Fichier PDF

Partagez, hébergez et archivez facilement vos documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Boite à outils PDF Recherche Aide ContactIṭij bu tcerket sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt) .pdfNom original: Iṭij bu tcerket - sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt).pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PDFsam Basic v3.3.5 / SAMBox 1.1.19 (www.sejda.org), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 10/11/2018 à 22:33, depuis l'adresse IP 31.36.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1118 fois.
Taille du document: 1.1 Mo (9 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)

Aperçu du document


IṬIJ BU TCERKET
Tullist sɣur :

Ṭaher Ǧaεut (d tasuqilt)

Yerra-tt-id ɣer teqbaylit :

Samir Tighzert
Tullist-a teffeɣ-d tikelt tamezwarut s uzwel Soleil-traquenard,
deg uɣmis El Moudjahid uṭ 195 (02/04/1976 )
Asuneɣ sɣur : Slama, deg teẓrigt n ENAL 1984.

Yella yettɣilli d netta i d-lulen ad yerr asif akkin.
Acku asif iban ur yettɛeṭṭil ara ad d-yaɣ taddart. Yerna
w’ibɣan ad yeḥṣu, imuqel kan deg-s lawan n tegrest amek
werriɣit waman-is tewreɣ-nni tafuḥant neɣ amek yettneɛwaj
s uwerninnec amzun d kra n tlefsa tagehgugt1 iwumi dyettaweḍ zzhir seg ikilumitren akkin.
Asif yezzuḥub-d kra yellan d addag2. Yerna wid ur iɣelleb
usemmiḍ, zemren ad d-walin si tejmaɛt amek i la d-yekkat s
agadir. D iḥedran n wakal i d-iɣellin ɣer waman ireɛɛḍen, dɣa
yal m’ara tenneqlaɛ tegrurt3, ṭṭafarent-tt nnhati ifellaḥen
yettlen iman-nsen deg ibernas yelxin seg akken qdimen.
Dayen, taẓaɣart-nni tura ad tuɣal d abellaɛ, ma d ifellaḥen
yegra-yasen-d kan ad kerḍen deg idisan-nni uzwaɣen n
tewririn anda akken ula d tiḥcicin-nni iǧehden maḍi ttɣarent
s yiṭij d tafza mi d-yewweḍ unebdu...
Mi d-yewweḍ unebdu... imir i yettbeddil yiɣẓer acebbeḥ-is
ɣef lqaɛ. Imi aten-a ijeǧǧigen ilili la d-jebbun deg umkan n
waman-nni ireɛɛḍen, d lqaɛa yakk tessa s uxuxi d udendani i
d-ikettren seddaw yiṭij. Asif yettaǧǧa-d dɣa kra n wemḍiq
yettseḥḥir.
« A yemma, ansi d-ttruḥen akk yiferrawen-a idendaniyen ?
Ttjur-a n wasif mgaradent ɣef tiyaḍ. »
Deg unebdu… yettiɛǧib-as-d uferfer n yifrax armi ttessemlellay tadfi. Tifirellas nutenti d tuɣrisin. Ttasent-d srid
1

Agehguh : ayen meqqren nezzeh nezzeh.
Addag : (si tclḥ) ttejra.
3
Tagrurt : tterjra i d-yettaken tibexsisin. (taneqlet di kra n tmennaḍin).
2

2

si Mekka, seg Uxxam n Rebbi. D leḥram w’i tent-yenɣan.
Tifirellas, ttcerrigent igenni war kra n lḥess, cqirriwent ula
tirbulat-nni iẓewren maḍi. S axxam n Rebbi i ttuɣalent daɣen
m’akken ara mrussant ɣef lexyuḍ n tilifu u ad tt-id-bdunt s
učewčew-nni-nsent i d-yessegrayen sslam. Tifirellest tettɛawadd talalit di lǧerḥ amenzu n tmijja1.
… Aɣerbaz yettbin-as-d dima icudd ɣer sin wudmawen :
win uselmad-nni aṛumi wezzilen iwumi yeḥfa ugerz usebbaḍis, armi t-yerra yesbiǧǧiḥ d asbiǧǧeḥ m’ara iteddu, mačči d
tikli, ternuḍ udem n yiwen weqcic akken bu leḥnak ineṭḍen
ɣer lḥiḍ s upuppi udebbiw deg ifassen-is. Arezqi yezga yeqqar
deg wul-is imir belli llant kan kra n tkellax deg ayen iẓerr,
uma amek ara yesɛu yiwen aserwal zeddigen akk annect-en ur
yeqqirs wacemma deg-s, ala ma d mmi-s n ḥedd imeqqranen !
Arezqi zik i yelmed taɣuri. Yiwwas dɣa, m’akken i ten-tuɣ
ɛad deg usebter wis mraw d semmus deg udlis-nsen n
tunṭiqin, aselmad ur yettaki armi t-yufa yettmuqul isebtarnni ineggura, ihi yerfa fell-as, yeggez-it s uɛekkaz-is. « Amek,
ziɣ akka i d-teṭṭafareḍ kečč, yah ? » Syin yumeṛ-it ad d-iɣer,
yerna Arezqi yeɣra-d akken ilaq isebtar ineggura n wedlis.
Ur tɛeṭṭel ara teɣli leqraya deg wul-is. D acu, ulamma ur
lhin igmaḍ-is, yeḥṣa belli yeḥṛec yerna yeẓwer ugar uselmad s
yiman-is. Acku d netta kan i yessnen ad iṛayi ɣef tfirellas d
igelfan werriɣen n tzizwa yeṛwan adeqqis. Aselmad netta ur
yessin ad iḥess i ttjur m’ara snuffusent neɣ ad iḥulfu s kra i dyettrihen seg-sent.

1

Timijja : neɣ agurim, d imɣi yellan s waṭas n leṣnaf.

3

… M’ara yesselwiwiḍ yiṭij azwu deg igenni u ad yeddewwil
takkiwin-nni-ines rqiqen nezzeh alamma uɣalent ttbinent,
Arezqi imir i iḥebbes seg umenḍer. Asṭektek n umsaki — seg
leḥyuḍ la d-tettruḥ rriḥa ideqqi — yemmug ad ijbed akud.
Arezqi yettxiqi dɣa ; acku di tgelda-yi ittubudden i taẓayt n
yiṭij, ula d izan ttgamin ad ǧǧnejnen. Akkinna, gar iɣuḍar
yettriḥen d iɣed akked tserki yeččxcxen, igerdan ur nelsi ala
ijulal la ttɛassan s lḥir d tewnafit amɛebbeṛ n yibẓaz deg waygar-asen.
Ata yeɣmeḍ allen-is taswiɛt akken ad yedhu s teɣmiwin n
lɛid — tid n tqendar d temḥermin — akked d yifassen izggaɣen
d ucmummeḥ azggaɣ. Tiqcicin ḥemmlent aṭas tiɣmiwin, d
nutenti i d-yettbeddilen yal taṣebḥit tijeǧǧigin-nni i dtekksent seg igran, swayes tettuzeyyen tnarit uselmad. Lɛid d
tasudent n ssmaḥ. Tullas ur ttcuḥḥunt deg ucmummeḥ neɣ si
nnfu-snent.
awiɣ yid-i
— d taḥerzet tawḥidt yessiɣrisen
asikel-iw bu wanɣiman —
tafenda n tullas
iwmi ara teḍleq tektawt-iw
ara texleḍ d rriḥa n yal n tafejrit
Mačči dima i yettruḥ s aɣerbaz.
« Ur y-ittkellix uselmad neɣ imawlan-iw. Imi yiwen ur
yezmir ad d-yaf llsas n tgelda-w. Zemren yeɛni ad beddlen
tanila i tfirellas ma ufgent, neɣ ad ruḥen d tuffra ad sfeqqden i

4

txeftin n yirfiqen akken ad serrḥen i yifrax i d-mazal d
imuddiren ? »
Zik i yeḥṣa s yiman-is d aẓawali i yella. Llant dɣa tlawin i dyusan acḥal d tikelt akken ad ḍelbent seg yemma-s m’ad teddu
ad tt-awint d taqeddact. Daymi yeqbel ad yeṣber i lmeḥna i
yezga ibubb-itt : tifawtin-nni ur nxeṭṭu di llebsa-s. Rnu tilimlin1
yettarra, fiḥel ma yenna-yas ḥedd, yeẓra ttbehdilent. Yiwwas
yeɛreḍ ad yerfu s tidet. « A yemma, ilaq-iyi taɣeggaṭ, dayen ur
ttɛawadeɣ ara rreɣ tilimlin-a ! — A neɣ a mmi aɛziz teẓriḍ d
tilimlin ara k-yeǧǧen tbeddeḍ yerna tcebḥeḍ. D tikerkas, i
yenna dɣa deg wul-is. Tilimlin sseɣlayent-d maḍi tuyat-iw,
ttgamint-iyi ad imɣureɣ ».
Ussan m’ara ilin iceṭṭiḍen-is yessṛen ttkawen deg ileẓwi i
d-yeṭṭfen gar snat tegrurin, u ad yili netta iḥettem-it lḥal ad
yettel iman-is deg yiwen ukalṣun akken wessiɛen fell-as,
iteffer ammar ad t-id-walint tlawin yettɛeddin ad d-agment.
Maca werǧin icukk di tnemzar-is. Yerna ɣas ur yuɣal ara
iḥekkem deg teqcicin timecṭaḥ segmi ur d-yettawi igmaḍ
igerrzen deg leqraya, tgerru-yas-d dima taɣult-is tagzirant,
tin iɣersiwen d yimɣan iwumi ur yeshil i yemdanen ad tt-idafen !
Skud mazal ad zerqen yidammen n tmijja, ur teɣfil tiṭ
taganzant2 n yiṭij, yeḥṣa s tfirellas ad ilint di ttiɛad yerna d
netta kan ara sent-yemmalen dima s anda ara rrent.
« A yemma, ayɣer akka ttjur n wasif sɛant kra iferrawen
weḥd-sen ? »
1

Talimilt, tilimilin : lexyuḍ, tisfifin iteṭṭfen aserwal neɣ ayen nniḍen ɣer tuyat.
Si “taganza”, mm talɣa iqewwsen swayes kkaten taneccabt. Yella d
aferdis uẓudyak.
2

5

Yeẓra am assa ad yaweḍ alamma d ijeǧǧigen ilili, ulamma
yella ẓẓerb-nni bu isennanen ittjerriḥen iferrawen. Ternuḍ
rriḥa n yillel ittmiɛqalen, tnezzeɣ nnig trellucin tidendaniyin i
tessiɣris. Imir dayen, ur yettuɣal ad iruḥ s aɣerbaz. Ma d nnuṛ
n tjuhrin yessan lateṛ n wasif, i lebda ara yessettu allen n
teqcicin.
***
Iṭij la d-yekkat qbala ɣer weẓru n ukwarẓ i d-yesruɣ.
Arezqi iḥulfa dɣa s tuɣmas-is kkrewcent d wul-is yettneqlaɛd seg ayen izgan igezzem deg-s. Runt-d wallen-is ur yuḥtam.
Annar-nni n wurar wessiɛ ; tuɣ-it d iger n wegrur uqbel ad trren d agni n waddal i lɛesker d inelmaden. D acu, ɣas in’as d
awezɣi ad s-yerwel ḥedd i leqḍeɛ n weẓru-nni n ukwarẓ.
Iblaḍen ifeqqṛen la d-fessren ddwaxel-nsen mellulen akken
ttqazamen tiyita n yiṭij. Arezqi inuda dɣa ad d-yemlil d tmuɣlinni tasellakt i yettaf ɣer tegrurin, maca tigrurin tura
ttwaɛefsent. Lemmer am zik, ifurkan-nsent kennun ala i
taẓayt n tbexsisin neɣ n tqerḍilin uleẓẓaz ur d-nettawi lada…
Arezqi ineṭṭeḥ allen-is deg uɛeǧǧib-nni ugummu amɣuzan1
iɛellqen s addag. Allen-is la cqirriwent asmiri yeddqedqen n
txencuct. Aselmad mazal-t yetturar ddabex d inelmaden.
Aselmad d win yettaken aṭas laman. Taṣeffart tamɣuzant atta
tɛelleq s amgerḍ-is... Arezqi iḥuss dɣa i icekrab2 n yiṭij la s-dttnejmaɛen. Ddwaxel n yeblaḍen ifeqqṛen… taṣeffart
tamɣuzant… tamiṭrayit. Yeẓra belli ijenwiyen iddqeqden zzinas-d si yal tama.
1
2

Seg “amɣuz” rb, tanga i d-ttekksen seddaw tmurt am uzzal d nneḥas atg.
Acekrub, icekrab : accaren n lweḥc neɣ n umeddiw d wayen i ten-yecban.

6

Ilaq-as kan ad yaweḍ tili tasellakt n tegrurin…
Ata ihi yeṭṭef-itt s tazzla…
Ziɣ tamiṭrayit-nni ẓẓayet ugar n wamek i tt-yenwa ; maca
seg akken yeɣṣeb ad yesfeḍ abraq amɣuzan, ɣas in’as ur iḥulfa
i taẓayt n wemrig. Ata dɣa ufarku n tegrurt yerreẓ-d. Ata
uselmad yezzi-d s tmuɣli, di kra n tsinin kan yegza d acu
yeḍran dɣa yuzzel deffir Urezqi s wayen i d-wwin iḍarren-is.
Arezqi mi yesla i rrdef n leqdami sdeffir-s a d-yettaẓ, imuqeld, afus ɣef zznad, u ad yeggez asarjan i tuli tezweɣ si
ddemmaṛ d wurrif akked tugdi.
Arezqi yeṭṭef takessart…
Taswiɛt, atta llekka iɛellqen dinna kan ɣef tiɣilt — iṭij
akken la iceṭṭeḥ mehbuli — tessusef-d ṭezzina iserdasen s
tmiṭraytin deg tuyat, i d-iṣubben s tazzla seg tiɣilt.
Targit tebda tḥemmu. Arezqi yeẓra yezmer ad yurar s
iserdasen-nni akken i s-yehwa ; acku akken ara ɛeddin kan ad
s-xedmen kra, ad d-yendeqqac am tannumi u ad d-yaki seg
yiḍes.
Maca tikelt-a d yiwen akken uceqqir arehbani ɣef lḥenk-is,
d rrkel-nni i t-iwten iɛedda deg teɣmert, i t-id-ixebbren ziɣ
mačči d tirga i yettargu. Tas-d tebeḥrit n yiṭij i t-yeǧǧan la
iṛemmec… syin yaf-d iman-is di tḥubbiqt n ssilu semmḍen, i skerfen ifassen iḍarren.
***
Tlata-nni n yiserdasen — s uselmad gar-asen — mi d-wten
tawwurt tamecṭuḥt s leqseḥ qrib ur sen-tekfi texxamt-nni
icuban ɣer tekwatt. Arezqi ur ten-yugad ara. Iban-as-d maḍi
belli mi ifat iga-yasen taneɛnuɛt am tin, ur yelli deg-s ma
7

usan-d yimasiwen-a akken ad t-ṣellɛen1 uqbel ad s-serrḥen,
werǧin i d-imeyyez ad s-bɣun cceṛ. D acu, taswiɛt kan ata
yiwen seg iserdasen-nni yefka-yas rrkel ami iwernannec si
leqriḥ yerna iru-ten-id d imeṭṭawen.
Aselmad yella ibedd ɣer yiri n tewwurt ; teɛreq-as yerna
iban fell-as lefqeɛ. Aserdas iɛawed yefka-yas rrkel-iḍen,
yesqecmeɛ ciṭṭ d uɛsekri nniḍen, syin yeṭṭerḍeq d taḍsa yuɣal
yekka tawwurt. Arezki ikad-as-d iwala yiwen n ddemmaṛ
meqqren deg allen uselmad.
Arezqi tura yegra-d weḥd-s akked uselmad. Aselmad-nni
aṛumi wezzilen iwumi ḥfan dima iwerzan usebbaḍ-is. Arezqi
iqubel anexẓur-is yeṣfan. Ccix n lakul mačči d aḥreḍman2. Ata
Uṛumi awezzlan yunez war ma yenṭeq s wawal, yefsi lqid i
Urezqi deg ifassen-is, yerna yeffeɣ ula d netta.
Akken i d-yeɣli yiḍ, Arezqi yebda-t-id usemmiḍ. Γas akken
tura ur t-yuriz kra, yeqqim kan akken yella tazwara, acku
yugad ad d-yekcem ḥedd seg iserdasen-nni u ad yedlu ɣef
ayen iga ccix n lakul.
Tisensert ur telli ala yiwet n teḍwiqt iḥeǧben s ukarṭun.
Arezki yekkes-d ihi akarṭun-nni, yerja ciṭuḥ akken la yekkat
wul-is s ddfeq, syin iger iman-is ad yeffeɣ. Deg teswiɛt-nni kan
yesla i učekček xfifen n kra ubeckiḍ, dɣa yemmut si lxuf,
yeqqim akken am win ittusemmṛen azal n kra n tsinin, maca
ṣṣut-nni amɣuzan ur iɛawed ara iruḥ-d, ihi tebda lxelɛa la stberru, yuɣal ikemmel i ccɣel-is.

1

Ṣelleɛ d aṣelleɛ : beqqes, beqqeḍ, d tiyita s ufus ɣer wudem.
Aḥreḍman : (si tclḥ), win yettagaden aṭas, ur nesɛi tabɣest, yettwexxiren
zzat umihi.
2

8

Tallast txaḍ s lxiḍ. Arezqi yettazzal s wayen i d-yewwi
uḍar-is. Mi d-yekka zzat n ẓẓerb-nni bu isennanen, yemmektad amḍiq anda ssant lminat, dɣa ibedd yeṭheyyer, imi yeḥṣa s
umihi i t-yeggunin ma yeɛreḍ ad yezger deg lexyuḍ-nni. Baqi
yefra-tt d yiman-is, ihi yejmeɛ-d kra yesɛa d afud, ineggez
nnig-sen, acku yenna deg wul-is akken meqqar ad yemmet ɣef
tikelt war ma iḥuss s kra. Maca — wissen s wanwa lberhan — d
tilelli i d-yemmuger.
Akken ḥafi, s iḍarren-is ijerḍen akk s kra yellan d ugur deg
ubrid, iwet-itt imir s rrbeɛ am upuni1-nni ittuḥebbsen acḥalaya. Iman-is mačči iḥulfa-yas. Kra ur s iḥulfa.
Ur yeḥbis si tazzla armi iɛellem lefjer.
Am win d-ittmuqulen seg uɣemɣum n tagut, Arezqi yesla i
leṣwat Izzayriyen : d tuɣac timḍemmnin ifellaḥen i tyettṣebbiren. Yiwen seg-sen imekken-as-d tarkasin. Arezqi u
ad imuqel imir aserwal-is yeqqersen akk, d iḍarren-is
icerrgen, yeḍlan d idammen rnan cuffen d leɛǧeb.
Ihi ɣer ɣur-s yenna ad yemmet kan, dɣa yeṭṭerḍeq d
imeṭṭawen.

© 2018 S. Tighzert

1

Apuni : d yiwet n tectilt uɛudiw wezzilen.

9


Documents similaires


Fichier PDF llebsa ume bus na ib me fu
Fichier PDF iij bu tcerket   sur aher aut tasuqilt
Fichier PDF 079 rosa chelli
Fichier PDF agellid akked yineffuten yelhan
Fichier PDF anzaren nikolae gogol
Fichier PDF tufga taneggarut tullist n aet kaci mohamed arab


Sur le même sujet..