا على أهل األرض فألحقتهم في ساعة بالنار‬. :‫ االنتصاح‬:‫توضيح‬
‫ التحرج واالمتناع مخافة‬:‫ والتألم‬،‫قبول النصيحة‬
‫ األخذ بسرعة‬:‫ والتلقف‬.‫االثم‬. ،‫ لك عندي يد‬:‫ قال إبليس لنوح عليه السالم‬:‫ باالسناد إلى الصدوق باسناده إلى ابن عباس قال‬:‫القصص‬
‫ وما يدي عندك؟ قال‬،‫ قال نوح‬،‫سأعلمك خصاال‬:
‫ فان الكبر هو الذي حملني على أن تركت السجود لدم‬،‫ وإياك والحسد‬،‫ وإياك والحرص‬،‫ فإياك والكبر‬،‫دعوتك على قومك حتى أهلكهم هللا جميعا‬
‫ وإياك والحسد‬،‫فأكفرني وجعلني شيطانا رجيما وإياك والحرص فان آدم أبيح له الجنة ونهى عن شجرة واحدة فحمله الحرص على أن أكل منها‬
‫ عند الغضب‬:‫ فأخبرني متى تكون أقدر على ابن آدم؟ قال‬:‫ فقال نوح عليه السالم‬،‫ فان ابن آدم حسد أخاه فقتله‬.

Mino aho fa tsy manana na iray amin’ireo toetra ankasitrahan’i Iblis sy ny firongony ireny ianao. Ary
raha sanatria ka ny mifanohitra amin’izany eritreritro izany no misy dia aoka hanova toetra haingana.
ZANAHARY ANIE HANONDROTRA VONINAHITRA SY HANOME FIADANANA HATRANY AN’I MOHAMMAD SY IREO FIANAKAVIANY MASINA VOADIO

KORBATANE N° 69 IREO ANATRA 3 NOMEN’IBLIS AN’I NOUH (A)

Houssen Féli.

26 Jona 2021


Aperçu du document KORBATANE 69  ANATRA 3 NOMEN'IBLIS AN'I NOUH (A).pdf - page 1/2
Aperçu du document KORBATANE 69  ANATRA 3 NOMEN'IBLIS AN'I NOUH (A).pdf - page 2/2


Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01989063.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.