Fanambarana Ilontsera 25 Aogositra 2016 .pdf


Nom original: Fanambarana_Ilontsera_25_Aogositra_2016.pdf
Auteur: RAKOTOANOSY Monique

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/08/2016 à 18:02, depuis l'adresse IP 197.158.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 426 fois.
Taille du document: 325 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Contact : 034 04 091 95-034 04 273 18
Site web :www.ilontsera.mg
Facebook : Ilontsera

FANAMBARANA MAHAKASIKA NY VOLAVOLAN-DALANA MIFEHY NY ASANTSERASERA

Manoloana ny zava-mitranga sy taorian'ny fihaonan'ny solontenan'ny mpanao gazety tamin'ny
Filoham-pirenena teny Iavoloha, ny 24 Aogositra 2016, ny ILONTSERA na ny Ivompandalinana ny tontolon’ny serasera marolafika eto Madagasikara dia:
-Manohitra ny fampisaraham-bazana an'ireo mpisehatry ny haino aman-jery sy ny
fizarazaran'izy ireo;
-Manohitra ny fanaovana an-jorom-bala ireo fiarahamonim-pirenena tao anatin'ny fihaonana
sy ny fanapahan-kevitra kanefa izy ireo dia efa nandray anjara tamin'ny famolavolana io
lalàna io. Midika ho fanilihana azy ireo ao anatin'ny fandinihana sy ny fandrindrana ny
fiainam-pirenena sy ny tontolon'ny serasera izany. Maneho izany ny tsy fampidirana azy ireo
ao anatin'ny Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée (ANRCM)
(Andininy faha 52, lalàna lah2016-029). Rafitra izay zary toa lasa fitaovam-pamoretana sy
fampitahorana eo am-pelantanan'ireo tompon'andraikitra ara-politika.
-Mahatsapa fa lasa ady eo amin'ny mpitondra sy ny mpanao gazety ary ny rafi-pitantanana
ihany, ny fiheveran'ny fanjakana izao fitakiana mikasika ny lalàna mifehy ny serasera izao; fa
tsy fikatsahana ny fahaleovantena sy ny fahafahana maneho hevitra ary ny fahalalahana
mahazo vaovao. Zo fototra maneran-tany, amin'ny maha olom-pirenana ary ao anatin'ny
rafitra FOKONOLONA.
-Mahatsapa fa manampatra ny fahefany ny mpitondra, miziriziry amin'ny heviny, manao teny
midina sy teny baiko, ka mampitombo ny fiahiahiana sy ny tahotry ny olom-pirenena.
Mpitondra fanjakana izay tsy mba misokatra amin'ny fifanakalozan-kevitra, ny fandraisana

fanapahan-kevitra miaraka ary ny fiarahana manorina: MANAO TENY IARAHANA sy
MANAO TENY IERANA.
-Mahatsapa fa ity lalàna mahakasika ny serasera ity dia hanjakan'ny teritery, fa tsy naorina tao
anatin'ny rafi-pisainan-tserasera, izay manome lanja ny FIARAHAMONINA. Izany dia
mahatonga ny fanambadoana ny mpanao gazety sy ny mponina.
-Mankasitraka kosa ireo mpikambana eo anivon'ny Fitsarana avo momba ny lalampanorenana, tamin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo (Décision n°30-HCC/D3 du 12 août 2016 –
Considérant n°24, n°25, n°26, n°27, n°28, n°30, n°60, n°64) na dia tsy hita mazava aza ny
fanomezan'izy ireo lanja ny fahafahana maneho hevitra.
Na dia ireo aza ny zava-misy, ny ILONTSERA dia miantso ny mpisehatra rehetra, miaraka
amin'ny fiarahamonim-pirenena, hiverina hifampidinika, mba hisian'ny mangaraharaha ao
anatin'ny famahana izao olana izao;
-

Manentana ireo mpisehatry ny serasera rehetra hiray hina hitadiavana ny
vahaolana, ho fanajana ny demokrasia sy ny zon'olom-pirenena.

-

Manentana ireo fiarahamonim-pirenena hanampy ny mponina hahazo sy
hahafantatra ireo andininy ao anatin'io lalàna io

sy ireo lokanady, indrindra

amin'ny alalan'ny teniny sy fiteniny.
-

Manentana ireo mpisehatry ny serasera hanohy ny asan'izy ireo amin'ny fomba
matihanina, ao anatin'ny fanajana ny andraikitra tanan'izy ireo eo anivon'ny
fiarahamonina.

-

Manentana ny olom-pirenena hamantatra sy hitaky ny

zony ary handray ny

andraikiny, hiaina ao anaty rivotry ny fahafahana.
Ny tsirairay no antsoina handray ny andraikiny, hibaby izay vokatry ny fanapahan-kevitra
raisiny, araka ny toerana misy azy avy.
Antananarivo, faha 25 Aogositra 2016
ONG ILONTSERA


Aperçu du document Fanambarana_Ilontsera_25_Aogositra_2016.pdf - page 1/2

Aperçu du document Fanambarana_Ilontsera_25_Aogositra_2016.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00446292.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.