COURS D'ANGLAIS RAPIDE Tsiky Marcel .pdfNom original: COURS D'ANGLAIS RAPIDE - Tsiky Marcel.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Publisher 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/04/2017 à 10:44, depuis l'adresse IP 197.158.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3480 fois.
Taille du document: 2.4 Mo (8 pages).
Confidentialité: fichier public
Auteur vérifié


Aperçu du document


ENGLISH COURSE
Given by
Friar RASOLONDRAIBE Tsiky Marcel
Big Seminary Saint John the Baptism
PO.Box 1074 – Vohitsoa
301- FIANARANTSOA
tsikymarcel@yahoo.fr
TENY FANOLORANA
Fantatro mihitsy fa tsy vitsy ny maniry mba hahay fitenim-pirenena ankoatry ny fiteny frantsay
eto Madagasikara Efa tara dia tara manko ny fiteny frantsay raha eo amin‟ny fifandraisana
iraisam-pirenena no itarafana azy . Any amin‟ny laharana faha-11 izy ary ny fiteny alemana no
mamarana ny 12 fampiasa eran-tany . Ny teny anglisy no teny ifandraisana iraisam-pirenena .
Na ny olona any Frantsa aza dia miteny anglisy raha mba te-hiseho ho olona nianatra sy
mponina an-drenivohitra . Tsy azon‟iza na iza ialàna rahateo moa ny fivoarana eran-tany
amin‟ny lafin-javatra maro . Ny teny anglisy anefa no ifaharan‟ireny . Ohatra tena hitan‟ny
rehetra ny torolalana amin‟ny fampiasana fanafody : amin‟ny fiteny anglisy daholo . Ny fitaovana
elektrônika moa dia efa tsy lazaina intsony . Antony mahatonga ny hetahetan‟ny maro te-hahay
ity fiteny ity ireo rehetra ireo . Malàza ho mora hay kokoa moa ity fiteny iray ity. Niezaka namintipitina izay tena ilaina sy fototra amin‟ny fitsipi-pitenenana mifehy ny fiteny anglisy ny tenako
mba ho hain‟ny mpianatra haingana sy ho raikitra tsara ao an-doha izy ireto. Ilaina manko ny
fahaizana azy ireto mba hibaiko ny lela na hampahatsiahy azy hoe mety na tsy mety. Tanjona
amin‟ity boky ity ny mba hahafahan‟ilay mpianatra mitsara tena manoloana ny ezaka ataony
hahay ny fiteny anglisy. Mirary soa ny rehetra ary aho mba tena hanampy ny rehetra araka ny
ikasàna azy tokoa ity boky ity. Ny fahaizana sy ny fahalalana voarakitra ato momba ity tenimpirenena ity moa dia vokatry ny fianarana efa narahiko nandritra ny taona maro.
FAMPIASANA NY BOKY
Ho an‟ny fitsipika mifehy ny fomba fitenenana dia lesona iray isan‟andro no hoezahan‟ny
mpianatra ho voafehy mba ho hainy ao anatin‟ny iray volana daholo ireo fitsipika fototra mifehy
ny fiteny anglisy. Misy fomba fianarana voambolana amin‟ny fomba mirindra amin‟ity boky ity.
Ho an‟ny efa mahatsapa ho lasa lavitra amin‟ny fianarana ny fiteny anglisy dia afaka mianatra
lesona roa isan‟andro izy ka izy tompon-tena no hitady ny fotoana tsy maintsy hahaizany ny
lesona roa anatin‟ny iray andro. 25-andro monja dia hahay ireo voambolana fampiasa andavanandro ny mpianatra amin‟izany. Ho an‟izay vao manomboka kosa dia tsy maintsy ho lesona
iray isan‟andro no hoezahany ho hay amin‟ny fianarana ny voambolana. Mirary fahombiazana
ho antsika rehetra tompoko. Ary ny firaraianay dia mba hampivelatra ny maha olona antsika
rehetra saina, vatana, fo, fanahy anie ny fahaizantsika ity fiteny ity ary ho fitaovana hampisy
filaminana sy fifankatiavana eto an-tany rehefa tonga mpirahalahy daholo izao tontolo izao
mifanakahazo resaka.
FIZARANA VOALOHANY
FITSIPI-PITENENANA FOTOTRA
FITSIPIKA FOTOTRA Lah.1°
Tsy mba manasaro-javatra ny fitanisàna ny Verbe amin‟ny teny anglisy rehefa hilaza ny ankehitriny tsotra(Présent simple) : Oh : To work
Apetrakao ny Sujet(I,you,he,she,we,you,they) esorina ilay « to » dia apetraka tsy misy ovaina
ilay Verbe : « work » Oh : we work.
Lesona :
Ny 3è personne du singulier du temps présent, io no mba ampiana « s » amin’ny farany.
Ex: He works [s]
She plays [z]
1-Tsy iharan‟io lalàna io anefa ireto fa tranga maningana: She haves (diso)
She has // Marcel gos (diso)
Marcel goes
Stephanie bes (diso)
Stephanie is
2-Tsy « s » fotsiny no atovana ny Verba fa « es » raha miafara amin‟ny feo
« s » , « x », « h », « sh », « ch »
Oh: He cross-es
He relax-es
He wash-es
He reach-es
[Iz] no anononana ny « -es » raha miafara amin’ny feo [dz] ny Verbe ao amin’ny 3è PS/TP
Ex: To change [tou trandz]: Riana Changes her behavior.
To judge [tou dradz]: She judges
3-Izao no fitsipika mifehy ny Verba miafara amin‟ny « y » amin‟ny 3è PS/TP:
ª-Raha renintsoratra no eo alohan’ny « y » dia miova ho « -ies ».
Ex: To carry: He carr-ies
To cry: She cr-ies.
ª-Raha zanatsoratra(a,o,u,i,e) kosa no mialoha azy mivantana dia avy hatrany dia
tovanana « s » .
Ex: To play: Frank plays football.
FITSIPIKA FOTOTRA Lah 2:
Ny « auxiliaires modaux, sy ny auxiliaires tsotra rehetra » dia tsy mila « DO » amin‟ny
fandàvana sy fanontaniana.
Ex: Do you can speak French? (Diso):
Can you speak French?
Ny Verbes tsotra no mila ny auxilliaire « DO » {do, does, did}. Na dia ny Verbes tsotra ireo
koa aza dia tsy mila ny auxiliaire « DO » rehefa amina « temps composés ». Ny fisiana
« auxiliaire » no
tena zavatra.Izay efa misy na efa tena izy, tsy mila amoronana hafa.
1-Mariho fa an‟ny teny frantsay ny Sujet miverina in-2 rehefa manontany:
Ex : Est-ce que Tsiky est-il à Antsirabe ?
Is Tsiky in Antsirabe ?
2-« Forme contractée » mandrakariva no ampiasaina amin‟ny « anglais parlé » rehefa amin‟ny
FANDAVANA : Isn’t, don’t, doesn’t, didn’t, sns
3-Tsy mila « négation » intsony ny V rehefa ahitàna:
-nothing
I see nothing: je ne vois rien
-nobody
I met nobody : je ne rencontrais personne
-nowhere
I will go nowhere: Je ne vais nulle part.
FITSIPIKA FOTOTRA Lah 3:
Ny « auxiliaires modaux » dia tsy mba miseho afa-tsy amin‟ny « Temps Présent » sy ny
« Prétérite » ihany :

Infinitif

Présent
I can

Prétérite
I could

I may

I might

P.Pas


I must
A /-Tsy mandray « s » amin‟ny 3è PS/TP
Diso : She cans speak English.
b/-Tsy misy « to » na dia fantatra aza fa « infinitif » aza ny Verbe manaraka azy.
Ex: I can Æ speak French very well.
C /-Toy ny « auxiliaires rehetra ihany izy io amin‟ny « négation » sy ny « question ».

Question: Can you speak German?
Négation: I can’t speak German.
D /-Tsy mba manana « infinitif » :
(Izay no iavahan‟ny « aux.modaux » amin‟ny
« verbes tsotra ».)
Diso: To can
Diso: To may
LALANA FOTOTRA Lah 4 :
ARTICLE INDEFINI
Amin‟ny fiteny frantsay dia miankina amin‟ny
maha « masculin » na « feminin » ny « article
indéfini » : « un/une ».
Amin‟ny « anglais » dia miankina amin‟ny teny
aorian‟ny « a/an » hoe renintsoratra sa zanatsoratra ny article indéfini.
a :alohana renintsoratra
an :alohana zanatsoratra.
Ny « y » raha fiandohan-teny dia renintsoratra
fa raha any anaty teny
na any amin‟ny farany kosa dia zanatsoratra
manampy ny « a,o,e,i ».
ex: a year
Ampiasaina ny aricle indéfini ho an‟ny attribut
singulier, hilazana asa .
ex: My dad is a teacher.
LALANA FOTOTRA Lah 5:
ARTICLE DEFINI “THE”.
[di] : rehefa alohana zanatsoratra
[de] : rehyefa alohana renintsoratra
Tsy ampiasaina izy:
-Anaran-javatra takarina an-tsaina (noms
abstraits) ex: love, freedom, wisdom, right
-Anaran-tsakafo hoe sakafo maraina, atoandro,
hariva: breakfast, lunch, dinner
-Anarana fitaovana (matériaux): hazo, fitaratra,
vy, sns
-Alohana anarana loko, tenim-pirenena,
activités humaines (business, football, music).
Izany hoe, ampiasaina izy raha toa milaza
zavatra azo faritana tsara sy azo aseho
-Alohana “saisons”: spring, winter, fall, autumn ,
sns
Ex: Look at the boys over there.
I like the cheese on the table.
I like the wood of this furniture.
The spring of 2009 was very hot.
Tena ampiasaina ihany koa izy raha toa ka
milaza zavatra iarahan‟ny rehetra mahalala fa
tsy misy afa-tsy tokana.
The sun, the sky, the Thames, The Queen, The
President, The Emperor.
Ampiasaina koa hoan‟ireo anaram-pirenena
izay niforona avy amina anarana iombonana.
The USA, the United Kingdom, the British Isles,
the Netherlands.
Tsy ampiasaina velively izy:
Raha milaza zavatra amin‟ny akapobeny (sens
general, sens générique)
Ex: I like apple, I like blue, I like spring, I like
courage, and Cheese is good. Wood is used to
make furniture. Plastic is light.
Tsy ampiasaina indrindra koa amin‟ireto:
TITRE + NOM
Ex : Pope BENEDICT XVI :
Le pape Benoît XVI
Queen RANAVALONA III
President ANDRY Nirina Rajoelina
Emperor NAPOLEON
NOM DE PAYS AU SINGULIER :
France : La France
England
Italy
LALANA FOTOTRA Lah 6
ADJECTIF QUALIFICATIF :
Tsy miova na oviana na oviana (genre,
nombre : INVARIABLE).Raha épithète dia
mipetraka alohan‟ny Nom mandrakariva.
Ex: Marcel has two yellowÆ bicycles
Cas des plusieurs adj. epithets: ORDRE:
1-Qualité/ Appréciation personnelle de celui
qui parle
2-Taille, dimension, forme
3-âge
4-couleur
5-nationalité
6-Nom
Ex: A beautiful large old red American car.
Formes : Verbes lexicaux et Auxiliaires
LALANA FOTOTRA Lah 7:
Ny TEMPS PRESENT
a)-Présent progressif :
Asa atao ankehitriny amin‟ny fotoana itenenana
indrindra
b)-Present tsotra :
-ilazàna zavatra marina lalandava
-ilazàna zavatra miverimberina
FANAMARIHANA :
Averina indroa(on redouble) ny renitsoratra
farany amin‟ny Verbe rehefa amin‟ny forme Ving .
Ex: To run: I am running
To admit: she is admitting
TANDREMO KOSA ANEFA:
To rain:
They are raining (misy zanatsoratra 2 sahady
alohan‟ny renintsoratra farany ka tsy ilaina
intsony ny mamorona zavatra hafa
hanatsarana azy) .
To hunt:
We are hunting (efa misy renintsoratra 2
sahady alohan‟ny renintsoratra farany ka tsy
ilaina intsony ny mamorona.

To open: She‟s opening the window.(tsy
accentué ny voyelle alohan‟ny renintsoratra
farany)
To hope: She‟s hoping (Miafara amin‟ny
zanatsoratra “e”)
PRINCIPAUX PLURIELS IRREGULIERS
Singulier
Pluriel
fe......…...................................ves
o……….............................……oes
oo…………........................……ee
man…....................…………….men
woman…...............…………….women
child…............………………….children
ox……….......…………………..oxen
Mouse………………………….mice
Person……………………………people
LALANA FOTOTRA Lah 8:
Ny PRETERIT
Ho an‟ny Verbes réguliers : mitovy ny prétérit
sy ny participe passé.
V-ED
To play®She played
To stop®He stopped
§ Ny feon‟ny –ED mety ho [d] na [t] arakaraky
ny endriny saingy mora amin‟ny sofina ny
manavaka azy hoe izany no izy na tsy izany.
§ Ny zanatsoratra amin‟ny –ED dia tsy tononina
mazava fa ny [d]fotsiny avy hatrany.
Oh: They stopp(e)d [t]
He play (e)d [d]
§Raha efa miafara amin‟ny feo [t] na [d] ny
Verbe dia tononina tsara ihany ny ED mariky ny
prétérit na participe passé mba hiavahany
amin‟io Verba io.Mety ho [id] na [ed] no famaky
azy arakarak‟izay mora amin‟ny sofina ny
mandre azy ho metimety kokoa.
Oh: I waited [id]
She decided [ed]
§Ny renintsortra farany atao roa (on redouble la
dernière consonne)
Oh: I stopped
I admitted
Kanefa:
Rained, opened, choped
§Raha ny Verbes Irréguliers no atao amin‟ny
forme interrogative, ny valiny dia PRETERIT:
Oh: Question: Did you see Riana?
Réponse: Yes, I saw her.
§Ny Prétérit dia natao hanaovana NARRATION
raha efa lasa ny zavatra lazaina ho an‟ny
Anglais US. Misolo ny Présent perfect GB.
§Ny Passé progressif (was/were V-ing) dia
natao fampiasa hilazàna zavatra natao indrindra tamin‟ny fotoana nisian-javatra efa lasa
niseho koa tamin‟io fotoana io (parallélisme
d‟action).
Oh : Teo am-pisakafoanana ianao no niditra
aho.
Vous étiez en train de manger quand je suis
entré.
You were eating when I went in.
LALANA FOTOTRA Lah:9
Ny auxiliaires “will” no ampiasaina amin‟ny
filazan-javatra ho avy (future) ho an‟ny Verbe
rehetra.
Oh: I‟ll be 22 in March
Will: toutes les personnes
Will #will not =won’t
LALANA FOTOTRA Lah 10:
Pronoms personnels sujets:
I, you, he (masculin), she (feminin), it
(neutre), we, you, they.
Pronoms personnels compléménts:
Me, you, him, her, it, us, you, them
a) - Ny PPS:alohan‟ny Verbe lalandava
mazana. Tsy mba averina toy ny amin‟ny fiteny
frantsay izy rehefa lazaina indray mandeha, ary
tsy mba soloina Pronom Pers.Complément.
Frantsay : Mon frère et moi, nous aimons la
musique.
Anglais: My brother and I are fond of music.
Frantsay : Moi, je le connais.
Anglais: I know him.
b)-Ny PPC: aorian‟ny verbe lalandava.
LALANA FOTOTRA Lah.11:
Ny ADJECTIFS POSSESSIFS
My, your, his, her, its, our, your, their
a)-Amin’ny tompon-javatra
(Lahy, vavy, zavatra) no misy accord fa tsy
tahaka ny an‟ny frantsay hoe amin’ny zavatra
ananana (nom).
Frantsay:Sa voiture(Nom feminin singulier)
d‟ou ma
Anglais : Her car(Satria ny tompon-javatra
vavy) d‟où her
Oh: John and his sister®John et sa soeur
Riana and her dog→Riana et son chien.
I like this house but its garden is too
small.→J‟aime cette maison mais son jardin
est trop petit.
b)-Ny Pronoms dia tsy mba asiana article:
Oh: This umbrella is mine.Where is yours?
→Le parapluie est le mien, où est le tien.
AZA AFANGARO :
US : Pronom pers. Complémént (Après Verb)
OUR : Adj. Possessif
OURS : Possessif
LALANA FOTOTRA Lah 12:
Ny « S » amin‟ny pluriel dia tononina lalandava.Fahadisoana goavana eo amin‟ny teny
anglisy ny fanadinoana izany.

The walls[z]
The roofs[s]
The toxes [iz]
The dresses [iz]
The watches [iz]
*Tsy tononina ny “e” amin‟ny “-es” raha tsy hoe
tenaz ilaina ny fitononana azy mba hiavahan‟ny
“s” mariky ny pluriel.
Oh: The bridge→The bridges [iz]
The judge→The judges [iz]
*Tsy tononina ny “e”:
The ston(e)s
The cloth (e) s
LALANA FOTOTRA Lah 13:
Fomba fiteny miaraka mandrakariva amina
singulier foana na pluriel mandrakariva.
There is (sing)
there are (pl)
Much (sing)
Many (pluriel)
How much (sing)
How many (plur)
Little
A little
Few
A few
This (sing)
these (plur)
That (sing)
those (plur)
Little money: peu d‟argent
Few friends: peu d‟amis
How much money do you have?
Have you got?
Have you?
There was a little boy.
EVERY + Singulier
LALANA FOTOTRA Lah 14:
SOME
ªMiaraka amin’ny singulier :
a little no heviny (un peu de,du,de)
Ex: Give me some bread.
ªMiaraka amin’ny pluriel koa
A few no heviny :( quelques)
Ex: There are some fine trees in garden
ªANY miova ho SOME amin’ny AFFIRMATIF;
Ny ilàna ny « ANY » : interrogatif&négatif. de
some.
Ex: Is there any tea in the pot?
→Y a-t-il du thé dans la théière ?
There isn’t any wind today.
→Il n‟y a pas du vent aujourd‟hui.
LALANA FOTOTRA Lah 15 :
POSSESSIVE CASE
·Ny tompon-javatra no tsy maintsy apetraka
voalohany vao ny zavatra ananany :
Tompon-javatra:
Zavatra ananana
Marcel‟s
book
·Ny apostrophe dia mipetraka alohan‟ny “S”
raha singulier ilay tompon-javatra.
· Ny apostrophe dia mipetraka aorian‟ny “S”
pluriel ilay tompon-javatra.
Oh: Marcel‟s book (Singulier)
Seminarians‟ book (pluriel)
·Tandremo ny article izay tsy afa-miaraka afatsy amin‟ny tompon-javatra irery ihany (Tsy
miaraka amin‟ny article ny anarana tomponjavatra samirery)
The tourist’s camera
The tourists’ camera
ø Fanja’s camera
a)-Raha pluriel irrégulier ny tompon-javatra izay
tsy miafara « s » na oviana na oviana dia :
The women‟s car
The children‟s toy
b)-tenenina mazava tsara ny “s”
Charles‟s sister
The princess‟ sister
c) - Ny 2nd term dia azo atelina mba tsy
hiverimberenan‟ny teny raha ilaina
Ex: This watch isn‟t mine,it is John’s
A blue car and a red one
Buy some drugs at the chemist’s
d)-Tsy mba azo amboamboarina ho toy ny Cas
possessif ny teny rehetra misy OF.
Ex: The roof of the house.
The end of the war.
Izay teny manana hevitra fananan-javatra sy
tompon-javatra ihany no atao amin‟ny
CAS POSSESSIF.
Marcel‟s book (an‟iza ilay zavatra?)
LALANA FOTOTRA Lah 16:
PRESENT PERFECT
Forme: present de to have + Participe passé
Fampiasana azy: Entina milaza asa izay sady
mifandray amin‟ny lasa no mifaningotra amin‟ny
ankehitriny koa (mifampitohy).
§Nisy zavatra natao teo aloha ary mbola hita
miharihary ny vokany (saingy tsy tantaraina
ireo toe-javatra, fotoana):
Oh:
Nandalo ny rivo-doza, mbola hita ny ranobe sy
ny hazo nianjera.
A hurricane has passed.
§Asa natao tamin‟ny lasa, mbola mitohy
ankehitriny ary marihina koa aza ny faharetany
« durée » avec la préposition: FOR. Amin‟izay
fotoana izay kosa anefa dia PRESENT PERFECT dia atao progressive
(V-ing).
Ex: We have been living in this town for five
years.

(ny LALANA FOTOTRA Lah 17 à
20, jereo any amin’ny p. 7,
collonne 4)

LALANA FOTOTRA Lah 21:
FAMPITAHANA ZAVATRA 2 MITOVY
X as ADJ as Y
→Marcel is as intelligent as Andry.
Forme négative:
NOT SO + Adj + AS
TADIDIO :
·Io forme négative io (not so…as) dia tena fampiasa asolo
ny Comparatif d‟infériorité.
Tsy mety: X is less tall than Y
Mety kosa: X isn‟t as tall as Y
·Aza hadino koa ny Complémént Comparatif de supériorité sy inferiorité dia ialohavan‟ny THAN, ny égalité kosa
AS
Supériorité: He is stronger than I am.
Egalité:
I‟m not as strong as he is.
LALANA FOTOTRA Lah.22:
TO WANT:
Tsy azo heverina ho toy ny auxiliaire modal, noho izany,
dia INFINITIF COMPLET no manaraka azy.
I want to speak with you
D‟you want to speak with him?
Raha handika ny hoe : « Voulez-vous qu‟il vienne »
D‟you want him to comewith us?
What do you want me to do?
FADY HO AN‟NY TO WANT ny harahina teny hoe THAT
ao aoriany.
Je veux que tu arrive→I want that you come (tsy azo atao)
fa →I want you to come.
LALANA FOTOTRA Lah.23:
PRONOMS RELATIFS :
a)-Raha olona ny Antécedant:
Pronom Sujet: WHO
Pronom complémen: WHOM
Marcel WHO teaches us is from Fandriana.
Remana WHOM Marcel teaches is from Morombe.
b)-Raha neutre ny Antécédant :
(Tsy toerana, tsy fotoana) : WHICH
c)-Pronom rélatif Complémént :
Mazàna dia tsy tenenina raha tsy ialohavan‟ny faingo (tsy
re fa mitohy).
Raha misy préposition kosa anefa dia heno izy (fijanonana
kely).
I didn‟t eat the rice he cooked (mitohy tsy misy préposition)
The house they live in very comfortable (misy préposition
“in”).
The man I look for is my father (misy préposition “for”)
Fanamarihana: Esorina tsy hiaraka amin‟ny Pronom
interrogatif ny préposition amin‟ny fanontaniana.
Oh:Niara-niasa tamin‟i Fanja aho.
→I worked with Fanja.
Iza no niarahanao niasa?
→Who did you work with?
(Tsy mety ny hoe: Who with did you work?)
LALANA FOTOTRA Lah 24:
NY IMPERATIF
Amin‟ny 2è personne izy dia mitovy amin‟ny infinitif ihany
saingy esorina ny “to” mialoha azy.
Tsy misy SUJET ilay Verbe fa avy hatrany dia TONONINA.
(To) work→Work!
ªRaha ny IMPERATIF mandika ny hoe “ANDAO ISIKA H-)
Oh : 1ère pers. pluriel dia :
→LET‟S
Ireto koa endrika Impératif hafa ankoatry ny 2è personne :
Let+me………………..avalao aho hhim……………… avalao izy hus……………… avalao izahay hit……………… avalao izy(zavatra) hthem…………… avalao izy ireo hª Ny IMPERATIF NEGATIF
→DON‟T + øVERBE
LALANA FOTOTRA Lah. 25
TO SAY #TO SAY: dire
a)-To say:
To say + COD Na relative (that)
b)-To tell:
To tell + COI + COD
Efa Expressions ireto :
To tell the truth.
To tell lies.
To tell a story.
LALANA FOTOTRA Lah.26:
VOIX PASSIVE
Active : S + V +C.
Passive: C + TO BE + PP + BY + C.Agent.
VERBES DOUBLES PASSIVES:
To give/given
To teach/taught
To offer/offered
To show/shown
To present/presented
To tell/told
LALANA FOTOTRA Lah.27:
Phrases exclamatives
*portant sur un adj/adv :
HOW+Adj+S+V!
How pious Marcel is!
HOW+Adv+S+V!
How fast he speaks!
Mifampitohy avy hatrany amin‟ny HOW ny Adj. na ny Adv.
*portant sur un nom:
Na mandeha irery io NOM io na arahina Adj.
What a liara that boy is!
WHAT+N+S+V!
§ Tsy azo avela ny ARTICLE INDEFINI “a”, “an” eto.
Tadidio koa fa ny VERBE no mamarana ny fehezanteny.
§Ny Phrase exclamative koa indraindray dia
“elliptique” (misy fanesoran-teny fa tsy tenenina daholo).
How funny (the film)!
What a pity (you are)!
Misy fehezanteny manohy ao fa tsy tenenina.Iarahana
mahalala manko ny zavatra anaovana “exclamation”. Io no
atao hoe “éllipse”.

LALANA FOTOTRA Lah.28:
Raha misy PREPOSITION mialoha ny Verbe dia atao
V-ing (gerund).
E: He left his house without saying where he goes.
I’m keen on playing football.
I‟m fond of staying at home.
LALANA FOTOTRA Lah.29:
EQUIVALENTS DES AUXILIAIRES MODAUX (n°3&8)
§CAN: fahaizana, fahazoana manao zavatra
®To be able to
§MAY: famelana, alalana (fieràna), avela, omena alalana®to be
allowed to (être autorisé à=avela h-)
§MUST: Ny zavatra tsy azo avela, ilaina indrindra ny zavatra,
tsy azo ialàna fa tsy maintsy, tsy maintsy satria voatery,
teren‟olon-kafa ankoatry ny tena.
®To have to
LALANA FOTOTRA Lah.30:
PRONOMS REFLECHIS & RECIPROQUES
PRONOMS REFLECHIS:
My, your, it, her, him (self)
Our, your, them (selves)
PRONOMS RECIPROQUES
Mif-, mifamp-, mifank-, mifan- , mifamOlona 2 : …S + V + Each other
Olona + de 2: S + V + One another
§Maro koa anefa ireo Verbe tsy arahina PRONOM nefa
manana SENS REFLECHI Na RECIPROQUE:
To dress (s‟habiller)
To fight (se battre)
To shave (se raser)
To meet (se rencontrer)
EXPRESSING ADMIRATION
He‟s the best…I‟ve ever seen
S/He is so remarkable…/How good-looking s/he is…
What a/an…
Did you ever see such …?
IRREGULAR COMPARATIFS&SUPERFLATIFS DE SUPERIORITE

Adj.

comp

good

Better
than
Worse
than
Less
than
Farther
than(L)
/Further
than(T)
Older
than

bad
little
far

old

Superlative
superiority
The best
The worst
The least
The farthest/
The furthest

The eldest

TAGS : C’est une façon de demander à son interlocuteur de
réagir, d’approuver ou non ce que l’on a dit
Affirmatif+auxiliaire+négation contractée+pronom pers.
sujet+ ?
You love me (affirmatif), +Don’t (nég contractée) +you
(p.p.) + ?
Nég+aux+pron pers. Sujet ?
She will not come, will she?
FIZARANA FAHAROA
TENY FITARIHAN-DRESAKA ARAKARAKY NY TOEJAVATRA ATREHINA
DISAGREEING
Strongly:
I entirely disagree,…
Not at all…
You are quite wrong…
You have to/must be joking…
Less strongly: I‟m not sure…
I am inclined to disagree…
I agree…
You are right there
COMPARING
It looks like…
It has the same…as…
It bears no resemblance to…
You can distinguish between…
People don‟t…here as X do…
ASKING FOR INFORMATION
Yes/No question:
Aux+S+V
Ex: Do you like tea?
Wh-question:
Mot en WH-+aux+S+V?
Ex: What do you like best?
EXPRESSING DISLIKES
I can‟t bear the idea of…
I can‟t stand…
I‟m not too keen on…
I‟m not very fond of
I hate…
EXPRESSING ONE‟S CONVINCTION
It seems to me that…
I‟m sure that…
I consider…
I‟m convinced that…
I‟ve always thought that…
PUTTING FORWARD AN IDEA
In my view …
In my book ...
If I may say so …
I think that…
I feel that…
As I see it…
It seems to me that…
You know what I think?
Don‟t you think that…?

EXPRESSING DOUBT
I‟m not really sure that…
I‟d rather doubtful about…
I don‟t really believe that
I‟m rather sceptical about…
GUESSING: SUPPOSITON
I guess that…
There is no doubt that…
There is a chance that…
He‟s likely to be…
GRAMMAR: MAY
Sens n°1:Avoir la permission de…≈To be allowed to…
Sens n°2 : Il se peut que… (Mety h…) ex : Mety ho avy ny
orana : It may rain.
Amin‟ity n°2 ity: eventualité, probabilité
EXPRESSING HOPE
Let‟s hope that…
If only…
I do hope that one day…
I‟m looking forward to a time…
EXPRESSING JUDGEMENT
Basically,I think that…
Quite frankly I‟m not sure whether…
What I‟m sure of is that…
GRAMMAR : MUST
Sens n°1 : Je dois, il faut que je…≈Have to…
Sens n°2 : Il est sure que je, Il est certain que je…
GIVING ADVICE
How about…?
Why don‟t you…?
Have you thought of…?
Would it be a good idea to…?
I‟d advise you to…
It might be a good idea to
Perhaps you should
CONVINCING
Strange as it may sound
It‟s hard to believe but…
I give you my word. I…
I know it sounds crazy but…
It may seem incredible but…
COMPLAINING
I‟ve had enough of…
I‟m fed up with…
I‟m not prepared to put up with…
This has gone far enough. I‟m…
I won‟t tolerate…
I must (have to) complain about…
COMPARING
The main difference between X and Y is…
One of the assets of X is…whereas Y is…
X is more…than Y
X varies from Y in that…
X isn‟t so…as Y since…
X is similar to…
X is different from…
MAKING PREDICTIONS
X is sure to…/not to…
Is bound to…/is bound not to…
X will probably…/Probably won‟t…
X is likely to…/is likely not to…
X may well/may well not…
It‟s more than probable than…
PREFERENCE
I‟d rather+ØV+than+øV
I‟d sooner+V+than+V
I‟d prefer to….rather than to…
I like+V-ing better than+V-ing
I‟m more interested in…than in…
EXPRESSING DIFFERENCE
X is different fom Y
A/an X isn‟t the same as a/an Y
X does…whereas Y does…
EXPRESSSINGENTHOUSIASME
Isn‟t the …marvellous
Isn‟t the…exciting
Wasn‟t…wonderful/superb
It was great to…
I found it incredible to…
GIVING ONE‟S IMPRESSION
It seems to me that…
As I see it…
I feel that…
Don‟t think that…
The way I see it…
LIKES AND PREFERENCES
I prefer X to Y
I‟d like to…
If I could, I‟d choose to…
I like X better than Y…
I‟d rather+V+than+V…
I‟d enjoy+V-ing…
SUGGESTING
You could always…
Why don‟t you…?
Perhaps you could…
Don‟t you think it would be an idea to…?
How about…?
Have you considered…?
EXPRESSING PROBABILITY
There‟s every sing that…
The odds are that…
All the sings are that…
The chances are that…
GRAMMAR:
TIME AND PLACE CLAUSES
Conjunction de
temps

Conjunction de lieu

When-after-as
soon as-beforesince-untilwhenever
(chaque fois
que)

Wherewherever(quelque soit
l‟endroit où)

SAYING SOMETHING IS IMPOSSIBLE
It‟s impossible for… to…
He can‟t…
He won‟t ever
There is no way of…
It‟s extremely unlikely that…
EXPRESSING ADMIRATION
How fantastic it must be…?
Can you imagine finding…?
I really wish I‟d found….!
How wonderful to…!
It must/have to be so…!
INDIGNATION
I find it scandalous that….
It‟s unbelievable to…
How can they be allowed to…?
Why doesn‟t someone stop them…?
Why should we‟ve to put up with…?
It drives me mad to…
EXPRESSING SURPRISE
Who would have thought…?
I can‟ believe that….
She is so/such a….
I would never have expected…
GIVING ADVICE
You (ought to-need to-need to-tocould)…
In your position, I‟d…
If I were you…
Why don‟t you…?
You really ought to…
Why not…instead?
I‟d advise you to…
Perhaps, it might be a good idea to…
REFUSING TO GIVE ADVICE
I don‟t know what to advise, I‟m afraid
I wish I could suggest sth but I can‟t
No advice to tell you
I‟m sorry I can‟t help you
I‟m sorry I‟m not of any help
ASKING FOR ADVICE
What do you think I should do?
What would do if you were me?
Can you give me a piece of advice about?
ACCEPTING TO GIVE ADVICE
I advise you to…
Don‟t you think, you ought to/you should…
It‟s none of my business but I think you‟d better…
I don‟t want to interfere but I think you should…
HESITATING
Er, Let me see…
I‟m not quite sure I….
It might be too hard for me to…
I feel I migh
Well, you see
QUANTIFIERS
Adj.
indéf.

Devant
1Nom
indénombra
ble
Too
much

Devant 1Nom
dénombrable

Beacoup
de

Much/lot
of

Many/a lot of

Un peu de

A little

A few

Peu de

little

Few

Trop peu
de

Too little

Too few

Advantage de

More

More

Moins

Less

Fewer

Trop de

Too many

INTERRUPTION
Can I say something?
Excuse me but
Sorry to interrupt but
Hold on!
Harry on!
ARGUING THE POINT
Proposition: You could argue S+V+C
Counter: Yes but, S+V+C
ORDERS AND REGRETS
Obligation:
X must be+PP to
X have to+INF to
X have got to
REASSURING
Don‟t worry about…
Now take it easy…
There is no need to get so upset about
There is no reason why you should be so alarmed…
TRADUCTION DE QUELQUES MOTS INVARIABLES
FRANCAIS
AUSSI :
Comparatif d’égalité (mampitaha zavatra mitovy) :
As…as…/Not so…as…
Comparatif d’égalité avec un nom : As much of a/
an…as… : Etre aussi…que…
Egalement, en plus :
Also (anaty fht, tsy azo atao am-paran‟ny fht na oviana
na oviana), too, as well (tsy azo atao anaty fht fa tsy
maintsy amin‟ny farany, alohan‟ny teboka).
Moi aussi:
So (do, can, must, have, could, would) I
Donc, Par consequent:
Therefore, Consequently, So
CHEZ n: I‟m at home, He‟s goin’ (going) home (home:
adv)

To my house, to my place, at one‟s (my, your, his, her, our,
their) house
Chez + Nom: At + Name + ’ s
At William‟s: Chez William
Go to the baker‟s, at the chemist‟s
Chez les canadiens:
With (among) the Canadians (pluriel)
Ce que j‟aime chez elle: Ny tiako aminy: What I like IN/
ABOUT/ WITH her.
Chez nous : In our country
COMME : Comparaison avec un Nom/ pronom/ ressemblance :
LIKEComparaison avec une phrase : AS
En tant que, en qualité de : AS
Au moment où, à mesure que : -- - AS : Vu que (idée de
cause) :AS
Exclamation : HOW
Par exemple : AS
ENCORE : jusqu‟à maintenant : STILLPas encore: NOT
YETDe nouveau: AGAIN, ONCE MORE, ONCE MORE
TIME, AFRESHEn plus (quantité) : MOREEn plus (temps
et distance) : ANOTHER + Singulier ou PlurielDevant un
comparatif : STILLIdée d‟exaspération : NOW ex : Qu‟as-tu
encore fait ? What have you done now ?
JUSQU’A: Temps: TILL, UNTIL
Jusqu‟à présent: So far, as yet, up to now
Lieu: As far as, to how far do you go? Jusqu‟où êtes-vous
allés?
Down to the 3rd paragraph
Il n‟est pas allé jusqu‟à s‟excuser, mais…: He didn‟t
ACTUALLY, EVEN, VERY apologize
Suivi d‟un nombre: AS MANY AS/UP TO
Ex.: He drinks AS MANY AS (UP TO) 10 cups a day.
MEME: adv EVEN, sans meme: WITHOUT EVEN,
WITHOUT SO MUCH AS
Adj : SAME (pour insister) : VERY
Pronom réfléchi :
My, your, his, her, it (self)
Our, your, their (selves)
EXPRESSIONS DIVERSES:
Etre à même de: to be able to
De meme: In the same way, like
De meme que: just as
Tout de meme, quand meme: ALL THE SAME, EVEN SO
(Na izany aza)
POUR : Devant un nom ou un pronom : FOR
Devant un verbe à l‟infinitif présent (but) : TO, SO AS TO,
IN ORDER TO
Devant un infinitif passé (cause) FOR + Gerondif présent
Pour que (but): SO THAT+MAY/SHOULD,
FOR+Proposition infinitive
Pour…que=bien que (Na dia…aza): THOUGH, AS (après
un adj.)
Ex: Pour riche qu‟il soit: Rich (adj) + as he is (may be).
SI : Supposition, condition : IF
Doute : WHEVER, IF
Tellement: SO+Adj, adv/such a (an) N
Si+Adj+que: HOWEVER, THOUGH, AS
(Concession, contraste)
Pas si…que: NOT SO…AS
YES, I (DO, CLAN, HAVE, AM, sns)
Moi si (idée de contraste): He didn‟t like
the film; I did (izaho kosa…)
PRINCIPAUX ADVERBES, PREPOSITIONS, CONJONCTIONS (Liste alphabétique)
About : au sujet de (momba ny)/What about+V-ing ?
suggestion/environ/à proximité (round : manodidina)/Sur le
point de/Come about : happen/bring about : cause to
happen
Above : au-dessus de, plus haut que/above all : surtout,
avant tout.
According to : au dire de, selon, suivant…
Across : avec déplacement : traverser/Sans déplacement
(ampita, ampitan‟ny)
Ex: The taxi station is acros the street.
Come (run) across: rencontrer qqn par hasard
Come across: r ound over : faire un saut jusque… (Notion
de courte distance)
Actually : en réalité, en fait, bel et bien
After : après, après que
Afterwards : après cela, plus tard, ensuite
Again: once more
Against: contre≠for
Lean against…: Se détachant sur
Ago : il y a, ça fait…
Dans … ans: in ten years, in ten year‟s time, ten years
from now.
Ahead : en avant
Almost : Presque, Presque rien: hardly anything
Along : le long de, en longeant, en suivant (chemin) idée
de continuation.
Come along: venez donc, Move along: avancez
Already: déjà≠not yet (pas encore)
Also : aussi, en plus, également
Although : though : bien que : MUCH AS
Altogether : entièrement, tout à fait, some toute, en tout
All together : tous ensembles
Always : toujours, encore
Among : parmi, ex : .Among the English : chez les
Anglais.
And : et
Any : le moins du monde
Anyhow : anyway : de toute façon
Apart : à part, de côté
Around : autour de
Aside : de côté, à l‟écart
Barely :à peine,hardly,scarcely
Because : parce que
Because of: à cause de
Beforehand: à l‟avance, before: earlier
Behind: derrière≠in front of≠at the back of.
Below : au-dessous de≠over
Beneath : sous
Beside : à côté de (by the side of), en dehors de
Besides : en outre, de plus, d‟ailleurs, moreover

Between : entre
Beyond : au-delà de
Both : à la fois/Both…and… : à la fois…et…
Close to: close By: tout près de
Despite: in spite of: malgré (na dia eo aza ny…)
During: pendant
Early: tôt≠late: tard
Either…or…: soit…soit…
Else: autrement, sinon (otherwise)
Elsewhere, somewhere else: ailleurs
Enough : assez, suffisament
Even : meme
Evenntually : finalement, en fin de compte
Everywhere: partout
Except: sauf
Far from: loin de
So far: jusqu‟à maintenant
Fairly: assez
First: d‟abord, prémièrement
Formerly: jadis, autrement: in the old days, these days
Forth: en avant: and so forth and so on: sns, etc
From (origine, provenance) From Toliara to Mahazoarivo.
From Tuesday till Saturday.
To suffer from headache (cause)
From what… (D‟après ce que)
From time to time: mazàna, matetika,
De temps en temps : now and then
Hard (avec acharnement) ex : Marcel works hard.
Hardly : à peine, ne…guère, Presque pas : saika tsy…
Henceforth: henceforward: from now on (wards): dorénavant: from now on: hatramin‟izao
Here: ici
Hitherto: jusqu‟à present (tsy dia courant loatra saingy tsara
fantatra sao ilaina hamakiana ny boky filôzôfika anglisy taloha)
Home : dans
However : cependant : Si (adj) que…
In front of: devant
In order that: in order to: mba
In spite of : en dépit de
In view of : étant donné que
Indeed : en vérité, certes, effectivement, en effet : manko
Inside : à l‟interieur de≠outside
Instead (of) : au lieu de,au lieu de cela,à la place
Into :( mouvement vers l‟intérieur)
Just (exactly): vient de (vao tapy, vao avy), at this very
moment, about to, only
Last : en dernier, la dernière fois
Lastly (liste) : en dernier
Lately : récemment (nég ou interrog)
Less : moins, at least : au moins
Less : moins
Lest : de peur que : mba tsy, amin‟izay mba tsy…
Like : comme (sahala)
Likely : vraissemblablement
Little : peu
Long : longtemps
A lot : beaucoup
Maybe (très coutant aux USA au lieu de PERHAPS) :
angamba : peut-être
Meanwhile : pendant ce temps, dans l‟intervalle : IN THE
MEANTIME
More : plus davantage
Once more : une fois encore
Moreover : en outre, de plus : BESIDES
Most : le plus, extrêmement, très
Mostly : pour la plupart
Much: beaucoup
Near: près de (by, close to, beside)
Nearby: tout près d‟ici
Nearly: presque: almost
Neither : non plus, ni l‟un ni l‟autre, aucun des deux
Neither… nor…
Never: ne…jamais, absolument pas
Netherveless: néanmoins, malgré tout, none the less, all the
same, even so, however: NA IZANY NA TSY IZANY, NA
IZANY AZA…
Next : ensuite, après cela, la prochaine fois
Next to : t out près de
No longer : ne…plus (duré)
No more : ne…plus „quantité)
Now: maintenant,
Now…now…: tantôt…tantôt…
, now and again, now and then: de temps en temps,
Just now : pour l‟instant, à l‟instant, il y a très peu de temps
Nowadays : de nos jours
Often : souvent
On and off: par intervalle
On the whole: dans l‟ensemble
Once : une fois, jadis :
Une fois que
Autrefois, UN jour
On account of: because of
On condition that : à condition que
At once : imméditement, tout de suite, à la fois
Only : seulement, ne…que…
Opposite : juste en face (de…)
Or : ou bien
Otherwise : autrement, or else, par ailleurs
Owing to: en raison de…: because of…, on account of…
Past (en passant) devant, à la hauteur de…
Perhaps : peut-être (maybe aux USA)
Presently : bientôt, dans un instant, aussi (USA) : en ce
moment
Pretty: assez
Provided (providing): pourvu que…
Quite : tout à fait, vraiment//assez (≠très)
Quite a few/quite a lot of : vraiment beaucoup de, bon nombre
de (few)
Rather : plutôt, assez, quelque peu, très, tout à fait, vraiment
Fairly avec un adj. au sens défavorable)
Right : tout droit, complètement, correctement
Roughly : à peu près (=approximately, about)
All round : de tous côtés, tout au tour de
Scarcely : à peine, ne…guère (=hardly)

Seldom: rarement (= « rarely » no courant kokoa)
Since : depuis+date, moment où l‟act° a commence
Depuis lors (adv. tjrs en fin de phrase)
Depuis que (conj.)
Puisque (conj.)
Somehow : d‟une façon ou d‟une autre/Pour une raison ou
pour une autre
Sometime : à un certain moment≠some time : pendant un
certain temps
Sometimes: quelques fois (=at times, now and then)
≠several times: plusieurs fois.
Somewhat : quelque peu (=rather, qui est plus courant)
Somewhere : quelque part
Somewhere else : autre part
Anywhere : n‟importe où
Soon : bientôt
As soon as : dès que
Then : ensuite, après, à ce moment là, alors, par conséquant, alors, dans ce cas
There : là (là-bas)
There and then : séance tenante
Therefore : donc (Conséquence logique)
Though (=although, as much as): bien que, et pourtant
As though: as if: meme si
Even though: even if: alors meme que+cond
Through : à travers, au travers de
Throughout : d‟un bout à l‟autre de
Thus : de cette façon, ainsi (=in this way)
Till=until : jusqu‟à (+CCT), jusquu‟à ce que
Not…till… : pas avant que…
Together : ensemble, sans interruption
Towards : vers, envers, vers (environ)
Under : sous, au|dessous de, moins de (18ans) ≠over
Unless : à moins que
Unlike (≠like) : contrairement à, à la différence de
Once upon a time : il était une fois
Upstairs≠downstairs
Versus : contre (sport) ex : GSV V. NDK
When : quand (conj.de sub : Future/Cond : IMPOSSIBLE
AVEC)
A quel moment ?
Pron.Rélatif : où
Con.de coordinat° : and then (date à
laquelle)
Whenever : toutes les fois que where : où
Whereabouts : où donc : aiza ho aiza ?
Whereas : alors que (contraste) tandis que
Wherever : partout où
Whether : si (idée de doute) : IF(langue parlé)
While : pendant que
Why : pourquoi
With : avec
Within : à l‟intérieu de
Without : sans (≠with : avec)
DIX MOTS CHARNIERES
A SENS MULTIPLES
(about-as-at-but-by-for-so-still-too-yet)
1-ABOUT : au sujet de, environ, à proximité (autour de)
Sur le point de, en tout sens=ça et là
Come about: happen (se produire)
Bring about : cause to happen
2-AS:as…as…,vu que(comme),au moment où(comme),par
exemple(comme),adj+as:si…que :Na dia…aza.
3-AT : lieu précis, moment précis, direction du regard,
visée, hopstilité, moquerie
At first : au début
At least : au moins du moins : farafaharatsiny, fara fahakeliny
At most : au plus
At all : tant soit peu
4-BUT : mais, seulement, excepté, conj. De sens négatif,
relatif négatif
All but : very nearly
5-BY :par(+C.A),par(moyen,itinéraire),près de(sans
déplacement),à la hauteur de,devant(ex :He ran by
me),pas plus tard que
6-FOR : pour (attribution, désignation) : exprime une
attente, une recherche (après un V).
Pour (utilité), en échange de.
Ex: How much did you pay for this watch?
Complément de cause, de distance
(depuis, virage sur)
For all his wealth: in spite of his wealth:
malgré sa fortune
(Na dia eo aza ny hareny)
For all that: tout de meme
For all I know: que je sache: araka ny
fantatro
Car: conj.SATRIA
7-SO: exclamatif, so that, so as to, so that (consequence)
Aisi: is, that so (vraiment?)
8-STILL: Encore, encore maintenant≠no longer (tsy
intsony)
Encore+Comparatif: EVEN (vao mainka
aza…)
Pourtant, cependant (=however, yet):
kanefa, nefa.
9-TOO : aussi, également, de plus, qui plus est, trop
One too many : un de trop
Once too often : une fois de trois
10-YET : encore, jusqu‟à maintenant, encore=still
As yet: so far: up to now: jusqu’à
maintenant
Pourtant, cependant
IREO PREPOSITIONS ANGLAISES
E n t i n a
m a n o n d r o
f o t o a n a
ON :
-andro :
On (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, and Sunday)
-Daty:
Ex: On March 4, 1988
IN:
-tapak’andro (maraina, tolakandro, hariva)
In the morning

In the afternoon
In the evening
-volana:
In (January, February, March, April, May, June, July,
August, September, October, November, December)
-taona:
In 1988
AT
Tapak’andro (alina)
At night
Fety kristianina:
At Xmass (Christmass)
At Easter (Paka)
At Witsun (Pantekôty)
PREPOSITIONS ENTINA MANONDRO TOERANA
TENA FAMPIASA MATETIKA
1- The pen is ON/UNDER the table
(eo ambony, ao ambany)
2- My car is IN FRONT OF/BEHIND yours)
(eo aloha, ao afaran‟ny)
3- Prisca is NEXT TO Sarindra
(eo anilan‟i/ eo anilan‟ny)
4- She was standing NEAR me
(eo akaikin‟ny, eo akaikin‟i)
5- Marcel is BETWEEN Prisca and Sarindra
(eo anelanelan‟i, eo anelanelan‟ny)
6- My dad sleeps IN this car
(ao anatin‟ny, ao anaty: dans)
7- She is still INSIDE/ OUTSIDE
(À l‟intérieur : ao anatiny, à l‟extérieur : ao ivelany, any
ivelany)
8- The sun is ABOVE our head
(Au-dessus: ambonin‟ny)
9- This man stays BELOW our porch.
(Au-dessous : ao ambany lavaranganay)
10- Prisca is AT Lea’S
(Chez, ao amin-DRanona)
PREPOSITIONS ENTINA MANONDRO FIFINDRANA
AVY AMINA TOERANA IRAY MANKAMINA TOERANA HAFA
1- I am FROM Ambositra. I am going TO Fandriana.
(Avy any ... Mankany …)
2- Insert the chip INTO your cell phone.
(atsofohy ao anaty telefaonina ny “puce”)
3- I saw Annie THOUGH the window.
(Hitako avy teo ambaravarankely i Annie)
4- Do not go ACROSS the street without me.
(aza mandeha irery manapaka ny arabe tsy miaraka
amiko)
5- Our school‟s gate is PAST this bus station.
(akaikin‟io/ tsy lavitra avy eo amin‟io station-bus io ny
vavahadin‟ny sekolinay: après)
6- Young people go TOWARDS/ TOWARD the beach.
(Nizotra nankeny amin‟ny tora-pasika “plage” ny
tanora : aller vers, aller en directio de…)
PRÉPOSITIONS DE TEMPS COURANTES
1- Marcel came here BEFORE/AFTER everybody.
(Tonga teto taloha / taorian‟ny rehetra i Marcel)
2- LESONA KELY :
“Depuis” :
Raha durée : FOR
Raha début du durée : SINCE
1- Marcel has been reading this book for two hours.
Marcel lit ce livre depuis deux heures.
(Efa adin‟ny roa izay ny faharetan‟ny fotoana namakian‟i Marcel io boky io)
2- Marcel has been reading this book since twelve past
twenty.
Marcel lit ce livre depuis 12h20.
(Tamin‟ny 12h20 i Marcel no nanomboka namaky iny
boky iny)
3- We waited until/till ten.
(Niandry hatramin‟ny 10 ora izahay: jusqu‟à 10h)
TANDREMO :
In the beginning :
Au début, au commencement
At the end : A la fin
DIFFERENCES GRAMMATICALES
(Anglais américain et britannique)
1-PRETERIT:
Preterit US=Present perfect GB
I worked hard yesterdayUS
I have worked hard yesterdayGB
2-TO DO:
Do s‟emploie avec HAVE en US
Do you have a pen?
Have you got a pen?
3-PARTICIPE PASSE DE “GOT”:
US: Get-got-gotten
GB: Get-got-got
4-SUBJONCTIF
(Souhait):s‟emploie plus en US qu‟en GB.
GB: It’s essential that he SHOULD BE informed.
US: It’s essential that he BE informed.
5-AU TELEPHONE:
US: Hello, is THIS Riana?
GB: Hello, is THAT Riana?
6-STYLE FAMILIER :
Like s‟emploie au lieu d‟AS en US.
US: It looks LIKE it’s going to rain.
GB: It looks AS IF it’s going to rain.
7-CERTAIN ADV. EN –LY :
Adv. S‟emploie sans “-ly” aux US.
US: He looks at me REAL STRONG.
GB: He looks at me REALLY STRONGLY.
8-PREPOSITIONS&PARTICULES
Il y a beaucoup des petites différences en ce qui
concerne les prépositions et particules.
US: Check out sth: vérifier
GB: Check sth (pas de OUT)
US: Do sth over
GB: Do sth again
US: Meet with sb
GB: Meet sb
US: Protest sth

GB: Protest against sth
US: Stay home
GB: Stay at home
US: Talk with
GB: Talk to
US: Monday through Sunday
GB: Monday to Sunday
US: On high street
GB: In high street
6h20‟:
US: Twenty after six
GB: Twenty past six.
9-BANDE DESSINEE AMERICAINE
On trouve souvent les formes contractées :
Going to: gonna
Because:’cose
Got to: gotta
Want to: wanna
(Verbe en –ing ex: I’m working=I’m workin’)
It is=it’s=’tis
10-ORTHOGRAPHE AMERICAIN:
À la terminaison britannique :
–TRE -OUR- OGUE corresponde en général -TER –OR
-OG aux US.

BRITANNIQUE

AMERICAIN

theatre

Theater

centre

Center

labour

Labor

colour

Color

catalogue

Catalog

synagogue

Synagog

dialogue

dialog

11-Le « L » n’est pas redoublé en fin de mot dans une
syllabe qui ne porte pas d’accent

BRITANNIQUE

AMERICAIN

traveller

Traveler

dialling

Dialing

realise

realize
VOAMBOLANA

Hatreto indray dia fianarana ireo teny sy voanteny fampiasa amin‟ny teny anglisy no atolotra anao mpianatra. Misy
ny Verbs, adj, adv, prépositions, anarana samihafa. Tsara
raha atao iray isan‟andro ny lesona mba hahavitana azy
rehetra ao anatin‟ny roa volana (50 jours). Mirary fahombiazana tanteraka ho anao mpianatra.
LESONA 1
Loko:
Blue (manga)
White (fotsy)
Brown (marron)
Yellow (mavo)
Black (mainty)
Green (maintso)
Orange (vony)
Matoanteny:
Come (tonga)
Walk (mandeha an-tongotra)
Run (mihazakazaka)
Ride (mitaingina soavaly, bisikileta)
Drive (mamily fiarakodia, mitondra taomôbilina)
Carry (mibata, mitondra)
Fly (misidina, manidina)
Fotoana:
Now (izao, ankehitriny)
Today (anio, androany)
Tomorrow (rahapitso)
Night (alina)
Morning (maraina)
LESONA 2
Toerana:
Out (ivelany)
Over (ambony)
Under (ambanin‟ny)
Between (eo anelanelan‟ny A…B) entre
Front (anoloana)
Back (ivoho)
Ratsam-batan’ny olombelona:
Eyes (maso)
Ears (sofina)
Hands (Tanana)
Fingers (ratsan-tanana)
Head (loha)
Face (tarehy)
Nose (orona)
Matoanteny:
Give (manome)
Take (mandray) prendre
Look (mijery)
Work (miasa)
Make (manamboatra)
Listen (mihaino)
Bring (mitondra) apporter qch/qn

LESONA 3
Momba ny teny:
Speak (miteny)
Said (nilaza) disait
Call (miantso)
Tell (milaza zvtr aman‟olona)
Told (nilaza zvtr taman‟olona)
Words (teny)
Resaka isa (fanisana):
Many: (maro) bcp de azo isaina
Few (vitsivitsy): peu de not many
More (bebe kokoa) davantage
Much (betsaka): bcp de tsy azo isaina
Five (dimy)
Ten (folo)
Some (maromaro) de, de l‟, de la, des
Ratsam-batan’ny olombelona:
Legs (ranjon-tongotra) jambes
Foot (tongotra) pied
Feet (tongotra) pieds
Mouth (vava) bouche
Hair (volo) cheveux
Neck (vozona) cou
Arms: sandry
LESONA 4
Matoanteny:
Feel (mahatsapa, mandre) sentir
Smell (mamofona, mifofona)
Hear (mandre feo)
Taste (mandre tsiro)
See (mahita maso)
Touch (mahatsapa) toucher
Resaka fivahiniana (voayage):
Car (firakodia)
Boat (sambo)
Horse (soavaly)
Airplane (aeroplanina)
Bicycle (bisikileta)
Train (lamasinina)
Bus (fitaterambahoaka)
Resaka Havana:
Mother (reny)
Father (ray)
Brother (rahalahy)
Sister (anabavy)
Aunt (nenitoa)
Uncle (dadatoa)
Cousin (znk‟i ddt/nnt)
LESONA 5
Mitovy fanonona ireto:
A
Night (alina)
Light (hazavana,maivana)
Right (an-kavanana, zo)
Bright (mamiratra)
Tight (antonona, tery)
B
Bring (mitondra qn/qch)
Thing (zavatra)
Ring (maneno, peratra)
Sing (mihira) chanter
Swing (balançoire/faire du balaçoire)
C
Told (nilaza zvtr taman‟ol)
Cold (mangatsiaka)
Old (antitra)
Fold (plier) mandefitra
Gold (volamena)
D
Smell (sentir: mamofona)
Shell (akoran‟atody)
Tell (milaza zvtr aman‟ol)
Fell (nianjera)
Bell (lakolosy)
Endrika samihafa isehoan’ny teny iray
A
Walk (mandeha an-tongtr)
Walks
Walking
Walked
B
Look (mijery)
Looks
Looking
Looked
C
Call (miantso)
Calls
Calling
Called
D
Blue (manga)
Bluer (manga kokoa)
Bluest (manga indrindra)
E
Green (maintso)
Greener (maintso kokoa)
Greenest (maitso indrindra)
LESONA 6
Habe :
Little (petit, peu)
Small (kely)[taille]
Tiny (kel dia kely) très peu
Large (lehibe) [olona/biby]
Enourmous (énorme)
Great (formidable)
Reasaka hafaliana:
Glad (faly) content
Smile (mitsiky) sourire
Laugh (mihomehy) rire
Cheerful (joyeux)
Enjoy (mankafy)
Delight (faly be)
Pleased (nahafaly)

Voankazo:
Apple (paoma) pomme
Banana (akondro)
Plum (prun)
Peach (paiso)
Grapes (voaloboka)
Pears (poara) poire
Lemon (voasary makirana)
LESONA 7
Ireo endri-panontaniana enina:
Where (aiza)
Why (nahoana)
What (inona)
Who (iza)
When (oviana)
Which (ny manao akory)
Matoanteny:
Hit (mandona)
Lift (soulever, lever)
Mark (corriger, marquer)
Mix (mifangaro, mampifangaro)
Put (mametraka)
Rub (mifako [kitay]
Reach (atteindre: mahatratra)
Mpisolotena olona :
He (izy) il
Us (nous) Pron. Pers C.
Him (lui) PPC
Me (moi) PPC
We (izahay, isika) PPSujet
She (elle) PPSujet
You (tu, vous, toi, vous)
LESONA 8
Matoanteny:
Drink (misotro)
Drop (tomber, laisser tomber)
Fill (remplir: mameno)
Fight (se battre) miady, mifamono
Grow (maniry tsara)
Hunt (mihaza: chercher partout)
An’iza ny zavatra?
Mine (ahy, ny ahy)
Yours (anareo, ny anareo)
Our (-tsika,-nay)
His (-ny)
Theirs (azy ireo, ny azy ireo)
My (-ko)
Her (-ny)
Resaka biby:
Cow (ombivavy)
Turkey (vorontsiloza)
Pony
Goat (osy)
Cat (piso, saka)
Dog (alika)
Duck (ganagana)
LESONA 9
Resaka fitetehana/fanapahana zavatra:
Slice (tranche : didin-javatra
Oh : mofo/ savony)
Carve (découper : manapatapaka)
Plane (avion)
Chop (mikapa amin‟ny famaky)
Scissors (fihety)
Knife (antsy)
Sharp (maranitra)
Resaka fanondroana :
These (ces) akaiky
Those (ces) lavitra
Them (izy ireo)
This (ce, cette)
That (ce/ cette…là)
Other (l‟autre) ilay iray
Resaka fitaovana:
Board (hazofisaka: planche)
Wire (fil: tariby)
Bricks (biriky)
Log (bûche)
Rock (vato)
Sand (fasika)
Stell (acier)
LESONA 10
Mitovy fanonona ireto:
A
Small (petit)
Call (miantso)
Fall (mianjera)
All (tout)
Tall (grand [olona], haut [hazo, trano])
B
Hit (mandondona varavarana)
Fit (en bonne forme, salama tsy manahy)
Quit (quitter, miala)
Sit (mipetraka)
It (Ce, cela)
C
Cat (piso, saka)
Sat (nipetraka)
At (ao, any)
Fat (matavy)
Hat (satroka)
D
Rock (vato)
Knock (frapper)
Block (bloc: vongany)
Clock (famataranandro lehibe)
Lock (manidy)
Endrika isankarazany isehoan’ny teny
iray:
A
Laugh (mihomehy: rire)
Laughing
Laughs
Laughed

B
Reach (mahatratra, atteindre)
Reaching
Reaches
Reached
C
Fill (mameno: remplir)
Filling
Fills
Filled
D
Slice (couper en tranche [mofo, savony])
Slicing
Slices
Sliced
E
Large (grand [zvtr], gros [olona]
Larger
Largest
LESONA 11
Resaka feo:
Whisper (chuchoter: mitakoritsika, mibitsibitsika)
Shout (cri: horaka / crier: mihoraka, mihoriaka)
Sing (chanetr: mihira)
Say (dire, milaza)
Voice (voix, feo)
Scream (cri perçant, hurlement : horiaka)
Bark (aboiement : fivovon‟alika)
Resaka fanisana :
None (aucun, none of : aucun de)
Most (la plupart de : ny ankamaroan‟ny)
Equal (égaler : mampitovy)
Several (plusieurs : betsaka)
Only (seulement : fotsiny)
Half (moitié, demi : antsasany)
Resaka fotoana :
After (après)
Always (toujours, hatrany, mandrakariva)
Before (avant de, avant que : alohan‟ny,
talohan‟ny)
Again (indray)
Next (prochain: ho avy, manaraka)
Never (jamais)
Soon (bientôt : tsy ho ela)
LESONA 12
Fitiavana:
Love (Tia: aimer)
Kind (aimable, gentil: mahatehotia)
Need (mila, filàna)
Dear (Cher, chère : malala)
Gentle (doux : tsotra)
Want (te- : vouloir)
Resaka fanisana :
Plenty of (bcp de, bien assez de) :…betsaka
Anything : (…ne….rien)
Lot (des tas de)
All (tout)
Hundred (zato: cent)
Million (tapitrisa)
Twenty (roapolo)
Resa-barotra :
Scale (mizana : balance)
Save (mettre de côté : mandatsaka amimboatidraktr)
Sale (vente : varotra)
Value (mametraka prix fixe)
Sugar (siramamy)
List (lisitra : manao lisitra)
Soap (savony)
LESONA 13
Matoanteny :
Go (mandeha : aller)
Point sth at : diriger qch sur)
Roll (rouler)
Keep (tenir: mitazona)
Hide (cacher : manafina)
Share (partager, avoir qch en commun)
Pay (payer: mividy)
Toetr’andro:
Bad (ratsy ny andro)
Dry (maina ny andro)
Strange (hafahafa ny andro)
Stormy (morambaratra ny andro)
Sunny (mananina ny andro)
Wet (mando)
Resaka fanisana:
Eight (valo)
One (iray)
Nine (sivy)
Seven (fito)
Three (telo)
Six (enina)
LESONA 14
Resaka endrika isehoana ety ivelany:
Beauty (hatsaran-tarehy)
Beautiful (tsara tarehy)
Natural (voajanahary, tsy be renty zvtr hafa)
Plain (tsy tsara tarehy fa tsotra, tsy ratsy
koa)
Fresh (frais, frèche)
Clean (madio)
Resaka fotoana:
Noon (mitataovovonana: midi)
Present (ankehitriny, izao)
Term (trimestre, telovolana)
Until (mandra-p_/paha, jusqu‟à ce que…)
Instant (immédiat)
Since (depuis que, depuis, hatramin‟ny…)
Day (andro)
Resaka fanatanjahan-tena:
Ball (baolina)
Fun (divertisemnet, fialam-boly)

Ran (nihazakazaka)
Row (mandeha lakana voizina @ tanana)
Sail (faire de la voile)
Game (jeu, match: lalao)
LESONA 15
Mitovy fanonona ireto:
A
Say (dire, milaza)
Stay (rester: mijanona)
May (mety h_/avela h_, mahazo m_)
Play (jouer; milalao)
Day (andro)
B
Dear (malala, lafo)
Near (akaiky; près)
Year (taona)
Ear (sofina)
Hear (mandre: maheno: entendre)
C
Wet (mando)
Met (nifanena, nifankahita)
Get (mahazo
Let (mamela)
D
Sail (voile)
Tail (rambo : queue)
Mail (message: hafatra an-tsoratra)
Pail (seau: siny)
Nail (hoho, fantsika)
Endrika mety isehoana teny iray:
A
Shout (crier: mihoraka)
Shouted
Shouting
Shouts
B
Want (vouloir: te-)
Wanted
Wanting
Wants
C
Share (partager, avoir qch en commun)
Shared
Sharing
Shares
D
Clean (mandio)
Cleaned
Cleaning
Cleans
E
Pretty (tsara tarehy, mahavoa)
Prettier (tsara tarehy kokoa)
Prettiest (tsara tarehy indrindra)
LESONA 16
Ny eo ambony latabatra fihinanana:
Bowl (vilia tsangam-bava)
Plate (lovia)
Dish (lovia)
Saucer(soucoupe, fametrahana tasy, kaopy)
Cup (kaopy)
Glass (Vera)
Resaka fihinanana:
Food (hanina)
Dinner (sakafo atoandro)
Chew (mâcher, mihonta)
Lunch (déjeuner: sakafo atoandro)
Breakfast (sakafo maivana maraina, ody
ambavafo)
Bite (indraim-bava)
Supper (sakafo hariva)
LESONA 17
Matoanteny:
Throw (lancer: manipy, mitoraka)
Wear (mitafy akanjo)
Open (mamoha, manokatra)
Catch (attraper: mahatratra)
Watch (mijery [TV, video), miambina)
Stop (mijanona, mampijanona)
Ireo mandrafitra ny trano:
Window (varavarankely)
Roof (tafon-trano)
Door (varavarambe)
Kitchen (lakozia)
Room (efitra: chambre)
Stairs (tohatra)
Wall (rindrina: Mur)
Resaka hafanana (temperature):
Hot (chaud, très chaud)
Warm (chaud. I‟m warm)
Cool (frais)
Cold (froid: mangatsiaka)
Heat (chalereux : mafana)
Freeze (il fait glace : It‟s freeze)
Ice (glace)
LESONA 18
Matoanteny:
Fold (plier, mamoritra, mandefitra,
mamalona)
Wash (manasa)
Pack (mamono: emballer)
Shine (briller, mibaliaka) Shine-Shoneshone
Brush (brosser: miborosy)
Fix (fixer, mandraikitra, mametaka hiraikitra)
Resaka fotoana:
Hour (ora)
Minute (miniotra)
Week (herinandro)
Month (volana)
Year (taona)
Second (segondra)
While (moment, fotoana)

Resaka toerana:
Store (magasin: trano fivarotana)
School (sekoly)
Barn (trano fitahirizam-bokatra)
Library (bibliothèque: trano famakiam-boky)
Church (fiangonana)
Bank (banky)
Airport (Seranam-piaramanidina)
LESONA 19
Matoanteny
Read (lire: mamaky)
Study (apprendre: mianatra)
Teach (enseigner, apprendre: mampianatra)
Test (tester: mitsapa fahaizana ny mpianatra)
Think (penser: mieritreritra)
Write (écrire: manoratra)
Figure (supposer: mihevitra fa…)
Resaka “quantity”:
Both …and: (sady…no….)
Enough (assez, suffisament: …ampy)
Every (chaque)
Each (chaque, chacun)
Full (feno)
Nothing (rien)
Pair (paire) pair of shoes: paire de chaussures
Resaka fotoana:
Spring (printemps)
Summer (été)
Winter (hiver)
Fall (automne)
Early (tôt: aloha)
Often (souvent: mazàna, matetika)
LESONA 20
Mitovy fanonona ireto:
A
Plate (lovia)
Gate (vavahady)
Skate (patin, patiner)
Late (taraiky, tara)
Ate (nihinana)
B
Stop (mijanona, mampijanona)
Top (tendro)
Mop (kofafa fanasana)
Hop (manao tongo-tsipelapela)
Pop (zava-pisotro misy gaza)
C
Think (penser : misaina, mihevitra)
Rink (patinoire)
Drink (bpoire: misotro)
Pink (mavokely)
Wink (pi-maso, manao pi-maso)
D
Store (magasi n)
Sore (douloureux : maharary)
Score (mahafaty baolina, ny isan‟ny baolina maty)
Shore (rivage, rive)
More (plus)
Endrika mety isehoana teny irey:
A
Chew (mihota, mâcher)
Whewed
Chewing
Chews
B
Open (mamoha, manokatra: ouvrir)
Opened
Opening
Opens
C
Fix (fixer: mametraka zvtr tsy hiovaova)
Fixed
Fixing
Fixes
D
Test (manandrana, mitsapa)
Tested
Testing
Tests
E
Hot (mafana)
Hotter (mafana kokoa)
Hottest (mafana indrindra)
LESONA 21
Andro anatin’ny herinandro
Sunday (alahady)
Monday (alatsinainy)
Tuesday (talata)
Wednesday (alarobia)
Thursday (alakamisy)
Friday (zoma)
Saturday (sabotsy)
Matoanteny:
Try [to…: miezaka] [V-ing: manandrana]
Visit (mamangy)
Sit (mipetraka)
Send (mandefa)
Bat (he didn‟t bat an eyelid : il n‟a pas sourcillé)
Exercice (fampiasana)
Tondrozotra (directions)
North (avaratra)
South (atsimo)
East (atsinanana)
West (andrefana)
Up (mankambony)
Down (mankambany)
Center (afovoany)
LESONA 22
Fanoritsoritana toetran-javatra:
High (ambony)
Wide (malalaka)

Narrow (tery)
Short (fohy)
Long (lava)
Huge (midadasika: énorme)
Tall (mijoalajoala [trano, hazo])
Matoanteny:
Wish (maniry)
Win (mahazo: gagner)
Rest (miala sasatra) ou to have a rest: se
réposer
Pick (mifidy, mioty)
Enter (miditra)
Play (milalao)
Resaka zava-maniry:
Root (faka)
Tree (hazo maniry)
Grass (ahitra, bozaka)
Garden (jardin, zaridaina)
Flower (voninkazo)
Plant (zanankazo, z ava-maniry)
Seed (voa afafy, voan-javatra)
LESONA 23
Resaka toerana:
Right (ankavanana)
Left (ankavia)
Side (anila, ampita, andafy)
Middle (afovoany)
Bottom (au fond :)
Corner (an-joro)
Behind (ivohon‟ny)
Teny hafa isan-karazany:
Tie (fehitenda, cravate)
Fashion (lamaody : la mode)
Button (bokotra)
Connect (joindre, relier : mapifanatona,
mapfandray)
Join (joindre : manatratra, mifandray
amin‟ny…)
Gather (resserer: resaka zaitra)
Matoanteny:
Decide (manapa-kevitra)
Plan (planifier, planner)
Know (mahafantatra, mahalala)
Imagine (maminavina)
Wonder (manontany tena)
Remember (mahatsiaro)
Expert (expert: manana traikefa avo lenta)
LESONA 24
Karazana bonbon:
Cake (gateau: mofomamy)
Candy (bonbon: vatomany)
Cookies (biscuits)
Crackers (craky: biscuits salés)
Juice (jus, ranom-boankazo)
Chocolate (chocolat)
Fasian-javatra:
Bottle (tavoahangy)
Can (bidon)
Fence (barrière)
Case (valise: valizy)
Well (lavadrano)
Envelop (valopy)
Bag ( sakaosy)
Tonga sy lasa:
Arrive (tonga)
Depart (lasa)
Gone (lasa)
Hello ( ahoana?)
Good-buy (veloma, eny ary!)
From (avy any…)
Came (niavy)
LESONA 25
Mitovy fanonona:
A
Try (manandrana: essayer)
Dry (maina, manamaina)
Sky (lanitra, habakabaka)
Why (nahoana)
Fly (misidina, lalitra)
B
Wide (malalaka)
Ride (mitaingina bisikileta, môtô, soavaly)
Side (lafy, côté)
Slide (malama, manalama)
Hide (cacher: manafina)
C
Know (connaître, mahalala)
Show (maneho: montrer)
Blow (soufler: mitsoka [rivotra]
Low (bas, basse: ambany)
Grow (maniry tsara)
D
Came (Tonga)
Name (anarana)
Game (jeu , matche)
Same (même, mitovy)
Flame (lelanafo)
Endrika isehoana teny iray:
A
Visit (mamamngy)
Visited
Visiting
Visits
B
Plant (mamboly)
Planted
Planting
Plants
C
Button (manisy lava-bokotra)
Buttoned
Buttoning
Buttons

D
Arrive (Tonga, miavy)
Arrived
Arriving
Arrives
LESONA 26
Fabrics:
Cotton (coton: landy)
Linen (linge :)
Silk (soie :)
Satin (satin)
Velvet (velours : velory)
Wool (laine : )
Resaka manodidina ny fanisana :
Once (indray mandeha : une fois)
Third (fahatelo : troisième)
Dozen (douzène)
Double: (double)
First (voalohany)
Four (efatra)
Two (roa)
Resaka manodidina ny teny:
Story (tantara: histoire)
Spell (épéler: mitonona)
Speech (kabary, fitenenana)
Reply (mamaly)
Spoke (niteny)
Describe (manoritsoritra)
Ask (manontany)
LESONA 27
Resaka manodidina ny fisainana:
Learn (mianatra)
Suppose (supposer: mihevitra fa)
Reason (hevitra)
Idea (hevitra)
Agree (manaiky, momba, pour)
Thought (nisaina, nihevitra)
Prepare (manomana)
Resaka manodidina toerana:
Island (nosy)
Office (birao)
State (fanjakana)
Sea (ranomasina)
Station (gara, gare)
Shore (rivage, rice: moron-dranomasina)
Camp (camp: lasy)
Resaka manodidina andro miavaka:
Birthday (tsingerin-taona nahaterahana)
Holiday (vacance, jour férié)
Vacation (vacances lehibe)
Celebration (fankalazana)
Anniversary (tsingerin-taona…)
Parade (défilé: matso)
LESONA 28
Valin-teny fanao/Fomba famaly:
Wait (miandry)
Possible (mety hiseho, angamba)
Maybe (angamba)
Sure (azo antoka)
Certainly (tokoa, tena…)
Probably (azo eritreretina, angamba)
Resaka fitafiana:
Suit (maneva, manendrika, sahaza, mety)
Hat (satroka)
Shoes (kiraro)
Ring (peratra)
Uniform (ambony ambany)
Blouse (blozy)
Skirt (zipo)
Zava-pihinana:
Bread (mofo dipaina, mofo lava)
Eggs (atody)
Fish (trondro)
Meat (hena)
Milk (ronono)
Salt (sira)
LESONA 29
Resaka manodidina fahatsapan-javatra:
Free (malalaka, afaka)
Fine :tsara( fahasalamana)
Good : tsara fahasalamana,
Happy : sambatra
Better :tsara( fahasalamana)
Bright : intelligent : marani-tsaina
Pleasant : agréable : mahafinaritra
Resaka fampitahana:
Similar
Different
Opposite
Exact
Either
Match
Resaka taomôbilina:
Engine
Wheels
Top
Tire
Motor
Truck
Radio
LESONA 30
Mitovy fanonona:
A
Spoke (niteny)
Joke (sangisangy)
Broke (nanimba)
Woke (namoha, nifoha)
Smoke (mifoka, setroka)
B
Camp (toby, milasy)
Ramp (rample: arofanin-tohatra)

Damp (mando)
Lamp (jiro)
Stamp (hajia: timbre)
C
Meat (hena)
Beat (kapoka, mikapoka)
Heat (mahamay be)
Eat (mihinana)
Seat (seza) To have a sit: mipetraka
D
Fine (tsara)
Nine (sivy)
Line (laharana)
Shine (mibaliaka)
Mine (ahy, ny ahy)
Endrika isehoana teny iray:
A
Ask (demander: mangataka, manontany)
Asked
Asking
Asks
B
Learn (apprendre: mianatra)
Leaned
Learning
Learns
C
Fish (manjono, mamitana)
Fished
Fishing
Fishes
D
Happy (sambatra: heureux)
Happier (sambatra kokoa)
Happiest (faran‟izay sambatra, sambatra
indrindra)
LESONA 31
Karazana anana:
Corn (blé, wheat/ katsaka)
Tomato (voatabia)
Potato (ovy)
Beans (tsaramaso)
Squash: (courge: karazana courgette
vavety: marrow)
Pumpkin (grosses courges)
Carrots (karaoty)
Fomba fandrahoana:
Boil (mampangotraka, mampandevy))
Bake (mahandro amin‟ny lafaoro)
Fry (manendy)
Roast (mitono amin‟ny afo)
Toast (mitono amin‟ny makarakara vy)
Steam ( mahandro manao masak‟evoka)
Fitaovana itahirizan-javatra:
Pail (siny, seau fatsakana rano)
Kettle ( vilany fapangotrahana)
Basket (harona, bazary)
Box (boaty)
Barrel (barika)
Tank (reservoir: fasiana)
Pitcher (chruche : seau, sinibe)
LESONA 32
Haingana sa miadana :
Hurry (se presser, se depêcher)
Quick (miha-malaky)
Rapid (haingana)
Creep (mandady)
Crawl (mandeha mora dia mora [fiara]
Late (tara, taraiky)
Speed (hafainganam-pandeha, vitesse)
Karazam-pitafiana :
Coat (menteau)
Jacket (palitao fitondra mianjaika)
Jeans (jean : jin)
Sweater (akanjo bà)
Shirt (lobaka)
Dress (robe)
Fahatsapana izay manjo ny tena:
Hungry (noana)
Thirsty (mangetaheta)
Angry (tezitra)
Excited (taitaitra: excité)
Sick (mandoa, marary)
Comfortable (confortable: norme be)
LESONA 33
Habe (size: pointure):
Deep (lalina)
Shallow (marivo)
Thin (manify)
Thick (matevina)
Medium (antonony)
Giant (lehibe dia lehibe, goavana)
Fanaka an-tokantrano:
Clock (famataranandro lehibe)
Bed (farafara)
Rugs (tapis)
Carpet (moquette)
Bookcase (bibliothèque)
Cabinet (armoire)
Zavatra mety ho re:
Cry (tomany)
Beat (battement: fidobodoboka)
Bell (lakolosy)
Bird (vorona)
Loud (feo mafy) bruyant
Gun (basy)
Baby (zazakely)
LESONA 34
Resaka manodidina ny rano:
River (renirano)
Lake (farihy)
Ocean (ranomasimbe)

Wave (onja)
Swim (milomano)
Ship (sambo)
Karazan’olona:
Children (ankizy pluriel)
Women (vehivavy pluriel)
Men (olombelona pluriel)
Lady (tovovavy: mademoiselle)
Man (lehilahy, olombelona)
Girl (zazavavy)
Boy (zazalahy)
Endri-javatra (forme)
Round (boribory)
Square (efajoro: carré)
Star (étoile: sarikintana)
Circle (boribory manodidina)
Diamond (losange: efadafy)
Triangle (telolafy)
Block (vongana: fonjan…) ex : fonjam-by:
block of iron.
LESONA 35
Mitovy fanonona:
A
Tank (fiara mifono vy)
Drank (nisotro)
Bank (Banky: Tahiri-bola)
Sank (sink: milentika, mody ny masoandro)
Thank (misaotra)
B
Quick (rapide, haingana)
Pick (mioty)
Kick (daka)
Sick (marary)
Lick (coup de langue: milelaka)
C
Thin (manify)
Pin (paingotra)
Skin (hoditra)
Chin (saoka, menton)
Tin (fer-blanc: vy fotsy)
D
Man (olombelona, lehilahy)
Ran (nihazakazaka)
Can (afaka, mahay)
Pan
Pan
Fan (mpankafy artiste)
Endrika isehoana teny iray:
A
Boil (mampangotraka)
Boils
Boiling
Boiled
B
Crawl (mandady, mandeha miadana be)
Crawls
Crawling
Crawled
C
Cry (mitomany)
Cries
Crying
Cried
D
Wave (manonja)
Waves
Waving
Waved
E
Thick (manify)
Thicker
Thickest
LESONA 36
Ratsam-batan’olombelona:
Bone (taolana)
Shoulder (soroka)
Teeth (nify)
Blood (ra)
Wings (elatra)
Skin (hoditra)
Matoanteny:
Question (fanontaniana)
Discuss (miady hevitra)
Repeat (mamerina)
Remark (manao fanamarihana)
Offer (manolotra)
Suggest (suggérer: manoso-kevitra)
Telephone (telefaonina)
Resaka manodidina ny tahotra:
Frighten (mampatahotra, mampitahotra)
Scare (tahotra, peur)
Alarm (fanairana)
Worry (manahy)
Timid (katahotra, kitahorina)
Terrible (mampatahotra)
Danger (loza)
LESSON 37
Fanaka an-tokantrano:
Sofa (sezabe azo atoriana)
Couch (sezabe azo atoriana)
Chair (seza)
Bureau (latabatry ny prof, mpampianatra)
Desk (latabatra any an-dakilasy)
Bench (dabilio)
Stool (sezabory)
Resaka manodidina ny fanoratana:
Name (anarana)
Letter (taratasy)
Title (lohateny)
Print (imprimer)
Sentence (fehezanteny)
Paragraph (andininy)
Signature (Sonia)

Ampahan-javatra:
Piece (sombiny, ampahany)
Bit (kely)
Section (ampahany)
Fraction (sombiny)
Layer (couche: sosona)
Tail (Rambo)
LESONA 38
Tsy fisiana tabataba:
Quiet (mangina)
Silent (mangina)
Still (mangina, tony)
Peace (filaminana)
Calm (tony)
Hush (fahanginana)
Mathématique :
Subtract (manala)
Divide (mizara)
Multiply (mampitombo)
Total (fitambarany)
Plus (miampy, ampiana)
Count (manisa)
Add (manampy)
Fomba iakarana amin’ny avo:
Ladder (tohatra)
Towel (serviette)
Elevator (ascenseur)
Height (hauteur: haavo)
Superior (ambony)
Steeple (clocher : mihantona)
Upward (de bas, en haut)
Resaka toerana:
Store (magasin: trano fivarotana)
School (sekoly)
Barn (trano fitahirizam-bokatra)
Library (bibliothèque: trano famakiam-boky)
Church (fiangonana)
Bank (banky)
Airport (Seranam-piaramanidina)
LESSON 39
Resaka manodidina ny fahakekezana
About (manodidina)
Among (ao anatin‟ny: parmi)
Above (ambonin‟ny)
By (akaikin‟ny)
Edge (ampita)
Near (akaiky)
Atao amin’ny tongotra:
Jump (mitsambikina)
Dance (manfihy)
Skip (sauter: mitsambikina)
Skate (pâtinner)
Kick (mandaka)
Race (mihazakazaka)
Step (pas: mandingana)
Resaka manodidina ny fambolena:
Ground (terrain, tanimboly)
Crop (vokatra)
Feed (miompy, mamahana biby)
Hill (tanety)
Home (trano)
Machine (milina)
Soil (tany)
Field (rice field: tanim-bary, sns)
LESONA 40
Mitovy fanonona:
A
Bone (taolana)
Alone (irery, samirery)
Zone (faritra)
Cone (cône: kitso)
Stone (vato)
B
Stool (sezabory)
Fool (adala, gaigy, foka)
Pool (dobo, piscine)
Cool (frais)
Tool (fiasana, outils)
C
Hush (fahanginana: silence)
Thrust (poussée: sento)
Crush (cohue)
Brush (miborosy)
Rush (ruée):
D
Jump (mitsambikina)
Stump (marcehr en clopinant : mandringa)
Dump (décharger)
Bump (frapper : mamely, mikapoka)
Lump (mettre en bloc : mampivongana)
Endrika isehoana teny iray:
A
Offer (manolotra)
Offers
Offering
Offered
B
Print (imprimer: manonta)
Prints
Printing
Printed
C
Count (manisa)
Counts
Counting
Counted
D
Race (mihazakazaka)
Races
Racing
Raced

LESONA 41
Resaka toerana:
City (tanan-dehibe)
Land (tany)
Ranch (ranch)
Town (tanan-dehibe)
Village (tanàna ambanivohitra)
Street (rue: lalambe any @ ville)
Road (route: arabe eny ambanivohitra)
Matoanteny:
Answer (mamaly)
Choose (mifidy, misafidy)
Hope (manantena)
Act (mialalao film, teatra)
Please (mahafaly)
Karazan’olona miara-miaina amin’ny
tena:
Crowd (vahoaka: foule)
Group (vondron‟olona)
Friend (sakaiza, namana)
Neighbor (mpifanolobodirindrina)
Person (olona)
They (izy ireo)
Committee (kaomity)
LESONA 42
Resaka fanimbana, fahasimbana:
Broke (nanimba)
Burn (mandoro)
Break (manimba)
Fire (mandrehitra afo)
Mistake (manao hadisoana)
Lost (manary, very)
Ruin (mandrava)
Spoil (manimba)
Resaka fanombohana sy famaranana :
Began (manomboka)
Start (manomboka)
Commence (manomboka)
Finish (mamita)
Done (vita)
Complete (vita tanteraka)
Resaka zava-maneno :
Band (bande)
Chorus (fiverenan-kira)
Chord (corde guitare)
Tone (ton)
Heard (nandre)
Key (clavier)
Organ (orgue)
LESONA 43
Resaka toetr’andro:
Cloud (rahona)
Wind (rivotra)
Fair (tsara)
Change (miova)
Rain (morana)
Snow (mamanala)
Blow (mitsoka ny rivotra)
Fahatsapana izay mitranga amin’ny
tena:
Afraid (matahotra)
Surprised (taitra)
Certain (matoky)
Busy (raikitra be OQP)
Cross (tezitra)
Proud (miavona, miavonavona)
Safe (tsy maninon-tsy maninona: sain)
LESONA 44
Fotoana efa lasa tany aloha
Ago (il y a : efa… izay)
Old (antitra)
History (tantara)
Period (vanim-potoana)
Century (taonjato : siècle)
Ancient (ancien : taloha)
Vita amin’ny taratasy:
Book (boky)
Dictionary (rakibolana)
Page (pejy, takila)
Pattern (modèle)
Picture (sary)
Card (carte)
Sing (marika)
Amin’ny alina:
Dark (maizina)
Dreams (nofy)
Sleep (matory)
Moon (volana)
Planet (planeta)
Evening (takariva, hariva)
Twilight (crépuscule: somambisamby)
LESONA 45
Mitovy fanonona:
A
Town (tanàn-dehibe)
Clown (mampihomehy)
Brown (blond: mavo)
Down (ambany)
Drown (mitarika, mirirotra, manao sary)
B
Band (bande)
Hand (tanana)
Stand (mitsangana)
Sand (fasika)
Land (tany)
C
Mile (refy toy ny hoe kilometatra)
File (dossier : atotan-taratasy)
Smile (tsiky, mitsiky)
Pile
While (pendant que : mandritra ny)
D
Page (takila, pejy)
Wage (karama)

Cage (trano)
Atao amin’ny tanana:
Age (taona)
Shut (manakantona)
Stage (étape, dingana)
Twist (fiolahana amin‟ny arabe)
Endrika isehoana teny iray:
Turn (manodina)
A
Close (manidy, manakantona))
Act (milalao téatra, film)
Shake (mifandray hands: tanana)
Acts
Push (manindry bouton)
Acting
Pull (tirer: misintona, mitarika)
Acted
Manomboka sy mamarana:
B
Through
Start (manomboka)
Final (farany)
Starts
Leave (partir: mandeha, minga)
Starting
Original (voalohany)
Started
Went (nandeha)
C
Ready (vonona: prêt)
LESONA 50
Change (manova)
Changes
Mitovy fanonona:
Changing
A
Changed
Snake (bibilava)
D
Lake (farihy)
Dream (manonofy)
Brake (frein)
Dreams
Make (manamboatra: fabriquer)
Dreaming
Cake (mofo mamy: gateau)
Dreamed
B
E
Lead (mitarika)
Busy (raikitra: occupé: OQP)
Head (loha)
Busier (raikitra kokoa)
Thread (fil, enfiler)
Busiest (raikitra indrindra)
Read (lire: mamaky teny)
LESONA 46
Bread (mofo)
Matoanteny:
Climb (mianika kazo)
C
Paint (mandoko)
Draw (manao sary, mitarika, mirorotra)
Stand (mitsangana, mijoro)
Saw (manofa: scier)
Help (manampy)
Claw (pince)
Guess (deviner: maminany)
Paw (patte: tongo-biby toy ny alika, saka)
Resaka toerana:
Law (loi, lalàna)
Forest (ala)
D
Mountain (tendrombohitra)
Found (manorina: fonder)
Park (valanjavaboary: parc)
Ground (tkontany, terrain)
Valley (lemaka)
Sound (feo)
Region (faritra)
Pound (manatody)
Field (tanimboly: champ: saha, an-tsaha)
Round (manodidina, mihodidina)
Country (: ambanivohitra)
Endrika mety isehoana teny iray:
Resaka biby ranofotsiny:
A
Bear (ours, orsa)
Paint (mandoko)
Snake (bibilava)
Paints
Rabbit (bitro)
Painting
Dinosaur (dinausaur)
Painted
Lion (liona)
B
Wolf (amboadia)
Check (vérifier)
Deer (Cerf)
Checks
LESONA 47
Checking
Momba ny zava-maneno
Checked
Instrument (instrument: zava-maneno)
C
Record (mandray feo hira: enregistrer)
Iron (mipasoka)
Song (hira) Song book: boky fihirana
Irons
Melody (feon-kira)
Ironing
Piano (piano)
Ironed
Drum (aponga)
D
Horn ( klaxon)
Turn (manodina)
Karazan’olona mifandray amin’ny tena:
Turns
Family (fianakaviana)
Turning
Parent (Havana, ray aman-dreny)
Turned
Student (mpianatra)
TARI-DALANA HIRESAHANA
Child (ankizy)
Ireto omena manaraka ireto dia tari-dalana
Chief (sefo)
hahafahanao miresaka sy milaza ny
Company (kaompania: mpiray antoka)
hevitrao. Tari-dalana ahahafahanao manao
Karazan-javatra materially:
fifampiresahana (resaka)
Wood (hazo)
LESONA 1
Iron (vy)
FIFAMPIARAHABANA
Silver (volafotsy)
Bonjour!
Gold (volamena)
Good morning (maraina)
Metal (karazana vy)
Good afternoon (tolakandro)
Lead (mitarika)
Bonsoir!
Stone (vato)
Good evening (hariva)
LESONA 48
Salut!
Resaka manodidina ny fanaovana tsena: LESONA 4
Charge (vola)
FANAOVAM-BELOMA
Credit (vola)
Au revoir
Check (verifier)
Good bye
Collect (manangom-bokatra)
A tout à l‟heure
Cost (mitentim-bidy…)
See you later
Market (tsena)
A bientôt
Bought (nividy)
See you soon
Momba ny fikirakirana ny kanto:
A plus
Draw (manao sary)
See you/ so long
Design (manendry)
A plus tard
Artist (mpanakanto)
See you later
Chart (carte marine: saritanin - A un de ces jours
dranomasina)
See you again sometime
Copy (mandika: copier)
Bonsoir
Show (maneho)
Good evening / good night
Karazan’olona eo amin’ny fiarahamonina:
Bonne nuit
Captain (kapiteny)
Good night
Doctor (dokotera)
Je vous souhaite un bon voyage
Nurse (sage-femme)
Soava dia e ! Tongava soa e !
Major (commandant)
Enjoy your trip
Lawyer (avocat, mpitsara)
Raha manao veloma olona vao fantatra
General: (jeneraly)
voalohany teo dia izao tenenina ho faKing (mpanjaka lehilahy: Queen: mpanjaka naovam-beloma azy:
vehivavy)
Heureux d‟avoir fait votre connaissance
LESONA 49
It was nice to meet you
Découvrir :
Miala tsiny fa tsy maintsy handao anao
Locate (trouver, repérer : mahita toerana aho…
misy zavatra)
Je vais devoir vous laisser
Discover (découvrir : mahita zava-baovao I‟m afraid I have to go now
voalohany)
Mampamangy / veloma amin‟ny rehetra/
Search (mikaroka, manao fikarohana)
Salut la compagnie
Notice (mahatsikaritra)
Bye everybody
Observe (observer)
Uncover (découvrir : mahita zava-baovao
voalohany)
Found (nahita)

Mampamangy amin‟i/ amin‟ny…
Amitiés à…
Say hello to…
Give my best regards to…
Izay fa dia mirary soa e!
Bonne continuation
All the best
LESONA 5
FISAORANA
Misaotra/ merci
Thank you
Misaotra betsaka/ merci beaucoup
Thank you very much
Misaotra anao koa/ vous de même
You too
Misaotra tamin‟ny fanampianao
Merci de votre aide
Thank you for your help
Misaotra betsaka amin‟ny zava-drehetra
Un grand merci pour tout
Thanks a lot for everything
Je ne sais comment vous remercier
I can‟t thank you enough
Tena mankasitraka anao tamin‟ny…
Je vous suis très reconnaissant de…
I‟m very grateful for…
LESONA 6
FAMALIANA FISAORANA
Il n‟y a pas de quoi
Don‟t mention it
De rien
Not at all
Je vous en prie/ Je t‟en prie
You‟re welcome/welcome
Ce n‟est rien
It was nothing
C‟est la moindre des choses
That‟s the least thing I can do
LESONA 7
FIALAN-TSINY
Azafady
Excusez-moi
Excuse me
Azafady
Pardon
Excuse me
Tena miala tsiny aho
Je suis désolé
I‟m sorry
Tena miala tsiny indrindra (aho)
Je suis vraiment désolé
I‟m very / terribly sorry
Miala tsiny
Désolé
Sorry
Miala tsiny raha… /fa…
Oh : miala tsiny fa tara
Je suis désolé d‟être en retard
I‟m sorry I‟m late
Miala tsiny aho n… (Nanelingelina anao)
Je suis désolé de… (Vous déranger)
I‟m sorry to (bother you)
Tena miala tsiny mafy re aho fa tsy
maintsy… (Manafoana ny fotoana nifanomezana)
J‟ai bien peur de devoir… (Annuler le rensez
-vous)
I am afraid I have to… (Cancel our appointment)
Miala tsiny indrindra aho
Toutes mes excuses
I apologize
LESONA 8
MANDRAY FIALAN-TSINY
Tsy olona izany e!
Ce n‟est pas grave
It doesn‟t matter
That‟s OK
It‟s OK
„Tis OK
Tsy maninona / mampaninona izany
Ca ne fait rien
That‟s all right
Tsy ataontsika manahitrana izany
Il n‟y a pas de mal
No harm done
Hadinoy any re izany e!
C‟est oublié
Forget it
Don‟t worry about it
Aza mieritreritra izany intsony
N‟en parlons plus
Let‟s say no more about it
Ts‟isy tokony hialanao tsiny izany kah!
Ne vous excusez pas
There‟s no need to apologize
LESONA 9
FIARAHABANA (FETY)
&
FIRARIANTSOA
Bonne chance !
Good luck
Break a leg! (Examen !)
Mahazoa fahafinaretana e !
Amuse-toi bien/amusez-vous bien
Have fun!
Enjoy yourself!
Mazotoa homana!
Bon apétit
Enjoy your meal!
Bonne anniversaire!
Happy birthday!
Tratry ny Paka e!
Joyeuses Pâques!
Happy Easter!

Tratry ny Paka e!
Joyeuses Pâques!
Happy Easter!
Tratry ny krismasy e!
Joyeux Noël!
Merry Christmass (Xmass)
Tratry ny taona vaovao e !
Bonne année!
Happy New Year!
Vità soan‟ny faran‟ny herinandro!
Bon week-end!
Have a good weekend!
Bonnes vacances!
Enjoy your holiday GB
Enjoy your vacationUS
Rehefa mivena (éternuer)
Soa ! Velona ! Piso!
Meilleur voeux!
Best wishes!
Vità soan‟ny andro!
Bonne jounée !
Passe une bonne journée !
Have a nice day !
Rehefa mifanao dom-bera :
Samy ho ela velona e!
Santé ! A la tienne ! A la vôtre !
Cheers ! [Trirs]
Na
A votre santé !
To your health!
LESONA 10
MOMBA NY TOETRY NY ANDRO
Tena tsara ny andro androany
Il fait très beau aujourd‟hui
It‟s a beautiful day
Tsara ny andro
If fait beau
It‟s nice
Mibaliaka ny masoandro/ ny andro
Il y a du soleil
It‟s sunny
Morana ny andro/ avy ny orana
Il pleut
It‟s raining
Mandrahona ny andro
Le ciel est couvert
It‟s cloudy
Heverina fa ho avy ny orana rahapitso
On annonce de la pluie pour demain
It is supposed to rain tomorrow
Haratsin‟izay andro re izany !
Quel temps épouventable !
What awful / horrible weather!
Tena mafana / mangatsiaka ny andro
Il fait très chaud/ froid
It‟s very hot / cold
Manao ahoana ny toetr‟andro ?
Quel temps fait-il ?
What‟s the weather like?
Misy tsoriam-pahazavana
Il y a une éclaircie
Here‟s a sunny spell
LESONA 11
FILAZANA FANKAFIZANA
TSY FANKAFIZANA
Tiako izany
Ca me plaît
I like it!
Tsy tiako izany
Ca ne me plaît pas
I don‟t like it
Mitady labiera ramose?
Eny, raha sitrakao
Oui, volontier !
Yes, please!
Mitady labiera ramose?
Tsia an ! Misaotra indrindra !
Non merci
No, thanks / No, thank you
Mety aminao ve tompoko ny …
Cela vous dirait-il de… (Venir au cinéma avec nous ?)
Would you like to (come to the cinemaGBmovieUSwith us?)
Tena sitrako izany
Oui, avec grand plaisir
Yes, I‟d love to
Tsy miombon-kevitra amin‟izany aho
Je ne suis pas d‟accord
I don‟t agree
Tena miombon-kevitra aminao/aminareo tanteraka aho
Je suis totalement de votre avis
I totally agree with you.
Tena hoatra hety amiko izany
Cela me tenterait bien
That sounds very tempting
I‟d really like that
Mba misy zavatra hafa ve ohatra…
Je préférais quelque chose d‟autre
I‟d prefersomething else
J‟adore le/la…
I have a passion for…
Araka ny hevitro…
A Mon avis…
In my opinion… / to my book…
Amiko,…

En ce qui me concerne…
As far as I‟m concerned…
LESONA 12
PHONING
Allô!
Hello
Hoy ilay mandray ny telefaonina:
I Marcel ihany ity
Marcel à l‟appareil
Marcel speaking
Mba te-hiresaka kely amin‟i Prisca
Je voudrais parler à Mlle Prisca
I‟d like to speak to Miss Prisca
Miverina miantso eo aho afaka…mn
Je rappellerai dans …minutes
I‟ll call back in…minutes
Tsy maninona fa aleo andrasako
Je préfère patienter
I‟d rather hold the line
Afaka mametraka „message-vocal‟ ho azy
ve aho?
Puis-je lui laisser un message-vocal ?
Can I leave him a voice-SMS?
Azafady fa hay numéro diso ity atsoiko ity!
Excusez-moi, j‟ai dû faire un mauvais
numéro
Sorry, I must have dialled the wrong
number
Iza kay izao azafady ?
C‟est de la part de qui/
Qui est à l‟appareil ?
Who‟s calling ?
Aza miala fa hampiresahiko aminy ianao
Ne quittez pas, je vous le passe
Hold the line, I‟ll put you through
Afaka mamerina miantso ve ianao afaka
ora iray?
Pouvez-vous rappeler dans une heure ?
Could you call back in an hour?
Tsy eo izy fa lasa nivoaka any
Elle n‟est pas là, elle est sortie
She isn‟t here, she is out
Tsy eto izy hatramin‟ny rahapitso
Elle est absente jusqu‟à demain
She will not be back until / until tomorrow
Ataoko fa diso numéro ianao (io)
Je pense que vous faites erreur
I think you have the wrong number
CONJONCTION
Ampiasaina mba hampitohy voan-teny 2 na
maromaro ny CONJONCTIONS ary koa
hampifandraisana fehezan-kevitra roa na
maromaro hanome hevitra mitohy sy
mifameno. Misy sokajiny maro izy ireo ka
haroso antsipiriany etoana :
1- CONJONCTIONS DE COORDINATION
A - Simple :
And / et = sy
Aledx and Sue will arrive.
But/ mais = nefa, kanefa
Mamy is pious but lazy.
Or/ ou- ni = na
I wanna meet Rinah or Jescica
I don‟t love Pisouh or Crystelle
B - Corrélatives
Both... and : à la fois ...et... : sady... no...
I know both English and Spanish.
Either...or: ou...ou / soit...soit: Na...na...
We must learn either Philosophy or
Science
Neither...or: ni...ni
I like neither French nor Deutch
Not only...but also
Non seulement mais aussi
Tsy hoe...fotsiny, fa...ihany koa
You ain‟t only pretty but nice too.
2- COJONCTION DE SUBORDINATION
Because :
Parce que : satria
I am late BECAUSE I woke up late.
Although / Though : much us, even if :
Bien que : na dia...aza, na dé...aza
Though he is intelligent, he failed
So that : si bien que : hany ka...
So : de telle sorte/ manière que : hany ka...
Youp helped me SO / SO THAT I finish it
soon
When: quand: rehefa, fony, nony
When I was still young
Where: où, izay (toerana)
Fianarantsoa is the town WHERE he lives.
CORRELATIVE
As...as : aussi...que
More...than : plus...que
...er...than : afin...que
So...that : afin...que
a- Introduisant une proposition substantive
THAT/, ( ) : que
I told him THAT they had done it.
I told him they they had done it
Ireto avy ny conjonction amin’izany
THAT= que : fa
Fantatro FA mahay anglais ianao.
I kow THATyou know English
(...) : que : fa
I kow you know English
IF= si : raha
Ilazao aho raha ho avy izy
Tell me IF she will comme

WHETHER= si : raha (Choix)
Mila mianatra ianao na frantsay na anglais
You should learn whether French or
English
HOW= comment: ahoana
Ampio aho hahay hianatra anglais
Help me to know how to learn English
b- Introduisant une proposition adv
* Nom no asolo ny adv:
-He arrived the minute (when) the clock
stuck 12.
He didn‟t explain, it the way (How) you did.
* Na participes présent / Passées
Provided (if: du moment que) you keep
quiet, you can stay.
He is down well considering (although/
even if)
Si l‟on considère qu‟il est déjà marier : Na
dia...aza : Concession.
CONJONCTION ADVERBIALE
A – TEMPS
After : après que
As : alors que
Before : avant que
Since : depuis que, depuis le moment où
Until : jusqu‟ à ce que
When : lorsque
Whenever : chaque fois que, isaky ny,
isak‟izay
While : tandis que, quand : rehefa
B – LIEU
WHERE :

WHEREVER :
Où que, partout où
C - MANIERE, COMPARAISON, D’INTENSITE
AS :
Comme
AS IF:
Comme si
AS THOUGH:
Comme si
HOW:
Comment
HOWEVER:
De quelque manière que
D- CAUSE
AS :
Étant donné que : comme
BECAUSE :
Parce que : satria
FOR :
Car, parce que
SINCE :
Puisque
E – CONCESSION
THOUGH :
Bien que : na dia…aza
Na dia mahay frantsay aza izy, tsy tsara
asa
Though she knows French, she has no
good work
ALTHOUG:
Bien que: Na dia … aza
Na dia mahay frantsay aza izy, tsy tsara
asa
Although she knows French, she has no
good work
EVEN IF:
Meme si : na dia … aza
Na dia mahay frantsay aza izy, tsy tsara
asa
Even if she knows French, she has no
good work
EVEN THOUGH :
Bien que : na dia … aza
Na dia mahay frantsay aza izy, tsy tsara
asa
Even though she knows French, she has
no good work
WHETHER:
Que: Na …
Tsy maintsy mandeha ianao na tianao na
tsy tianao.
You must leave whether you like it or not
F – BUT
IN ORDRE TO:
Mba
LEST :
De peur que/ crainte que/de : mba tsy
SO THAT:
Afin que
SO THAT…NOT:
Mba tsy
G – CONSÉQUENCE :
SO :
Si bien que : hany ka
SO THAT :
Si bien que, de façon à ce que
H – CONDITION
IF: Si: raha
Raha handeha ianao dia hijanona aho
If you will go, I‟ll stay.
UNLESS : À moins que : Raha tsy
Raha tsy mahay anglais ianao dia ho
sahirana.
Unless you know English you will be in
difficulty.
SO/AS LONG AS:
A condition que / pourvu que : Raha toa ka...
Ampindramiko anao ny phone-ko raha toa ka haverinao
haingana. I‟ll lend oyu my phone as long as you‟ll give it back in a
little while.

→Nous habitons cette ville depuis cinq ans.
§Asa vao natao tsy ela (passé récent) eo anelanelan‟ny passé sy ny
présent: (VENIR DE: vao, vao avy, vao tapy)
Eto anefa dia miaraka amin‟ny JUST ny Présent Perfect
S + HAVE + JUST + Participe passé
→Venir de…
FANAMARIHANA :
Ny passé composé frantsay = prétérit, indrindra moa ka hoe hitantarana
zavatra lasa ary ny VERBE arahina CCT izay manamarika ny lasa (mety
tsy ho hita io CCT io).
Ex: He broke the vase while trying to catch the cat.
→Il a cassé le vase en essayant d‟attraper le chat.
We lived this town before the war.
They went out just after lunch.
S + PRETERIT + JUST
( suite de la page 2, coll 3) LALANA FOTOTRA Lah 17:
FUTURE (n° 9)
§Ny future dia soloin‟ny présent amin‟ny subordonnée aorian‟ny
conjonction WHEN (quand, au moment où, à l’époque où)
Oh : It‟ll be dark when we (will) get home.
→Il fera nuit quand nous arriverons à la maison.
Come when you like.
§Rehefa aorian‟ny adv. interrogatif WHEN
(Quand? A quel moment ? Quel jour ?) anefa dia azo ampanarahana
azy io daholo izay temps rehetra tiana hampiasaina. Anisan‟izany ny
FUTURE.
Ex: When will you come?
I don‟t know when he will arrive.
§Raha hilaza FUTURE PROCHE na une simple intention, ny ampiasaina dia ny :
TO BE GOING TO + Verbe
-Ho avy tsy ho ela ilay asa
-Plan efa mipetraka mialoha sy mipetrapetraka ary tsy maintsy hiseho na
tsy maintsy hatao.
EX: I’m going to sell my car
I was going to post a letter when she called me.
LALANA FOTOTRA Lah: 18
NY CONDITIONNEL (PRESENT)
Ny “would” no auxiliaire ampialohavina ny Base Verbale:
Ex: I would like to come
Aux B.V
Raha Conditionnelle ny Principale dia Prétérit, ialohavan’ny IF ny
Subordonnée.
Ex: If he had a car, He would drive you to the station.
→S‟il avait une voiture, il vous conduirait à la gare.
Ny Prétérit amin‟ireo Auxiliaire modaux (Voir Lalàna n°3) dia azo
ampiasaina hanome sens Conditionnel présent.
Ex : X could + øV : X pourrait (du Can)
X might +ø V : X se pourrait. (Du may)
LALANA FOTOTRA Lah 19
NOMS ET ADJECTIFS COMPOSÉS
A horse-race : course de cheval
Ny tapany faharoa no mitondra ny reni-hevitra,ivon‟ny resaka sy
mitondra azy. Ilay voalohany no hevitra mpanara-panjaitra fotsiny
rarihin‟ilay iray ao aoriany.
Ny misoratra voalohany io dia manampy fotsiny ilay tapany faharoa hipréciser ny sens.
A race-horse : un cheval de course.
Raisina avy amin’ny tapany faharoa mandrakariva ny hevitra
voalohany.
A lemon yellow dress
3
2
1
→Une robe jaune citron.
Ny tapany faharoa amin‟ny adj-composé izay mitondra ny hevitra
voalohany dia heverina ho toy ny adjectif ka tsy mba mandray “s” na dia
pluriel aza ohatra.
A cigarettes case
→Un étui à cigarettes
Adj.Composé :
Ny 2nd élément amin‟ny AC dia faka manana terminaison verbale :
a)-Participe présent :
A hard-working boy
A good-looking girl
b)-Participe passé
Snow-covered Mountain
Azo atao koa ny mamorona AC ka ny 2 nd élément (milaza partie de
corps, fitafiana, qualité abstrait) avy eo ireo faranana avy hatrany amina
tovana “-ed”
A blue-eyed girl
A black-hatted man
A narrow-minded person
LALANA FOTOTRA Lah 20:
COMPARATIF DE SUPERIORITÉ
ADJ FOHY→ADJ+ER
Leonard is taller than Augustin.
Old→oldER
Big→biggER
Happy→happiER
Mihatra eto ny (n°7).
Ilay renintsoratra farany dia doublena alohan‟ny tovana ER. Io lalàna io
dia mitovy aùin‟ny fanaovana ny Participe Présent sy ny prétérit.
Ny “y” dia miova ho “i” alohan‟ny tovana “ER” (n°3).
ADJ LAVA→MORE+ADJ+than
Marcel is wiser than Bill.
Paul is more intelligent than Katy.
Raha pronom personnel no ampitahaina amin-javatra dia ny VERBE
sous forme d’un auxiliaire no manaraka.
Ex: My brother is younger than I am.
She runs faster than Marcel does.
SUPERLATIF DE SUPERIORITE
- Adj fohy : ADJ+EST
- Adj lava: THE MOST+adj
IRREGULIERS:
Good/well→better→the best
Bad→Worse→the worst
Far→farter→the farthest (Lieu, Espace)
Far→further→the furthet (Temps)

FITSIPI-PITENENANA FOTOTRA
FITSIPIKA FOTOTRA MIISA 30 MIFEHY NY GRAMMAIRE
ANGLAISE
Lah. 1 hatramin’ny Lah. 30.
TENY FITARIHAN-DRESAKA ARAKARAKY NY TOEJAVATRA ATREHINA
TRADUCTION DE QUELQUES MOTS INVARIABLES FRANCAIS
PRINCIPAUX ADVERBES, PREPOSITIONS, CONJONCTIONS (Liste alphabétique)
DIX MOTS CHARNIERES A SENS MULTIPLES
IREO PREPOSITIONS ANGLAISES
PREPOSITIONS POUR INDIQUER UN DEPLACEMENT
PREPOSITIONS DE LIEU
PRÉPOSITIONS DE TEMPS COURANTES
DIFFERENCES GRAMMATICALES (BRITISH & US)
FIANARARANA VOAMBOLANA (ireo voambolana anglisy tena fampiasa)
TARI-DALANA HIRESAHANA
CONJONCTIONS

Tsiky Edition
032 91 438 11
tsikyelmarc88@gmail.com
ECAR ANDREFANTSENA-AMBOSITRA 301
MADAGASCAR


Aperçu du document COURS D'ANGLAIS RAPIDE - Tsiky Marcel.pdf - page 1/8

 
COURS D'ANGLAIS RAPIDE - Tsiky Marcel.pdf - page 3/8
COURS D'ANGLAIS RAPIDE - Tsiky Marcel.pdf - page 4/8
COURS D'ANGLAIS RAPIDE - Tsiky Marcel.pdf - page 5/8
COURS D'ANGLAIS RAPIDE - Tsiky Marcel.pdf - page 6/8
 
Télécharger le fichier (PDF)

Documents similaires


cours d anglais rapide tsiky marcel
tsy ki vadivady fa tena izy
tsy ki vadivady fa tena izy
korbatane 6 ny volana masina ramadany
article gbut n 02 2014
korbatane 6 ny volana masina ramadany version 2016

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.011s