AQJUN (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab(1) .pdfNom original: AQJUN (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab(1).pdfTitre: AQJUN (tullist) n Aït Kaci Mohamed ArabAuteur: tadut2006

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.2.2 / GPL Ghostscript 9.02, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/04/2018 à 23:34, depuis l'adresse IP 81.57.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1435 fois.
Taille du document: 211 Ko (20 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Aït Kaci Mohamed Arab

AQJUN
(tullist)
tullist)

Tizrigin internet

Aqjun
Issers aqerruaqerru-yis ger iḍaren
iḍarenḍaren-is, yettargu Finat izzaε
izzaεfen fellfellas assass-agi. Tugi ad teddu yidyid-es ɣer lexla akken ad dd-nadin
le,cuc
le,cuc n yifrax. TennaTenna-yasyas-ed : “kečč d assemaṭ,
assemaṭ, tesneḍ ḥala zhu
akked icalan, acemma
acemma ur tt-tessarameḍ
tessarameḍ di ddunitddunit-agi, ur lemmer
mačči d imawlanimawlan-ik i kk-eded-yettakken taqedduḥt
taqedduḥt n seksu yal
taṣebḥit
taṣebḥit tili hatan iččaičča-k laẓ
laẓ akked umenṭar deg iguduyen; yerna
ula d agudu tettɣanfuḍ
tettɣanfuḍɣanfuḍ-t, ad asas-tiniḍ
tiniḍ keč mači d aqjun.”
ooooImektaooooImekta-d, am yal tikelt
tikelt iε
iεeddan, asmi akken i tttt-idid-wwin
lǧiran d tajḍiṭ tettargigi di texxamt tamectuḥt i ss-xedmen,
tetewḥec
tetewḥec yemmayemma-s i nn-teǧǧa
teǧǧa di tmurttmurt-is qbel ad teṛwi
teṛwi ayefkayefk-is.
Yussa ɣer ɣurɣur-es s teḍṣa,
teḍṣa, ikkesikkes-as lxiq, ixdemixdem-as lkuṛaj.
lkuṛaj. Dɣa
Dɣa seg
assass-en uɣalen
uɣalen d irfiqen ur nettemfaraq
nettemfaraq ula degdeg-iḍ, imlaimla-yas yark
ixxamen n taddart i deg i tettili lmakla yelhan, anwa i yesnen ad
yessebw, melmi ṭṭeggiṛen Iɣsan, melmi ṭṭeggiṛen abuyun. ImlaImlayas yark tiḥnacin
tiḥnacin i deg i yezmer weqjun ad yesseḥmu i yiṭij mebla
ma ẓranẓran-t warrac n taddart.
taddart. Diɣen,
Diɣen, iḥkaiḥka-yasyas-ed ɣef tmacahutt
imawlanimawlan-is, anwa segseg-sen ḥninen, anwa isε
isεan ul qessiḥen,
qessiḥen, d
wamek sε
sεan lqima deg uxxam akken ad teddu seddaw leε
leεnaya n
win ttaggaden at wexxam akked win itnefcicen. Imi iqjan
2

ttwaḥeqren
ttwaḥeqren aṭas.
Iwweḍ
Iwweḍ-ed imirimir-en babbab-is seg uɣerbaz
uɣerbaz s axxam; yufayufa-t-id
yeɣreq
yeɣreq di tirgatirga-ines. IssawelIssawel-as, ur dd-irfid aqerruaqerru-yis am win
i,eggzen, syin iwet uqcic abrid iε
iεedda akken ad dd-isew lqahwalqahwaines n tmeddit. Aqjun, netta, mazalmazal-it yettmektiyettmekti-d amek i tezzin
netta d finat i yiqjan nniḍen
nniḍen makken
makken a bɣun
bɣun ad dd-kecmen tamnaṭ
tamnaṭnsen mebla sseba u mebla ma wwinwwin-ed ttriḥ
ttriḥ ɣurɣur-sen. Yiwen ad ttidid-yeṭṭef
yeṭṭef si traṭiwt wayeḍ si temgaṛṭ, ur ss-ttariḥen
ttariḥen ara alamma
yennayenna-d caε
caεfeɣ
feɣ wa ad dd-yeggal ɣef tlata tqejjaṛin belli ur yettuyal
ara a tt-idid-tefk tsemmit yeɣlin
yeɣlin deg
deg umnaṛ
umnaṛ n tezniqttezniqt-nsen. Ma yella
d nitni ttawḍen
ttawḍen s anda i d asenasen-yehwa di taddart imi ulac anwa i
sensen-izemren di sin, yernu iqjan n taddart ur newwiḍ
newwiḍ ara leḥsab n
sin mraw(20) ḍaε
ḍaεfit, ur zmiren ara i umennuɣ
umennuɣ n sin.
Ticki cwiṭ
cwiṭ iwweḍiwweḍ-ed umɣar
umɣar n wexxam,
wexxam, yufayufa-t-id di liḥala
liḥalaḥala-nni
utɣebben,
utɣebben, yuẓa ar ɣurɣur-es, isselfisself-as. IsteqsaIsteqsa-t ɣef acu i tt-yuɣen,
yuɣen, ur
asas-eded-yerra yara; ifaqifaq-as belli assass-a daɣen
daɣen ur yemsefham ara
netta d finat ɣef yiwet n lḥaǧa neɣ ɣef tayeḍ. Ḥala amɣar n
wexxam i yeẓran
yeẓran d acu n lǧehd tesε
tesεa finat
finat fellfell-as, amek i tezmer
ad tt-idid-tesru ɣas ma neẓra iqjan ur ttrunttrun-ara; ḥala netta i ifehmen
tamsalt, yettḥalfu
yettḥalfuḥalfu-yas makken ara yettɣebben.
yettɣebben. Makken, si zdaxel
n texxamttexxamt-is, ad dd-zher fellfell-as akken ur yetteε
yetteεraḍ
raḍ ara ad yekcem.
Yal tikelt yettawiyettawi-t yides ɣer lexla, yettaɣ
yettaɣ-asas-ed snat tfarmaǧin
tfarmaǧin
akken a tenttent-yečč. ImirImir-en ad yaε
yaεreḍ
reḍ ad yekkes fellfell-as lxiq s
lehḍur
lehḍur akked tmucuha; aṭas i ss-yeqqaṛen
yeqqaṛen belli d aqjun i ssitekksen lxiq akked ccuq i wemɣar.
wemɣar. Nutni gerger-asen ẓran tidett
anda teffer, anwa i d arfiq n wayeḍ,
wayeḍ, i s-yettawin lḥif
lḥif d ineẓma i
wayeḍ.
wayeḍ. Ḥala amɣar bu meyya tlufa i tt-yesrusun di leḥsab
leḥsabḥsab-is, ifaqifaqas si tmuɣli
tmuɣli tamezwarut belli yettewet s tmuɣli n Finat akk s
useglefuseglef-ines igan am tidak n wuccayen mara yili d ass n tziri.
Iḍ
Iḍ n tziri tessawaltessawal-asas-ed akken ad azlen di tferkiwin n
taddart, d anadi ɣef iwetlan akked wuccanen. Ɣas ma netta ur
yeḥmil
yeḥmil ara iwetlan imi ttneggizen anda ufan, ur ssinen ula d
abrid, kečmen di ẓrub akked yesɣaren isε
isεan iqecḍan
iqecḍan igan am
lemwwas; ur ssinen ara d acu i d zhu, wala d acu i d aqeṣṣar.
aqeṣṣar. Ma
d uccanen yettagadyettagad-iten.
Iffeɣ
Iffeɣ-ed weqcic seg uxxam, aε
aεebbuḍ
ebbuḍ yeččuṛ d lqehwa akked
lgaṭu.
lgaṭu. IddemIddem-ed taqlaṭ,
taqlaṭ, iqqeniqqen-asas-tt si temgaṛṭ.
temgaṛṭ. Ɣas ma di tilawt
3

aqjun yettaɣ
yettaɣ-as awal am uḍaḍ
uḍaḍḍaḍ-is, s anda i d asas-yehwa a tt-yerr.
Maca degdeg-isura arrac ẓẓuɣuren
ẓẓuɣuren iqjan. Ihi netta ixeddem am nutni
ɣas ma yella Aqjun itedduiteddu-yas di lebɣi
lebɣi am yemmayemma-s; ma yennayennayas bdded ɣef tṛaṭiwt a tt-yexdem imi yeẓra
yeẓra acu i tt-ittṛaǧun
ittṛaǧun ma
yugi ad yexdem ayen yebɣa
yebɣa weqcic. Acḥal d abrid i dd-yeddem
ɣures aε
aεekkaz iṭṭef
iṭṭefṭṭef-asas-t armi yettfu
yettfuḥu. Dɣa yewwas, igi yugi ad
yeddu yides ɣer uḥeweṣ, si z,af yez,ef fellfell-as, iε
iεelleqelleq-it si
temgaṛṭ
temgaṛṭ ɣer teslent, qrib i dd-yedda lqeḍ
lqeḍ-is. Seg assass-nni yuɣal
yuɣal
yecε
yecεef ad yeṛẓ
yeṛẓ awalawal-is, ɣas ma yeẓṛayeẓṛa-t ixuṣ
ixuṣ di lefhama am arrac
irkelli ur nessin d acu i d leḥ
leḥnana ɣef twacult n widak illeḥ
illeḥun ɣef
qus (4) iḍ
iḍarren; ɣurur-sen accema ur yesε
yesεa azal ḥala taṛ
taṛwiḥ
wiḥt-nsen.
Ad asas-tiniḍ
tiniḍ taneffuṭ
taneffuṭ-nsen ttawinttawin-tt di lǧib,melmi
lǧib,melmi i sensen-d-tenfaḥ
tenfaḥ ad
tttt-zzun s aẓṛ
aẓṛu
ẓṛu n lqaseḥ
lqaseḥ.
Tura yessen yark tikli n weqcic ɣas ma tufɣ
tufɣa yides tiftif-itt tissit
tissit
n qeḍṛ
qeḍṛan
ḍṛan s cciḥ
cciḥ; imi d yiwen iḥ
iḥemmelen zzux ger imeddukalimeddukal-is.
YeqqarYeqqar-asen belli aqjunaqjun-is yewε
yewεeṛ, u lexṣ
lexṣas n tirugza degdeg-s
irennuirennu-yasyas-ett weqjunweqjun-is. S yes i yessagaday wiyaḍ
wiyaḍ, isserkayisserkay-it
fellfell-asen ɣas ma di tilawt aqjun iɣ
iɣuc ad yezher ula ɣef tweṭṭ
tweṭṭuft.
ṭṭuft.
Tamezwarut yettaggad am netta am yeqjan ur nezmir ara, ti snat
ur yesε
yesεa ɣef acu araara-yeḥ
yeḥged ɣef wiyaḍ
wiyaḍ. U medden maṛṛ
maṛṛa
ṛṛa
ḥemmlenemmlen-t, ttakkenttakken-as ad yečč mebla ma yessuteryessuter-itit-id.
Aneggaru degdeg-sen ulac d acu i ss-yexdem n lbaṭ
lbaṭel seg asmi i ddillul ar tura.
Aqjun illeḥ
illeḥun ɣer tama n weqcic yettḥ
yettḥenic ɣurur-es si tagdi d
εeggu. Imi yeẓṛ
yeẓṛa
ẓṛa ma yezwaryezwar-it aṭ
aṭas asas-yefk arkell si zdeffir, ma
yegra ad tt-iddeqem s teqlaṭ
teqlaṭ alamma yekker uksumuksum-is di temgaṛṭ
temgaṛṭ.
ṛṭ.
Iteddu yides i wudem n Ṛebbi, ɣas yeẓṛ
yeẓṛa
ẓṛa ḥala facil n wallaɣ
wallaɣ ad ddyawi
yawi si tdukli tamcumt; siwa lhemm ara dd-yemlil netta d weqcic.
Anda tella tuzligt ad tt-yawi ar ɣurur-es, yernu d netta ara yezwer
ɣer zdat, imi tasa n weqcic d tin n čiču; iḥ
iḥqeṛ
qeṛ aqjun, aqjun iḥ
iḥqeṛ
qeṛ
lɣaci, u lɣ
lɣaci ḥemlenemlen-t ma yili ur dd-yedda yara netta d weqcic.
Yeɣ
Yeɣli wass, yersyers-ed ṭlam, iṭ
iṭij yekcem s axxamaxxam-is; aqjun deffir
weqcic icuban aqjun, uɣ
uɣalenalen-d s axxam umbaε
umbaεd mi ddewṛen
ddewṛen i
tiɣilt
tiɣilt akked weltmaweltma-s. Deg ubrid s axxam wallan Finat teqqim, am
tislit di lawan uṣeddaṛ,
uṣeddaṛ, tettqeṣiṛ d yiwen n weqjun igan am lwe
lweḥc
s cc,aṛ
cc,aṛ igan am leḥrir, tuɣmas am ijenwiyen, ttarentttarent-ed tafat n
tziri.
4

Iccarew, rgagin iḍaren
iḍarenḍaren-is, ur yumin ara i ttwalint wallenwallen-is
armi i dd-ṭareḍqent d imeṭṭawen. Qimen akken am sin yefrax ur
yettḥaz
yettḥaz ubeḥri; wa itezzi i wayeḍ, wa yesraḥay waye
wayeḍ. Imi iqjan
teẓram
teẓram s wanzaren i ttqisin am leqbayel zaε
zaεma!
Finat s wecmumeḥ
wecmumeḥ d tnefcic tesrusuy allenallen-is ɣer lqa,a, ma d
aqjunaqjun-nniḍen
nniḍen ittčufu deg imaniman-is am tyembbult n lε
lεid. Iwweḍ
Iwweḍ ɣurɣursen. Iṛuḥ
Iṛuḥ ad asas-yehḍeṛ
yehḍeṛ i Finat, teḍṣateḍṣa-yasyas-ed. TesteqsatTesteqsat-id ɣef
anda i yedda assass-a, tebɣa
tebɣa asas-eded-zzikken “Dik”, aqjun i dd-wwin
lǧiran si “Lalman” neɣ ma si “Libya”. TennaTenna-yasyas-ed ɣas ma mazal
ur yessin taqbaylit akken ilha, yebda a ifehhem d acu unamek n
yal aseglef n teqbaylit. TennaTenna-yasyas-ed issen aṭas
aṭas n tmucuha ɣef
uccanen
uccanen akked yefrax, u netta s yiman i iḥekkmen
iḥekkmen yiwet n tejlibt
n lmal yugaren yark tijlibin n taddart maṛṛa
maṛṛa mara ddukklent. Terra
tmara ikker weqjun israḥ
israḥ Dik akken xeddmen dima yeqjan mara
myussanen tikelt tamezwarut. Yufa degdeg-s rriḥa
rriḥa n lmaẓuṭ akked
iriran.
iriran.
IzziIzzi-d, Ibɣa
Ibɣa ad asas-yehḍer
yehḍer i Finat. Acu kan uqbel ad asas-yini
yiwen wawal, tuzzel ger ẓrub n tebḥirt, Dik deffirdeffir-es yesseglaf s
lqedd ugerjumugerjum-is.
Cwiṭ
Cwiṭ akka yewweḍyewweḍ-ed weqcic s wudem ucengu iqemḍen
iqemḍen si z,af
am tzalamiṭ,
tzalamiṭ, immeɣ ɣef weqjunweqjun-is s uḥaref
uḥaref akked reffu. IddemIddem-ed
iqqeniqqen-as tamrart i tgaṛjujt
tgaṛjujtṛjujt-is. Izzuɣer
Izzuɣerɣer-it makken i tt-mazal yettwali
s leḥzen
leḥzen aggemaḍ sin lexyalat yetturaren ger tebḥirin ur nesε
nesεi
ṣṣaba. Issaram imirimir-en ad yizmir ad iɣeẓ
iɣeẓ aqcic, syin ad yernu Dik
akked Finat i tt-yeǧǧan
yeǧǧan weḥdes ger leḥyuḍ
leḥyuḍ n yilem.
Akken wwḍen
wwḍen s axxam iqqeniqqen-it ɣer taṛust, aqcic ikcem syin s
axxam. Iḍ
Iḍ kamel yettneẓma, yettsuɣu s taɣect n llufan teǧǧa
yemmayemma-s. Yiwen ur asas-eded-isla. Yiwen ur asas-iger tamawt. Yebɣa
Yebɣa
ad iṛuḥ
iṛuḥ ad dd-iẓer Finat ur dd-nusa yara ar ɣurɣur-es akken tuɣ
tuɣ
tannumi tettastettas-ed ɣurɣur-es yal mara a tt-qnen di lbaṭel.
lbaṭel. Yettmuqul
deg udem uṭiṭuc
uṭiṭuc ansi tuɣ tannumi tkeččemtkeččem-ed di tsemmit n lḥaṛa.
lḥaṛa.
Yal mara issel i lhaffa neɣ
neɣ i weḥṛiṛet yeqqaryeqqar-as d nettat. Ittu
Dik i yellan imirimir-en iqqim yidyid-es, iḥekku
iḥekkuḥekku-yas ɣef Libya i dd-yezgan
di tama n Lalman anda akken ijdi d ttmaṛ
ttmaṛ ugaren itran deg iḍ n
tziri, anda akken izzan ɣelben aṛzen di tsiqesttsiqest-nsen.
Asglef n Uqjun yezzi am taɣect
taɣect ccenun yemɣaren n taddart
ma yemmet yiwen segseg-sen, ṛqiq ikeččem s iẓuran n wulwul-is
5

yeṭṭenṭṭunen
yeṭṭenṭṭunen am zzeng deg ugeffur yal mara iḥes i wembbiwel di
lḥaṛa. At wexxam yeṭṭsen taguni iḥeqqiyen ttunttun-t ur dd-ruḥen
ruḥenḥen-ara
ad asas-ed ḍelqen si rrebgrrebg-is. Taḍebsitt
Taḍebsitt n weɣrum deg uyefki i sseded-sersen zdatzdat-es, ur tttt-isuma yara. Iqqim iḍ
iḍ kamel i laẓ, ur yečči
yečči
yara, ittmektiittmekti-d taqjunttaqjunt-is.
Yuli wass akken ttalin wussan si zik ɣef madden maṛṛa, acu
kan netta ɣlintɣlint-ed wallenwallen-is seg aε
aεwaz, inɣa
inɣaɣa-t uxemmem ɣef
ayɣer
ayɣer ur dd-tusa yara ɣurɣur-es Finat. Werǧin
Werǧin imeyyez ad yesε
yesεeddi iḍ
iḍ
mebla ma iwalaiwala-tt, yunnum tnefcictnefcic-is; d netta i tttt-yettḥelilen
yettḥelilen ɣas
ma teḍlem
teḍlem deg ayen ibanen; wama ayen ur nban ara isqizibisqizib-as
degdeg-s.
Taṣebḥit,
Taṣebḥit, makken i dd-kkren at wexxam ufanufan-t-id taṛaṭiwt
taṛaṭiwt ger
iḍaṛen, ṭebqent tibaṛditintibaṛditin-is am sin lelwaḥ
lelwaḥ n tewwurt
yemyekcamen. Yettinẓi,
Yettinẓi, yettkefkif, aldayen ɣellinɣellin-d si ger tuɣmas
tuɣmasɣmasis, asas-tiniḍ
tiniḍ yencef; iwweḍiwweḍ-ed wemɣar
wemɣar issereḥissereḥ-asas-ed si rrebg n
lmeḥna
lmeḥna i degdeg-i yettwaqen. YennaYenna-yas: “ uɣaleɣ
uɣaleɣ ula d nek la tettuɣ
am nitni”.
Dɣa akken i d asas-yeḍleq,
yeḍleq, ihmel am uɣyul ameṣri metwal ɣer lḥaṛa
n lǧiran
lǧiran s yiwet n tazla
tazla yettawin iffarawen n yemɣi
yemɣi n ṭumaṭic;
igzem abeḥri
abeḥri s tazla. Mi yewweḍ, yerra qbala ɣer texxamt n Finat
ad iẓer
iẓer acu i tttt-yuɣen.
yuɣen. Ad tttt-yesteqsi acuɣer
acuɣer ur dd-tṛuḥ ara
tammeddit n yiḍelli
yiḍelli ar ɣurɣur-es; ahat tuḍen
tuḍen neɣ ahaqel ula d nettat
qnenqnen-tt warraw n leḥram
leḥram imawlanimawlan-is.
Ur tttt-qqinen ara, ur tuḍen
tuḍen ara, ur tehlik ara, ur tttt-iqqisiqqis-ara
wa,ṛeẓ;
wa,ṛeẓ; acemma ur tttt-yuɣ.
yuɣ.
AssAss-nni dɣa
dɣa s yimanyiman-is iffeǧeǧ
iffeǧeǧ wudemwudem-is am lemri, teḍṣa
teḍṣa xir
n zikzik-is. Dik bu tfekka n yizem, bu teglimt n leḥrir
leḥrir iẓẓel ar tamatama-s
am uqcic amec
amecṭuḥ.
mecṭuḥ. TtbanenTtbanen-d di sin am sin yemɣiden
yemɣiden umbaε
umbaεd
ixeddim, sefḍen
sefḍen tiditidi-nsen s tɣimit
tɣimit wa ɣer wayeḍ, wa di lbaḍna n
wayeḍ.
wayeḍ. Akken yewweḍ, issellem fellfell-asen s useglef n nnig
tuɣmas,
tuɣmas, yugemyugem-ed, si targa n leḥzen,
leḥzen, iqceṛ n lkuraj i ss-yesteqsa
Finat ɣef ayen i tttt-yeǧǧan
yeǧǧan ur dd-tṛuḥ ara leε
leεcaca-nni. TerraTerra-yasyas-ed
qbala, udem s anzaren: a,niɣ
a,niɣ tuɣeḍtuɣeḍ-iyi!
IslaIsla-yasyas-ed i tririttririt-is seg umrujumruj-nni i degdeg-i yeɣreq,
yeɣreq, makken
yettmuqul taḍsa
taḍsa ustehzi n Dik yellan issened ɣef tqejjirt n Finat.
Iqqim din am temsilt; iqqim s waddud am
am yiwen zdat n lmutlmut-is
yettraǧu
yettraǧu amzun akken yella kra ara yeḍṛun yidyid-es; acemma ur dd6

inunta; ur yeḥzin
yeḥzin ula d leḥzen, ineẓd ur yembbawel degdeg-s,
yeqqim yettraǧu
yettraǧu d acu i izemren ad yeḍṛu. InnaInna-yas: “ bɣiɣ
bɣiɣ ad
hedreɣ
hedreɣ yidem”. TerraTerra-yasyas-ed: “d acu ad iyiiyi-d-tiniḍ.
tiniḍ. Nek d taqjunt!
Akken di yehwa ad xedmeɣ”.
xedmeɣ”. TernaTerna-d s umbbaẓẓel:
umbbaẓẓel: “ ula d nek
bɣiɣ lehna, ttxilttxil-ek effkeffk-iyiiyi-tt. Ma ihdaihda-k-id Ṛebbi, ttu timucuha n
leḥnana
leḥnana akk n tisselbi ; yak teẓriḍ,
teẓriḍ, tudert d aṭas d cwiṭ”. Ibɣa asasyerr lehdur, dɣa
dɣa ikcemikcem-ed Dik gerger-asen am win
win isε
isεan aseglef
netta d Finat. Yuɣal,
Yuɣal, akken iwala tiḥeṛci n Dik, iddemiddem-ed iẓẓel
iẓẓel ɣer
tama n teqjunt yellan tettmuqul deg accarenaccaren-is. Yebda a ihedder i
yimanyiman-is: “ɣas
“ɣas d iqjan nesε
nesεa lḥaṛma,
lḥaṛma, aggur ula d nekni nettwalinettwali-t,
nessen adrar, nessen aẓaɣar;
aẓaɣar; aqjun ma yettwet imeččeḥ
imeččeḥ idamenidamenis, ɣas ma yella ṛẓagṛẓag-it; akken ula d nesma ubeḥri
ubeḥri tessen cqayaq
i tettε
tettεeddi, ad taweḍ
taweḍ ɣer wanzaren n win i tttt-yuklalen. Ihi assass-a d
ass usenduq! Ṛebbi yeṛḥem tiẓeṭ ukesser.” IssegraIssegra-yasyas-ed: “ihi,
tura nek yidem dayen”. TerraTerra-yasyas-ed: “ih, d ayen!”.
Deg ubrid s axxam iḥulfa
iḥulfa weqjun s tefses n yedmarenyedmaren-is
akked yiwen n weqṛaḥ
weqṛaḥ deg uε
uεrurrur-is. Yuɣal
Yuɣal yiṭij ittsakittsak-ed ṭlam ɣer
wallenwallen-is. Iwala imirimir-en temẓi
temẓi n taddart d wacu i tḥudd tegnawt n
tjuṛ
tjuṛ d ẓẓuṛ. Dɣa, imirimir-en kan, ineggezineggez-ed weqcic
weqcic s temrart ger
ifassenifassen-is. Tiyta s arkkel ɣer yedmaren, iɣli weqjun. AllaɣAllaɣ-is iṛuḥ,
iṛuḥ,
yenzeɣ.
yenzeɣ. IqmeḍIqmeḍ-as nnefs. Syin iddemiddem-ed weqcic ibrenibren-as tiyerrist
si temggarṭ
temggarṭ s yiwen wemrar yettfuḥun d zbel. Akken ikker ad ttizuɣer,
izuɣer, yugi Uqjun ad yekker si ger uɣebbaṛ, allenallen-is bṛarḥent
bṛarḥent s
igenni, ikefta iwraɣen
iwraɣen teffɣenteffɣen-d seg imiimi-is am arṣeḍ.
arṣeḍ.
Mi tt-iwala akken weqcic yuɣal
yuɣal d azzeggaɣ ula d netta, inna
gerger-as d yimanyiman-is: “nɣiɣ
“nɣiɣ aqjunaqjun-iw.” S tufɣa
tufɣa n leε
leεqel irfedirfed-itit-id si
tqa,att
tqa,att ɣef yedmarenyedmaren-is; syin yewwiyewwi-t s axxam s imeṭṭawen
imeṭṭawen degdeg-i
yexleḍ
yexleḍ wexlul. Akken yewweḍ s amnaṛ n tewwurt, issuɣ s wayen i
s-eded-yegran n taɣect
taɣect i yemmayemma-s akken ad dd-tass ad twali acu i
yuɣen
yuɣen aqjunaqjun-is. Teffeɣ
Teffeɣ-ed yemmayemma-s, twala aqjun qrib ad iwedda,;
iwedda,;
netta yennayenna-yas: “iɣli
“iɣli weḥdes deg ubrid, ur ẓriɣ d acu i tt-yuɣen;
yuɣen;
ahaqel yella kra i dd-yečča s albaε
albaεḍ”. TekkesTekkes-asas-t-id tmeṭṭut
tmeṭṭut si ger
iɣallenɣallen-is. Tejgugel s sin ifassen di temrarttemrart-nni i ss-yettwaqqen si
sin yexfawen armi teqqerṣ;
teqqerṣ; teddemteddem-ed aman tessuddemtessuddem-asas-ten
ɣef yimiyimi-s; tebda ad asas-teslufuy i yedmarenyedmaren-is armi i dd-yelli allen
yeččuṛen
yeččuṛen imirimir-en d aman. Teḍṣa
Teḍṣaḍṣa-yas, ur asas-eded-iḍsa yara.
Qus(4) n wussan ur yekki wučči imiimi-s. Qus (4) n wussan ur
7

yeṭṭis
yeṭṭis ara. Iqqim akken di tlemmast ger tnafa akked tnekra;
yettmektiyettmekti-d ti,eqqucin
ti,eqqucin n wezrar n tuderttudert-is yiwet yiwet,
yiwet, asas-tiniḍ
tiniḍ
am win ara yemten. Tuɣal
Tuɣalɣal-as tudert arẓaget,
arẓaget, ittu lbenalbena-s, ittu
acali n tebḥirin
tebḥirin i iḥemmel aṭas.
Deg ussanussan-agi dɣa
dɣa i degdeg-i yuḍen,
yuḍen, yuɣal yeḥmel tiɣimit di
ccuka, deg yiwet n teḍwiqt
teḍwiqt anda ḥed ur tt-idid-yettami, ur tt-ididyesteqsay. Ixxemem, yerna ixxemem, yufa ur yezmir ara ad
yedder di taddarttaddart-nni i degdeg-i tedder teqjunt i dd-yewwin yes lweqt,
u yeẓra
yeẓra di zdaxel n wulwul-is belli anda ma yedda anyaf Finat nniḍen
nniḍen
ad dd-yawin yess lweqt ugar n tmezwarut.
Deg yiwet n tegnitt n tafat zdaxel n walla
wallaɣ
allaɣ-is ikker iẓdem
iẓdem di
lḥiḍ; yerrayerra-t-id s yiwen n lǧehd
lǧehd i ss-yessufgen azgen seg anzarenanzarenis, u tiṭ
tiṭ-is tazelmaṭ
tazelmaṭ tfeddex, teṭṭerḍeq d idamen.
Akken i tt-idid-tufa yemmayemma-s n weqcic yeẓẓel
yeẓẓel deg idamenidamen-is di
lḥara, terfedterfed-it s axxam, texdemtexdem-as ddwa i leǧruḥ
leǧruḥǧruḥ-is. Dɣa
Dɣa imirimir-en
tekker tessaɣ
tessaɣ-as times mi tt-tebda tawla, akk teddemteddem-ed
tesseḥma
tesseḥmatessexleḍ d weɣrum tessečtesseč-asas-ten s
ḥma-d ayefki i tessexleḍ
uḥettem. Ula d aqcic, mi dd-iwweḍ
iwweḍ si lakul, makken i tt-idid-yufa
yennejṛeḍ
yennejṛeḍ wudemwudem-is akken, iddemiddem-ed ixdemixdem-as taxxamt zdaxel n
texxamt
texxamt-is s leḥwayeǧ
leḥwayeǧ tiqdimin anda i ss-tekkes cwiṭeḥ
cwiṭeḥ si tawla.
Yuɣal
Yuɣal weqjun yeddelwiḥ seg aṭan ɣer wayeḍ. ikcem di yiwet
n targit anda yexleḍ
yexleḍ useglef n Finat akked titiwin n weqcic ar
yedmaren; ittu anwa i tt-yewten ma yella d taqjunttaqjunt-nni yuɣen
yuɣen
tannumi tettazal
tettazal yides ger ixidwac neɣ
neɣ d aqcicaqcic-nni i tt-yeṭṭeggiṛen
yeṭṭeggiṛen
s inijjel. Tikwal asas-ed iban weqcic yelufuyyelufuy-as si tmelɣiɣt,
tmelɣiɣt, tikwal d
tqjunttqjunt-nni mm ttnefxa i ss-ed yettakken iɣsan
iɣsan i wimi mazal yekkes
uksum. Izzer deg uxxemem ɣef acḥal yeqqim di texxamt; acu kan
ur yeẓri
yeẓri yara anta taxxamt, ma tin yebnan s lluḥ yerkan neɣ tin
akken anda tettwaε
tettwaεelleq ttswiṛa
ttswiṛa n yiwen umyurar n ddabax. ƔurƔures tiẓeṭ
tiẓeṭ n temrart i tt-yesmeṛjiḥen
yesmeṛjiḥen ger ukessar d usawen tcuba ɣer
tṛaṭiwt n tɣawsatɣawsa-nni tucbiḥt
tucbiḥt yeṭṭafaṛ di lexlawi.
Ɛeddan wussan,
wussan, yeḥla,
yeḥla, am akken neẓṛa yark belli iqjan dima
ḥellun, am yemcac! Ula d at wexxam wehmen deg uqjunuqjun-nsen;
ibeddel ssira akked tikli; yuɣal
yuɣal iḥemmel ad yeffeɣ netta d weqcic.
Ula d aqcic yuɣal
yuɣal ittḥadar fellfell-as, ur tt-yekkat ur tt-isnuɣnuy;
isnuɣnuy; uɣalen
myufan am sin
sin innuɣen
innuɣen ɣef ulac, wa yettaε
yettaεraḍ
raḍ ad dd-ibeggen i
wayeḍ
wayeḍ belli ayen iε
iεeddan iε
iεedda am yir tabuciḍant
tabuciḍant deg ussan n
8

tefsut taberkant; ih d tabarkant ma tettum. Yernu makken ara yili
weqcic deg uɣerbaz,
uɣerbaz, Aqjun ad yekker srid ɣer lexla anda yettnadi
ɣef igedfan (agdef=repaire
(agdef=repaire du lièvre n iwetlan. Seg umruj ɣer
wayeḍ,
wayeḍ, netta am lexyal ur nettembbiwil yettε
yettεassa mara dd-yesḍil
yesḍil
uwtul tamelɣiɣt
tamelɣiɣtɣiɣt-is, ad iɣewweṛ
iɣewweṛ fellfell-as s yiwet n tiyta n wuglan igan
am iɣemdan.
iɣemdan. Mebla ma yesxaṛbaqit, tameddittameddit-nni ad tt-idid-yawi s
axxam ger tuɣma
tuɣmas
ɣmas-is i tmeṭṭut
tmeṭṭutṭṭut-nni tt-isseḥlan.
isseḥlan. Nettat, imi ur yemzil
ara, ad tesseww, umbaε
umbaεd asas-t-isis-tefk tiḥricin
tiḥricin yal mara yeč.
Yuɣal
Yuɣal Uqjun, tugti n wakudwakud-is, isε
isεeddayedday-it di ṣyada, d anadi
ɣef uccanen akked yefṛax. Mi yemṛeq yiwen seg uccanen ad
yebdu aḍfar
aḍfarḍfar-is ger iɣeẓṛawen
iɣeẓṛawen alamma yesseε
yesseεyaya-t; ma iε
iεedda
wuccen si teḍwiqt
teḍwiqt ger ixidwec a nn-yaf aqjun a tt-yettraǧu
yettraǧu si tamatamanniḍen;
nniḍen; ma yuli tiɣilt, aqjun a tt-yezwir ɣer tqacuct. Taggara mi ttyeṭṭef
yeṭṭef ad yurar yess am tesɣart arma yeε
yeεya. Din ad asas-yessentu
tuɣmas
tuɣmas deg iẓuran n temgga
temggaṛṭ
emggaṛṭṛṭ-is am ukelab ameqṛan
ameqṛan ma yeẓmeḍ
amesmaṛ
amesmaṛ amectuḥ. Uccen yettissixen yettmuqul ɣer wakal akked
igenni s nuba ujeε
ujeεlulaq n tqerructtqerruct-is i tetteffeɣ
tetteffeɣ tudert.
Aqjun yuɣal
yuɣal ar tin n at zikzik-is, tuɣal
tuɣalɣal-as tudert akked tmettant d
urar n wussanwussan-is iḥerfiye
iḥerfiyen.
ḥerfiyen.
Yewwas, makken ur yeṛǧa
yeṛǧa yara, u makken ifka tameẓẓuɣt i
lhaffa yesla, yella yettṛaǧu
yettṛaǧu lefrisa ara yeɣḍel assass-a, neggzenneggzen-d
sin yeqjan fellfell-as mebla ma ifaq. Llan wanzarenwanzaren-is lhanlhan-ed d
rriḥa
rriḥaḥa-nniḍen,
nniḍen, ur yeṛǧa yara tiyta n leɣdeṛ. NegzenNegzen-d fellfell-as seg
yiwet n tiɣilt
tiɣilt sani ileḥḥu waḍu, anda llan xemten. Ur iw,i yara
amek ara yerr ɣef yimanyiman-is ; hemjenhemjen-d degdeg-s s wayen sε
sεan n
lǧahd, ur asas-ǧǧan ara amek ara yezzi ɣef yimanyiman-is. Wa iṭṭef
iṭṭefṭṭef-itit-id
si temgaṛṭ,
temgaṛṭ, wayeḍ si tzagurt, bdan la hemjen degdeg-s akken
ihemmej ula
ula d netta deg uccanen. Ur asas-ǧǧan kra. Iɣli ɣer lqa,a,
iglalez am ukerri n lε
lεid mara yemzel di tlemmast n wannar.
TafekkaTafekka-s teččuṛ
teččuṛ d ifeddixen i dd-yeṭṭeggiṛen
yeṭṭeggiṛen idamen mebla cceḥa.
Uqbel ad yeṣra,
yeṣra, iwalaiwala-d udem azedgan bu nniya n Finat mi
la tmeččeḥ
tmeččeḥ idamen si ger tuɣmas
tuɣmasɣmas-is akked tcenfurintcenfurin-is n ddheb.
IslaIsla-yas mi da ss-eded-tettberi ɣef acu i tt-idid-yewwin ɣer temnaṭtemnaṭ-nsen,
nettat d Dik yuɣalen
yuɣalen tura d acrikacrik-is deg imura n taddart. Iḍṣa
Iḍṣa
Weqjun gerger-as d yimanyiman-is, dɣa
dɣa isers aqerruaqerru-yis deg akal
assemaḍ
assemaḍ am win yeccelqafen.
yeccelqafen.
Izri yiṭij,
yiṭij, ur dd-ikcim Weqjun. Aqcic, i tt-yettawin ger wexxam
9

akked baṛṛa,
baṛṛa, yettmuqul anda ara yaf aqjunaqjun-is. Isteqsa yark
medden ma yella win tt-iwalan, neɣ
neɣ ahat yedda d walbε
walbεḍ n lǧiran
s anda n kra. Iḥdaqaṛ.
Iḥdaqaṛ. Akken iwala iɣliiɣli-d ṭlam yebda yettru
yettru deg
uxxam s ssuɣat
ssuɣat am llufan , ittmeǧid s lqedd ugarjumugarjum-is. Ulac
amek ur asas-xdimen ara akken ad issusem, yugi. Yeqqaṛ
Yeqqaṛ-asen: “
tura ara yemmet weqjunweqjun-iw lemmer ur ttawaḍeɣ
ttawaḍeɣḍeɣ-ara ɣurɣur-es, tura
a kfun idamen segseg-s”. imawlanimawlan-is, lǧiran
lǧiranǧiran-nsen zzinzzin-as la
ttsebbi
ttsebbiṛen
bbiṛen degdeg-s, qqarenqqaren-as: “tura ad dd-yekcem, yuɣ
yuɣ tannumi
ittɣimin
ittɣimin di baṛṛa ɣer imekawen i nn-igarin”. Netta yettarayettara-yasen s
imeṭṭawen
imeṭṭawen belli tikelttikelt-agi hatan yeẓẓel
yeẓẓel deg albaε
albaεḍ imeḍqan la
yessufuɣ
yessufuɣ ṛṛuḥ. Kkren wtenwten-t cwiṭ
cwiṭ akken ad yessusem, dɣa izzad
deg umaṛma
umaṛmaɣ.
ṛmaɣ. Amecwaṛ yestaxlayestaxla-ten irwelirwel-ed seg uxxam qbala
ɣer lexlawi i dd-yezgan ddaw taddart. YemmaYemma-s, babbab-as, sin
yergazen n lǧiran
lǧiran d kra n warrac mecṭuḥen ḍeffṛent di tazlatazla-s d
akessar. Netta, si tebṛiṭ
tebṛiṭ ɣer tayeḍ d aneggez ger leẓrub d
ixidwicen, yettnadi ɣef later
later n weqjunweqjun-is. Di tiklitikli-ines yettaǧa
yettaǧa
tiḥedrin
tiḥedrin n leḥwayeǧ yelsa ɣef yiriyiri-s. Ta di ẓẓeṛb, tayeḍ deg
uqeccaḍ
uqeccaḍ i dd-yefɣen
yefɣen am lmus. Ula d widak yettazzalen deffirdeffir-es
uɣɣenɣɣen-tent. Wa iṛuḥḥ
iṛuḥḥṛuḥḥ-as ussebbaḍ,
ussebbaḍ, wayeḍ yejreḥ, wayeḍnin
yexbec.
Ur uminen ara allenallen-nsen
nsen mi nufan deg yiwet n teɣzert
teɣzert aqcic
yeẓẓel
yeẓẓel ɣef tfekka n weqjun ineddren am win icelqafen di tizi n
ṭṭlam. Weḥden di Ṛebbi amek yeẓra weqcic acu yeḍṛan d
weqjunweqjun-is. TerfedTerfed-itit-id imirimir-en tmeṭṭut
tmeṭṭut ɣef tedmarintedmarin-is, aqeṛṛu
aqeṛṛuṛṛu-yis
yeja,luluq
yeja,luluq am nnaqus. TikeltTikelt-nni,
nni, ur tezmir ara acu ara ss-texdem,
imi tiyta yuɣ
yuɣ meqqret. Ur tuffa amek ara tesseḥbes
tesseḥbes anneggi
idamen si mkul lǧiha
lǧiha si tfekkatfekka-s. Dɣa
Dɣa teddemteddem-ed tessawel i yiwen
uqcic n lǧiran
lǧiran yeqqaṛen di tesdawit akken ad dd-yeffeɣ
yeffeɣ d amejjay.
MazalMazal-as kra iseggaen ad yuɣal
yuɣal d amejjay.
TewwiTewwi-t-id s axxam tennatenna-yas: “ seḥlu
seḥluḥlu-t akak-efkaɣ
efkaɣ ayen i kkyehwan. AqcicAqcic-nni yellan qal yettru, iqqim la yettecmumuḥ,
yettecmumuḥ, iṭṭef
yiwet n teḥnact
teḥnact deg uxxam, ur asas-eded-tewqi,
tewqi, ara deg acu iḍeṛṛun,
amzun akken yettkel.
IddemIddem-ed umejjay, i nɣ
nɣant s leqdeṛ
leqdeṛ tiḥellilin n tmeṭṭut, isfeḍisfeḍasas-ed iffedixeniffedixen-is i Weqjun, syin ixaḍ
ixaḍ-as yark, yiwen yiwen,
iccerigen yes,
yes,εa deg uksumuksum-is. Aqjun yellan ad dd-yettmuqul s
tmuɣli
tmuɣli n llufan, inzeɣ deg umejjay mi da yessekcam tisegnit degdeg-s
10

am win yettmuqulen imaniman-is di lemri. U seg makken meqqer
weqraḥ
weqraḥ i ss-eded-ǧǧant titiwin iɣesmaṛen n icengaicenga-ines, yewweḍ
yewweḍ
armi ur la yettḥalfu
yettḥalfu ara i wannuy n wuzzal di tfekkatfekka-ines.
U meqbel ad dd-yeffeɣ
yeffeɣ umejjay seg uxxam umuḍin, iwetiwet-as
snat n tsegnatin, tamezwarut n lǧahd
lǧahd deg umur
umur idamen i ssiruḥen,
iruḥen, tis snat i tguni.
Werǧin
Werǧin teṭṭhella degdeg-s yemmayemma-s n weqcic am tikelttikelt-nni,
iwerraiwerra-yasyas-ed Ṛebbi am yiwen seg arrawarraw-is. Tuɣ
Tuɣ-asas-ed ula d
iɣsan ɣer ubucri, tessewwtesseww-yasyas-ten cwiṭ
cwiṭ cwiṭ.
Aqjun, ur wwiḍen
wwiḍen ara ṣa (7) n wussan mi dd-ikker ad yeffeɣ.
yeffeɣ. U
lemmer mači d aqcic i tt-yeqnen ɣer tama n lkanun akken ad
yesseḥmu
yesseḥmu tili hathat-an yeffeɣ
yeffeɣ ɣer lexlawi. Ɣas mazal cwami degdeg-s,
nezmer ad dd-nini belli yeḥla
yeḥla u balak yuɣal xir ɣef akken yella. Imi
yuɣal
yuɣal weksumweksum-is yedduz am wulwul-is. Yuɣal
Yuɣal yettazal
yettazal am zikzik-is,
ihemmel deg isennanen akk tsekra mebla yezziyezzi-d ɣer deffirdeffir-es.
Dɣa yesnulfayesnulfa-d iteddu netta d imeksawen, ittε
ittε,essa tijlibintijlibin-nsen n
lmal ɣef ucanen. Ula d nutni uɣalen ḥemlenḥemlen-t irkelli, ttakkenttakken-as ad
yečč am yiwen segseg-sen.
Ma d aqcic,
aqcic, yellan yekkatyekkat-it mebla sseba, yuɣal
yuɣal tura yides d
uḥdiq am aẓru n lǧama,. Iteddu yidyid-es am umeddakel iqeblen
ayen d asas-yehwan i weqjun. AkkenAkken-nni kan armi d ass i dd-yemlal
Dik, ileḥḥu
ileḥḥu weḥdes deg yiwet n tebṛiṭ yettawin s agudu n taddart.
Ixẓer
Ixẓerẓer-itit-id Dik
Dik s ustehzi, ishewhewishewhew-asas-ed belli lemmer ad tt-ididyemlil assass-nniḍen
nniḍen zdatzdat-es ad asas-yernu ayen i ss-eded-yeǧǧa.
yeǧǧa. Netta
ur yeṭṭif
yeṭṭif imaniman-is; acu kan ur yebɣi
yebɣi ara ad yesnuɣni Finat, imi tuɣal
tura tecrek nettat d umehgarumehgar-agi ur nesε
nesε,i sser. Yernu netta d
aqjun ittɣuc
ittɣuccun
ɣuccun amennuɣ
amennuɣ ger sin yexfawen n yiwet n twacult.
Yeẓra
Yeẓra imaniman-nsen d arraw n yiḍan
yiḍan d tiḍanin. Ɣef aya ur ilaq ad
myeččen gerger-asen, imi amennuɣ
amennuɣ ur dd-yettawi kra, ḥala ta,ε
ta,εdawt
ur nessufuɣ.
nessufuɣ.
Netta isemḥen
isemḥen ayen ur yezmir ara ad isemmeḥ weẓru yeqquren,
amek tebɣiḍ
tebɣiḍ ad dd-yemmekti tiyta n wuglan uṭṭaṛus
uṭṭaṛus ur nessin anta
tamurt i dd-yekka, ma d Libya neɣ
neɣ d Ṭṭelyan. Dɣa iwet abrid
i,edda.
Dik yettwehim degdeg-s, yelli taṭucin
taṭucinṭucin-is tizegzawin; netta yellan
yettaggad assass-nni i degdeg-i ara tt-idid-yemlil ɣas ma yeẓra yugaryugar-it
tafekka. Ibra Weqjun imirimir-en allenallen-is zdatzdat-es, yessader tanzarintanzarin11

is ɣer wakal. Makken dɣa iwala Dik anecten zdatzdat-es yenna gergeras d yimanyiman-is: “ ad asas-kkseɣ
kkseɣ assass-a taẓana,
taẓana, ad thenniɣ i lebda”.
Dɣa yuzzel deffirdeffir-es armi i tt-yeqḍa,,
yeqḍa,, yesseglefyesseglef-as s tiɣri
tiɣri n
umesčew.
umesčew. YezziYezzi-d ɣer Dik, yennayenna-yas: “ ugadeɣ
ugadeɣ ad asas-tini Finat
ḥeqṛaɣḥeqṛaɣ-k mi ulaculac-itt.”
Iz,
Iz,εef Dik, yerfa. Dɣa
Dɣa iɣeweṛiɣeweṛ-ed fellfell-as am welɣum.
welɣum. AqjunAqjunnneɣ,
nneɣ, akken yuɣ tannumi ixeddemixeddem-asen i wuccanen, ɣas ma
yella aneggaruaneggaru-yagi meqqeṛ
meqqeṛ cwiya fellfell-asen, immeɣ
immeɣ-as ɣer
ɣer
wemgarḍ.
wemgarḍ. U meqbel ad iẓer acu i tt-yuɣen
yuɣen iẓẓuɣeriẓẓuɣer-it d akessar
deg yiwen uḥecraruf
uḥecraruf yeččuṛen d agerraj. IsseḥnunefIsseḥnunef-it ger yeẓra
yeẓra
uṣeffay. Akken tt-iwa di tqa,att,
tqa,att, iɣeẓẓaiɣeẓẓa-yas tameẓẓuɣt
tameẓẓuɣtẓẓuɣt-is armi la
yettisix seg uqṛaḥ
uqṛaḥ i Ṛebbi i tt-id yefkan ɣer tmurttmurt-agi anda ulac ijdi.
Issereḥ
Issereḥ-as weqjun i Dik, yennayenna-yas: “ lemmer mači d Finat i
yugadaɣ
yugadaɣ asas-tini diddradiddra-s i kk-ewteɣ,
ewteɣ, tili Wellah ma tmecḥeḍtt assassagi tiqejjaṛin
tiqejjaṛinṛin-is, aya fissa”.
Ikker Dik seg akal, izwi imaniman-is, yuli ɣer tiɣilt, isseglefisseglef-asas-ed
belli ad yenddem ɣef anectanect-a yexdem. ImuqelImuqel-it, syin yeḍṣa
yeḍṣaḍṣa-yas.
YennaYenna-yas: “ ih,ih.”
Iṛuḥ
Iṛuḥṛuḥ-ed Dik s ifeddixenifeddixen-is qbala ɣer Finat. YennaYenna-yas belli
Aqjun, yellan za,ma
za,ma d ameddakelameddakel-is, yezziyezzi-yas netta d kra n
yiḍan
yiḍanḍan-nniḍen.
nniḍen. TmuqelTmuqel-itit-id s yir tiṭ
tiṭ u tezlegtezleg-asas-ed imiimi-s. Tcegge
Tcegge,-it
syin ad dd-inadi anda ara dd-yessired idamenidamen-is imi yebda la
yettfuḥu
yettfuḥu am tweṭṭuft immuten. TessegraTessegra-yasyas-ed belli winna d
cɣelɣel-is. Dik, yesḥarejdilen
yesḥarejdilen s yiwet n tqejjiṛt, yebda la yettgala s
iciwiiciwi-s ad dd-yerr ttar, makken i dd-tezher fellfell-as teqjuntteqjunt-nni teṭṭef
teṭṭef
yiwet n tcallawt imi teẓra
teẓra Dik d bu tkerkas; teẓra d awezɣi u
lmuḥal
lmuḥal ad dd-yawi weqjunweqjun-is aqdim win ara tt-i,iwnen deg
imennuɣen
imennuɣenɣen-is ɣas ad asas-yaru Ṛebbi tin ara tt-yawin. Syin terfed
taqejjaṛt
taqejjaṛtṛt-is tayeffust ɣer tanzarintanzarin-is, tenṭeq
tenṭeq ɣer teswiṛa n uṛfiquṛfiq-is
aqdim, yellan imirimir-en deg allaɣ
allaɣ-is: “hatta degdeg-k, akak-tttt-idid-arraɣ.”
arraɣ.”
Uzlen wussan, uzlen yidsen wuḍan.
wuḍan. Aqjun yettkemmil di
ṣyada akked tdukli d win yufa seg imeksawen. Tikwal hathat-an
netta d weqcic, d tawaldyawt n tfextin d tqilla,in,
tqilla,in, tikwal netta d
wemɣar
wemɣar n wexxam d aḥeweṣ, tiyaḍ weḥdes neɣ netta d
imeksawen ɣer tama n tejlibin izamaren.
Yewwas daɣen
daɣen (ugint ad kfunt fellfell-as meskin), deg tezniqt n
yemcac, imlalimlal-ed ugar n mraw (10) n yeqjan, seg widak yessen
12

di taddart, la tt-ttraǧǧun
ttraǧǧun akken ad asas-zzin. Akken iwala ayen i ddqesden mači d lxir u mači d leḥlawat
leḥlawat i ss-eded-heggan, izḍem
izḍem gergerasen am tarṣast
tarṣast metwal s axxam. Tuɣal assass-nni tezniqt n yemcac
teččuṛ
teččuṛ d iqjan. Wa deffir wayeḍ, deffir weqjun ageswaḥ. Bɣan
yark ad tt-idid-ɣeẓẓen cwiṭ. Mi yewweḍ ar tsemmit
tsemmit n wexxam, iḥbes
iḥbes
din, ḥebsen ula d nitni. YesteqsaYesteqsa-ten, yebɣa
yebɣa ad iẓer acu i d
ssebba. Yiwen ur asas-eded-yerri.
Dɣa si tedyanttedyant-nni i ibeddel tannumi di tiklitikli-ines. Yal mara
ye,reḍḍ
ye,reḍḍ ad dd-yeffeɣ
yeffeɣ seg uxxam ad dd-yaf ttṛaǧun
ttṛaǧunṛaǧun-t ugar n qrad (3)
n yeqjan i ss-yefren
yefren deg albaεḍ
albaεḍ n ccukkat. ImirImir-en kan ad yezzi s
axxam; ur yezmir ara ad yennaɣ
yennaɣ netta d wannecten n yiḍan.
Daɣen
Daɣen ya,reḍ acḥal ad yefhem acu d ssebba n uɣuccuuɣuccu-nni n
yeqjan n taddart, imi yeẓra
yeẓra belli akken d asas-yehwa yernayerna-ten Dik,
ur yezmir ara ad yessiweḍ
yessiweḍ s annectannect-en n t,essast
t,essast ɣef yiwen
weqjun ur neḥmil
neḥmil ara ad yennaɣ; ixemmem cwiṭ, yufa ulac anwa i
s-tttt-yettalasen di taddart maṛṛa.
maṛṛa.
Tikwal akka, sya ɣer da, tetteṭṭeftetteṭṭef-it yiwet si trebbuya,
trebbuya, n
yeqjan, dɣa
dɣa umba,d sin ihemmijen degdeg-s ad asenasen-d-yessenser,
syin ad inadi anda ara yeffer alamma mfaraqen. Syin axxam ad
yemna,
yemna, babbab-is akken qqaren at zik.
Ixemmem, imeyyez, yufa. YufaYufa-yas tifrat i tejlibin n yeqjan i ttyett,assan.
yett,assan. Yuɣal, deg umur n t,essast i ss-xeddmen, yuɣal
yuɣal d
netta i la tenten-itt,assan,
itt,assan, acu kan yiwen yiwen. Amezwaru, yeṭṭef
yeṭṭefṭṭef-it
deg ugudu n taddart makken yettnadi deg iḍumman
iḍumman acu ara
yečč. Iḥṛes
Iḥṛesḥṛes-it ɣer yiwet n tiɣilt icabcaqen, yennayenna-yas asas-eded-yini
ssebba i ɣef ttggalan iqjan n taddart fellfell-as, u d acu bɣan
bɣan segseg-s?
AqjunAqjun-nni yettwaṭṭefen
yettwaṭṭefen weḥdes
weḥdes yebda la yettergigi si tagdi,
tiqejjaṛin
tiqejjaṛinṛin-is myekcament am sselk izelgen, ad asas-tiniḍḍ
tiniḍḍ tura ara
qqerṣent
qqerṣent am lexyuḍ n cmiḍ. Yugad ad asas-yexdem akken i ixdem i
Dik, immektaimmekta-d ifeddixenifeddixen-nni ur neḥla
neḥla nnig waggur, si tewwurt n
remḍan
remḍan armi d taggarataggara-s. Inna
Innana-yasyas-ed win ``ad akak-eded-iniɣ
iniɣ ayen
tebɣiḍ
tebɣiḍ ma yella ad iyiiyi-tserḥeḍ
tserḥeḍ ad ṛuḥeɣ ɣef yimanyiman-iw. AqjunAqjun-nneɣ
nneɣ
yeqbel, wayeḍ
wayeḍ yebda lehduṛ:
- tṛuḥ
tṛuḥṛuḥ-ed Finat ɣurɣur-neɣ
neɣ s iqjan, yiwen yiwen, tennatenna-yaɣ
yaɣ-ed ad
nenejma,
nenejma, deg useqqif anda gganen warẓen d taggunin. Yakk
teẓriḍ
teẓriḍ ulac
ulac anwa i izemren ad dd-yini ala i Finat mara dd-tessiwel i
unejma,.
unejma,. Dɣa akken newweḍ s agraw useqqif, tezzakentezzaken-aɣ-ed
13

ifeddixen n Dik i wimi i tezziḍ
tezziḍ keč d yeqjan i dd-tewwiḍ
tewwiḍ si taddart n
at ufella akken ad as tezzim (akka ula d iqjan s,an:
s,an: n ufella, n
wadda,
wadda, n tlemmast…). WannectWannect-a ur tettafeḍ
tettafeḍ ara mmimmi-s n teqjunt
iṣṣeḥan ara tt-iqeblen. Umba,d
Umba,d mi nesseglef armi ne,ya, tennatennayaɣ
yaɣ-ed belli ilaq ad neddukkel fellfell-ak arma nessuffeɣ
nessuffeɣ-ik si taddart
neɣ
neɣ ad tqebleḍ assereḥ n yimanyiman-ik seg alba,ḍ
alba,ḍ n sḍuḥ n taddart
akken ad
ad arẓen
arẓen iḍareniḍaren-ik. Yernu ad kk-eded-arnuɣ
arnuɣ ɣef aya, imi
nesteqsanesteqsa-d umba,d
umba,d di tuddartuddar-nniḍen
nniḍen i ɣɣ-eded-yezzin anwa i kki,awnen, nufa ulac anwa. Rnu nfaqnfaq-as i Dik belli d yiwen weqjun
yeskiddiben di thedduṛin
thedduṛinṛin-is imi yal mara nesteqsi d acu n
tmacahutt ad dd- yawi ɣef umennuɣ
umennuɣ-nwen.
Inṭeq
Inṭeq WeqjunWeqjun-nneɣ
nneɣ ɣurɣur-es:
-ihi ayɣer
ayɣer mazalmazal-ikun teṭṭafaṛem
teṭṭafaṛemṭṭafaṛem-iyi?
YerraYerra-yasyas-ed winna:
- Llah ɣaleb, assass-nni mi nenjma,
nenjma, i teḥrec Finat. imi tefkatefka-yaɣ
yaɣ-ed
nɣeẓẓa tabbewaṭṭ n ccema armi i tttt-neẓḍa
neẓḍa am uwren akken ur
nḥebbes ara amennuɣ yidyid-ek akked tarba,t
tarba,ttxedmeḍ
,t-ik arma txedmeḍ
ayen ɣef i neggul maṛṛa. U anecta teẓriḍteẓriḍ-t, ɣer yeqjan aɣẓaẓ n
wuzzal icuba ɣer ddin, iw,eṛ a nuɣal ɣer deffir ɣas ma neẓra d
lbaṭṭel.
lbaṭṭel.
ImuqelImuqel-it weqjun s leḥqaṛa,
leḥqaṛa, i,eggeni,eggen-as ur tt-idid-yettemlili yara
assass-nniḍen
nniḍen zdatzdat-es,
es, mulac ad yili seg imezwura i wumi ara ad ddyawi lqeḍ
lqeḍ-nsen.
Inna weqjun gerger-as d yimanyiman-is, akken ulac anwa ara ss-ededislen: “d Finat waḥlil!”
waḥlil!”
Yuɣal
Yuɣal d lmuḥal ad tt-id temlileḍ
temlileḍ di taddart ileḥḥu weḥdes. Ma
yella ur dd-yeffiɣ
yeffiɣ netta d weqcic, ad dd-yeffeɣ
yeffeɣ netta d wemɣar. Si
tama nniḍen
nniḍen iqjan n taddart bdan la tta,yun di t,essastt,essast-is, serḥen
serḥen
cwiṭ
cwiṭ imi yal yiwen degdeg-sen is,a
is,a lecɣallecɣal-is. Uɣalen
Uɣalen d tiswi,in kan i
degdeg-i tt-ttraǧun,
ttraǧun, u bḍan gerger-asen d tirba,tin.
tirba,tin. Yal tarba,t di lawanlawanis, wala di temnaṭ
temnaṭ-is. Finat,
Finat, diɣen
diɣen si tamas, tẓartẓar-iten, u tettgala
degdeg-sen ɣef win araara-yettun uzal iɣeẓẓan,
iɣeẓẓan, ma ulac d nettat s
yimanyiman-is, makken di talwit n tnafatnafa-nsen, ad teddem tarwiḥt
tarwiḥt nsen
am tafattafat-nni ileḥḥun
ileḥḥun di taddart yal mara yemmet yiwen. Imi iqjan
ttwalin , meqbel ad arren
arren at taddart yiwen degdeg-sen ddaw wakal,
yiwet n tafat yettazalen ger yexxamen tettnadi ɣef tewwura,
tettḥesis
tettḥesis ɣer leḥyuḍ. Iqjan icarafen faqen belli yal mara walin
14

ifeṭṭiwjen
ifeṭṭiwjenṭṭiwjen-nni kecmen s albaε
albaεd n yexxamen, azzekaazzeka-nni ad awin
yiwen segseg-sen ad fren daxel n wakal
wakal akken tefren ula d nitni
iɣsan. Llan kra n yeqjan iḥemlen aṭas imawlanimawlan-nsen, sseglafen
aṭas yal mara ẓren tafattafat-nni ɣer at wexxamwexxam-nni i dd-teddun. Acu
kan, akken heddren yeqjan gerger-asen, imdanen am yemcac ur da
fehmen ula d iweṭ.
iweṭ.
Akka yedder wegdi
wegdidi-nneɣ
nneɣ d amaε
amaεzul, ur yettamen yiwen seg
arraw n ṭṭajiṛaṭṭajiṛa-s. Acḥal
Acḥal d abrid i tessasxen di taswiε
taswiεt anda ur
yebna yara; irreggelirreggel-asenasen-d s kra ijerṛiḍen
ijerṛiḍen di tteǧǧatteǧǧa-s. Yewwas,
makken ur dd-teggra ula d rriḥa
rriḥa n ṣbeṛ deg ulul-is, imeyyez acu igigzmer ad yexdem i yeqjan
yeqjan yeggulen ad dduklen ɣef ẓẓuṛ akked
tmeḥqranit.
tmeḥqranit. IkfaIkfa-tt d yimanyiman-is. D nitni neɣ
neɣ d netta. Yiwen i
yettawin trad ;ma yerbeḥ
yerbeḥ yiwen wayeḍ ad yexṣer.
TamedditTameddit-nni ger yeqjan n taddart, ifrenifren-ed win yark iweε
iweεṛen
gerger-asen, yurǧa
yurǧaǧa-t deg yiwet n teḍwiqt
teḍwiqt yettawin
yettawin s axxamaxxam-is. Akken
iṛuḥ ad yekcem isawelisawel-as s yisemyisem-is. Winna yezziyezzi-d ar ɣurɣur-es,
yefqa,.
yefqa,. Mmyesmuqalen. Mebla awal, wa yeẓḍem ɣef wayeḍ.
Bdan aglilez di teqa,att
teqa,att am sin warrac imecṭaḥ mara tturaren.
Uɣalen am tcirett n ddabax imi yetteε
yetteεraḍ
raḍ yal yiwen deg
deg-sen ad ddyeṭṭef
yeṭṭef wayeḍ si temgaṛṭ. Yaε
Yaεreḍ
reḍ weqjunweqjun-nneɣ
nneɣ ad asas-tttt-idid-iḥaz, ur
yezmiryezmir-ara. Dɣa
Dɣa yemmeɣyemmeɣ-as ar tzagurttzagurt-is anda yessenta uglanuglan-is
almi d tiqarniyin. Yussax weqjunweqjun-nniḍen,
nniḍen, issereḥ i yimanyiman-is
makken iḥulfa
iḥulfa i weqraḥ deg uksumuksum-is. Aqraḥ
Aqraḥ igan am tubya n
trisiti yettfeggiḍen
yettfeggiḍen deg iẓuran n wulwul-is. Iḍlaq
Iḍlaq i yimanyiman-is deg
uɣebbar yekren.
ImirImir-en kan yebda la yettkaε
yettkaεwiw am uccen tečča taṛṣaṣt.
taṛṣaṣt.
Yettmuqul s leḥnana
leḥnana deg allenallen-is allen yerɣan
yerɣan n weqjun yugin ad
issereḥ
issereḥ di tuṭṭfa. IḥellelIḥellel-it s uyefki n yemmayemma-s ur yeṭṭiḍ
yeṭṭiḍ ara ad asasissuref tikelttikelt-agi. YettgalaYettgala-yasyas-ed, imeṭṭi
imeṭṭi ɣef tanzarintanzarin-is, belli ur
yettuɣal
yettuɣal ara ad dd-ilhu yidyid-es ɣas ad yeḥnet i lemgallat n wuzzal
yeffeẓ
yeffeẓ netta d yeqjan n taddart. Ma yebɣa ad yamen ayen akka i
s-eded-yeqqar, ad asas-issereḥ
issereḥ imirimir-en, ad iṛuḥ
iṛuḥ ad dd-iḍegger imaniman-is
si sqef i d asas-yehwan netta deg umurumur-is. ma yebɣa
yebɣa ad asasissemeḥ,
issemeḥ, ad iṛuḥ din din , ad yali ɣef uqermud n lǧama, n taddart,
wa ad dd-iḍegger s yin imaniman-is. Issereḥ
Issereḥ-as wegdiwegdi-nneɣ.imuqel
nneɣ.imuqelɣ.imuqel-it ur
t-yumin ara imi ineẓden
ineẓden n weqjun ittewten
ittewten mazal la ttembbiwilen
seg ubeḥri,
ubeḥri, ur qqurit ara. ƔurƔur-es iban la yeskiddid, u rriḥa
rriḥa n ttar la
15

d-tettfuṛu
tettfuṛu segseg-s. di tunḍa
tunḍa taneggarut, ineggez fellfell-as. Iḥuza
Iḥuzaḥuza-t-id
seg uẓar
uẓar n tgarjujttgarjujt-is yettawin idamen. Ičxed tuɣmas
tuɣmasɣmas-is deg
uẓrem idammen. Yeqqim akken ittzemi
ittzemiḍ
zemiḍ degdeg-s almi ikfan idamen
segseg-s. YerraYerra-d nnehta taneggarut, issereḥ
issereḥ-as.
AssAss-nni, iqjan n taddart maṛṛa
maṛṛa iwweḍiwweḍ-iten lexbaṛ
lexbaṛ ɣef tedyanttedyantnni n lmut n ccifccif-nsen. Yal yiwen amek i dd-yewwi tamacahutttamacahutt-is,
imi ur tesε
Tawa
tesεiḍ anwa iḥeḍren din.
Tawaɣit,
awaɣit, slan yark yess
at iselfan. Yebda umeǧǧed
umeǧǧed s useglef akked ushewhew; ladɣa
tiqjatintiqjatin-nni d wimi yaε
yaεdel win yemmuten, imi aṭas
aṭas n lxiṛ i sentsentyexdem; ta yefkayefka-yas ayaẓiḍ,
ayaẓiḍ, ta inḥelinḥel-ed fellfell-as deg umennuɣ,
umennuɣ, ta
yejma,
yejma,-asas-ed argazargaz-is seg icalan. Ulac tin i wimi
wimi ur yexdim ara
lxiṛ.
lxiṛ. Yal yiwet amek i ss-yexdem lxir. Ula d iqjan ḥemmlenḥemmlen-t. Imi
aṭas n tɣawsiwin icarken akkenakken-nni.
Akken kan yettwanṭel
yettwanṭel weqjun deg yiwet n tesraft i ss-ibudd
babbab-isis-nni i wimi qqaren aɣyul
aɣyul ``at amar``, imi ur yefhim ur
yexṣim
yexṣim,
ṣim, Llah ɣaleb d aɣyul. IẓẓuɣerIẓẓuɣer-it ihi Wucmit aɣyul
aɣyul ɣer yiwen
weḥriq
weḥriq yesε
yesεan acruf, iḍeggeṛ
iḍeggeṛit
ar
din
mebla
ma
yerrayerra-yas akal;
ḍeggeṛ
ittu lxiṛ
lxiṛ yark i ss-yexdem; nniɣ
nniɣ-awenawen-d d aɣyul,
aɣyul, ula d lɣaci ur ssǧǧanǧǧan-ara s yisemyisem-agi. Akken qqaren d isemisem-is i d awalawal-is. Mačči
d tikelt
tikeltikelt-agi araara-yerr aḍar.
aḍar. Iqjan yeddan yidyid-es zzin fellfell-as ččanččan-t.
ssufɣen
ssufɣenɣen-as laε
laεqel ɣas ur tt-yesε
yesεi yara.
Dɣa
Dɣa seg imirimir-en tzad tagdi deg iqjan akken itzad uɣuccu
uɣuccu n
win yenɣan
yenɣan yiwen gerger-asen. Tuɣal
Tuɣal temsalt mači d tin umennuɣ,
tuɣal
tuɣal d lmut akked leqtila.
leqtila. AssAss-nni, makken mazalmazal-iten dduklen,
nudan lxayen anda ara tt-afen. Ttin taddart seg uqerru ɣer
tifednin ; ulac taḥnact
taḥnact ur wwiḍenwwiḍen-ara, ulac tabarda yeqersen ur
suman ara, ulac tanqeltt ur hucen ara ; ruḥen
ruḥen ɣer tsirt, ɣer
lǧama,, s agudu, ulac yir tuffirt ur llin ara neɣ
neɣ tabḍant ur sraḥen
ara. Ɛyan uɣalenuɣalen-d ɣer tewwurt wexxam yezdeɣ weqjunweqjun-nneɣ
nneɣ
amcum. Akken sin wussan i la tt-ttε
ttεessan ur teṭṭifen
teṭṭifenṭṭifen-ara. Deg ass
wis qrad(3), makken gan tameɣra
tameɣra s useglef zdat wexxamwexxam-nsen,
netta yufayufa-t-id lḥal
lḥal deg umnar n yiwen n weqjunweqjun-nniḍen.
nniḍen. YufaYufa-t-in
la tt-ittraǧu
ittraǧu teɣzi n yiḍ. YennaYenna-yas : ``d keč i la ijebden ilesiles-is am
lastik, teqqareḍ
teqqareḍ-as weḥdi
weḥdi a tt-nɣaɣ. ihi aqli zdatzdat-ek, haw haw haw
a yaɣ
yaɣ ččičči-yi. iliili-k d aqjun bu tissas yekkaten uzal deg usawen.``
YerraYerra-yasyas-ed winna : ``ih d nek, ɣuri keč d win yerẓan leqwanen
iqburen n yiḍan
yiḍan ; tenɣiḍ
tenɣiḍ aqjun ɣef tewwurt n wexxamwexxam-is ; ɣef aya
16

ilaq ad temteḍ
temteḍ ula d keč``. YerraYerra-yas weqjunweqjun-nneɣ
nneɣ : ``d kenwi i ddyezwaren s amennuɣ
amennuɣ ; ikellexikellex-awen uṭarus
uṭarus aberrani, teddam deg
umecčew i kenken-yexḍan.``
yexḍan.`` Yerra
Yerrara-yasyas-ed weqjun yettwaṭṭfen
yettwaṭṭfen : ``
teẓriḍ
teẓriḍ iqjan am leqbayel, tettun ula d nutni ; lemmer teṣbireḍ
teṣbireḍ cwiṭ
tili a nettu neɣ
neɣ a nestaε
nestaεmel nettu. Aman ad uɣalen
uɣalen s acabcaq
mebla ma nneɣlen.
nneɣlen. Acu kan keč, ur teqbileḍ ara ula ad ddtḍeggreḍ imaniman-ik si sqef n wexxam akken
akken a kk-nsemmeḥ.
nsemmeḥ.
TekcemTekcem-ik twekka n ttar seg anzaren. Ɣas ẓriɣ terniḍterniḍ-iyi, a kk-t-ididiniɣ
iniɣ qbala ayen yellan deg ulul-iw. ilaq a temteḍ
temteḍ ! yernu tura,
lemmer i d akak- zemreɣ.``
zemreɣ.`` YerraYerra-yasyas-es weqjunweqjun-nneɣ:``
nneɣ:`` ihi tura d
keč neɣ
neɣ d nek.``
Wa ineggez ɣef wayeḍ. Mṣekṣakent tuɣmas deg igenni bu
tεeqqucin, am sin lelwaḥ
lelwaḥ n tewwurt yettewten s terẓeg n ddemaṛ,
sin yeqjan deg tizi n temẓi
temẓi myeẓmaḍen di lḥif abarkan. Yal yiwen
degdeg-sen yetteε
yetteεraḍ
raḍ ad iwa wayeḍ, a tt-yeṭṭef
yeṭṭef seg umgarḍ. ẓẓran di
sin belli d amḍiq
amḍiqḍiq-nni n tfekka i yezzizilen tarwiḥt
tarwiḥtḥt-nsen, yal wa
yettmuqul amek ara tuɣal
tuɣal d aylaayla-s. Mxeẓwaḍen,
Mxeẓwaḍen, mfeddaxen.
Aɣebbaṛ ikcem anzarenanzaren-nsen yellan ttfurun am tugi n seksu.
Lǧahd ibda la yettader, ineqqes si tqejjiṛintqejjiṛin-nsen iceṭḥen
iceṭḥen am iẓḍan
s wacu itelmen taḍuṭ.
taḍuṭ. ittkatt wexbac d udeqqem. iban din belli win
ara yeε
yeεun d winna ara yanfen i tedmarintedmarin-is ad ḥnunfent deg akal.
Ulac leslak tikelttikelt-agi. Amcum d win ara yeǧǧen
yeǧǧen allaɣallaɣ-is ad
iseweq; degdeg-umecwaṛ
umecwaṛ ad dd-yaf imaniman-is deg ucwari n lmut. Iban d
amennuɣ
amennuɣ aneggaru i yiwen segseg-sen. Wa yekkat
yekkat wayeḍ
wayeḍ s anda
iw,a,
iw,a, ulac aḥebbaṛaḥebbaṛ-nni sε
sεan yeqjan, imi aḥebbaṛ
aḥebbaṛ yettili deg
umecčewumecčew-nni n uqisi n lǧehd
lǧehd akked tezmert. TikeltTikelt-agi d tin n
ewwet ad wteɣ,
wteɣ, ɣeẓẓ ad ɣeẓẓaɣ, naɣ ad nɣaɣ.akkennɣaɣ.akken-nni teɣẓi
teɣẓi n
yiḍ
yiḍ ur fukken ara. Ula d imezdaɣ n taddart acḥal d yiwen i ddiḍalen ad iwali d acuacu-t umennuɣ
umennuɣ-agi isseḥraṭwen
isseḥraṭwen tasusmi n yiḍ.
Mi dd-muqlen ɣer baṛṛa ad uɣalen; qqarenqqaren-as d iqjan, awar dduɣalen, eǧǧeǧǧ-iten ad msekfun.
SinSin-nni yettun ula d amḍiq
amḍiq anda llan, zren deg yiwet n
tegmatt taṣemaṭ;
taṣemaṭ; wa yettḥalfu i wesṭenṭen
wesṭenṭen n wul n wayeḍ di gergeryark ssuɣat
ssuɣat yellan zzintzzint-asenasen-d. Tin i d tikelt tamenzut i sin i deg
ara yawḍen
yawḍen ɣer tqacucttqacuct-nni n lwaḥc
lwaḥc iɣummen s tecḍaṭtecḍaṭ-is
tabarkant tiẓeṭ
tiẓeṭ useglef s aggur deg ussan n tziri. Uɣalen idamen
am aman ugeffur, ttazzalen ɣef leǧwareḥleǧwareḥ-nsen.
nsen. As tt-iniḍ
iniḍ d
17

iyeddiden n sbiɣa
sbiɣa tazeggaɣt i tesɣarseḍ di tezniqttezniqt-nni, iwimi
ssawalen yeqjan ṭebbegriri. AqjunAqjun-nneɣ
nneɣ yellan meqbel yettkel ɣef
akken ad yeɣleb
yeɣleb aqjunaqjun-nni nniḍen,
nniḍen, yuɣal yebda yettayes zdat
wezbu d waffud yesε
yesεa. ɣas yeẓra d netta ara tt-inɣen,
inɣen, imi d netta i
d bu lḥaq,
lḥaq, yergagi di tneffuṭtneffuṭ-is. Icukk di tezmerttezmert-is zdat wegdi
yella yettxemmim yernayerna-t; yerrayerra-d ɣef yimanyiman-is imi yeẓra
yeẓra d tin i
taggarataggara-s ma ur yerra yara ɣef yimanyiman-is. Iḥulfa
Iḥulfa weqjunweqjun-nneɣ
nneɣ i
lǧehdǧehd-is mi d asas-ittruḥu
ittruḥu am agu ma ifetti s tsusmi seddaw tafukt.
Dɣa, imirimir-en qbel ad yeɣli
yeɣli si εeggu, ur iban ma si zzahrzzahr-is,
yebbanṭaḥ
yebbanṭaḥ weqjunweqjun-nniḍen.
nniḍen. Mebla ameyyez, iḥuref ɣelluyɣelluy-is, yeɣli
yeɣli
fellfell-as s wayen i ss-eded-igran n lkuraj di tɣecɣuct
tɣecɣuctɣecɣuct-is. AqjunAqjun-nniḍen,
nniḍen,
am win yedreɣlen,
yedreɣlen, ibda ihemmej deg ayen yufa; ttru
ttruḥunt
truḥunt titiwintitiwin-is
deg ubeḥri
ubeḥri aḥarfi. Ma d aqjunaqjun-nneɣ
nneɣ issekcem tamgaṛṭ n wayeḍ
ger Iɣeṣmaren
Iɣeṣmarenɣeṣmaren-is, iẓmeḍ
iẓmeḍẓmeḍ-iten am dkir akked wuzzal. Yeqqim
akken yettḥaṛis
yettḥaṛis degdeg-sen asas-tiniḍ
tiniḍ yebɣa ad neṭḍen nutni d
weksum n wayeḍnin.
wayeḍnin.
Aqjun ageswaḥ,
ageswaḥ, di tmuɣli taneggarut ɣer wexxam i degdeg-i i ddyekker, issufeɣ
issufeɣ ṛṛuḥ. Iqjan, lɣaci wehmen deg anecten idamen
yeneɣlen
yeneɣlen deg ubrid n “ṭebbegriri”. amek iga umecčewumecčew-nni. Iban
mači d tin akken uqeṣṣar.
uqeṣṣar. Ladɣa mi yufan taffeka n weqjun;
izzuɣeṛ
izzuɣeṛɣeṛ-it win tt-inɣan
inɣan ɣer tlemmast useqqif n taggunin.
taggunin. Yeẓẓel
Yeẓẓel din
am uyaziḍ
uyaziḍ yessexnunes ugeffur azeggaɣ, tteǧǧatteǧǧa-s texenzer, ulac
i dd-yegran degdeg-s ur yefla yara am tseksutt; Taceṭṭiṭ
Taceṭṭiṭṭṭiṭ-is teqqerṣ
teqqerṣ am
uɣarbal imcaṛcaṛ. Win i dd-yebbḍen
yebbḍen s amḍiq ubaxix, d amdan neɣ
d aqjun, ad iweḥed
iweḥed di Ṛebbi, asas-yini assass-a d ass
ass n taggara n
ddunit. Ladɣa
Ladɣa iqjan, ikcemikcem-iten lxuf, ugaden yark ad dd-yezzi fellfellasen uqjun inecfen. Imi ttkan yark di tdukli fellfell-as makken i ddgren fellfell-as lbaṭel.
lbaṭel. Akken iwala akken weqjun acaraf, ameqran n
widak ur nesraḥay
nesraḥay ara imcac, ikker isnejma,isnejma,-ed yark
yark iḍan
iḍan n
taddart, anda tella Finat, ɣer yiwen wemḍiq i wimi ssawalen targa
n yebẓaẓ.
yebẓaẓ.
Netta yellan yetaxeṛ
yetaxeṛ seg acḥalacḥal-aya si tsartit n yeqjan; ixdemixdemasend yiwen usarag ɣef tdukli akked smaḥ ger watmaten; iḥkaiḥkayasenyasen-d ɣef imennuɣen iε
iεeddan ger at ufella
ufella akked at wadda.
IssefhemIssefhem-ed i wegrawwegraw-nni n tarwa iselfan belli di lecɣal
lecɣal
imeqranen am widak iḍeṛṛun
iḍeṛṛun imirimir-en di taddart, yettuɣal
yettuɣal lqanun
aqbuṛ
aqbuṛ ur ileḥḥu yara. ɣef aya ilaq ad dd-afen tifrat i daε
daεwessu dd18

iɣlin fellfell-asen.
Yekfa usarag; mcawaren yeqjan
yeqjan yark ad asas-aɣen awal.
YessawelYessawel-asas-ed i Finat akken asas-yehḍer.
yehḍer. IhḍerIhḍer-as; teslatesla-yasyas-ed.
Mfaraqen.
TamedditTameddit-nni tessaweltessawel-as Finat i weqjunweqjun-nneɣ
nneɣ s yiwen
useglef ur yezmir yiwen ad yettu ma yeslayesla-yas. Taɣect
Taɣect n imeṭṭi
azuran di txaraǧit
txaraǧit iḥarṣen. Iffeɣ
Iffeɣ-ed weqcic seg uxxam, ajelkaḍ
ajelkaḍ
ger ifassenifassen-is; ibda iẓebbeṛ
iẓebbeṛ di teqjunt. Nettat mazalmazal-itt teqqim din,
la treggel i titiwintitiwin-is. Tugi a truḥ,
truḥ, tkemmel deg useglefuseglef-is igan am
anza. Aqcic yettuɣu
yettuɣu fellfell-as “ ruḥ
ruḥ a truḥeḍ a lǧifa aε
aεni drus i sstxedmeḍ.
txedmeḍ. Iban ur tette
tetteḍḥiḍ ara a yelliyelli-s uṭaṛus;
uṭaṛus; aya εeffeṭ”.
effeṭ”. Iqjan
maṛṛa
maṛṛa qqimenqqimen-d agemmaḍ,
agemmaḍ, ttmuqulenttmuqulen-d ɣer Finat mi la tettfanti i
titiwin n weqcic. Iffeɣ
Iffeɣ-ed weqjun seg uxxam, ifeddex yark, iḍaren
iḍarenḍarenis ttemdekwalen si lexṣaṣ
lexṣaṣ n lǧahd deg iẓuraniẓuran-nsen. Akken i ttiwala weqcic iḥbes
iḥbes tiyta, inejmaε
inejmaε s axxam am akken acemmek ur
yelli. Iwweḍ
Iwweḍ-ed ar Finat yennayenna-yas:
-terẓiḍ
terẓiḍ aqerruaqerru-nneɣ;
nneɣ; ccekka teččiḍ aṛeẓ neɣ d arduz i tečiḍ!
Myesmuqalen; tṣubb
tṣubb Finat allenallen-is. TennaTenna-yas:
-bɣiɣ a kk-hedraɣ.
hedraɣ.
YerraYerra-yasyas-ed:
-a lxir ncallah (ɣas
(ɣas neẓra
neẓra iqjan mači akka swaswa i la heddṛen,
heddṛen,
acu kan tasuqilt tetčabi ɣer ta).
-εewqaɣ
ewqaɣ ansi ara bduɣ. Ugadeɣ a txemmeḍ ayen ur nellanella-yara.
-ruḥ
ruḥ ; ur ttagadttagad-ara. ḥala ayen i mm-yehwan ara fehmaɣ.
fehmaɣ. ɣas ruḥ !
Teẓẓel
Teẓẓel ɣer teqa,att, tcareq iḍaṛeniḍaṛen-is n zdat, tekref widak
widak n deffir.
Terra taraṭiwt
taraṭiwtṭiwt-is seddaw taɣma
taɣmaɣma-s am tin ara ikecmen axxamaxxam-is.
Yettaḍsa
Izher--ed
Yettaḍsa weqcic yellan issened ɣer teɣmert n tewwurt. Izher
imirimir-en fellfell-as weqjun, yerna aṭṭerḍeq
aṭṭerḍeq n taḍṣa. ikker iruḥ, yuɣal s
axxam. IssegraIssegra-d awal: ``inal bu n teqjatin anda ma lant”. Syin
tkemmel Finat deg awalawal-is:
-txeṣreḍ!
txeṣreḍ! Mači akka i kk-snaɣ.
snaɣ. Tuɣaleḍ d qebbaḍ leṛwaḥ, tenɣiḍ
sin yeqjan, tḥeqreḍ
tḥeqreḍ wiyaḍ. Keč illan d ddwa n tament, a tserseḍ
ɣef lǧarḥ ad yeḥlu. Acu akka i yeḍṛan yidek? Wehmaɣ. Ttnadiɣ
degdeg-i ad waliɣ
waliɣ ahat i ibeddlen
ibeddlen degdeg-k.
ImuqelImuqel-ed degdeg-s s wallen yebṛarḥen.
yebṛarḥen. illi imiimi-s s usmejgar,
iwhem deg ayen akka i dd-teqqar. YennaYenna-yas:
- Wellah a taqjunt n medden ar d kem i d ssebba. Lemmer ur d
19

iyiiyi-tessasxem ara, kem d wafniḍ
wafniḍ-nni n Dik ur nessin ula anta i
tamurttamurt-is , ar tili acemma seg anectanect-a ur dd-iḍṛi. Tesrewtem annar
i wumi ur tezmirem ara D ayaaya-gi kan..
-mači d nek i dd-iskarksen. Iɣuṛ
Iɣuṛɣuṛ-aɣ yark weqjunweqjun-nni rriɣ
rriɣ am gma.
Ǧaεle
Ǧaεleɣ
εleɣ-t d bu nniya. Netta ziɣ
ziɣ iɣleb tasraft anda neṭlen tikerkas.
Kemmelen ameslay ɣef aṭas n tɣawsiwin
tɣawsiwin ye,nan
Talwit di taddart. Bḍan
Bḍan taddart gerger-asen ɣef sin yeḥricen anda yal
yiwen ur yett,eddi
yett,eddi yara deg ayla n wayeḍ. Taggara, meqbel ad
mfaraqen, tṛuḥ
tṛuḥ
Ad tt-idid-tesriḥ
tesriḥ Finat asriḥiasriḥi-nni umsefham, iwala imirimir-en weqjun
deg allenallen-is times n leḥged
leḥged akked
akked ttar. Dɣa imirimir-en i Yeẓra
Yeẓra belli
tudert akked tewkilintewkilin-is mači dayen ikeffun.
(tettkemmil…)

20


Aperçu du document AQJUN (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab(1).pdf - page 1/20
 
AQJUN (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab(1).pdf - page 3/20
AQJUN (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab(1).pdf - page 4/20
AQJUN (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab(1).pdf - page 5/20
AQJUN (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab(1).pdf - page 6/20
 
Télécharger le fichier (PDF)

Documents similaires


aqjun tullist n aet kaci mohamed arab 1
tislit tullist n aet kaci mohamed arab
znezla tullist n aet kaci mohamed arab
tufga taneggarut tullist n aet kaci mohamed arab
tatabatata tullist n aet kaci mohamed arab
iij bu tcerket   sur aher aut tasuqilt

🚀  Page générée en 0.023s