Iṭij bu tcerket sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt) .pdfNom original: Iṭij bu tcerket - sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt).pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PDFsam Basic v3.3.5 / SAMBox 1.1.19 (www.sejda.org), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 10/11/2018 à 22:33, depuis l'adresse IP 31.36.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1856 fois.
Taille du document: 1.1 Mo (9 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


IṬIJ BU TCERKET
Tullist sɣur :

Ṭaher Ǧaεut (d tasuqilt)

Yerra-tt-id ɣer teqbaylit :

Samir Tighzert
Tullist-a teffeɣ-d tikelt tamezwarut s uzwel Soleil-traquenard,
deg uɣmis El Moudjahid uṭ 195 (02/04/1976 )
Asuneɣ sɣur : Slama, deg teẓrigt n ENAL 1984.

Yella yettɣilli d netta i d-lulen ad yerr asif akkin.
Acku asif iban ur yettɛeṭṭil ara ad d-yaɣ taddart. Yerna
w’ibɣan ad yeḥṣu, imuqel kan deg-s lawan n tegrest amek
werriɣit waman-is tewreɣ-nni tafuḥant neɣ amek yettneɛwaj
s uwerninnec amzun d kra n tlefsa tagehgugt1 iwumi dyettaweḍ zzhir seg ikilumitren akkin.
Asif yezzuḥub-d kra yellan d addag2. Yerna wid ur iɣelleb
usemmiḍ, zemren ad d-walin si tejmaɛt amek i la d-yekkat s
agadir. D iḥedran n wakal i d-iɣellin ɣer waman ireɛɛḍen, dɣa
yal m’ara tenneqlaɛ tegrurt3, ṭṭafarent-tt nnhati ifellaḥen
yettlen iman-nsen deg ibernas yelxin seg akken qdimen.
Dayen, taẓaɣart-nni tura ad tuɣal d abellaɛ, ma d ifellaḥen
yegra-yasen-d kan ad kerḍen deg idisan-nni uzwaɣen n
tewririn anda akken ula d tiḥcicin-nni iǧehden maḍi ttɣarent
s yiṭij d tafza mi d-yewweḍ unebdu...
Mi d-yewweḍ unebdu... imir i yettbeddil yiɣẓer acebbeḥ-is
ɣef lqaɛ. Imi aten-a ijeǧǧigen ilili la d-jebbun deg umkan n
waman-nni ireɛɛḍen, d lqaɛa yakk tessa s uxuxi d udendani i
d-ikettren seddaw yiṭij. Asif yettaǧǧa-d dɣa kra n wemḍiq
yettseḥḥir.
« A yemma, ansi d-ttruḥen akk yiferrawen-a idendaniyen ?
Ttjur-a n wasif mgaradent ɣef tiyaḍ. »
Deg unebdu… yettiɛǧib-as-d uferfer n yifrax armi ttessemlellay tadfi. Tifirellas nutenti d tuɣrisin. Ttasent-d srid
1

Agehguh : ayen meqqren nezzeh nezzeh.
Addag : (si tclḥ) ttejra.
3
Tagrurt : tterjra i d-yettaken tibexsisin. (taneqlet di kra n tmennaḍin).
2

2

si Mekka, seg Uxxam n Rebbi. D leḥram w’i tent-yenɣan.
Tifirellas, ttcerrigent igenni war kra n lḥess, cqirriwent ula
tirbulat-nni iẓewren maḍi. S axxam n Rebbi i ttuɣalent daɣen
m’akken ara mrussant ɣef lexyuḍ n tilifu u ad tt-id-bdunt s
učewčew-nni-nsent i d-yessegrayen sslam. Tifirellest tettɛawadd talalit di lǧerḥ amenzu n tmijja1.
… Aɣerbaz yettbin-as-d dima icudd ɣer sin wudmawen :
win uselmad-nni aṛumi wezzilen iwumi yeḥfa ugerz usebbaḍis, armi t-yerra yesbiǧǧiḥ d asbiǧǧeḥ m’ara iteddu, mačči d
tikli, ternuḍ udem n yiwen weqcic akken bu leḥnak ineṭḍen
ɣer lḥiḍ s upuppi udebbiw deg ifassen-is. Arezqi yezga yeqqar
deg wul-is imir belli llant kan kra n tkellax deg ayen iẓerr,
uma amek ara yesɛu yiwen aserwal zeddigen akk annect-en ur
yeqqirs wacemma deg-s, ala ma d mmi-s n ḥedd imeqqranen !
Arezqi zik i yelmed taɣuri. Yiwwas dɣa, m’akken i ten-tuɣ
ɛad deg usebter wis mraw d semmus deg udlis-nsen n
tunṭiqin, aselmad ur yettaki armi t-yufa yettmuqul isebtarnni ineggura, ihi yerfa fell-as, yeggez-it s uɛekkaz-is. « Amek,
ziɣ akka i d-teṭṭafareḍ kečč, yah ? » Syin yumeṛ-it ad d-iɣer,
yerna Arezqi yeɣra-d akken ilaq isebtar ineggura n wedlis.
Ur tɛeṭṭel ara teɣli leqraya deg wul-is. D acu, ulamma ur
lhin igmaḍ-is, yeḥṣa belli yeḥṛec yerna yeẓwer ugar uselmad s
yiman-is. Acku d netta kan i yessnen ad iṛayi ɣef tfirellas d
igelfan werriɣen n tzizwa yeṛwan adeqqis. Aselmad netta ur
yessin ad iḥess i ttjur m’ara snuffusent neɣ ad iḥulfu s kra i dyettrihen seg-sent.

1

Timijja : neɣ agurim, d imɣi yellan s waṭas n leṣnaf.

3

… M’ara yesselwiwiḍ yiṭij azwu deg igenni u ad yeddewwil
takkiwin-nni-ines rqiqen nezzeh alamma uɣalent ttbinent,
Arezqi imir i iḥebbes seg umenḍer. Asṭektek n umsaki — seg
leḥyuḍ la d-tettruḥ rriḥa ideqqi — yemmug ad ijbed akud.
Arezqi yettxiqi dɣa ; acku di tgelda-yi ittubudden i taẓayt n
yiṭij, ula d izan ttgamin ad ǧǧnejnen. Akkinna, gar iɣuḍar
yettriḥen d iɣed akked tserki yeččxcxen, igerdan ur nelsi ala
ijulal la ttɛassan s lḥir d tewnafit amɛebbeṛ n yibẓaz deg waygar-asen.
Ata yeɣmeḍ allen-is taswiɛt akken ad yedhu s teɣmiwin n
lɛid — tid n tqendar d temḥermin — akked d yifassen izggaɣen
d ucmummeḥ azggaɣ. Tiqcicin ḥemmlent aṭas tiɣmiwin, d
nutenti i d-yettbeddilen yal taṣebḥit tijeǧǧigin-nni i dtekksent seg igran, swayes tettuzeyyen tnarit uselmad. Lɛid d
tasudent n ssmaḥ. Tullas ur ttcuḥḥunt deg ucmummeḥ neɣ si
nnfu-snent.
awiɣ yid-i
— d taḥerzet tawḥidt yessiɣrisen
asikel-iw bu wanɣiman —
tafenda n tullas
iwmi ara teḍleq tektawt-iw
ara texleḍ d rriḥa n yal n tafejrit
Mačči dima i yettruḥ s aɣerbaz.
« Ur y-ittkellix uselmad neɣ imawlan-iw. Imi yiwen ur
yezmir ad d-yaf llsas n tgelda-w. Zemren yeɛni ad beddlen
tanila i tfirellas ma ufgent, neɣ ad ruḥen d tuffra ad sfeqqden i

4

txeftin n yirfiqen akken ad serrḥen i yifrax i d-mazal d
imuddiren ? »
Zik i yeḥṣa s yiman-is d aẓawali i yella. Llant dɣa tlawin i dyusan acḥal d tikelt akken ad ḍelbent seg yemma-s m’ad teddu
ad tt-awint d taqeddact. Daymi yeqbel ad yeṣber i lmeḥna i
yezga ibubb-itt : tifawtin-nni ur nxeṭṭu di llebsa-s. Rnu tilimlin1
yettarra, fiḥel ma yenna-yas ḥedd, yeẓra ttbehdilent. Yiwwas
yeɛreḍ ad yerfu s tidet. « A yemma, ilaq-iyi taɣeggaṭ, dayen ur
ttɛawadeɣ ara rreɣ tilimlin-a ! — A neɣ a mmi aɛziz teẓriḍ d
tilimlin ara k-yeǧǧen tbeddeḍ yerna tcebḥeḍ. D tikerkas, i
yenna dɣa deg wul-is. Tilimlin sseɣlayent-d maḍi tuyat-iw,
ttgamint-iyi ad imɣureɣ ».
Ussan m’ara ilin iceṭṭiḍen-is yessṛen ttkawen deg ileẓwi i
d-yeṭṭfen gar snat tegrurin, u ad yili netta iḥettem-it lḥal ad
yettel iman-is deg yiwen ukalṣun akken wessiɛen fell-as,
iteffer ammar ad t-id-walint tlawin yettɛeddin ad d-agment.
Maca werǧin icukk di tnemzar-is. Yerna ɣas ur yuɣal ara
iḥekkem deg teqcicin timecṭaḥ segmi ur d-yettawi igmaḍ
igerrzen deg leqraya, tgerru-yas-d dima taɣult-is tagzirant,
tin iɣersiwen d yimɣan iwumi ur yeshil i yemdanen ad tt-idafen !
Skud mazal ad zerqen yidammen n tmijja, ur teɣfil tiṭ
taganzant2 n yiṭij, yeḥṣa s tfirellas ad ilint di ttiɛad yerna d
netta kan ara sent-yemmalen dima s anda ara rrent.
« A yemma, ayɣer akka ttjur n wasif sɛant kra iferrawen
weḥd-sen ? »
1

Talimilt, tilimilin : lexyuḍ, tisfifin iteṭṭfen aserwal neɣ ayen nniḍen ɣer tuyat.
Si “taganza”, mm talɣa iqewwsen swayes kkaten taneccabt. Yella d
aferdis uẓudyak.
2

5

Yeẓra am assa ad yaweḍ alamma d ijeǧǧigen ilili, ulamma
yella ẓẓerb-nni bu isennanen ittjerriḥen iferrawen. Ternuḍ
rriḥa n yillel ittmiɛqalen, tnezzeɣ nnig trellucin tidendaniyin i
tessiɣris. Imir dayen, ur yettuɣal ad iruḥ s aɣerbaz. Ma d nnuṛ
n tjuhrin yessan lateṛ n wasif, i lebda ara yessettu allen n
teqcicin.
***
Iṭij la d-yekkat qbala ɣer weẓru n ukwarẓ i d-yesruɣ.
Arezqi iḥulfa dɣa s tuɣmas-is kkrewcent d wul-is yettneqlaɛd seg ayen izgan igezzem deg-s. Runt-d wallen-is ur yuḥtam.
Annar-nni n wurar wessiɛ ; tuɣ-it d iger n wegrur uqbel ad trren d agni n waddal i lɛesker d inelmaden. D acu, ɣas in’as d
awezɣi ad s-yerwel ḥedd i leqḍeɛ n weẓru-nni n ukwarẓ.
Iblaḍen ifeqqṛen la d-fessren ddwaxel-nsen mellulen akken
ttqazamen tiyita n yiṭij. Arezqi inuda dɣa ad d-yemlil d tmuɣlinni tasellakt i yettaf ɣer tegrurin, maca tigrurin tura
ttwaɛefsent. Lemmer am zik, ifurkan-nsent kennun ala i
taẓayt n tbexsisin neɣ n tqerḍilin uleẓẓaz ur d-nettawi lada…
Arezqi ineṭṭeḥ allen-is deg uɛeǧǧib-nni ugummu amɣuzan1
iɛellqen s addag. Allen-is la cqirriwent asmiri yeddqedqen n
txencuct. Aselmad mazal-t yetturar ddabex d inelmaden.
Aselmad d win yettaken aṭas laman. Taṣeffart tamɣuzant atta
tɛelleq s amgerḍ-is... Arezqi iḥuss dɣa i icekrab2 n yiṭij la s-dttnejmaɛen. Ddwaxel n yeblaḍen ifeqqṛen… taṣeffart
tamɣuzant… tamiṭrayit. Yeẓra belli ijenwiyen iddqeqden zzinas-d si yal tama.
1
2

Seg “amɣuz” rb, tanga i d-ttekksen seddaw tmurt am uzzal d nneḥas atg.
Acekrub, icekrab : accaren n lweḥc neɣ n umeddiw d wayen i ten-yecban.

6

Ilaq-as kan ad yaweḍ tili tasellakt n tegrurin…
Ata ihi yeṭṭef-itt s tazzla…
Ziɣ tamiṭrayit-nni ẓẓayet ugar n wamek i tt-yenwa ; maca
seg akken yeɣṣeb ad yesfeḍ abraq amɣuzan, ɣas in’as ur iḥulfa
i taẓayt n wemrig. Ata dɣa ufarku n tegrurt yerreẓ-d. Ata
uselmad yezzi-d s tmuɣli, di kra n tsinin kan yegza d acu
yeḍran dɣa yuzzel deffir Urezqi s wayen i d-wwin iḍarren-is.
Arezqi mi yesla i rrdef n leqdami sdeffir-s a d-yettaẓ, imuqeld, afus ɣef zznad, u ad yeggez asarjan i tuli tezweɣ si
ddemmaṛ d wurrif akked tugdi.
Arezqi yeṭṭef takessart…
Taswiɛt, atta llekka iɛellqen dinna kan ɣef tiɣilt — iṭij
akken la iceṭṭeḥ mehbuli — tessusef-d ṭezzina iserdasen s
tmiṭraytin deg tuyat, i d-iṣubben s tazzla seg tiɣilt.
Targit tebda tḥemmu. Arezqi yeẓra yezmer ad yurar s
iserdasen-nni akken i s-yehwa ; acku akken ara ɛeddin kan ad
s-xedmen kra, ad d-yendeqqac am tannumi u ad d-yaki seg
yiḍes.
Maca tikelt-a d yiwen akken uceqqir arehbani ɣef lḥenk-is,
d rrkel-nni i t-iwten iɛedda deg teɣmert, i t-id-ixebbren ziɣ
mačči d tirga i yettargu. Tas-d tebeḥrit n yiṭij i t-yeǧǧan la
iṛemmec… syin yaf-d iman-is di tḥubbiqt n ssilu semmḍen, i skerfen ifassen iḍarren.
***
Tlata-nni n yiserdasen — s uselmad gar-asen — mi d-wten
tawwurt tamecṭuḥt s leqseḥ qrib ur sen-tekfi texxamt-nni
icuban ɣer tekwatt. Arezqi ur ten-yugad ara. Iban-as-d maḍi
belli mi ifat iga-yasen taneɛnuɛt am tin, ur yelli deg-s ma
7

usan-d yimasiwen-a akken ad t-ṣellɛen1 uqbel ad s-serrḥen,
werǧin i d-imeyyez ad s-bɣun cceṛ. D acu, taswiɛt kan ata
yiwen seg iserdasen-nni yefka-yas rrkel ami iwernannec si
leqriḥ yerna iru-ten-id d imeṭṭawen.
Aselmad yella ibedd ɣer yiri n tewwurt ; teɛreq-as yerna
iban fell-as lefqeɛ. Aserdas iɛawed yefka-yas rrkel-iḍen,
yesqecmeɛ ciṭṭ d uɛsekri nniḍen, syin yeṭṭerḍeq d taḍsa yuɣal
yekka tawwurt. Arezki ikad-as-d iwala yiwen n ddemmaṛ
meqqren deg allen uselmad.
Arezqi tura yegra-d weḥd-s akked uselmad. Aselmad-nni
aṛumi wezzilen iwumi ḥfan dima iwerzan usebbaḍ-is. Arezqi
iqubel anexẓur-is yeṣfan. Ccix n lakul mačči d aḥreḍman2. Ata
Uṛumi awezzlan yunez war ma yenṭeq s wawal, yefsi lqid i
Urezqi deg ifassen-is, yerna yeffeɣ ula d netta.
Akken i d-yeɣli yiḍ, Arezqi yebda-t-id usemmiḍ. Γas akken
tura ur t-yuriz kra, yeqqim kan akken yella tazwara, acku
yugad ad d-yekcem ḥedd seg iserdasen-nni u ad yedlu ɣef
ayen iga ccix n lakul.
Tisensert ur telli ala yiwet n teḍwiqt iḥeǧben s ukarṭun.
Arezki yekkes-d ihi akarṭun-nni, yerja ciṭuḥ akken la yekkat
wul-is s ddfeq, syin iger iman-is ad yeffeɣ. Deg teswiɛt-nni kan
yesla i učekček xfifen n kra ubeckiḍ, dɣa yemmut si lxuf,
yeqqim akken am win ittusemmṛen azal n kra n tsinin, maca
ṣṣut-nni amɣuzan ur iɛawed ara iruḥ-d, ihi tebda lxelɛa la stberru, yuɣal ikemmel i ccɣel-is.

1

Ṣelleɛ d aṣelleɛ : beqqes, beqqeḍ, d tiyita s ufus ɣer wudem.
Aḥreḍman : (si tclḥ), win yettagaden aṭas, ur nesɛi tabɣest, yettwexxiren
zzat umihi.
2

8

Tallast txaḍ s lxiḍ. Arezqi yettazzal s wayen i d-yewwi
uḍar-is. Mi d-yekka zzat n ẓẓerb-nni bu isennanen, yemmektad amḍiq anda ssant lminat, dɣa ibedd yeṭheyyer, imi yeḥṣa s
umihi i t-yeggunin ma yeɛreḍ ad yezger deg lexyuḍ-nni. Baqi
yefra-tt d yiman-is, ihi yejmeɛ-d kra yesɛa d afud, ineggez
nnig-sen, acku yenna deg wul-is akken meqqar ad yemmet ɣef
tikelt war ma iḥuss s kra. Maca — wissen s wanwa lberhan — d
tilelli i d-yemmuger.
Akken ḥafi, s iḍarren-is ijerḍen akk s kra yellan d ugur deg
ubrid, iwet-itt imir s rrbeɛ am upuni1-nni ittuḥebbsen acḥalaya. Iman-is mačči iḥulfa-yas. Kra ur s iḥulfa.
Ur yeḥbis si tazzla armi iɛellem lefjer.
Am win d-ittmuqulen seg uɣemɣum n tagut, Arezqi yesla i
leṣwat Izzayriyen : d tuɣac timḍemmnin ifellaḥen i tyettṣebbiren. Yiwen seg-sen imekken-as-d tarkasin. Arezqi u
ad imuqel imir aserwal-is yeqqersen akk, d iḍarren-is
icerrgen, yeḍlan d idammen rnan cuffen d leɛǧeb.
Ihi ɣer ɣur-s yenna ad yemmet kan, dɣa yeṭṭerḍeq d
imeṭṭawen.

© 2018 S. Tighzert

1

Apuni : d yiwet n tectilt uɛudiw wezzilen.

9


Aperçu du document Iṭij bu tcerket - sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt).pdf - page 1/9
 
Iṭij bu tcerket - sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt).pdf - page 3/9
Iṭij bu tcerket - sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt).pdf - page 4/9
Iṭij bu tcerket - sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt).pdf - page 5/9
Iṭij bu tcerket - sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt).pdf - page 6/9
 
Télécharger le fichier (PDF)

Documents similaires


iij bu tcerket   sur aher aut tasuqilt
tufga taneggarut tullist n aet kaci mohamed arab
llebsa ume bus na ib me fu
asekan   tullist n guy de maupassant
lerur tibratin   tullist n naib mefu
claus amecu d claus ameqqran   tamacahut n h c anderson

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.084s