Amakrad (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab .pdfNom original: Amakrad (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdfTitre: Amakrad (tullist) n Aït Kaci Mohamed ArabAuteur: tadut2006

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.2.2 / GPL Ghostscript 9.02, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/04/2018 à 23:11, depuis l'adresse IP 81.57.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1289 fois.
Taille du document: 218 Ko (13 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Aït Kaci Mohamed Arab

Amakraḍ
Amakraḍ
(tullist)
tullist)

Tizrigin Internet

Amakraḍ

I

I

sers-as Ssa id Malcuns afus-is ɣef tayett-is, yenna-yas :
- A Mennad, ur ttaggad ara, imawlan n wexxam ṛuḥen ar
tmeɣra. Steqsaɣ-ed.
Bedden ɣer tewwurt ubatimu, seddaw tiseddaṛin.
Ttmuqulen ɣer baṛṛa ma yella ulac win i ten-id-yettmuqulen.
Mennad, yellan yettergigi am yifer, yeqqar-as i Ssa id yirzhar :
- A Ssa id, tikelt-agi temxallaf. Ḥulfaɣ am akken illa kra ara
yeḍrun. Ttxilek, yyaɣ ad nuɣal, mazal ur ifut ara lḥal. Tezriḍ
dayen gullaɣ ɣef takerḍa. Mi d-usiɣ ɣer dagi, i keč kan i ddiɣ di
lebɣi. Tura mi-d-wwḍaɣ, faqaɣ takerḍa dayen i eddan. hatan a
iḥebbek wul-iw, ad as-tiniḍ d ddakem i la yekkaten deg-s!.
- Seg asmi i k-sneɣ d amagad, d axewaf a tayaziṭ n čiču.
Iṭṭef-it-id Ssa id si tayett n tjakiṭ-is, anzaren deg anzaren,
allen deg allen, yettmuqel deg umeddakel-is am win i ibɣan ad tyečč. Yenna-yas:
-Laqen-iyi yedrimen, a Mennad. Ilaq tameddit-agi ad ten-idskeflaɣ ula seg uẓru uṣeffay. Yak tezriḍ, azekka ad d-tas
Wahiba. Azekka ad nruḥ ad d-naɣ taxatemt. Ggulleɣ-as…
2

Isusem cwiṭ, imuqul ar baṛṛa ma yella ulac win i d-i eddan
syin. Iwala yiwen n wemcic aberkan iɣḍel-ed abidun iḍuman
akken ad yečč, yettmuqul-ed deg-sen. Ula d netta, yugad-iten.
Ikemmel Ssa id awal-is :
- Taxatemt-nni ttakken i teslit, ilaq-iyi aggur ixeddim akken ad
izmireɣ ad tt-id-aɣeɣ. Rnu-yas snat smanat aya-gi i ttnadiɣ
amkan ixeddim ur ufiɣ ara. Ini-yi-d dɣa amek tebɣiḍ ad xedmaɣ
tura?
Makken i s-ed-ihedder Ssa id, imekta-d Mennad taqcict-nni
taleqaqt, s wallen-nni-ines mecṭuḥen, igan am t eqqayin n
waḍil azegzaw yersen ɣef udem mesruren; tenteḍ ɣef tqadumtis yiwet n taḍsa i s-yettakken yiwen n sser ḥninen am teqcict
uɣerbaz alemmas. Izzakken-as-tt-id Ssa id tikelt tamezwarut
deg yiwet n tikli ukabar izelmaḍen. Ddukklen akken di tlemmast
n lɣaci. Tettuɣu yidsen s zhu, ger iduḍan-is yerɣan akarṭun
yuran “Kenwi terwam teṣxesṛem, arrac mazal-iten lluẓen”.
Imekta-d makken ara s-tḍeggeṛ i Ssa id yirzhar idrimen ɣer lǧib
akken ad ixelleṣ leqhawi-nni swan. Netta mi ifaq ad yerfu, ad
iṛuḥ ad ten-id-iddem si lǧib-is akken ad as-ten-yer, dɣa ad asteṭṭef afus-is. Ad as-tini ḥseb-iten d areṭṭal kan.
Izṛa belli Ssa id ibeddel yark tikli seg asmi i tt-yessen; yuɣal
itt asa ayen yettlusu, dima zeddig am ufrux. Iṭṭaxeṛ i tkerḍa,
inuda-d ixeddim deg ucanṭi. Yal mara yeḥḍeṛ Mennad i temlilitnsen, irenu awham di tdukli-nsen; amek cciṭan icban Ssa id
yirzhar yemyufa netta d lmelk am tin-a; nettat teckenṭeḍ deg-s,
tettak-as azal am ugellid. Dɣa segmi i tt-iwala amek akken i stxeddem yuɣal iḥemmel-itt anect iḥmel ameddakel-is Ssa id.
Akken iwala ameddakel-is it ewel i tkerḍa, iga Mennad cwiṭ
lkuraǧ i yiman-is; ihuz aqerruy-is am win iqeblen. Ulin s la qel
68 nni n tseddaṛin yessawaḍan ɣer sqef wis kuz (4) ubaṭimut,
allaɣ-nsen ittfurru ɣas akken idamen-nsen, win ara ten-isamin,
ad ten-yaf semḍit am wegris. Ugaden, lemmer win i d-tefɣen
seg axxam-is, ad ten-id-ya qel deg udmawen-nsen. U ayen-nni
dirit-yasent.
Wwḍen ɣer tewwurt-nni i d-qesḍen, isufeɣ-ed Ssa id, si
zdaxel n tbalṭu-is, sselk akw d yiwen n lmus rqiqen am tsegnit,
imudd-iten i Mennad.
3

Akken i ten-id-yeṭṭef, iṭṭanez ɣer lqa a, yebda asferfec deg
usekṛun.
Ma d Ssa id, ibdded zdat umddakel-is, iɣum-it; yettak yiwet n tiṭ
ɣer tewwurt n lǧiran, ma d tiu-nniḍen tettmuqel ɣer tṣeddarin i dyettawin ɣer ṛṛef i deg-i yellan.
Amecwar telli-d tewwurt, nesren ɣer zdaxel am sin
iɣerdayen. U qbel ad d-medlen tawwurt iṭṭef-itt Mennad s uḍaris, yenna-yas i umeddakel-is : “ Ayen yellan fell-i dayen
xedmaɣ-t. Ilaq ad ṛuḥaɣ mulac tura ad ak-xesfaɣ dagi. Ma
yehwa-yak…. Ittif ad k-arǧuɣ ukessar”.
Irfa Ssa id . Iser-as afus-is ɣef temgaṛt n Mennad, ixneq-it.
Yenna-yas s z af, s tuɣmas yemyeẓmaḍen:
-Dima akka i tḍeṛṛu yid-ek a axewwaf, ayen i k-ed-nniɣ ad d-tiniḍ
ih. Umba d mi d-tewweḍ tidett tettuɣaleḍ ɣer deffir am yir
taqcict. Ili-k, xerṣum d yewwas d argaz. Inal ddin yemma-k a
win isebɣen tilewḥin, yeznuzu-tent s ssuma i teɣleb ssuma n
lluḥ-nni s yiman-is. Ddunit-ik yark ad a k-truḥ akka d tacalawt.
Tezriḍ, ur ẓriɣ ara ma yella kra ara n-refdaɣ, rǧu-iyi ukessar,
ahat ad k-ḥwiǧeɣ”.
Iffeɣ-ed Mennad seg uxxam s leḥcayem. Aqerru-s yenṭeḍ
ɣer tuyat-is, iṣubb-ed 68 nni n tṣeddaṛin. Ma d Ssa id, imdel-ed
tawwurt, yarra-yas-ed asekṛun si zdaxel. Ibda anadi ger leḥwal
s teftilt ufus yewwi di lgib-is.
Tamuɣli tamezwarut ye qel taxxamt n tguni, imi yuɣ
tannumi, yezra deg-s i tefren lɣaci ayen s an ɣlay. Ikcem isersed tibalizin si suffela n texzant ɣef usu n tguni. Inuda-tent s lḥir
ta deffir tayeḍ, ayen yufa deg-sent ad t-yerr deg idis. Mi yekfa si
tbalizin, yuɣal as texzant yellan teččuṛ d leḥwayeǧ. Issekcem
afus-is, inuda ger-asent armi yufa tabbewaṭ n wuzzal. Yelli-tt.
Yufa deg-s izurar d snasel d txutam, yexleḍ uwraɣ d lfeṭṭa.
Iddem-ed yiwen uculliḍ aberkan si lǧib, ismar ɣur-es ayen yellan
di tsendduqt, ilqeḍ daɣen ɣures ayen akken yeǧǧa ɣef usu.
Ikker ad d-yeffeɣ dɣa iwala taxzant tamectuḥt i ɣef ters taftilt n
tguni, seg idis-nniḍen umeṭraḥ. Iwehha ɣures taftilt-is. I ṛeḍ
amek ad tt-id-yelli, ur as yufi yara abrid. Imi tella tsekkeṛ. Dɣa,
yerra aḍar-is ɣer deffir, iwet-itt s arkel.
Teṭṭerḍeq tewwurt-is, tebḍa d iceqfan. Ikemmel-as-ed i
4

wayen i d-mazal deg-s s ufus-is. Ifreḥ mi iwala deg-s
tiyemmusin n wedrim, ta ters ɣef tayeḍ. Inna ger-as d yiman-is “
dayen ur yettuɣal ara ad yaker.” Ma drus 30 n cehriyat
uxxeddam deg ucenṭi. Yerra-d kulec ɣer uculliḍ. Iḥelles ad dyeffeɣ.
Akken i d-yewweḍ ɣer tewwurt n wefrag, isla asfarfec deg
usukṛun, yuɣal ar deffir, ixmet. Ibda wul-is a iḥebbek am nnaqus
n lǧama iṛumyen. Iwala tameṭṭut, sin yergazen akked sin
warrac. Mi d-Kecmen, iban-ed eggu d nadam ɣef allen-nsen.
Ssaɣen tafat, dɣa walant-id. Ye weq Ssa id acu ara yexdem.
Lfarḥ-nni n sgelli-nni yuɣal-as tura d tagdi. Nutni, akken i twalan
weḥdes, neggzen yergazen-nni fellas ad t-id-ṭfen. Tameṭṭut
tebda ssuɣat, arrac imectaḥ ttrun seg uxeṛṛi i ten-yulin deg
yiwen umecwaṛ.
Yerwel Ssa id ɣer texxamt-nni n tguni. Imdel-ed tawwurt,
yerra-yas-d ayen yark yufa din. Yerra-yas-ed ameṭraḥ-nni n
wuzzal. Syin iẓuɣer-ed taxzant tameqrant seg iḍaren-is, iɣḍel-itt
fella-s. At wexxam iffeɣ-iten la qel. Iddem babat-nsen issawel i
yimsulta Di tilifun. Umba d mi t-id-ḥetet-en, sfehmen-as-ed s
la qel belli ur zmiren ara ad d-assen ar temnaṭ-nsen, imi rrebrab
iǧhed ussan-agi ineggura, u d lmuḥal ad qamṛen taṛwiḥin-nsen
diddra n takerḍa. Nnan-as-ed ad issiwel i lǧiran ad t-id ṭfen, ad tcudden. Azekka-nni tafejrit ad d-ṛuḥen ɣur-es ad t-awin. Isers
bab n wuxxam tilfun, ihuz aqerru-yis, yenna-yas: “Wellah ar d
mmis n leḥlal, wagi i d iyi-d yerran. Ttuɣaḍen msakit”.
Nettat, tameṭṭut-nni, uqbel ad isers wergaz-is tilifun, tṛuḥ
tessawel i lǧaṛ-nsen. Imir-en kan yeffeɣ-ed netta d warraw-is,
ger ifasen-nsen ifassen n tfelluct.
Akken kan isers bab n wexxam tilifun, yezzi-d ɣer deffir-es,
yufa-d zdat-es lǧar-is. Ɛeṛḍen imir-en amek ara yarẓen tawwurt,
ur zmiren ara. Dɣa ceg en sin seg seg arrac-nni n lǧiran s
agaraǧ ad d-awin amenṭas akked ddakum .
…………………………………………………………………………
………………………….
………………………………..
5

II

Ssa id yirzheṛ, ur t-yeffiɣ ara la qel, imuqel s
wezmumeg s aculiḍ-is yeččuṛen. Inna ger-as d yiman-is, wellah
ar d yirzheṛ. Iffeɣ s abalkut, ifka tiṭ d akessar. Yuɣal-ed ar zdaxel
n texxamt. Idem-ed snat n tduliwin tirqaqin isemlal-itent s tyarist
ger sin yexfawen-nsent. Timiqit n tidi ulac-itt ɣef uksum-is, ad
as-t-iniḍ d afellaḥ mara ileqqem s leḥder tinuqlin-is. Yuɣal yeffeɣ
daɣen s abalkut, iserreḥ-as i yiwen n yiri n tamrart-nni n tduliwin,
ma d ixef-nniḍen iṭṭef-it deg ufus-is. Syin yuɣal-ed ar texxamt
anda yesla i wesṭebṭeb azuran ɣef tewwurt akked lehduṛ n
widak ibɣan ad tt-id-aṛzen. Inuda di texzant-nni yeẓlen ɣef
umeṭraḥ ɣef tduli-nniḍen. Cwiya kan yufa yiwet, ixdem-as
tiyerrist, nettat d snat-nni timezwura.
Yuɣal s abalkut, Imuqel d akessar. Dɣa iddem-ed icudd
yiwen n yixef ɣer wuzzal, isḍal-ed iḍaren-is ɣer baṛṛa ubalkut;
yebda ad d-ittsubbu s la qel. Akken d-iwweḍ ɣer yiri n temrartnni, ye reḍ amek ara d-isami s iḍaren-is abalkut n sqef wis qrad
(3). Ur yewwiḍ ara.
Ija luleq azgen n dqiqa ger igenni d tmurt, dɣa ineggez-ed
ɣer zdaxel s wayen is a yark n tezmert. Deg uneggez-is iḥuza
yiwen uceqquf ijeǧǧigen yellan yers ɣef yiri, dɣa yeɣli-d. Akken
isuma uceqquf-nni taqa att iṭṭerḍeq d iceqfan s yiwen n ṣṣut
ifruza en deg uzniq irkeli.
Yers-ed ɣer lqa a ubalkut ɣef tgucrar. Dɣa akken i d-ikker
iwala ifassen-is jerḍen si ssima n lḥiḍ i ɣef yetekka umba d mi
d-ineggez, daɣen iḥulfa i lqarḥ di tgucrart-is tazelmaṭ imi d nettat
i isuman taqa att d tamezwarut.
Yuẓa s usḥizel ɣer tewwurt ubalkut, imuqel-itt, yufa-tt telli.
Syin ikcem ɣer zdaxel n wexxam, aculiḍ abarkan ger ifassen-is.
Ibda illeḥu ɣer tewwurt s lexmata imi iḥulfa yella walba ḍ iṭṭes
deg usu. Iḍma ad d-yeffeɣ syin mebla ma ifaq-as. Akken iwweḍ
6

ɣer tlemast n webrid ger ubalkut d tewwurt, ar tama iḍaren n
umeṭraḥ, bdant ssuɣat n sin-nni yellan ṭṭsen deg usu. Akken isen yesla, yebda-yasen:
- Ur ttaggadet, ur ttaggadet. Ulac d acu ara ken-xedmaɣ!
Susmet, d a eddi kan ara eddiɣ. Ccet, ccet, ccet, aḍaḍ-is ɣef
yimi, tura a fɣeɣ, acema ur yeḍri. Ur ttaggadet, d a eddi kan.
Slan i lehduṛ-nni deg-i yemlal cwiṭ n uḥellel d cwiṭ n leqseḥ,
dɣa susmen at texxamt. Yerna-yasen Ssa id yirzhar:
- Llah ɣaleb, ilaq iyi ad eddiɣ. Semmeḥt-iyi. Neɣ... ur
ttaggaduet !
Iwweḍ ɣer tewwurt, illi-tt-id. Ikker ad yeffeɣ, dɣa yezzi-d udem-is
ɣer sin-nni yeṭṭsen di ṭlam s lmuziga n teglizit yuɣen, inṭeq-ed s
reffu n yiles iccarwen:
- Sneɣ ṣṣut-agi, anida-tt tqefalt n teftilt? Anida-tt?.
Inuda-tt s lḥir, afus-is yesferfic di lḥiḍ amzun d tiyta i tyekkat, anida ara tt-yaf deg-s. Dɣa akken i tt-yufa, issaɣ-ed
tafat, ibren tiṭ wetwal s usu. Yelli imi-s, dɣa yenna-d:
-D kem.
Ixeṛṛa. Issers aqerru-yis deg ufus-is. Iɣum yess allen-is,
ikemmel ameslay s yiwet n taɣect iqemḍen:
-D kem, a Wahiba!
Tɣum teqcict ula d nettat udem-is ger ifassen-is, Teṭṭerḍeq
d imeṭṭawen. Iwala-tt akken, izzi udem-is ɣer lḥiḍ, isers anyir-is
ɣef ssima tasemaṭṭ. Yemekta-d acmumeḥ-is seddaw ugeffur, s
ucebbub i s-d-yeɣlin ɣef tuyat-is, yellexs am leḥcic n wasif.
Aqerru-yis yettfuṛu, ya ggez ad imeyyez, u tuli-t-id imir-en
targagayt si tfednin arma d aqerru. Ibda izehher am uccen
yuɣen tiyta zdaxel n tafaṭ-is.
Amɣar-nni yellan yeṭsen netta d Wahiba. Isenqed yark ayen
iḍeṛṛun imir-en s wallen-nni-ines timecṭaḥ n bururu. Netta d
yiwen umɣar n ugar n 60 isseggasen di le mer-is. I eleq-as-ed
yiwen ucekriḍ is-ed yewweḍ-en armi i s-iɣum tama ufella
imesḍan-is. Aksum-is iččur d talexlat d-iɣellin si yal tama si
tfekka-s. Ikmec wudem-is am tcufett mara texsi. Mi ten-iwala
akken ssusmen inṭeq-ed :
-Tura iwerra-yi-d Ṛebbi tban.
Izzi-d ɣur-es Ssa id, aḍad-is ɣef yimi, yenna-yas : “ccet,ccet!”
7

Ɣas akken ikemmel wemɣar:
-Keč iban fell-ak d acu-k, mači ittif-ak ad trewleḍ ɣef yiman-ik.
Umba d mi t edda taluft ad temlilem, syin ad temsefhamem.
Ineggez ɣur-es Ssa id s usu, iḍegger-it-id ɣer tqa att s
wejbad si temggaṛt-is. Ikker ad ibdded wemɣar akken ad yar ɣef
yiman-is, iwet-it Ssa id s arkel ɣer lexsaf s wayen is a yark n
lǧahdd. Dɣa mi yekna, is edda-yas-ed iɣil-is deffir temgaṛṭ. Iwwit-id akken s abalkut-nni anda id as-iserreḥ Ssa id.
Amɣar-nni di tazla-s ikka akkin i ubalkut, yeɣli-d ɣer lqa a
ubatimut. Imuql-ed Ssa id, ur nenwa yara akken ara teḍṛu, d
akessar, yenna-yas s idamen yeḥman: “Ccah! d keč i tt-idyewwin i yiman-ik.”
Yuɣal-ed ɣer texxamt, iqqim ɣef yiri umeṭraḥ. Umba d cwiya
n tsusmi i sen-d-ibanen d lqeṛn yugin ad yekfu, inṭeq-ed:
-Ugiɣ ad amnaɣ! Kem a Wahiba, tin akken ileḥḥun s la qel
ammer ad te fes tiweḍfin ileḥḥun deg akal, ufiɣ-kem-id dagi.
Ugiɣ ad amnaɣ!
Iṭṭef aqerruy-is ger tgecrar-is. Ikemmel lehdur am win ara dyerren:
-S an lḥaq wid i yi-semman “yirzhaṛ”. Ddunit-iw maṛṛa, s eddaɣtt d tikli nek d tullas ur nem in ara. Ass amezwaru d nitenti i dyettazzalen ar ɣuri; ulac amek ur xeddement ara akken ad tentwaliɣ. Yal yiwet amek i d-tṛuḥ. Llant tidak i d-iččeggi en
imeddukal-iw, llan tidak i d-yettarun tibratin, llant ula tidak i dyettṛuḥun s axxam-nneɣ. Umba d mi s-nniɣ waqila tikelt-agi ufiɣ
tin id i-yura weḥnin, ad aẓaɣ ɣures. Dɣa, din ara yemmet
usirem-iw. Regglent felli am akken uḍnaɣ tabucḥiṭ. Ta tbeddel
tamurt, ta tuɣal ur d-teffaɣ ara seg uxxam; llant ula d tidak, ẓriɣ
rɣant felli, acu kan akken bdiɣ bɣiɣ-tent, ruḥent ddant d tislatin
ɣer yiwen ur ssinent ula deg udem.
Isusem.
Ifka yiwet n tamuɣli nniḍen ar ɣur-es, yufa-tt mazal teṭṭef
udem-is ger ifasen-is am tin iseḍḥan. Tettru.
-Asmi i d iyi-d-teḍsiḍ tikelt tamezwarut, ẓriɣ imir-en belli d kem
ara iyi-d-yawin zhaṛ-iw ɣas semman-iyi yirzhaṛ, uɣaleɣ d buzhaṛ.
Kem, ur nettqariḥ ula d aẓru deg ubrid mara tleḥḥuḍ, ẓriɣ turiḍiyi deg wenyir. Ayen ḥulfaɣ s tarẓeg n tudert, kem tsefḍ-ṭ s
8

yiwet n tmuɣli deg-i, tarriḍ-iyi am wefrux yettuḥebsen acḥal,
umba d serḥen-as s igenni ad yaffeg. Llan wussan kifkif-iten ar
ɣur-i, uɣalen bḍan ɣef sin seg ass i degi i kem-sneɣ; llan widak i
deg-i telliḍ, llan wiyaḍ amzun ulac-iten imi ur telliḍ ara. Lliɣ yal
ass i eddan ad wehmeɣ deg-s. Qqaṛeɣ-as, amek mazal ur d iyiteǧǧa yara. Amek tin yessarem yal amedyaz di ddunit, teggra-d
ɣer yiwen ukeḥluc am nek, ur cbiḥaɣ, ur s iɣ adrim, ur ɣriɣ; ulac
acemma ifazen deg-i. Ttxilem sefhem-iyi-d acu i kem-iwwin ad
tuɣaleḍ d…
Iṣeḍḥa ad t-id-yini. Ẓẓay deg imi-s.
-A ssa id, tanzarin n Wahiba ččurent-ed d imeṭṭawen, baba
yemmut, iǧǧa-d xemsa warraw-is i yemma akked nek.
Nesqardec taḍuṭ, neẓḍa ibrenyas, nelqeḍ-ed azemmur, neqdec
i medden, nexdem yark ayen i d-yeɣlin ger ifassen-nneɣ d
wayen yark nufa. Yewweḍ-ed wass i deg-i zemreɣ ad xedmeɣ,
tcegge -iyi-d yemma ɣer yiwen umaṛkanti n taddart-nneɣ.
Ikellex fell-i s imeslayen n tayri d leḥmala. Asmi d-iweḍ ṣṣeḥ,
iḍegger-iyi-d s abrid. Syin ɣliɣ-ed nek d lɣaci ur nettaggad ara
Ṛebbi. Ur ẓriɣ amek i d-mseḍfarent tedyanin armi i d-ufiɣ imaniw di tbernat akked isensiyen yerkan. Kelxen-iyi. Lliɣ ttamnaɣ
medden. Tikelt tamezwarut walaɣ adrim yella, dɣa nniɣ-as
xerṣum ad d-kkseɣ atmaten-iw imecṭaḥ si laẓ d lmiziriya. Nniɣas wicqa felli, ɣas nek ini-d dayen nziɣ .
Texneq taɣect-is, tessusem. Teddem-ed s iḍudan-is yerɣan
taduli tenser tanzarin-is ar ɣures. syin tkemmel awal-is:
-Qebleɣ liḥala-inu, fkiɣ ul-iw i Ṛebbi, ma d leǧwareḥ-iw
ssekruyeɣ-tent i wiyaḍ. Akken i d aɣilif-iw armi d asmi i k-idmlaleɣ. Ɣur-ek ad tǧa leḍ belli tikelt tamezwarut di ssinima i
nemlal. Ṣṣaḥ, nemlal di tberna; tkecmeḍ-ed yiwwas keč d
Mennad, nek lliɣ sserbayaɣ, sbiɣa teččur udem-iw, nek qrib d
tabu eryant. Akken i k-walaɣ nniɣ-as ger-i d yiman-iw belli d keč
i bɣiɣ. Muqleɣ-en ar ɣur-ek ur d iyi-d-tefkiḍ ara lqima. Ceḍḥaɣak-en qrib azgen n ssa a ur d iyi-d-tgiḍ ccan. Ula d tullas-nni
ixeddmen yidi, tidak yuɣen tannumi d la ǧeb, wehment deg-i
amek i la k-tezziɣ. Nek imir-en tewwiḍ la mer-iw, keč ur dtecli eḍ deg-i. Nniɣ-as imir-en i Ṛebbi ḥninen ma yella ur ǧǧiɣ
ara ccum-agi i deg lliɣ ɣas kkes-iyi.
9

Ikker-ed Ssa id s reffu, ineggez fell-as s usu, yeṭṭef-as imi-s.
Nettat tettexbibiḍ am uẓerẓur di tqila t. Yeqqar-as:
- D lekdeb, ur umineɣ ara. Ur umineɣ ara, d idrimen kan i kemyewwin. Teddiḍ kan i yiman-im d lebɣi; tunefḍ kan i l aṛ yellan
deg-em ad icali. Tin ixuṣen ddin yemmat-kent ad d-taf ssebba d
adrim, d lmiziya, d tawacult-is. Ṭeẓ!
Iserreḥ-as, yuẓa-d ɣer deffir, imuqel ɣers s leḥnana, yenna-yas :
- Ayɣer ihi i tkemleḍ umba d mi d iyi-tesneḍ. Yakk dima
teqqareḍ-ed ad ddreɣ yidek ula s tleqimt n weɣrum aḥerfi akked
waman.
Imekta-d imir-en amek akken i tt-ittwali meqbel; s tqendurtnni n teqcict tamecṭuḥt, s tikli fessusen, tettsennid-ed ɣef tayettis deg webrid, tettecmumuḥ-as. Dɣa, yeɣli am ujebbad ɣef usu.
Tuẓa-d ɣur-es, tes edda-yas-ed taḍadect-is ɣef allen, tseffeḍas-ed timeqwa-nni imeṭṭawen i d-yefɣen s lḥers.
- Umba d mi-k ẓriɣ di tberna, ulac anda ur k-nudaɣ ara armi d
ass-nni i nemlal di ssinima. Walaɣ-k-in mi teqqimeḍ deg
ikersiyen ukessar, keč d Mennad. Nek lliɣ iwsawen. Rriɣ imaniw ur k-ssineɣ ara makken i n-ṣṣubbeɣ armi d ɣur-wen. Nniɣ-aked imir-en ma yella ma lic ad qqimeɣ ɣer tama-nwen. Am tin
iffeɣ la qel, nniɣ-ak ugadaɣ arrac-inna ammer ad iyi-d-awḍen
imi segmi i yi-d-walan i bdan aḥdiqeṛ. Tesseḍḥaḍ, tuɣaleḍ d
azeggaɣ. Neḍsa deg usaru-nni i nwala tayett ɣer tayett. Teḥkiḍiyi-d s teḍṣa ɣef Mennad iḥemlen aṭas ssinima, ɣas ma dima ur
is i yara s wacu ara ixelleṣ.
Tessusem cwiṭ, syin s targagit terna-d:
-Nek ass-nni kan wwḍeɣ yemma, ḥkiɣ-as fell-ak. Nniɣ-as dayen
ur zmireɣ ara ad kemleɣ di cɣel-agi afuḥan. Tesbbehdel-iyi-d,
tenna-yi-d ad yurar yessem am tcufett n warrac, syin ak kemyeǧǧ ad yerwel. Terna-yi-d belli d leḥṛam fell-i ad ǧǧaɣ atmateniw imecṭaḥ i laẓ. U ilaq azekka-nni ad uɣaleɣ s amkan-nni… Ilaq
diɣen ad teẓreḍ belli tafamilt-iw ḥemlen kan adrim-iw, nek ur d
iyi-ḥmilen ara.
10

Ibbeher-itt ɣer deffir, teɣli ɣef tsumtiwin. tmuqel-it-id s wallen
yebṛaṛḥen am tin yesteqsayen ɣef acu i yez ef. Ikker seg usu,
ibdded. Yuɣal yeqqim ɣef yiri umeṭraḥ, yezzi-yas s uzagur,
yebda la iheddeṛ am win iheddren i yiman-is:
-Seg asmi i d-cfiɣ, tta ṛaḍeɣ ad amneɣ s Ṛebbi. Werǧin, wwḍeɣ
ad t-qeblaɣ, neɣ ad qeblaɣ ayen yellan di ddiyanat. Acu kan uliw imal weḥdes kan ɣer ayen za ma i d-yenna di Ddin. ɣuri
tameṭṭut n lǧar-ik, d tameṭṭut n lǧar-ik, ur yessuref ara ad tttsamiḍ. Tameṭṭut-ik d tameṭṭut-ik; ur ilaq ara ad tt-isami lǧar-ik.
Yal yiwen deg-neɣ is a kra n leḥwayeǧ ines kan.
Teɣli-d tsusmi ger-asen, tuɣal texxamt teqbeṛ, teččuṛ d
tiliwin yettazzalen ɣef leḥyuḍ. Zzren deg yiwet n teswi t iḥebsen
tudert ger tuccar-is. Seg yiwet n tama bɣan ad ttun kulec, ad diwden tikli, ad cfun kan ɣaf tazla-nsen deg izenqan n temdint,
lɣaci ttmuqulen-d deg-sen am widak iwehmen. Ad cfun kan ɣef
uḥeggeṣ n lgaṭu ger-asen di leqhawi, ɣef umennuɣ icuban
amennuɣ yettilin ger-asen yal mara walin asaru di ssinima. Ad
cfun kan ɣef tirga-nsen ɣef yiri n yillel makken ad ten-tetthuzu
tenga s ucexxeṛ-ines igan am lmuziga; ad cfun kan ɣef cḍaḥnsen di tseddaṛin n yal tamnaṭ. Si tama nniḍen, ẓran din i
temmut targit-nsen; dayen acbayli-nni n tezdeg i ten-icerken
yerreẓ. Ur ttuɣalen ara ad myesmuqalen s nniya-nni d taḍsa-nni
n warrac mectuḥen; ẓran yezzer usirem di temda uzuliɣ i dtettak tilawt. Inṭeq-ed Ssa id am win dima iheddṛen i yiman-is:
- Nella mecṭuḥ-it, nek d Mennad, nella nettqeṣṣir ɣef yiwet n
tmeṭṭut yexdan argaz-is. Yeṭṭef-itt, yebra-yas. Ulac amek ur
nesqerdec ara tamsalt. Taggara Mennad yenna-d, nek ad
xedmaɣ am argaz-nni, ad as-bruɣ. Ma yella d nek nniɣ-as ad
nɣeɣ iman-iw, lemmer ad iyi-teḍru. Dɣa yenna-yi-d Mennad, i
lemmer ur tse uḍ ara lkuṛaǧ imir-en. Dɣa gguleɣ-as s wayen
yark ur ttamneɣ ara belli lemmer ad iyi-teḍru ard a tt-xedmaɣ.
Tura mačči d lkuṛaǧ i d iyi-xuṣen, ur ugadeɣ ara lmut. Ugadeɣ
ad kem-bɣuɣ din-a am dag-i, umba d ad iyi-yečč wul-iw, ad
11

bɣuɣ ad d-uɣaleɣ.
Telḥa-d teqcict ɣef tgecrar-is ɣef umeṭraḥ. Teẓẓel-ed afusis, tsers-it ɣef uqerru-yis. Mi t-twala ur imbbawel ara, tes eddayas-ed iḍudan-is ɣef ucebbub, tebda la teslufuy. Syin, teẓẓel s
tedmarin-is ɣef uzagur n Ssa id, tes edda-yas-ed yiwen ufus
seddaw teɣruṭ-is. Afus nniḍen mazal-it yesferfic deg ucebbub-is.
Tebda la s-theddeṛ s ameẓẓuɣ:
-Ttaxṛeɣ kra n wussan i yixeddim-agi ucmit. Nelli, nek d yiwet n
tmeddakult-iw, taḥanutt n rriḥa. Nebɣa di snat a nettixeṛ.
Luma na taḥanutt-nni tugi ad telḥu, tečča-yaɣ yark idrimennneɣ. Yugi Ṛebbi aḥnin ad telḥu, ternuḍ-as allaɣ aleqqaq
tettberiz-it ddunit ɣer yir abrid. Nudaɣ ad xedmeɣ, ur ufiɣ ḥala
ayen ur nelha yara, d lqut lemmer lmut. Aṭas i deg-i ur ṭṭifeḍ ara.
Imi Mi walan ur k-ḥlaǧen ara im elmen n ccum ad k-id-stixṛen.
Yemma daɣen ur d iyi-teǧǧa yara ad henniɣ. Teqqar-iyi-d belli
zemreɣ ad arnuɣ kra n wussan melba ma teẓriḍ. Dɣa nniɣ-as ad
uɣaleɣ cwiṭ n lwaqt s ixeddim-agi amcum akken ad d-jem eɣ
cwiṭ n tedrimt s wacu ara nebdu tikli-nneɣ di ddunit, nek yidek.
Nniɣ-as terra-yi tmara xedmaɣ anecten ɣef widak i ttuḥetmaɣ ad
ḥemleɣ, ihi dɣa tura, keč xtareɣ, zemreɣ ad xedmeɣ kulec
diddra-k.
Ikkes-as-ed ifassen-is yellan slufuyen-as, iṭṭef-itt seg-sen, yezzid ɣur-es yenna-yas:
- Ini-d karhaɣ-k!
Terra-yas-ed
- Ḥemleɣ-k.
- Ini-d kerheɣ-k… Ini-d karhaɣ-k!
- Ḥemleɣ-k, Ḥemleɣ-k.
- ttxilem, Ini-d keṛheɣ-k.
S leḥnana i s-t-yenna :
-Keṛheɣ, ma yehwa-yak!
- iwed-as-ed, ttxilem.
- Keṛheɣ-k.
- iwed-as-ed!
-Keṛheɣ-k.
- ttxilem, iwed-as-ed tikelt taneggarut.
12

- Keṛheɣ! Keṛheɣ! Keṛheɣ!
Iddem-ed aculliḍ-is aberkan yellan yers di tqa att. Yuzzel s
abalkut, iḍegger-ed iman-is am ifer yeqquṛen. Tsuɣ Wahiba,
tuzzl-ed s abalku, temmuqel ɣer Ssa id yeẓlen ukessar ɣef
ssima tasemmaṭ, aqerru-yis ifelleq am tdellayt ɣef ukarlaj n
webrid. Tulli-tt-d yiwet targagit icuban ar tisselbi .
Tebda la teqqar: “ ḥemleɣ-k, ḥemleɣ-k, ḥemleɣ-k.” Tuɣal-ed
ar texxamt, mazal-itt ad teqqar: “ḥemleɣ-k.” Tuɣal teffeɣ-ed s
abalku, imeṭṭawen la d-ɣellin am iḥemmalen. Tmuqel ɣur-es d
akessar, aqerru ifeddex, iban-as-ed icbaḥ am yitij makken ara
yeɣli. Nettat mazal-itt teqqar : “ḥemleɣ-k, ḥemleɣ-k, ḥemleɣ-k.”
Tuɣal-ed ɣer texxamt, te weq, teḥṣel d acu ara texdem. Tuɣal s
abalku nettat mazal-itt d ta eryant. Mi tmuqel Ssa id yeẓlen
tuɣal-ed ɣer taxxamt. “ ḥemleɣ-k” Mazal-it deg imi-s am
cahadda. Dɣa tuzzel akken yuzzel umedakkel-is, tḍegger-ed
iman-is seg ubalku.
Teɣli-d fella-s.

13


Aperçu du document Amakrad (tullist)  n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf - page 1/13
 
Amakrad (tullist)  n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf - page 3/13
Amakrad (tullist)  n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf - page 4/13
Amakrad (tullist)  n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf - page 5/13
Amakrad (tullist)  n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf - page 6/13
 
Télécharger le fichier (PDF)


Amakrad (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf (PDF, 218 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


amakrad tullist n aet kaci mohamed arab
claus amecu d claus ameqqran   tamacahut n h c anderson
znezla tullist n aet kaci mohamed arab
tufga taneggarut tullist n aet kaci mohamed arab
tislit tullist n aet kaci mohamed arab
llebsa ume bus na ib me fu

Sur le même sujet..