Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran Tamacahut n H. C. Anderson .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran - Tamacahut n H. C. Anderson.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PDFsam Basic v3.3.5 / SAMBox 1.1.19 (www.sejda.org), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/03/2019 à 16:04, depuis l'adresse IP 31.36.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1406 fois.
Taille du document: 1.2 Mo (13 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Hans Christian Andersen
CLAUS AMECṬUḤ D
CLAUS AMEQQRAN
c

tamacahut

tasuqilt sɣur :

Samir Tighzert

Llan zedɣen deg yiwet n temdint sin
yergazen i yesɛan yiwen yisem, Claus ;
maca yiwen seg-sen yella ɣur-s rebɛa
iɛudiwen ma d win nniḍen yiwen kan :
dɣa iwakken ad ferẓen medden gar-asen,
uɣalen ssawalen i umenzu-nni Claus
ameqqran, ma i wis sin, Claus amecṭuḥ.
Ḥesset-d ihi tura akken ilaq i wayen
yeḍran, acku d taqsiṭ i d-yellan s tidet.
Γef teɣzi n ssmana, Claus amecṭuḥ
yella yettuḥettem fell-as ad yekrez akal n
Claus ameqqran u ad s-yerḍel aɛudiw-nni
awḥid i yekseb. D acu, ula Claus
ameqqran yella yettɛawan-it s rebɛa iɛudiwen-is tikelt i ssmana,
meḥsub ussan n lḥedd kan. Amek dɣa yettṣelfiɛ ujelkaḍ n Claus
amecṭuḥ ɣef xemsa iɛudiwen ! Iḥseb-iten amzun d ayla-s. Iṭij igerrez
dayen kan ! Kra din yessawal i medden ɣer teglisya1 ; irgazen d tlawin
yelsan ayen sɛan d llebsa icebḥen akk, ttɛeddin imir zzat Claus amecṭuḥ
i yellan ikerrez yekkat s ujelkaḍ-is la yettiẓẓif, yeqqar :
— Err, ay iɛudiwen-iw !
— Ur qqar ara iɛudiwen-iw, i d-iɛeyyeḍ fell-as Claus ameqqran yiwet n
tikelt ; yiwen kan i d ayla-k din.
Maca Claus amecṭuḥ ur iɛeṭṭel ara yettu anḍar i t-yenḍer, ihi yeẓra
kan daɣen kra n medden ɛeddan-d, ur yeḥkim deg iman-is, yuɣal
yuẓẓaf :
— Err, ay iɛudiwen-iw !

1

Taglisya : axxam ideg ttẓallan imasiḥiyen.
2

— D abrid-a i d aneggar, i s-yenna Claus ameqqran ; nniɣ-ak ur
ttɛawad ara i wawalen-a ! neɣ ma ulac atan ad s-fkeɣ yiwet n tiyita i
uɛudiw-ik ɣer unyir, ad yemmet din !
— Dayen, ur ttɛawadeɣ ara, i s-yerra Claus amecṭuḥ.
Maca mi rnan ɛeddan-d wiyaḍ i s-d-yettarran sslam s yiqerra-nsen,
iɛǧeb-it lḥal, yefreḥ mi iwala iman-is ikerrez taferka-s s xemsa n yisan1,
dɣa iwet s ujelkaḍ-is, iɛeyyeḍ :
— Err, ay iɛudiwen-iw !
— Rju kan tura ad sen-ssekneɣ i iɛudiwen-ik d acu d « err », i yenna
Claus ameqqran. Syin iɛedda yeddem-d yiwet n tehrawt, iḥerrek ɣef
uɛewdiw n Claus amecṭuḥ s yiwet n ddeqqa iǧehden ɣer unyir, tenɣa-t
menṭeq.
Ma d bab-is yeqqim kan
yettru la ineddeb ; syin
yuzu lhacya-s yemmuten,
yeskaw aglim-nni i waḍu,
iger-it deg ucekkaṛ, iruḥ
ɣer temdint ad t-yezzenz.
Abrid yella iḍul, yettɛeddi
ɣef yiwet n teẓgi meqqren,
yerna ula d tignewt tettwaɣ.
Dɣa Claus amecṭuḥ yeɛreq, qbel ad d-yaf abrid-is, tella teɣli-d tallast ;
ihi isellem akk tamdint-nni iɣer yella iteddu.
Γer yiri n webrid, tuɣ yella yiwen n lḥuc d ameqqran, ddeffat akk
medlent, baqi tettbin-d tafat ɣer daxel. « Ahat zemreɣ ad nseɣ din », i
imeyyez deg ul-is, dɣa iɛedda yesṭebṭeb ɣef tewwurt.
D tameṭṭut i d-yeffɣen, maca akken teḥṣa d acu yebɣa, tenna-yas ɣas
ikemmel kan i ubrid-is ; argaz-is ulac-it, ihi ulamek ara tessekcem
ibeṛṛaniyen.
— Anef-as, ad ṭṭseɣ deg berra, i s-yerra.
Ma d nettat terra tawwurt.

1

Ayyis, isan : aɛudiw.
3

D acu, ɣer yiri n wexxam, tella yiwet n texxamt n walim iseqqfen s
yiɣlel, teččur akk d tuga. « Din kan ara gneɣ, i yenna Claus amecṭuḥ, usu
yelha yerna ulac amihi1 n ubellarej ara y-ineqben deg iḍarren-iw. »
Γef ssqef, tuɣ yella yiwen ubellarej i ibedden zzat n lɛecc-is.
Claus amecṭuḥ yeḥba armi d taxxamt-nni n walim, igen. Yenneqlab
aṭas iberdan akken ad istbenn nadam. Dɣa imi ddeffat n wexxam ur
mdilent ara akken ilaq, iban-as-d wayen iḍerrun
sdaxel.
Deg tlemmast n texxamt, tella ṭṭabla d
tameqqrant i icebbeḥ yiwen imecwi, iselman, d
waṭas n teqreɛtin n ccrab. Tameṭṭut akked uxuni n
teglisya, banen-d qqimen s lferḥ la ttfaraṣen.
« Muqel kan amek thennan ! » i yenna Claus
amecṭuḥ, dɣa yesbajjew s uqerru-s akken ad iẓer
mliḥ. Atta ihi tmeṭṭut tewwi-d kra n lgaṭu akken
bninen. Ṣaḥḥa deg Rebbi atta zzerda !
Taswiɛt kan ata yiwen wemdan s uɛudiw i yuẓan
ɣer uxxam-nni : d argaz n tfellaḥt i d-yuɣalen.
Winna medden akk ssnen-t d afenṭazi, maca
yella yesɛa yiwen n waṭṭan weḥd-s : ur yezmir ad iẓer kra n axuni war
ma yuli-t-id wurrif. Axuni si tama-s yella yeɛlem s wakken, dɣa ifureṣ
tagnit akken ad yerzu ɣef tmeṭṭut-nni u ad s-yessiweḍ azul qbel ad yili
din urgaz-is ; ma d nettat mi s-tga ccan, tqubel-it-id s yimensi yelhan.
Ihi mi tesla i urgaz-is iteddu-d, tugad ad yeḍru kra, daymi tendeh ɣef
yinebgi-s ad yeffer deg yiwen usenduq i yellan din d ilem, netta yuɣ-as
awal, imi yella yessen aṭṭan ufellaḥ. Syin, tameṭṭut tɛedda teffer učči d
ccrab-nni s tɣawla deg lfur, akken ur tt-id-yesteqsay urgaz-is ɣef ayen
ideg ara teḥṣel.
— D asḥissef ! i yenna s nnehta Claus amecṭuḥ mi iɣab lgaṭu-nni ɣef
allen-is.
— Anwa akka yulin da ? i d-iɛeyyeḍ si tama-s ufellaḥ i d-yezzin s
tmuɣli armi iwala Claus amecṭuḥ ikemmel yenna : iwacu tegneḍ din ?
yya ɣer uxxam axir.
1

Amihi, imihiyen : si t’trg, ayen yuɛren i ilaq ad iḥader yiwen.
4

Claus amecṭuḥ yeḥka-yas imir amek akk i s-yeɛreq ubrid deg teẓgi
yerna yessuter deg-s m’ad t-yessens i yiwen yiḍ.
— S lferḥ ameqqran ! i s-yerra ufellaḥ, meɛna yya-d ad nečč qbel
aḥerrif n weɣrum.
Tameṭṭut temmuger-iten-id i sin s lecraha mi kecmen, tɛawed
theyya-d ṭṭabla, tewwi-yasen dɣa tabaqit n rruẓ. Afellaḥ i yellan yelluẓ,
yečča imir s wul-is ; ma d Claus amecṭuḥ yeqqim yettxemmim kan ɣef
imecwi-nni, lgaṭu-nni, d ccrab yettwaffren deg lfur.
Tuɣ yella iḍeqqer acekkaṛ-nni ideg iger aglim uɛudiw ɣer ddaw
ṭṭabla. Ihi imi ur yezmir i rruẓ-nni, yeɛfes s uḍar-is armi yeqqerwej
uglim yeqquren.
« Cct ! » i s-yenna i ucekkaṛ-is ; maca deg teswiɛt-nni kan iɛawed
yesqerwej-it ugar.
— D acu yellan deg ucekkaṛ-nni ? i yesteqsa ufellaḥ.
— D imkerrer1 kan, i s-yerra Claus ; ur yebɣa ara ad nečč rruẓ-a. La dyeqqar belli s ssḥur i iga, atan nezmer ad naf imecwi d lḥut d lgaṭu deg
lfur.
« D ayen ur nettili », i yenna ufellaḥ i yeldin lfur s tɣawla. Baqi yufa
deg-s tiram-nni yelhan i teffer tmeṭṭut-is, dɣa yumen belli d lberhan n
yimkerrer-nni i igan akk annect-en. Tameṭṭut imir, war ma teqdef ad dtini kra, tɛedda tsers-asen-d kra din ɣef ṭṭabla, ma d nutni bdan la
tetten lḥut, imecwi, d lgaṭu.
Claus yerna yesqerwej aglim-is.
— D acu d-yeqqar tura ? i t-yesteqsa ufellaḥ.
— Yeqqar-d atan isers-saɣ-d kra n teqreɛtin n ccrab dihin ɣer yiri n
lfur.
Tɛedda tmeṭṭut tewwi-yasen-d daɣen ccrab-nni ; ata ihi urgaz-is itess
irennu yettnecraḥ. Lemmer yufi ad yesɛu imkerrer am win n Claus.
— Nekk bɣiɣ lukan ad yi-d-yesken cciṭan s yiman-is, i yenna ufellaḥ ;
d ayen kan ara y-iɛeǧben, imi aql-i stufiɣ-d s tidet.
— Ayen i s-ḍelbeɣ i imkerrer-iw, izmer-as.
Claus yenna-d akka, yesqerwej aglim : « Tesliḍ-as ? Yenna-d ih, maca
cciṭan mačči d ayen ara teẓreḍ. »
1

Imkerrer : aseḥḥar.
5

— Awah, ur ugadeɣ ara. Γer wacu yettemcabi ?
— Atan ad d-ibedd zzat-neɣ s ṣṣifa uxuni.
— Ayhuh ! Mačči d ayen akk yelhan. Niɣ nekk ur ttḥamaleɣ ara ad
ẓreɣ ixuniyen. Meɛna wicqa, imi ɛelmeɣ seg tura belli d cciṭan, ad sɛuɣ
kan tabɣest. D acu kan, ur ilaq ara ad yi-d-iqerreb.
Claus amecṭuḥ yessuẓ ameẓẓuɣ-is ɣer ucekkaṛ-nni am akken
yesmeḥsis i imkerrer.
— D acu d-yeqqar ?
— Yeqqar-d ma tebɣam ad teẓrem cciṭan, ilaq ad teldim asenduq-ihin
deg teɣmert, maca ṭṭfet mliḥ leɣḍa-nni, ma ulac ad yerwel.
— Σawen-iyi-d ad tt-neṭṭef, i yenna ufellaḥ akken yuẓa ɣer usenduq ideg teffer
tmeṭṭut-is axuni n tidet i yellan yettergigi
seg tugdi.
Refden-d dɣa leɣḍa.
— Ayhuh ! i yuẓẓaf ufellaḥ ineggzen d
tamendeffirt ; walaɣ-t, ad s-tiniḍ d axuninni n teglisya-nneɣ, yessexlaɛ !
Syin rran-tt i tissit armi yedda yiḍ.
— Zzenz-iyi-d imkerrer-nni-inek, i syenna ufellaḥ ; ad k-fkeɣ deg-s ayen
tḍelbeḍ, amehraz akken yeččur d adrim
ma tcerḍeḍ.
— Ur zmireɣ, i s-yerra Claus amecṭuḥ ; teẓriḍ amek i t-ttaḥwaǧeɣ.
— Ur tettuɣ ara lxir-ik ma tqebleḍ, i yerna yesteḥreṣ ufellaḥ.
— Yerbeḥ, i yenna Claus amecṭuḥ, atan ihi imi yi-tessenseḍ, qebleɣ ad
k-t-id-ǧǧeɣ ma wwiɣ amehraz yekmel, maca ktil-d akken ilaq.
— Almend n lebɣi-k ; d acu kan, ad ḍelbeɣ seg-k ad tawiḍ asenduqihin yid-k, ur bɣiɣ ara ad yernu tasaɛet deg uxxam-iw. Ahat mazal
cciṭan din i yeffer.
Akka i s-yefka Claus amecṭuḥ acekkaṛ-nni-ines ideg yella uglim
yeqquren i ufellaḥ i t-id-ixellṣen s umehraz yeččuren d idrimen, yerna
yefka-yas-d ula d yiwet n tberwiḍt meqqren akken ad yawi deg-s
idrimen-is d usenduq-nni.
— Qqim di lehna, i s-yenna ; dɣa iruḥ.
6

Deg teẓgi, akken mi d-yufa iman-is deg tama nniḍen, yeḥbes deg
yiwet n tqenṭert swayes zeggren medden asif lqayen deg umkan-nni,
yuɣal yenna s ṣṣut ɛlayen : « D acu ara xedmeɣ tura s yir asenduq-a ?
Ẓẓay ad s-tiniḍ d iblaḍen i yeččur. Σyiɣ i nehreɣ deg-s, ad t-ḍeqqreɣ kan
ɣer wasif axir-iw. Tura ma wwin-t waman alma d axxam-iw, yelha ; ma
ulac, atan unfeɣ-as. »
Dɣa irfed-it-id s yiwen ufus am win yebɣan ad t-iḍeqqer s asif.
« Rju, ah ! Rju ! i d-isuɣ uxuni sdaxel usenduq. Eǧǧ-iyi ad d-ffɣeɣ
qbel. »
— Ayhuh ! i yuẓẓaf si tama-s Claus amecṭuḥ yerran iman-is yexleɛ ;
ziɣ mazal yella deg-s cciṭan, ilaq ad t-ssɣerqeɣ s tɣawla !
— Xaṭi, xaṭi ! i d-iɛeyyeḍ uxuni. Eǧǧ-iyi kan, ad k-d-fkeɣ amehraz n
yedrimen !
— Ihi mačči kifkif, i s-yerra Claus, yuɣal yeldi-yas leɣḍa.
Imir yeffeɣ-d uxuni, iquǧǧ asenduq i d-yegran d ilem ɣer waman,
iruḥ ɣer uxxam-is yewwi-yas-d amehraz-is n yedrimen i Claus amecṭuḥ.
D ayen iss ara teččar tberwiḍt-is.
Akken mi d-yuɣal, yefser-d akk isurḍiyen-nni deg texxamt-is.
« Wa d aglim uɛudiw yenzan akken ilaq ! i yenna ; tura ad yemmet
Claus ameqqran s lefqeɛ m’ara iẓer ayen akk i yi-d-yewwi d tabaɣurt
yiwen-nni uɛudiw i kesbeɣ, maca ur s-qqareɣ ara kullec. »
Syin iceyyeɛ yiwen weqcic ɣer Claus ameqqran akken ad s-yini ad sd-yerḍel amehraz d ilem.
« Wissen iwacu i s-yesra ? » i imeyyez imir Claus ameqqran.
Dɣa yesleɣ deg lqaɛ-is ciṭṭ ugudṛun akken ad d-yeqqim kra ineṭḍen
deg-s. Ihi mi s-d-yuɣal umehraz-is, yufa qqiment deg-s tlata tsiwa n
ɛecra duṛu.
« Amek akka ? i yuẓẓaf weḥd-s, ansi d-yewwi akk annect-a ? »
Ihi yuzzel din din ɣer Claus amecṭuḥ :
— Ansi k-d-yekka wannect-a n yedrimen ?
— D aglim uɛudiw-nni-inu i zzenzeɣ iḍelli deg yiḍ.
— Atan yewwi-yak-d ssuma n lɛali, i yenna Claus ameqqran.
Syin, yuɣal s tɣawla ɣer uxxam-is, yeddem-d acaqur, yenɣa rebɛanni-ines iɛudiwen, yuzu-ten, yewwi igelman-nsen ɣer temdint.
7

« Yya-w igelman ! igelman !... anwa ara yaɣen igelman ? » i iteddu
yettdellil di yal azrug.
Dɣa uzzlen-d akk ixerrazen d idebbaɣen akken ad sawmen.
— Amehraz n yedrimen i yiwen, i sen-yerra imir Claus ameqqran.
— Temxelleḍ a wayi neɣ d acu ? Tenwiḍ d imehrazen n yedrimen i
nesɛa ?
Yerna yal mi iɛedda yiwen ad iqacer, netta ad s-yerr ad s-yini s
umehraz n yedrimen kan i yiwen
neɣ ulac.
« Wa yebɣa ad yestehzi fell-aɣ »,
i ɛeyyḍen merra ɣef yiwet n tikelt.
Σeddan ihi ixerrazen kksen-d
iɣerruṣen-nsen,
idebbaɣen
d
tibantiwin-nsen, ɣlin fell-as s tiyita
armi ur s-ǧǧin kra.
Claus ameqqran yessenser-d kan
iman-is gar ibeqqayen, yerwel-d seg
temdint.
— Iban, i yenna deg ul-is mi yewweḍ s axxam ; d Claus amecṭuḥ i d
ssebba n wannect-a merra. Ad ruḥeɣ kan ad t-nɣeɣ.
Yuɣ lḥal jida-s n Claus amecṭuḥ tella akken temmut, yerna ɣas tuɣ
teqseḥ mliḥ ɣur-s, baqi iru fell-as. Yesgen-itt deg usu-ines netta akken
ad iɛass wissen ma ad d-taki, iɛedda yeqqim ɣef ukursi deg yiwet n
teɣmert anda ara iɛawez.
Dɣa akken kan ineṣṣef yiḍ, atta tewwurt teldi-d acemma, d Claus
ameqqran yekcem-d s ucaqur. Netta tuɣ yeẓra anda yeggan Claus
amecṭuḥ ; yuẓa ihi s ttawil, iceṭṭa aqerru n temɣart yemmuten.
« Akka ur tettɛawadeḍ ara ad yi-tkellxeḍ, i yenna mi yeṭṭaxer », acku
iɣill d aɛdaw-is i yenɣa.
« Ẓer ata yir lɛebd ! i yenna imir Claus amecṭuḥ d yiman-is ; d nekk i
yebɣa ad yenɣ. Tesɛa kan ẓẓher temɣart-a imi tuɣ temmut yakan. »
Syin yessels-as i temɣart ayen tesɛa d llebsa n tuffɣa, yerna yerḍel-d
ɣer lǧar-is aɛudiw i ifekkel ɣer ukeṛṛus-is, iɛedda yessuli-tt deg-s amek

8

ur d-tɣelli deg umkan-nni n deffir ; iruḥ yezger tiẓgi. Mi yekka zzat
yiwen uzebriz1, Claus amecṭuḥ yeḥbes akken ad d-yečč kra.
Netta bab uzebriz-a yella d ameṛkanti, d amdan n lɛali ɣer daxel,
maca iḥemmu ad s-tiniḍ yeččur d asebsi d yifelfel.
— Azul, i s-yenna i Claus amecṭuḥ, aql-ik assa telsiḍ am yisli !
— Ih, i s-yerra Claus amecṭuḥ ; tedduɣ ad awiɣ jida ɣer temdint. Awiyas lkas n waman n tament ad tekkes fad, tɛeyyḍeḍ mliḥ m’ara sthedreḍ, acku ɣas ini ur tsell ara.
— Ur ttagad, i s-yenna bab uzebriz.
Iɛedda dɣa yeččur-d yiwen lkas ameqqran d aman n tament, yewwi-t
i temɣart ɣer ukeṛṛus.
« Ax, ata-ya lkas n waman n tament », i yenna i temɣart yemmuten s
ṣṣut ɛlayen.
Maca ur tembawel ara.
« Ur tselleḍ ara ? i iɛawed yuẓẓaf
seg ayen i d-yewwi ; nniɣ-am ax
lkas-a n waman n tament i m-diceyyeɛ mmi-s n mmi-m ! »
Maca akken yebɣu yuẓẓaf, nettat
tugi ad tḥerrek, dɣa yuli-t-it-id
wurrif, yuɣal iwet-itt s lkas-nni s
yiwen ddfeq armi teɣli ɣer deffir
deg ukeṛṛus imi tuɣ ur tt-yeṭṭif kra.
Taswiɛt kan ata yejba-d Claus amecṭuḥ.
— A tawaɣit-ik, tenɣiḍ jidda ! i iɛeyyeḍ yerna yeṭṭef-it-id deg tedmert ;
ẓer ccama i s-d-teǧǧiḍ deg unyir-is.
— D tidet, a tawaɣit-iw ! i s-yerra bab uzebriz netta la yekkat deg
ifassen-is ; neɣ izad daɣen ufus-iw seg urrif, meɛna atan ad k-d-ččareɣ
amehraz d idrimen a Claus amecṭuḥ ɛzizen, yerna ad meḍleɣ tamɣart-a
akken ara meḍleɣ yemma, ma ur tebɣiḍ ara ad tessufɣeḍ awal. Imi ɣas
ad yi-kksen aqerru, kečč ur tessawaḍeḍ sani, nekk ad terwi fell-i.

1

Azebriz : d asensu amecṭuḥ i yettilin deg iberdan iḍulen, ɛennun-t medden i wučči,
i usgunfu neɣ i yiḍes.
9

Dɣa yeqbel Claus amecṭuḥ, yeṭṭef-d amehraz wis tlata, yerna yennayas i bab uzebriz ad d-iheyyi tamḍelt i temɣart.
Mi yuɣal s axxam, iceyyeɛ daɣen yiwen weqcic ɣer Claus ameqqran
ad s-d-yerḍel amehraz-nni-ines d ilem.
« D acu d akka ? i yestewhem imir winna, ihi ur t-nɣiɣ ara ? Awah,
ilaq ad ruḥeɣ s uḍar-iw.
Yekker ihi din din iruḥ s axxam n Claus amecṭuḥ, yewwi amehraznni.
Mi yekcem, ibedd ixeẓẓer kan deg annect-nni n yedrimen.
— Amek i d-tḥellaḍ agerruj-a ? i t-yesteqsa.
— Neɣ d jida i tenɣiḍ deg umkan-iw ; zzenzeɣ ihi lǧetta-s, fkan-iyi
deg-s amehraz n yedrimen.
— D ssuma yelhan ! i yenna Claus ameqqran.
Dɣa yuɣal s tɣawla ɣer uxxam, yeddem-d acaqur, yenɣa jidda-s. Syin,
iger-itt deg ukeṛṛus, yewwi-tt ɣer temdint, yesteqsa bu iḥetwacen ma
yebɣa ad yaɣ lǧetta.
— Ini-d qbel ansi k-d-tekka, i s-yenna winna.
— D jida i nɣiɣ akken ad tt-zzenzeɣ s umehraz n yedrimen.
— A laṭif ! Ur tehbileḍ ara i ixedmen aya ? Waqil tebɣiḍ ad k-ssifgen
aqerru !
Maca winna mi yedla ɣef tidet, yessefhem yir amdan t-id-iqesden ɣef
lmenkeṛ i yexdem yerna yemla-yas acu yuklal d tafgurt1. Ihi Claus
ameqqran i teṭṭef lxelɛa, yuli srid deg ukeṛṛus-is, yendeh ɣef iɛudiwen,
yuɣal-d s uqlaqal. Medden akk nwan-t yemxell, dɣa ǧǧan-t ad iɛeddi.
« Ad d-rreɣ ttaṛ ! i iteddu yettɛeyyiḍ d ubrid ; ar tt-ixelleṣ Claus
amecṭuḥ ! »
Daymi yekcem kan s axxam, yeddem-d yiwen ucekkaṛ d ameqqran,
iruḥ ɣer Claus amecṭuḥ, yenna-yas :
— Terniḍ tzergeḍ-iyi-tt tikelt-iḍen, ah ! Γef ssebba-k i nɣiɣ iɛudiweniw rniɣ jida ; maca dayen, ur tettɛawadeḍ ad yi-tkellxeḍ !

1

Tafgurt : ayen s wacu ttḥasaben amednub deg teɣdemt, ama d leḥbs, d lmut, atg.
10

Yenna-d akka, yeddem-d Claus amecṭuḥ
seg ammas, iger-it deg ucekkaṛ, iɛebba-t
ɣef tuyat-is, iteddu yeqqar : « Tura akka ad
k-ḍeqqreɣ s asif ! »
Abrid ɣer wasif yella ɣezzif, yerna Claus
amecṭuḥ ẓẓay i uɛebbi : daymi yekcem
umenɣay ɣer yiwet n ttberna akken ad
yekkes fad, ihi isers acekkaṛ-nni deffir lḥiḍ
ansi ur d-yettɛeddi yiwen, yeǧǧa-t din.
« A ḥesra, ya ḥesra ! » i yekla yeqqar
imir Claus amecṭuḥ yettneqlaben sdaxel
akken ad d-yefsi amrar i t-yeqqnen, netta ur yessaweḍ.
Dɣa akka kan s usamma1, atta yiwet n tfunast i d-yuzzlen ɣer tamanni d yiwen umeksa d amɣar i tt-id-iḍefren akken ad tt-yerr ɣer tqeḍɛit.
Ihi winna yeẓra kan acekkaṛ-nni yettḥerrik, yeḥbes.
— Anwa akka yellan da ? i yenna.
— D yiwen ilemẓi kan meskin, i d-iɛeyyeḍ Claus amecṭuḥ ; atan d abrid
ɣer lǧenna, netta ur yeṛwi ddunit.
— Ahat d ayen ur k-neɛǧib ! Ma d nekk i yeɣlin d amɣar, ur ufiɣ ad ttawḍeɣ ! ».
— Yeshel ma tebɣiḍ, ldi-yi-d kan acekkaṛ-a, tegreḍ iman-ik deg umkaniw, ur tettɛeṭṭileḍ ara ad tiliḍ din.
— Awi-d ukan ! i yenna umɣar i iɛeddan yeldi-d acekkaṛ, yessufeɣ-d
Claus amecṭuḥ i d-ineggzen s tɣawla. « Meɛna ini-yi-d qbel m’ad yitɛasseḍ lmal-iw ? » i d-ikemmel mi yekcem deg ucekkaṛ.
— Kkes aɣbel !
Claus amecṭuḥ yenna-yas akka, yekmes fell-as acekkaṛ, iɛedda
yesdukkel-d akk lmal-nni, inher-it zzat-s.
Ciṭuḥ akka, ata Claus ameqqran yeffeɣ-d seg ttberna, yuɣal yeddem
acekkaṛ-is ɣef uɛrur. Tikelt-a iban-as-d fessus maḍi, acku amɣar-nni d
ameṭṭaɛfu, ur ẓẓay ara am Claus amecṭuḥ. « Niɣ d tissit-nni i yi-d-yefkan
lǧehd », i yenna netta deg ul-is. Dɣa yewweḍ kan s asif, iḍeqqer ameksanni la yeqqar : « Akka ur yi-tettkellixeḍ ara tikelt-iḍen ! »
1

S usamma, neɣ s ugacur : akka kan war ma yedma yiwen neɣ yeẓra ad d-yeḍru wakken.
11

Syin yuɣal-s s axxam-is. Maca akken yekka deg umḍiq anda ttnebḍin
iberdan, yemlal-d Claus amecṭuḥ i d-inehren taqeḍɛit n lmal.
— Acu d wa ? i yuẓẓaf dɣa ; ur k-ḍeqqreɣ ara ɣer waman ?
— S tidet, azgen n tsaɛet-aya segmi yi-tḍeqqreḍ.
— Ansi ihi i k-d-tekka tqeḍɛit-a ?
— Wa d lmal n lebḥer ! Ad k-d-ḥkuɣ kullec, maca rju qbel ad k-snamreɣ
imi yi-tebriḍ seg tqenṭert. Acku am akken tettwaliḍ, tura uɣaleɣ d
ameṛkanti i lebda. Ma mi lliɣ deg ucekkaṛ-nni, qqimeɣ kan ttaflaweɣ si
lxuf, yerna siwa aḍu la yettzefzif deg imeẓẓuɣen-iw mi yi-tserrḥeḍ
akken deg aman isemmaḍen. Zedreɣ din din ɣer lqaɛ-is, d acu ur i-yuɣ
wara, imi imeqqi-d din yiwen n leḥcic lewwaɣ. Syin, ur iɛeṭṭel ara yeldi
ucekkaṛ ideg lliɣ, dɣa atta yiwet n tlemẓit tumliḥt s llebsa d tamellalt d
tesmert1 n yiferrawen d adalen ɣef ucekkuḥ-is, teṭṭef-iyi afus, tenna-yid : « D kečč i lliɣ ttrajuɣ a Claus-iw amecṭuḥ, imi aql-i heyyaɣ-ak-d asefk
s wazal-is », tɛedda-d tessken-iyi-d taqeḍɛit n lmal. Snamreɣ-tt ihi s
ḍḍrafa, rniɣ ssutreɣ seg-s ad yi-d-tmel abrid n tuɣalin ɣer lberr, dɣa s
lecraha i d-terra. Lukan ad teẓreḍ a Claus ameqqran, ziɣ ɣur yimdanen
n yillel, asif d abrid kan meqqren s ttjur icebḥen ɣef leḍruf-is, igran
zegzawen, d tjeǧǧigin yettriḥen. Selleɣ din i iselman ttɛummun nnig
uqerru-iw am yigḍaḍ deg lehwa ; anda muqleɣ, afeɣ ala lmal-nni kan
yejjin akken ilaq i yeksan. Taswiɛt ufiɣ-d iman-iw akked lmal i d-wwiɣ
deg yiwet n tsawent yettawin ɣer lberr, dɣa aql-iyi tura da !
— D ẓẓher-ik ! i yenna Claus ameqqran. Tenwiḍ yeɛni ula d nekk lukan
ad ruḥeɣ ɣer lqaɛ n wasif ad yi-d-fken taqeḍɛit n lmal ?
— Ccekk ur yelli, meɛna ur zmireɣ ad k-ɛebbiɣ deg ucekkaṛ, imi
ẓẓayeḍ aṭas. Ma tebɣiḍ ruḥ alamma d din ɣef yiḍarren-ik, imir d nekk
ara ad k-idemmren.
— Ẓriɣ d aqcic n lɛali i telliḍ a Claus amecṭuḥ, maca aql-i nniɣ-ak, ma
ur d-uɣaleɣ ara s tqeḍɛit n lmal seg lebḥer, atan ad k-reqmeɣ s uɛekkaz.
— Ur ttagad, i s-yerra Claus amecṭuḥ.
Σeddan qelɛen s amkan.
Ma d ixfawen n tqeḍɛit akken ẓran kan aman, uzzlen merra s ddfeq
ad swen.
1

Tasmert : taɣawsa timdewwert i srusun igelliden ɣef yiqerra-nsen.
12

— Tettwaliḍ amek ttazzalent ! i yenna imir Claus amecṭuḥ, neɣ uysent
ad uɣalent ɣer lqaɛ-nni.
— Γiwel, ɛawen-iyi-d ! i yenna Claus amecṭuḥ
iɛeddan yekcem deg ucekkaṛ ; yerna akken ad
yili lettkal, ɣas rnu-d kra n weẓru ameqqran,
ma ulac ur ttawḍeɣ ara alamma d lqaɛ-is.
— Γas thenni kan, i s-yenna Claus amecṭuḥ ;
ad tawḍeḍ ar din.
Ifukk-d awal-a, iger-as yiwen n weblaḍ
annect-ilat, yekmes acekkaṛ, ikemmel iquǧǧ-it
ɣer wasif.
« Ugadeɣ ur yettaf din tilemẓit-nni mm lmal », i yenna Claus
amecṭuḥ d yiman-s.
Syin, ikemmel inher-d taqeḍɛit-is deg ubrid ameqqran, yuɣal-d s
axxam.

© 2019 S. TIGHZERT

13


Aperçu du document Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran - Tamacahut n H. C. Anderson.pdf - page 1/13

 
Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran - Tamacahut n H. C. Anderson.pdf - page 2/13
Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran - Tamacahut n H. C. Anderson.pdf - page 3/13
Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran - Tamacahut n H. C. Anderson.pdf - page 4/13
Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran - Tamacahut n H. C. Anderson.pdf - page 5/13
Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran - Tamacahut n H. C. Anderson.pdf - page 6/13
 


Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01912747.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.