Tatabatata (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab .pdfNom original: Tatabatata (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdfTitre: Tatabatata (tullist) n Aït Kaci Mohamed ArabAuteur: tadut2006

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.2.2 / GPL Ghostscript 9.02, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/04/2018 à 23:28, depuis l'adresse IP 81.57.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1198 fois.
Taille du document: 933 Ko (46 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Aït Kaci Mohamed Arab

Ṭaṭaba
Ṭaṭabaṭa
ṭabaṭaṭ
ṭaṭa
(tullist)

Tizr
izrigin internet

Ṭaṭabaṭaṭa

L

liɣ
liɣ qqimeɣ deg yiwet n tarba t
inelmanen, i degdeg-i xelḍen
xelḍen warrac d tullas.
Llan ttqessiṛen
ttqessiṛen ɣef ulac akked ulaḥed.
Ssusmeɣ
Ssusmeɣ amzun akken smeḥsiseɣ. Nek, tikelt ad lliɣ allenallen-iw ad
bell aɣ imeẓẓuɣenimeẓẓuɣen-iw. Tikelt nniḍen
nniḍen ad medleɣ allenallen-iw, ad dd-lliɣ
lliɣ
imeẓẓuɣen
imeẓẓuɣenẓẓuɣen-iw. Yiwen segseg-sen yennayenna-yas: “ugiɣ
“ugiɣ ad ḥemleɣ
leqṛaya,
leqṛaya, ittwaraittwara-yiyi-d Ṛebbi d lweqtlweqt-iw i da neqqeɣ
neqqeɣ dagi...
ṭaṭabaṭaṭa…ṭaṭabaṭaṭa…”
Ur sliɣ
sliɣ ara acuɣer yugi ad tttt-yeḥmel,
yeḥmel, urd iyiiyi-d-tewqi ara
lma na, lliɣ txemimeɣ amek ara dd-sweɣ
sweɣ lqahwa n tameddittameddit-agi.
Zemmeɣ
Zemmeɣ allenallen-iw, sliɣ
sliɣ i wayeḍ: “kennemti
“kennemti s tullas tettargumt
izerman a kentkent-eded-yawin tattefaḥt…
tattefaḥt… ṭaṭabaṭaṭa… nekni ḥala
temses n tudert i nezmer ad kentkent-nefk d tarzaft… ṭaṭabaṭaṭa …
ṭaṭabaṭaṭa…”.
Nek, lliɣ
lliɣ yiɣ din am ugellid ur neẓri d acu i tt-ixuṣen,
ixuṣen,
ttmuquleɣ
ttmuquleɣ tullas i dd-itt eddin din.
din. Ta tecbeḥ
tecbeḥ ciṭuḥ, tayeḍ tecmet
aṭas; acu kan ḥulfaɣ imirimir-en i taẓayt
taẓayt isseggasen i la ttbbibint
maṛṛa.
maṛṛa. Amek ad dd-kecment d tuqraṛ
tuqraṛ ɣer tesdawit, allaɣallaɣ-nsent
yenneḍ
yenneḍ di lḥaf n nniya. Amek ara fɣent s tirga n wezrem uḥric,
tattefaḥt
tattefaḥt ger ifassenifassen-nsent.
Arrac d tullas, mazalmazal-iten la ttqeṣiṛen
ttqeṣiṛen ɣef ulac akked ulaḥed
“… ṭaṭabaṭaṭa… ṭaṭabaṭaṭa…”
Cwiṭ
Cwiṭ akka, makken ijaḥ wallaɣwallaɣ-iw deg igenwan, tewweḍ
tewweḍ-ed
yiwet n teqcict ɣurneɣ. AllenAllen-is meqṛit
meqṛit aṭas am temda ur nes i
taqa att, AcebbubAcebbub-is am leḥrir,
leḥrir, ɣezzif, tserḥas
tserḥas ɣer deffir. TennaTenna-d
yaɣ
yaɣ-ed: “Azul fellawen.” Tes eddaedda-d afusafus-is ɣef yal yiwen degdeg2

neɣ
neɣ. Teǧǧa
Teǧǧaǧǧa-yi d aneggaru imi iḍarref
iḍarref ciṭuḥ wanda qqimeɣ. TefkaTefkayiyi-d labas s ucmumeḥ,
ucmumeḥ, ad asas-tiniḍ
tiniḍ tessentessen-iyi meqbel. Tuɣal
Tuɣal tezzi
ɣer tullas nni i ss-eded-igan amkan gerger-asent. Syin kemlen lehduṛ
lehduṛnsen; tenṭeq
tenṭeqṭeq-ed yiwet si tullas: “tḥesbem
“tḥesbemḥesbem-aɣ am tɣenǧawin,
tǧa lem melmi telluẓem aɣaɣ-eded-teddmem…. ṭaṭabaṭaṭa…
ṭṭaṭabaṭaṭa”
Lliɣ
Lliɣ ttmuquleɣ ar teqcictteqcict-nni i dd-yusen d taneggarut. Cukkaɣ
Cukkaɣ
ula d nettat la dd-tettmuqul ar ɣuri. Tkemmel Kahina lehduṛ
lehduṛ-is:
“neẓra
“neẓra d cbaḥa i d agerrujagerruj-nneɣ
nneɣ nekenti s teḥdayin. Amek tebɣa
tebɣaɣam ad nqemmeṛ
nqemmeṛ talwittalwit-nneɣ
nneɣ yal mara ad dd-yess yiwen seg arrac,
za ma d win i ɣɣ-yebɣan.
yebɣan. Nekenti ur neẓri ma yella ilaqilaq-aɣ neɣ
ala… ṭaṭabaṭaṭa … ɣuri arrac ilaq ad ssufrin
ssufrin akken ad aɣ
aɣawḍen…
awḍen… ṭaṭabaṭaṭa….”
Nek mazalmazal-iyi ttmuquleɣ
ttmuquleɣ di teqcictteqcict-nni, bɣiɣ
bɣiɣ ad asas-hedṛeɣ,
hedṛeɣ,
bɣiɣ ad issineɣ amek i iga ṣṣutṣṣut-is. TfaqTfaq-iy Jeǧǧiga.
Jeǧǧiga. Dɣa tewwitewwi-ttttid seg afus ar ɣuri; tennatenna-yas isemisem-iw, tennatenna-yiyi-d isem n teqcict
illan teṭṭaḍṣa
teṭṭaḍṣa mi d ii-ye req d acu ara dd-iniɣ.
iniɣ.
-Ayɣer
Ayɣer i teggugmeḍ, i yiyi-idid-tenna.
- Waqila ur iban d acu i kk-yuɣen!!
yuɣen!! Hihi…
- Awah, lliɣ
lliɣ ttxemimeɣ kan amek ara dd-swaɣ
swaɣ lqahwa tameddittamedditagi.
- Ur ttagad, ma tebɣiḍ
tebɣiḍ d nek ara kk-tttt-idid-ixelṣen.
ixelṣen.
- Ala, nniɣ
nniɣ-am qal ttxemimeɣ
ttxemimeɣ ɣef lqahwa, dɣa mimi-d-tewwḍeḍ
tewwḍeḍ ttuɣ
lqahwalqahwa-nni. Tta ṛaḍeɣ ad dd-mektiɣ
mektiɣ anda i kemkem-walaɣ.
walaɣ.
Tenehnah d taḍsa.
taḍsa. TezziTezzi-d Jeǧǧiga
Jeǧǧiga ɣurɣur-es; tennatenna-yasyas-ed:
“Ass“Ass-agi tferḥeḍ
tferḥeḍ a Faḍma”. TeḍṣaTeḍṣa-yas i Jeǧǧiga,
Jeǧǧiga, teḍṣateḍṣa-yiyi-d s
tuɣmas
tuɣmasɣmas-is timellalin, igan am ur ẓriɣ d acu!
Wiyaḍ
Wiyaḍ zren deg wayen akken i ɣef ttmeslayen: “tayri“tayri-yagi d
acuacu-tt … ṭaṭabaṭaṭa”. Ma nek nezɣeɣ deg allen n Faḍma… “tayri
d tikellax, akken ad naweḍ
naweḍ wayeḍ mebla …. ṭaṭabaṭaṭa…”.
TqarbTqarb-ed Faḍma
Faḍma talajurt i ɣef teqqim ɣer tamatama-w, tebdatebda-yiyi-d
ameslay:
- Ula d nek
nek iweḥḥa
iweḥḥaḥḥa-yiyi-d Ṛebbi yella wanda i kk-walaɣ.
walaɣ. Ahaqel
tettruḥuḍen
tettruḥuḍen ɣer Iwaḍiyen”
- Ih, Ttṛuḥuɣ
Ttṛuḥuɣṛuḥuɣ-en. Acu kan yewwas i zman!!
- Din ahat i kk-walaɣ,
walaɣ, yernu ula d nek ttṛuḥuɣttṛuḥuɣ-ed ɣer dagi, ar
tesdawit.
3

- Anda i teqqareḍ?
teqqareḍ?
- Ur d a qqareɣ
qqareɣ ara, staxṛenstaxṛen-iyiiyi-d…. hi hi hi …. I keč d acu
teqqareḍ,
teqqareḍ, iban ɣef udemudem-ik d “Technologie” . Wiyaḍ
Wiyaḍ mazalmazal-iten
deg isuragisurag-nsen: “ kenwi s warrac tḥemlem
tḥemlem kan imaniman-nwen, imi
win ibɣan
ibɣan taqcict yelhan ibɣaibɣa-tt kan i yimanyiman-is. Tzemreḍ
Tzemreḍ ad dd-iniḍ
iniḍ
kenwi d inekkiyen; vous etes des egoistes . Anwa i izemren ad ddyin bɣiɣ
bɣiɣ imaniman-iw i teqcictteqcict-inna… ṭaṭabaṭaṭa…..”
Ur iban anwa ii-s-eded-yerran: “ Mara neḥmel
neḥmel alba ḍ, nek ɣurɣur-i
ad asas-nebɣu
nebɣu kan ḥala ayen ilhan… ṭaṭabaṭaṭa.”
Zziɣ
Zziɣ ɣer Faḍma, nniɣnniɣ-as:
- Ɛyiɣ di lehduṛlehduṛ-agi i dd-yettuɣalen
yettuɣalen am yiṭij yal ta
taṣebḥit…
- Nek bɣiɣ
bɣiɣ ad qeṣreɣ yidek, ḥala keč ur ssineɣ ara dagi. Yerna ur
iban d acu i ttwaliɣ
ttwaliɣ deg allenallen-ik!
Cmumeḥeɣ
Cmumeḥeɣḥeɣ-as.
TennaTenna-yiyi-d:
-Tzemreḍ
Tzemreḍ ahat ad iyiiyi-tṛafqeḍ ukessar. Ḥlaǧeɣ imaniman-iw.
- Ih...Ih.
Fehmeɣ
Fehmeɣ belli d aman n tasa. Syin nekker
nekker di sin, nebda tikli.
Wiyaḍ
Wiyaḍ mazalmazal-iten zren di tektiwintektiwin-nsen yettemčaqlalen: “tamurt
tetnak irkelli… ṭaṭabaṭaṭa .”.
Steqsaɣ
Steqsaɣ Faḍma:
- Acu i kemkem-idid-yewin assass-agi ɣer dagi. Tes iḍ cɣel neɣ d aḥeweṣ
kan!
- S iɣ cwiṭ n cɣel, akk daɣen d aḥeweṣ. Di sin …hi hi hi…Ad ddttbaneḍ
ttbaneḍ te yid am umɣar n tmenyin isseggasen.
- Acu tibɣiḍ,
tibɣiḍ, aqlih tmanyin isseggasen i yelliɣ dagi, ugiɣ ad fɣeɣ si
tesdawittesdawit-agi n ccum. Lemmer mači dayen ifut lḥal
lḥal ɣef nddama, tili
Wellah ma wwiɣ
wwiɣ-t-id d lbaklbak-agi amcum.
- Ur dd-qqar…
- Aḥellil
Aḥellil win ur njeṛeb. Di tudert n win ur dd-newwi yara lbak ẓriɣ
igerriigerri-d dima degdeg-s cwiṭ
cwiṭ n tacallawt.acu kan…
Tekcem s abduz, nek qqimeɣ
qqimeɣ zdat tewwurt la tttt-ettṛaǧuɣ
ettṛaǧuɣ
sima ara dd-teffeɣ.
teffeɣ. Dɣa ula d nekkini kecmaɣ ɣer webduz n
warrac, rriɣ
rriɣ rrefda n ccema
ccema ɣer ddaw ucenfurucenfur-iw ufella. ḤulfaɣḤulfaɣ-as
imirimir-en i lmaṣa
lmaṣa mi la tettalxas s imetmanimetman-iw. Acu kan qimeɣ
qimeɣ-ed ar
tama n tewwurt ttṛaǧuɣ
ttṛaǧuɣṛaǧuɣ-tt melmi ad dd-teffeɣ.
teffeɣ. Nniɣ as gerger-i d
yimanyiman-iw akka ixir ad sgenfaɣ
sgenfaɣ tagnitt akken ad kksaɣ nnefḥa n
4

ccema. Ihi akken i tttt-walaɣ
walaɣ teffeɣteffeɣ-ed, kksaɣ
kksaɣ-ed s uɣiwel
uɣiwel rrefddarrefddanni n cemma i ḍeggṛaɣ s abidun iḍuman u ssardeɣssardeɣ-ed imiimi-w
akked d wudemwudem-iw. Amezwaru akken ad dd-kksaɣ
kksaɣ rriḥa n cemma
segseg-s, wis sin akken ad d -tkakiɣ,
tkakiɣ, ahat aqliaqli-yi di targit, nek i
tettṛaǧu
tettṛaǧu akka teqcict yifen aggur. Ur walaɣ
walaɣ ara amek tezmer ad
tessiweḍ
tessiweḍ taɣect n Si Muḥ neɣ n Zimu ad dd-tini acḥal
acḥal yedebdeb
wulwul-iw imirimir-en.
Makken i dd-fɣeɣ ɣurɣur-es s wudem ansi i dd-neggin waman,
tessufeɣ
tessufeɣ-ed tamacwaṛt
tamacwaṛt tazedgant seg uqrabuqrab-is, syin tebda la yiyitseffeḍ
tseffeḍ timeqwa n waman seg udem
udemdem-iw akked wulwul-iw ibezgen
seg acḥal
acḥal isseggasen usirem yuysen, tennatenna-yiyi-d imirimir-en :
- Kenwi s warrac, ur tessinem iqiḥ
iqiḥ di tmectaḥtmectaḥ-agi n sser !
Teḍsa
Teḍsa imirimir-en, ḍsiɣ ula d nek yidyid-es. Inelmaden akked
tinelmadin gezzmen abrid gerger-aneɣ,
aneɣ, nek ttmuquleɣ yur
yur-es am
tarzeft i yiyi-d-yusan assass-a seg igenni. Ternuḍ
Ternuḍ-as, nek snaɣ
snaɣ imanimaniw, werǧin
werǧin snaɣ amek i ttmeslayen i tullas; qus(4) isseggasen di
tesdawit n Ḥesnawa ur ssawḍeɣ ara ad ǧǧeɣ taqcict yidyid-i ugar n
snat smanat. Ɣas d taqcict s yimanyiman-is ara yiyi-d-yeddṛagin
yeddṛagin,
ṛagin,
amecwaṛ
amecwaṛ kan ad terwel fellfell-i akken ireggul uyaziḍ
uyaziḍ ɣef uccen. Nniɣ
gerger-i d yimanyiman-iw belli ittif tasusmi cwiṭ,
cwiṭ, ahat xerṣum assass-a ad ṭṭfeɣ
imaniman-iw ur dd-qqaṛeɣ
qqaṛeɣ ara albaε
albaεḍ n laε
laεǧubat.
Ikulwaṛen
Ikulwaṛen n ''science ecо
ecо'' ččuṛen
ččuṛen d inelmaden, ugadeɣ
lemmer i yiyi-tettaε
ettaεṛaq ger igulfanigulfan-nni n warrac d tullas ileḥḥun
ileḥḥun ɣer
yal tama. Mi dd-newweḍ
newweḍ ɣer tsemmit n '' L'institut '' anda issereḥ
issereḥ
cwiya webrid, tneggeztneggez-ed fellfell-i am teqcict tamecṭuḥt;
tamecṭuḥt; tesε
tesεeddaedda-d
afusafus-is seddaw teɣruṭ
teɣruṭɣruṭ-iw, u tennatenna-yiyi-d belli tugad ad iyiiyi-tsareḥ,
tsareḥ,
mulac
mulac ad asas-ttwakreɣ
ttwakreɣ s walba ḍ n tullas. Dɣa rriɣrriɣ-as belli nek
mači d taɣawsa
taɣawsa akken ad ttwakreɣ. TerraTerra-yiyi-d s unehneh akked
cwiṭ
cwiṭ n leḥṛaca ɣef allenallen-is: «wi yeẓṛan
yeẓṛan ?». KkseɣKkseɣ-asas-ed afusafus-is
seg iɣil
iɣilɣil-iw, u nniɣ
nniɣ-as s cwiṭ
cwiṭ unecraḥ :
- ƔurƔur-em ad tǧa
tǧaε
ǧaεleḍ
leḍ bɣiɣbɣiɣ-kem !
Terraerra-yiyi-d :
- Meḥsab
Meḥsab ala ! Ẓriɣ tebɣiḍtebɣiḍ-iyi. Nek, arrac yark bɣan
bɣanɣan-iyi. Irkelli.
Muqleɣ
Muqleɣ imirimir-en s udemudem-is yettfeǧiǧen
yettfeǧiǧen am lefnaṛ, faqeɣ belli
ayen i dd-teqqar d tidett. Dɣa
Dɣa akken i twala d win inezɣen degdeg-s,
terna tennatenna-yiyi-d s teḍsa
teḍsa :
- D aqesseṛ
aqesseṛ kan i ttqeṣireɣ.
ttqeṣireɣ. Lemmer ad iyiiyi-iẓer....
5

Tessusem. Nek ur ssusmeɣ
ssusmeɣ ara :
- Anwa ara kem iẓren
iẓren ?
TerraTerra-yiyi-d am tin ur necli ara seg usteqsiusteqsi-inu:
- Fiḥel
Fiḥel d ayen ! Beddel ameslay. IniIni-yiyi-d dɣa
dɣa ma tebɣiḍtebɣiḍ-iyi ? neɣ
neɣ
ala !
Ḥesleɣ acu ara ss-iniɣ
iniɣ i teqcictteqcict-agi tameslubt,
tameslubt, i sneɣ
sneɣ yiwet n
tegnitt ur newwiḍ
newwiḍ ara azal n ssaεa
ssaεaεa-yagi. AllenAllen-is nɣant
nɣantɣant-iyi; ḥulfaɣḥulfaɣasent am yiṭij
yiṭij unebdu deg uzal, deg yiwen uẓaɣar anda ulac isem
useklu. Tuɣmas
Tuɣmasɣmas-is i dd-yettaran ifeṭiwjen
ifeṭiwjen n tafat si temlel ɣeẓẓant
cwiṭ
cwiṭ n laεqel
laεqel yeffer wallaɣ
wallaɣ-iw. Teɣ
Teɣzizi-ines n tɣanimt
tɣanimt yewwan seg
aman, tezmeḍ
tezmeḍ lebɣilebɣi-w yeqquren ɣer usigna n targit. Lḥaṣun
ḥulfaɣ i yimanyiman-iw ḥesleɣ am ufrux ubučenis deg umardax
xeddmen iṣeggaden
iṣeggaden i lbaz. Lemmer di tella yemma din ad ttttsudnaɣ
sudnaɣ seg unyir, u ad tttt-ḥelleleɣ ad ii-tedε
tedεu akken ad yi
yi-tttt-yefk
Ṛebbi.
Rriɣ
Rriɣ-as imirimir-en am win iḥaṛcen
iḥaṛcen :
- D kem i dd-yennan arrac yark bɣan
bɣanɣan-kem. U nek d aqcic !
TerraTerra-yiyi-d :
- Cekka keč d aqcic? ttxilek ma urd i dd-tenniḍ
tenniḍ acḥal di laεme
laεmeṛ
εmeṛ-ik ?
Rriɣ
Rriɣ-as :
- 24 isseggasen. I kem acḥal
acḥal ?
TerraTerra-yiyi-d :
- 19 isseggasen.
isseggasen.
Nniɣ
Nniɣ-as cɣel
cɣel s ustehzi :
- Ad dd-tettbaneḍ
tettbaneḍ meqreḍ cwiya! IniIni-yiyi-d kan ttxilem acu i kemkem-ididyewwin assass-a ɣer tesdawit ? Neɣ ahat kem d tanelmadt ?
TerraTerra-yiyi-d s teḍsa
teḍsa am tin iselben :
- Ṣṣaḥ, ṣṣaḥ, assass-agi ṛuḥeɣṛuḥeɣ-d ad ḥewṣeɣ akk akken ad ttuɣ
ttuɣ
axḍib
axḍibḍib-iw. Ggulleɣ
Ggulleɣ assass-agi ad afeɣ
afeɣ axḍibaxḍib-nniḍen.
nniḍen. AssAss-agi nwiɣ
nwiɣ ad
d-afeɣ
afeɣ aqcic ara ḥemleɣ, ara yiyi-ḥemlen. AssAss-agi ad tttt-fruɣ
fruɣ di
ddunitddunit-iw. Daɣen
Daɣen ilaq ad teẓreḍ belli xesṛeɣ lbak asseggasasseggas-agi
iεeddan. Aqli ad asas-ttε
ttεawadaɣ.
awadaɣ.
Teṭṭerḍeq
Teṭṭerḍeq d taḍsa, syin tezwar ɣer zdat. Nek ttmuqulaɣttmuqulaɣ-tt am
tmexlult i wumi yedebdeb wallaɣ.
wallaɣ. Akken i tttt-walaɣ
walaɣ tettɣawal,
ɣawleɣ ula d nekkini akken ad tttt-qeḍ
qeḍεeɣ. Nettat segmi i trennu
aɣiwel am tin yebɣan ad tazzel. TbanTban-iyiiyi-d tebɣa
tebɣa ad turar cwiṭ
yessyess-i. Dɣa
Dɣa akken tewweḍ ɣer yiwen
yiwen uqejmuṛ
uqejmuṛ n weẓru, tuli ɣef yiri
6

n uzaguruzagur-is, tsers idaṛen
idaṛenṛen-is ɣef anda ttɣimin medden. Akken
wwḍaɣ
wwḍaɣ ɣurɣur-es, beddaɣ
beddaɣ zdatzdat-es am tɣanimt
tɣanimt ur nesε
nesεi iẓuṛan,
iẓuṛan, ur ẓriɣ
acuacu-t waḍu
waḍu i yiyi-ttawin ɣer timheṛṛefttimheṛṛeft-agi yifen Lunǧa
Lunǧa taryel n
tmucuha di cbaḥa.
cbaḥa. AllenAllen-is zzuɣur
zzuɣurent
ɣurentent-iyi ɣurɣur-es am tecriḥt
tecriḥt
yezzuɣuren
yezzuɣuren amcic yelluẓen. Bɣiɣ ad ss-fkaɣ
fkaɣ abeqqa imṣerṣeṛ ɣer
teddmujtteddmujt-is tazeggaɣt
tazeggaɣt am teṭumaṭict. Acu kan ugadeɣ ad dd-tezzi
fellfell-i, ad iyiiyi-tesbehdel zdat wanectwanect-en n tullas akked warrac
yettε
yettεeddin si tama ɣer tayeḍ am iweḍfen ifenyanen.
ifenyanen.
TennaTenna-yiyi-d imirimir-en, cɣel
cɣel d aqessaṛ :
- Ayɣer
Ayɣer mači d keč ara yilin assass-a d axḍib
axḍibḍib-iw ? Neɣ
Neɣ ahat tesε
tesεiḍ
taxḍibt
taxḍibt ula d kečini ?
Rriɣ
Rriɣ-as :
- Ur sε
sεiɣ ara taxḍ
taxḍibt! Acu kan kem, ur kemkem-ssineɣ
ssineɣ ara. Anwa ara
yiyi-d-yinin kem mači si ttbiṭ
ttbiṭaṛ n wadƐ
wadƐisi i dd-trewleḍ
trewleḍ! Ahat kem d
albaε
albaεḍ n teryula i dd-irewlen si tmucuhatmucuha-nni istewḥ
istewḥacayen, tidak i
d-ḥekkunt temɣ
temɣarin ɣef yiri lkanun i warrac imecṭ
imecṭaḥ yettargigin si
tagdi!
Teḍ
Teḍsa imirimir-en. Syin teẓẓ
teẓẓel
ẓẓelel-ed ifassenifassen-is, tṣ
tṣeggemeggem-iyiiyi-d lkul n
tebluzttebluzt-iw. Makken
Makken i dd-telha yidi wallaɣ
wallaɣ tuɣ
tuɣmasmas-is timellalin am
udfel akked taḍ
taḍactact-is tamecṭ
tamecṭuḥt yerɣ
yerɣan. Dɣ
Dɣa, ṭṭfe
ṭṭfeɣ
feɣ-ed afusafus-is,
muqlaɣ
muqlaɣ s usenqed taḍ
taḍactact-nninni-ines yerɣ
yerɣan. Nettat teǧǧa
teǧǧaǧǧa-yi
ttmuquleɣ
ttmuquleɣ deg ifassenifassen-is am akken ara teǧǧ
teǧǧ amejjay ad ttttyessenqed neɣ
neɣ ad tttt-inadi. UlUl-iw iḥ
iḥebbek am tmacint ucaṛ
ucaṛbun
iḥaren ad taweḍ
taweḍ sani tleḥḥ
tleḥḥu.
ḥḥu. ImirImir-en kan tennatenna-yiyi-d s yiwet n
taɣ
taɣect tarqaqt igan am usbecbec n temɣ
temɣarin :
- Amek dɣ
dɣa, d tidett, tugiḍ
tugiḍ-iyi ? Ur tebɣ
tebɣiḍ ara ad iyiiyi-d-txeḍ
txeḍbeḍ
beḍ seg
imawlanimawlan-iw ? Tugiḍ
Tugiḍ-iyi akka kan neɣ
neɣ d cbaḥ
cbaḥa ur cbiḥ
cbiḥeɣ ara ɣer
ɣurur-ek ? Neɣ
Neɣ lε
lεeqliyaeqliya-w ur kk-neε
neεǧib ara?
Mazal afusafus-is ger sin ifassenifassen-iw. Rriɣ
Rriɣ imaniman-iw am akken ur
asas-sliɣ
sliɣ ara, kemleɣ
kemleɣ anadi deg tiduḍ
tiduḍacinacin-is leggaɣ
leggaɣen am leḥ
leḥrir.
Dɣa nniɣ
nniɣ-as :
-Acu i kemkem-yessarɣ
yessarɣen akka di tdaḍ
tdaḍectect-imim-agi tamecṭ
tamecṭuḥt ?
Dima s teḍ
teḍsa, tennatenna-yiyi-d :
- Ad tṛ
tṛeggleḍ
eggleḍ seg usteqsiusteqsi-inu. Ma yella ur d iyiiyi-tebɣ
tebɣiḍ ara, iniini-iyiy-id
kan, ur tteḍḥ
tteḍḥi
ḍḥi yara... Aḥ
Aḥbes, muqelmuqel-iyiiyi-d s allen, syin iniini-yiyi-d
qbala: '' ur kemkem-bɣiɣ ara d taxḍ
taxḍibtibt-iw ''
Zreɣ
Zreɣ allenallen-iw deg allenallen-is tiqehwiyin am lfeṭṭ
lfeṭṭa
dɣa
ṭṭa tazedgant, dɣ
7

ttuɣ
ttuɣ imaniman-iw di tsaε
tsaεattatt-nni i wumi faqeɣ
faqeɣ, imirimir-en kan, mači d tin
ara dd-yettuɣ
yettuɣalen aṭ
aṭas di ddunitddunit-iw.
Tidett kan, ur zmireɣ
zmireɣ ad sebṛeɣ di tmuɣli n wallenwallen-nni i ddyeṭṭeggiṛen
yeṭṭeggiṛen lemwwas n tafat i yiyi-gezzmen mumu n wallenwallen-iw
yettwasfesden
yettwasfesden s tmuɣli
tmuɣli n teḥdayin di tesdawit. Lemmer ttafeɣ
imirimir-en ad rewleɣ
rewleɣ ar tε
tεelliṭ
elliṭ-nni n yemma i d ii-yefren ṭam(9) n
wagguren si lebɣi
lebɣiɣi-yagi n lmut yugin ad dd-yass.
Leqḍaɣ
Leqḍaɣḍaɣ-ed yark ifaddenifadden-iw si tesraft anida teffer targittargit-iw,
nniɣ
nniɣ-as :
- ur ẓriɣ ara
ara acu i kemkem-idid-iceggε
iceggεen ar ɣurɣur-i assass-a, waqila tebɣiḍ
tebɣiḍ ad
iyiiyi-tessufriḍ
tessufriḍ ugar n wayen akka ssufriyaɣ. Ugadeɣ d urar i
tetturareḍ
tetturareḍ yessyess-i; ugadeɣ
ugadeɣ amam-eded-iniɣ,
iniɣ, syin ad nedmeɣ ansi ur ttttidid-ttaraɣ.
ttaraɣ. Teẓriḍ tayri n tullas am ssem ur nesε
nesεi ddwa n ḥellu... a
Faḍma,
Faḍma, neɣ
neɣ akka i d isemisem-im, iniini-yiyi-d ma yella dɣa
dɣa s bu nessaḥ i
yiyi-d-steqsaḍ?
steqsaḍ?
Din tennatenna-yiyi-d s wecmumeḥ
wecmumeḥ :
- Ur ẓriɣ ara ! Muqel keč acu i tebɣiḍ !
Kkseɣ
Kkseɣ-ed allenallen-iw seg allenallen-is, xedmeɣ
xedmeɣ cwiṭ
cwiṭ n lkuṛ
lkuṛaj i yimanyimaniw, nniɣ
nniɣ gerger-i d yimanyiman-iw : '' ad dd-tawi neɣ
neɣ ad tawi ''. Dɣ
Dɣa kkreɣ
kkreɣ
ruḥ
ruḥaɣ. Ǧǧiɣ
Ǧǧiɣ-tttt-in akkenni teḥ
teḥdaqer di teḍṣ
teḍṣa
ḍṣa-ines i tesseblaε
tesseblaε am
imetman rẓ
rẓagen. Si tama nniḍ
nniḍen ur umineɣ
umineɣ ara s wayen akka
iḍeṛṛun
ṛṛun yidi, imi deg yiwet n teswiε
teswiεt teḍṛ
teḍṛa
ḍṛa yidi am targit
yettazzalen mebla aḥ
aḥbas : « taqcict icebḥ
icebḥen am aggur
aggur tekkestekkes-iyiiyid seg udiguti yugaren lmut, u tennatenna-yiyi-d akka kan ma yella bɣ
bɣiɣ
ad uɣ
uɣaleɣ
aleɣ d axḍ
axḍibib-is».
Ur zziɣ
zziɣ ara ɣurɣur-es ar deffir. ḌefṛeɣḌefṛeɣ-ed adrid n ddaw '' Genie
civil '' akken ad dd-uɣaleɣ sanda akken qimen imeddukalimeddukal-iw, ɣer
temṛaḥt
temṛaḥtṛaḥt-nni nnig n '' Departement n tmaziɣt
tmaziɣt ''. Mazal lḥiɣ sin
imeccaqen mi ḥulfaɣ i tkaskiṭtkaskiṭ-iw tettwakkestettwakkes-yiyi-d, zziɣ
zziɣ ɣer deffir
walaɣ
walaɣ-tt tettaḍṣa
tettaḍṣa am llufan. Syin tellitelli-d ṣṣakṣṣak-is, terra takaskiṭ
takaskiṭ-iw
ɣurɣur-es. Akken walaɣ
walaɣ akken, bdiɣ la seεdala
seεdalaɣ
εdalaɣ s ifassenifassen-iw deg
ucebbubucebbub-iw yeṭṭṣen
yeṭṭṣen.
ṭṭṣen. Dɣa
Dɣa imirimir-en kan tessufeɣ
tessufeɣ-ed si ṣṣakṣṣak-is yiwet
n temceṭ
temceṭ s wacu tebda la yiyi-tmeččeḍ
tmeččeḍ zdat inelmaden i ddyettεeddin din s teḍṣa.
teḍṣa. ImirImir-en kan i zṛiɣ
zṛiɣ belli dayen ḥemlaɣḥemlaɣ-tt.
Bɣiɣ
Bɣiɣ ad ruɣ, bɣiɣ ad sxenčwaɣ acebbubacebbub-iw. Bɣiɣ ad dd-sfiɣ
sfiɣ
allenallen-iw, ad tenten-fkaɣ
fkaɣ i wemcic d leftuṛ.
leftuṛ. Bɣiɣ ad zluɣ imaniman-iw s
lmus yeḥfan
yeḥfan arma uɣaleɣ ctaqeɣ lmut. Bɣiɣ ad dd-sneṣlaɣ
sneṣlaɣ iccareniccaren8

iw s ukelab neɣ
neɣ s iɣemdan alamma kfan idamen segseg-i. Bɣiɣ ad
ɣeẓẓa
ẓẓaɣ aksumaksum-iw alamma ur ttafeɣ
ttafeɣ ara anda sarsaɣ
sarsaɣ snat tuɣ
tuɣmas.
Bɣiɣ ad rewleɣ
rewleɣ seg ulul-agiagi-inu amcum
amcum i yiyi-ittkelixen yal tikelt, win i
yiyi-ttawin ɣer tesrafin anda zedɣ
zedɣen leḥ
leḥzen d nddama. Bɣ
Bɣiɣ ur ttttbeqquɣ
beqquɣ ara teqcictteqcict-agi tameslubt yetturaren s wulwul-iw akken
yetturar wemcic amecṭ
amecṭuḥ s tkerayt n taduṭ
taduṭ, mi yeε
yeεya degdeg-s ad ttttyeǧǧ.
yeǧǧ. Ɣef ayagi yark nniɣ
nniɣ-as: « waqila Ḥemleɣ
emleɣ-kem ».
Yeffeɣ
Yeffeɣ-ed seg imiimi-iw awalawal-nni ur bɣ
bɣiɣ ara, win akken ggulleɣ
ggulleɣ
ur tt-idid-ssufuɣ
ssufuɣeɣ ara alamma ḥerṣ
erṣenen-iyi leḥyuḍ
leḥyuḍ n zwaǧ yewwas
nek d tmeṭṭut
tmeṭṭut i d ii-yuran. ImirImir-en kkseɣ
kkseɣ-asas-ed ifassenifassen-is seg
uqarruyuqarruy-iw, dɣa
dɣa temmeɣtemmeɣ-ed ɣef ifassenifassen-iw, tezzu
tezzuɣ
zzuɣeṛ-iyi ɣer yiwet
akken n lxezna n ssima anda i yiyi-tessɣ
tessɣim. TeqqimTeqqim-ed ula d nettat
ar tamatama-w, tennatenna-yiyi-d :
- ƔurƔur-ek ad tǧa
tǧaε
ǧaεleḍ
leḍ nek d yiwet n tmeslubt, acu kan assass-agi
ṛuḥaɣ-ed ad kkseɣ
kkseɣ cwiṭ
cwiṭ n lxiq ɣef yimanyiman-iw. Bɣ
Bɣiɣ kan ad ḍṣa
ḍṣaɣ
cwiṭ
cwiṭ, u ma yella ssarfaɣ
ssarfaɣ-ek cwiṭ
cwiṭ ɣas surefsuref-iyi. Dɣ
Dɣa amek tebɣ
tebɣiḍ ad
ḥemleɣ
emleɣ albaε
albaεḍ, netta ur tewwiḍ
tewwiḍ ara ssaε
ssaεa degmi i tesneɣ
tesneɣ. Ẓriɣ
riɣ-k d
aqcic n lε
lεali, acu kan nniɣ
nniɣ-as ahat d win iḥ
iḥemlen anecreḥ
anecreḥ...Yakk
ur terfiḍ
terfiḍ ara ?
Muqlaɣ
Muqlaɣ ɣer txenfucttxenfuct-is yeẓ
yeẓdan am tḥ
tḥebbuyin n wukbal
makken kan
kan ara dd-yemɣ
yemɣi, ḥulfaɣ
ulfaɣ i wallaɣ
wallaɣ-iw mi la yeddelwiḥ
yeddelwiḥ am
teflukt deg illel iḥ
iḥecṛ
ecṛen. Ddmeɣ
Ddmeɣ-ed ticebbubin i ss-eded-yeɣ
yeɣlin ɣef
allen, refdaɣ
refdaɣ-asas-tent. Syin nniɣ
nniɣ-as :
- Acḥ
Acḥal ayagi ur walaɣ
walaɣ ara taqcict icebḥ
icebḥen anect i tcebḥ
tcebḥeb! IniIni-yiyid ttxilem ɣer wumi i dd-tefɣ
tefɣeḍ? ar
ar babababa-m neɣ
neɣ ar yemmayemma-m ?
Makken i tttt-steqsaɣ
steqsaɣ, lliɣ
lliɣ sε
sεeddayaɣ
eddayaɣ-ed iduḍ
iduḍanan-iw ɣef udemudem-is
zeggaɣ
zeggaɣen, leggaɣ
leggaɣen am teblalact. TerraTerra-yiyi-d asteqsiasteqsi-inu:
- Mači ar baba, wala ar yemma. Nek ttčabiɣ
ttčabiɣ aṭ
aṭas ɣer setti.
- Amek? ɣer wamek? ɣer wimi?
- Setti, yaya, jidda,
jidda, ḥebbus ! Akken i d akak-yehwa semmisemmi-yas.
- Ah! ihi iban tecbeḥ
tecbeḥ settisetti-m! ahat, lemmer a nn-ṛuḥeɣ ad kemkem-ididxeḍ
xeḍbaɣ
baɣ ɣurur-es, ad iyiiyi-d-teqbel ?
MazalMazal-iyi tturareɣ
tturareɣ s tcebbubintcebbubin-is amzun d albaε
albaεḍ imeddukalimeddukaliw snaɣ
snaɣ si zik, nettat tuneftunef-iyi ur dd-telha yara deg ifassenifassen-iw. Ur
tecliε
tecliε ara yark seg usami i tttt-ttamiɣ.
ttamiɣ. TettbanTettban-ed am tin i d iiyesnen si zik n zik. Nek si tamatama-w, ḥulfaɣḥulfaɣ-as am tin akken sneɣ
sneɣ
seg asmi i dd-ḍallaɣ ɣer ddunit. AssAss-agi, am win i tttt-yufan umbe d
9

mi ss-teε
teεṛeq tẓa(7) n leqṛun. AssAss-a ugadeɣ
ugadeɣ daɣen
daɣen ad iyiiyi-tṛuḥ tikelt
nniḍen
nniḍen akken i yiyi-ṛuḥent yark tɣawsiwin bɣiɣ seg ulul-iw. Nniɣ
Nniɣ-as :
- IniIni-yiyi-d tidett, ttxilem. Acu i kemkem-idid-yewwin assass-agi ɣer tesdawit,
tṛuḥeḍṛuḥeḍ-ed ad dd-tesfiḍ
tesfiḍ ulul-iw neɣ
neɣ yella wayen nniḍen i kemkem-ededyewwin ?
Tesnejla deg yiwen umecwa
umecwaṛ
ecwaṛ taḍsataḍsa-nni s wacu i dd-teccebbeḥ
teccebbeḥ
udemudem-is si sgelli. Am usekṛani
usekṛani i dd-yetkakin, tṣeggem
tṣeggemṣeggem-ed lqeddlqedd-is,
terna terra acekkuḥ
acekkuḥ-is ɣer deffir. Dɣa tennatenna-yiyi-d s yiwet n taɣect
taɣect
imeṭṭi
imeṭṭi :
- AggurAggur-nni iε
iεeddan i d ii-yeǧǧa
yeǧǧaǧǧa-yi uxḍib
uxḍibḍib-iw deg umur n yiwet n
teqcict i dd-yemlal
yemlal ɣer xwalixwali-s. Ur ẓriɣ ara! Waqila si fṛansa i ddtusa; ad dd-qqaṛen
qqaṛen tecbeḥ; u tezzitezzi-yas yark allaɣ
allaɣ-is felli. Zaε
Zaεfen
fellfell-as imawlenimawlen-is, netta yerrayerra-yasen akken ad yerr ɣef yimanyiman-is
belli nek mači d tameṭṭut
tameṭṭut i ss-ilaqen, u nek d yiwet itnefcicen, ur
nessin ara acḥal
acḥal teswa ddunit. Yenna felli belli nek mazalmazal-iyi d
taqrurt ur newwiḍ
newwiḍ ara mraw(10) isseggasen di laε
laεmeṛ
meṛ-is. Ɣef aya i
ẓriɣ Ṛebbi ur iyiiyi-ittaǧǧa
ittaǧǧa yara. Imi mazal iwweḍ waggur segmi i
mfaraqaɣ
mfaraqaɣ yides, iceggeε
iceggeε-ikik-id Ṛebbi ar ɣurɣur-i, am tarzeft....
Gezmaɣ
Gezmaɣ-as awal imirimir-en, dɣa
dɣa nniɣnniɣ-as :
- Iban d adarɣel
adarɣel weqcicweqcic-agi, netta ur nwala yara zzin i ss-iṛuḥen.
Ahat d yemmayemma-s i ss-yedε
yedεan yewwas wayen n diri.
Xedmaɣ
Xedmaɣ lkuṛaj i yimanyiman-iw, rriɣ
rriɣ imaniman-iw am akken ayen akka i
d-teḥka
teḥka d awal n menwala, ur neswi acemma.
acemma. Kemleɣ
Kemleɣ nniɣnniɣ-as :
- Aha kan, eǧǧi
eǧǧiǧǧi-kem segseg-s. Aqla kem assass-a tufiḍ
tufiḍ degdeg-i mmimmi-s n
selṭan
selṭan n tmucuha, ageldun n targit, ageldun mesraren akken
qqaren iṛumyen.
iṛumyen. Ma tebɣiḍ seg assass-a d tasawant eḥseb
eḥsebḥseb-iyi d
axḍib
axḍibḍib-im!
TelqefTelqef-iyi imirimir-en awal s taḍsa
taḍsaḍsa-nninni-ines i ss-eded-yuɣalen
yuɣalen din din
:
- Amek ara tiliḍ
tiliḍ d axḍibaxḍib-iw ma yella mači seg imawlanimawlan-iw ara yiyi-dxḍbeḍ? Tǧaε
Tǧaεleḍ
leḍ imi d nek i kk-idid-iluε
iluεen d tamezwarut belli nek d
taqcict ibardan. Yernu keč si zik i kk-snaɣ,
snaɣ, ɣurɣur-ek ad tǧa
tǧaε
ǧaεleḍ
leḍ keč d
abaṛṛani
abaṛṛani fellfell-i.
Ur fhime
fhimeɣ
imeɣ ara yark acuacu-t akka i dd-tesxartim. Acu kan segmi
theddeṛ,
theddeṛ, u segmi i ttmuqulaɣ deg udemudem-is, tabandutttabandutt-nni i ss-giɣ
giɣ
deg ulul-iw segmi tettnerni, tettuɣal
tettuɣal am uzaɣar ur nesε
nesεi tilisa. SserSseris akked cbaḥa
cbaḥaul-iw am asif mara dd-yeḥmel,
yeḥmel, yewwiyewwiḥa-s gant deg ul10

yark ayen i dd-yufa, deg ubridubrid-is, n cfayat akked tiktiwin. D tin i
tikelt tamenzut i degdeg-i walaɣ
walaɣ ulul-iw makken i la itezzer di tiselbi ur
nesε
nesεi iẓuran.
iẓuran. Bɣiɣ ad tt-idid-ṭfeɣ ɣer yiri n tegzirt n talwit, iḥnuceḍiḥnuceḍ-iyi
si ger ifassen, wwinwwin-t-ett tinga(lemwaǧ)
tinga(lemwaǧ) n tayri i dd-ihedfen
ihedfen fellfell-as
s tufra.
Steqsaɣ
Steqsaɣ-tt, s cwiṭ
cwiṭ n taḍsa di taɣecttaɣect-iw:
- Amek iyiiyi-t-sneḍ
sneḍ ?
- Umbe d ad kk-eded-iniɣ.
iniɣ. Mači d ayen isεan
isεan azal tura. Nek bɣiɣ
bɣiɣ ad
ẓreɣ amek ara yiyi-d-xeḍbeḍ
xeḍbeḍ seg imawlanimawlan-iw. U lemmer ad agin
imawlanimawlan-ik amek ara txeḍmeḍ;
txeḍmeḍ; ad iyiiyi-teǧǧeḍ
teǧǧeḍ neɣ
neɣ ad tbeddeḍ yidi
mgal imawlanimawlan-ik? IniIni-yiyi-d ttxilek?
- Lemmer tamsalttamsalt-agi n zweǧ
zweǧ d tin imawlan, tili aqli acḥalacḥal-ayagi i
d-wwiɣ
wwiɣ tameṭṭut. Wellah, ar nitni ma tḥeṣlasen yark temṣalt agi n
zwaǧ
zwaǧ-iw. Lemmer ad asas-iniɣ
iniɣ azekka i yemma, a nṛuḥ ad ddnexḍeb,
nexḍeb, ugade
ugadeɣ ad iyiiyi-tezwir s axxamaxxam-nwen; nettat tḥar
tḥar ad ddtezweǧ
tezweǧ i yiwen seg warrawwarraw-iw. Aɣbel
Aɣbelɣbel-is d tameɣra
tameɣra ara texdem.
Ahat meqbel ad asas-eded-addreɣ
addreɣ anwa i kemkem-ilan, imirimir-en ara tebdu
leḥsab
leḥsab anwa ara dd-taε
taεreḍ,
reḍ, anwa ara teǧǧ akken ad dd-terr ttsaṛ
ttsaṛ
segseg-s, imi ur tttt-ye riḍ
riḍ ara yewwas, asmi yes a tameɣra. Ma d
baba ur yeẓri
iḥuza--d
yeẓri ma zzant, la rɣant. Netta ad yeddu kan, ma iḥuza
tagaṭutt
tagaṭutt d win i d lfaṛḥlfaṛḥ-is. Mulac ad yessusem neɣ
neɣ ad yehder ma
yella babababa-m yeḥmel
yeḥmel cwiṭeḥ n tasartit.
Werǧin
Werǧin walaɣ anect imeddukal deg yiwen wass
wass am assass-nni.
Ad asas-tiniḍ
tiniḍ inelmaden yark sneɣ di Ḥesnawa sε
sεan cɣel
cɣel assass-nni di
'' Genie civil ''. Win dd-iεeddan ad iyiiyi-d-iwehhi s ufusufus-is, u kra gergerasen ḥebsenḥebsen-d akken ad iyiiyi-d-fken labas. Nek ẓriɣ d taqcicttaqcict-nni
yellan ɣer tamatama-w, i bɣan
bɣan ad walin s lqerb. Ḥulfaɣ imirimir-en belli Tizi
wezzu yark d tatiṭuct
tatiṭuct uɣerda anda ur yezmir ula d yiwen ad
yeẓẓel
yeẓẓel iḍarreniḍarren-is. Ssarmeɣ
Ssarmeɣ u lemmer di Legliz neɣ di Marikan i
sneɣ
sneɣ taqcicttaqcict-agi iselben am nek. Ulac albaε
albaεḍ seg ičefčufeničefčufen-agi
sneɣ
sneɣ ara dd-yasen ad iyiiyi-isexṣeṛ
isexṣeṛ tiɣimittiɣimit-agi ḥlawen, nek d Faḍma.
Ẓriɣ yewε
yewεeṛ wemdan ad yaf taqcicttaqcict-nni ara irennun cbaḥa
cbaḥa akked
leḥmala
leḥmalaḥmala-s segmi ara irennu tamuɣli
tamuɣli ar ɣurɣur-es. Mmektaɣ
Mmektaɣ-ed
tigeswaḥin
tigeswaḥinḥin-nni i degdeg-i εyiɣ
yiɣ deg umuqelumuqel-nsent umbe d smana
segmi i tenttent-snaɣ.
snaɣ.
TekkerTekker-ed si sufella lxezna anda
anda neqqim. Kkreɣ
Kkreɣ-ed ula d nek
yides. NeddaNedda-d akken amzun d sin imeddukal yettswasnen si zik,
11

tersters-ed gerger-aneɣ
aneɣ yiwet akken n tsusmi ḥlawen igezzem
ucmumeḥ
ucmumeḥ n yiwen i wayeḍ. Ur bɣiɣ ara ad iyiiyi-d-yali wawal, seg
asmi i dd-kecmaɣ
kecmaɣ ɣer tesdawittesdawit-agi n ccum i ssaramaɣ
ssaramaɣ ad sε
sεuɣ
taxḍibt,
taxḍibt, am nek am medden maṛṛa, d wimi ara lḥuɣ ger
ibatimuyen n Ḥesnawa. Yal tikelt d acu i d aɣbel : tikelt d nek i diri
i teqcict, tayeḍ
tayeḍ d nettat ur necbiḥ ara, tayeḍnin diridiri-yaɣ
yaɣ di sin.
Lḥaṣun qrib i yiyi-d-mɣin wacciwen n tewser di Ḥesnawa meqbel
meqbel
ad sε
sεuɣ taxḍibt ara yeqqimen yidi azgen n ssε
ssεa.
Si tama nniḍen
nniḍen imeddukal ur xuṣṣeɣ ara; arrac, tullas. Anda
ma ddiɣ
ddiɣ ad dd-afeɣ
afeɣ tarbaε
tarbaεt ara yeṭhellan
yeṭhellan degdeg-i. Acu kan ḥemlenḥemlen-iyi
yark am gmatgmat-nsen. Ladɣa
Ladɣa tullas i yiyi-tttt-muqulen am uṛfiq
uṛfiqṛfiq-nni i
wumi ẓid
ẓid yiles, yelha wul, beqqunt yark ad qiment, akk ad ddunt
yides. Nek, zdaxelzdaxel-iw rɣiɣ
rɣiɣ mur ufiɣ ara tin akken ara yiyi-ssibninen
tuderttudert-agiagi-inu rẓagen.
rẓagen. Bɣiɣ s wayen yark yellan n lebɣi deg ulul-iw
ad idireɣ
idireɣ tadyant am tin akken ttwaliɣ deg isura n ssinima.
Ttarguɣ
Ttarguɣ ad iyiiyi-d-tedṛu
tedṛu tmacahutt n tayri am tidak icennu Ait
Menguellet. Ad tttt-idid-mlileɣ,
mlileɣ, ad iyiiyi-d-temlil, ad nennaɣ
nennaɣ cwiṭ akken
ad nemyeḥmal
nemyeḥmal ugar, syin imawlanimawlan-iw ad ruḥen
ruḥen s imawlanimawlan-is. Ad
iyitudert-iyi-tttt-idid-xeḍben.
xeḍben. Dɣa akkenni kan am tikli n wasif di luḍa, tudert
nneɣ
nneɣ ḥlawen
ḥlawen ad teṭṭef
teṭṭef abridabrid-is metwal ɣer tewser yesε
yesεan sser s
warrac yettagaden Ṛebbi, iḥemlen imeɣban, yeɣran, iḥeṛcen.
Nuɣal
Nuɣalɣal-ed ɣer terbaε
terbaεt-nni neǧǧa.
neǧǧa. Tuɣal Faḍma teqqim ger
tullas am akken acemma ur yelli gerger-anaɣ;
anaɣ; ula d yiwet n tikelt ur
d-tmuqel ar ɣurɣur-i. Nniɣ
Nniɣ-as ahaqel d ayen ur tttt-εǧibeɣ ara, dɣa
ikcemikcem-iyi imirimir-en yiwen n leḥzen
leḥzen isbarbren ɣef udemudem-iw am ṭlam
bu tellis.
Dɣa
Dɣa bdiɣ a ttaε
ttaεraḍaɣ
raḍaɣ amek ara dd-akreɣ
akreɣ yiwet n tmuɣli segseg-s,
ur zmireɣ
zmireɣ ara. Tuɣal tuderttudert-iw deg yiwen umecwaṛ
umecwaṛ d alejlej n yir
targit n waɣzen
waɣzen yeččan arrawarraw-is di tmucuha. Bɣiɣ
Bɣiɣ ad ruɣ, ur ufiɣ
ara tiqit imeṭṭawen
imeṭṭawen deg allenallen-iw yettinẓẓifen.
yettinẓẓifen.
ImeddukalImeddukal-iw mazalmazal-iten ttqeṣiren.
ttqeṣiren. Rnan di ḥamu n tuɣactuɣacnsen. YennaYenna-yasen yiwen : « ṛuḥeɣ ar baba, nniɣnniɣ-as bɣiɣ
bɣiɣ
taǧarett
taǧarettǧarett-nneɣ».
nneɣ». IddemIddem-ed afus n tfelluct dɣa
dɣa yerẓayerẓa-t-id ɣef
uzaguruzagur-iw. Steqsaɣ
Steqsaɣ-t, seg imi n tewwurt sani i dd-rewleɣ,
rewleɣ, acuɣer i
d-iyiiyi-d-iwet. YennaYenna-yiyi-d s taḍsa
taḍsa belli mazal sneɣ aḥrured, negzeɣ
ɣer zwaǧ. Dɣa irgemirgem-iyiiyi-d s wayen yark yessen n imeslayen n
diri… ṭaṭabaṭaṭa ... ḥemle
ḥemleɣ baba imi netta yeẓra….ṭaṭabaṭaṛa...
12

Tenṭeq
Tenṭeqṭeq-ed yiwet n teqcict : « kenwi s warrac tḥemlem
tḥemlem kan ad
tkelxem i tullas, umbeε
umbeεd mi turarem yesyes-sent akk mi tententessamsem zdat medden, ad tenten-teǧǧem
teǧǧem neɣ ad tenttent-ḍeqrem am
ucifun yumsen. Syin ...ṭaṭabaṭaṭa...
...ṭaṭabaṭaṭa... ur teb
tebɣam ara....
ṭaṭabaṭaṭa....». Ifuṛ wallaɣwallaɣ-iw si lehduṛ
lehduṛ-agi i sliɣ
sliɣ ma drus sin mraw
iberdan. U lemmer mači d Faḍma
Faḍma i yellan din, tili aqlih uɣaleɣ ɣer
texxamt ad ruɣ
ruɣ ɣef zheṛzheṛ-iw yetturaren yessyess-i am tcirett.
Seddaw tiṭ
tiṭ ttmuquleɣ ɣer tama n Faḍma akken
akken ad iyiiyi-dtmuqel. TbanTban-ed am tin ur necliε
necliε ara yark segseg-i. Ad asas-tiniḍ
tiniḍ ur
nehdiṛ
nehdiṛ ara ayen yark nehdeṛ gerger-aneɣ,
aneɣ, am akken ulac ula d
yiwen n wawal gerger-aneɣ.
aneɣ. ḤulfaɣḤulfaɣ-as i wanectwanect-en am tiyta n tenhizt
ẓẓayen zdaxel n yedmarenyedmaren-iw yebɣan
yebɣan ad dd-ṭareḍqen seg uḥbak
akked uṭenṭen
uṭenṭen i dd-yeǧǧa
yeǧǧa usirem iṛuḥen n Faḍma yeqqimen tura
zdatzdat-i, ur tebε
tebεid ara ula s snat n lmitrat. IsemIsem-is ḥlawen yuɣalyuɣal-iyi d
imeslayen n lmuziga yezzenzunen zdaxel iẓuran
iẓuran n wallaɣwallaɣ-iw.
Bɣiɣ ad asas-cmumḥeɣ
cmumḥeɣ acu kan ggumant wallenwallen-iw ad dd-ɣlint d
wallenwallen-is. Ur ẓriɣ ara ma yella d nettat i tenttent-yesserwalen fellfell-i,
neɣ
neɣ d nek i yuɣalen d adarɣal.
Zziɣ
Zziɣ ɣer Samir akked Nanuṛ, sutreɣsutreɣ-asen ma yella win
yesε
yesεan gerger-asen alfin fṛank
fṛank ad iyiiyi-tenten-yefk ad dd-sweɣ
sweɣ lqahwa ɣer
Dda Mbarek. ḌsanḌsan-iyiiyi-d s anzaren ɣef ayen
ayen i sensen-ssutreɣ,
ssutreɣ, imi ula
d nitni ur sε
sεin ula d duṛu
duṛu di lǧiblǧib-nsen. Syin zziɣ
zziɣ ɣer Ṛabiε
Ṛabiε d
Murad, wehhaɣ
wehhaɣ-asen s iḍuḍan
iḍuḍanḍuḍan-iw akken ulac anta ara yiyi-d-iwalin
si tullastullas-nni. Ma d Ḥakim meqbel ad tewwiɣ yennayenna-yiyi-d belli ur
yesε
yesεi yara assass-agi ula d tiqremt n duṛu.
duṛu. Dɣa yerna leḥzen n
lqahwa ur dd-tesseɣ
tesseɣ ara assass-a ɣer leḥzenleḥzen-nni i dd-teǧǧa
teǧǧa tin yuraren
yessyess-i deg ulul-iw. Taggara zziɣ
zziɣ ɣer Mamuḥ ma yella ad iyiiyi-d-yefk s
wacu ara dd-sweɣ,
sweɣ, netta ẓriɣ mači d win ara ineḥsen fellfell-i.
Icmumeḥ
Icmumeḥ-iyiiyi-d s leḥya
leḥya amzun d win yessuturen asuref
asuref imi ur tenttentisε
isεa yara. Dɣa
Dɣa imirimir-en teslatesla-d Linda, tameddakelt n Ḥakim,
tessaweltessawel-iyiiyi-d : « a Yuyu, iban d lqahwa i tebɣiḍ
tebɣiḍ ad dd-tesweḍ,
tesweḍ,
cukkaɣ
cukkaɣ ur tufiḍ ara anwa ara kk-tttt-idid-ixelṣen
ixelṣen assass-a ?». Ḍsan yark,
akken nuɣ
nuɣ tannumi neddes ɣef temsalttemsalt-agi n lqahwa; nek imirimir-en
nneḥcameɣ,
nneḥcameɣ, imi tella din teqcictteqcict-nni i iyiiyi-yewwin ulul-iw.
TekkerTekker-ed imirimir-en Faḍma
Faḍma si tama n tullas anda tella teqqim,
tennatenna-yiyi-d, ula d nettat s taḍṣa
taḍṣa : « ma tqebleḍ d nek ara kk-ttttixelṣen
ixelṣen assass-a». Nek s lfaṛḥ
lfaṛḥ nniɣnniɣ-as “ih”. ImirImir-en issekcem
issekcemed
cem
13

imirimir-en Samir imaniman-is, yennayenna-d ula netta yebɣa
yebɣa ad yeddu ma
yella ulac aɣilif.
aɣilif. Xeẓṛet imirimir-en am yizem yelluẓen.
yelluẓen. Ifhem imaniman-is
mebla ma yuliyuli-yiyi-d wawal, imi acḥal
acḥal d abrid i nemsefham gergeraneɣ
walbaεεḍ
aneɣ di texxamt ma yella yiwen yebɣa ad yenṭeḍ netta d walba
n tullas, ur ilaq ara wiyaḍ
wiyaḍ ad asas-cenfen tagnitt neɣ
neɣ ad tt-ceṭnen
ceṭnen di
lecɣal
lecɣalɣal-is. Yuɣal,
Yuɣal, imirimir-en kan, yeqqim ɣef tlajuṛttlajuṛt-is, yettaḍṣa
yettaḍṣa fellfell-i.
Di lawanlawan-nni wiyaḍ
wiyaḍ zren deg umeslayumeslay-nsen..« nek ḥemlaɣḥemlaɣ-tt
armi i ss-uɣaleɣ d tili n weqjunweqjun-is ...ṭaṭabaṭaṭa...»
...ṭaṭabaṭaṭa...» wayeḍ.....«
wayeḍ.....« tullas
am tɣeṭṭen...
tɣeṭṭen... ṭaṭabaṭaṭa... » «... arrac am ilfan hemlen di teqwiṛin
n... ṭaṭabaṭaṭa...»
Neṭṭef
Neṭṭef abrid n '' l'institut d'informatique '', yessufuɣen ɣer ''
science eco''. Teḍsa
Teḍsa aṭas fellfell-i . Nek feṛḥeɣ,
feṛḥeɣ, bɣiɣ ad suɣaɣ i widak
yark yellan
yellan ad dd-leḥḥun
leḥḥun mezlagu, aqli d nek d tin ḥemleɣ.
IceggeεIceggeε-iyiiyi-tttt-id Ṛebbi assass-agi d tarzef, ur iban acu i xedmaɣ
xedmaɣ
yewwas n wayen ilhan, nek i dd-yekren ddunitddunit-iw maṛṛa
maṛṛa d tiɣimit
ɣer ṭṭabla s ustilu deg ufus.
Amecwaṛ
Amecwaṛ kan tesεedda
tesεeddaafus-is seddaw yiɣ
yiɣilil-iw, ḥulfaɣḥulfaɣ-as
εedda-d afusimirimir-en i teɣṛuṭ
teɣṛuṭɣṛuṭ-is taleqqaqt mi dd-tsuma takaεburt ufusufus-iw. Yernu
terna tsennedtsenned-ed taqaructtaqaruct-is ɣef tayetttayett-iw. Nebɣa
Nebɣa ad naweḍ ɣer
lqahwa n Dda Mbarek, u d tin i tikelt tamezwarut i degdeg-i ur ḥareɣ
ara ad awḍeɣ
awḍeɣ ɣer din. TmuqelTmuqel-ed ɣurɣur-i s leḥn
leḥnana,
ḥnana, dɣa
dɣa tennatenna-yiyi-d :
-Tɣileḍ ad kk-anfaɣ
anfaɣ ad trewleḍ segseg-i, umbe d mi kk-ufiɣ.
ufiɣ. Dayen tura
keč inu, tebɣiḍ
tebɣiḍ neɣ tugiḍ ! Hahahaha... keč inu d ayen!
Teḍsa,
Teḍsa, ḍsiɣ yides. Tkemmel awalawal-is :
- Tezriḍ
Tezriḍ acḥal ayagi i kk-ḥemleɣ ?
TmuqelTmuqel-ed ɣurɣur-i makken i lliɣ
lliɣ allen
allen-iw; caṛqeɣ
caṛqeɣṛqeɣ-tent am win ur
nefhim ara, neɣ
neɣ ur neẓri yara.
- Aqli ma drus sin neɣ
neɣ qrad isseggasen segmi i kk-ḥemmleɣ, u
lemmer mači d lexḍubegga
lexḍubegga i ttuxḍbeɣ si temẓitemẓi-w tili acḥal
acḥal ayagi
segmi i dd-ṛuḥeɣ neɣ i dd-ceggε
ceggεeɣ ɣurɣur-ek.
Wehmaɣ
Wehmaɣ imirimir-en degdeg-s. Nniɣ
Nniɣ-as ur umineɣ
umineɣ ara belli taqcict
icebḥen
icebḥen am tagi, tečča ziɣemma lekwaɣeḍlekwaɣeḍ-is. Dɣa
Dɣa steqsaɣsteqsaɣ-tt :
- Amek i yiyi-tḥemleḍ ma yella kem ur d iyiiyi-tessineḍ
tessineḍ ara ?
TerraTerra-yiyi-d s wecmumeḥ
wecmumeḥ issefsayen aẓru :
- Teẓriḍ
Teẓriḍ Nunu, tameddakelt n Rabiε
Rabiε, d nettat i taǧaṛett
taǧaṛettǧaṛett-nneɣ
nneɣ di
taddart,
taddart, d nettat iyiiyi-n-yettawin tteṣwirat
tteṣwiratṣwirat-nwen, u tḥekku
tḥekkuḥekku-yiyi-d fellfellawen yiwen yiwen. U keč, tikelt tamezwarut i kk-walaɣ
walaɣ di tteswṛa,
14

assass-nni kan i kk-ḥemmleɣ.
Nniɣ
Nniɣ-as imirimir-en, ula d nek s wezmumeg :
- Waqila tselbeḍ
tselbeḍ a Faḍma!
Mebla ma yella uṛǧiɣ
uṛǧiɣṛǧiɣ-tt, terra afusafus-is ɣer deffir, tefkatefka-yiyi-d
tabeqqact i dd-iyiiyi-izemmen imiimi-w azal n mraw n dqayeq.
Ur ẓriɣ acu i zemreɣ ad dd-arnuɣ
arnuɣ umbe d tabeqqacttabeqqact-nni, ɣas
ma ur iyiiyi-teqriḥ
teqriḥ ara deg uksumuksum-iw, teqreḥ
teqreḥ-iyi deg ulul-iw, imi ayen i
s-nniɣ
nniɣ d aqessaṛ kan. Ur ǧa
ǧaεleɣ
leɣ ara d yiwet ireffun amecwaṛ kan.
Dɣa nkemmel akken tikli di tsusmi, s laε
laεqel amzun d sin ur
nemyussan ara. U tikwal ttaǧǧaɣ
ttaǧǧaɣǧǧaɣ-tt s kra imejjaqen ɣer zdat.
Cwiya kan armi ḥulfaɣ i ufusufus-is iε
iεeddaedda-d daɣen
daɣen seddaw teɣruṭteɣruṭ-iw.
Tedṣa
Tedṣaṣa-yiyi-d, dɣa
dɣa yuɣal zε
zεafaf-nni yefsi
yefsi am umurṣu
umurṣu n wegris di tniri,
ulac ula d lǧeṛṛa
lǧeṛṛaǧeṛṛa-s. TennaTenna-yiyi-d imirimir-en :
- Ewtaɣ
Ewtaɣ-k-id imi i kk-ḥemmleɣ, ur bɣiɣ ara win bɣiɣ ad aɣeɣ, ad iyiiyid-yini belli nek selbaɣ
selbaɣ ass amezwaru i degdeg-i nemlal nek yides.
Nek bɣiɣ
bɣiɣ assass-agi ad dd-yeqqim d ass ẓiden ḥlawen ara
ara dd-neḥku
neḥku i
werrawwerraw-nneɣ
nneɣ asmi ara nuɣal d imɣaren. Neɣ, yakk ur telliḍ mgal a
nesε
nesεu arrac ? Yakk, keč mači d aneḥḥas
aneḥḥas ɣef yimanyiman-is ? Yakk
tebɣiḍ
tebɣiḍ ? Nek, bɣiɣ ad dd-nesε
nesεu arrac zik zik, imi ur ilaq ara aɣ
aɣ-ededafen d imɣaren.
imɣaren. Yakk akka ?
Nniɣ
Nniɣ-as:
- Nek bɣi
bɣiɣ
ɣiɣ ad nesε
nesεu sin. Amezwaru d aqcic asas-nsemmi Yacine,
ma d wissin d taqcict asas-nsemmi Ṛadya am weltma tamecṭuḥt
yemmuten.
TegzemTegzem-iyiiyi-d awal :
- Ad fellfell-as yaε
yaεfu Ṛebbi weltmaweltma-k-agi, acu kan yelli ur asasttsemmiɣ
ttsemmiɣ ara s yisem agi ucmit n Ṛadya. D tidett yelha yisem
yisemem-agi
n Yacine; ula d nek si zik d Yacine i yebɣiɣ.
yebɣiɣ. Acu kan isemisem-agi n
Ṛadya, ur tebɣiɣ ara; ad asas-nsemmi Lilya.
Nniɣ
Nniɣ-as :
- Si tura i tebdiḍ
tebdiḍ iɣilifeniɣilifen-im. Nek, nniɣ
nniɣ-amam-ed Ṛadya u d Ṛadya,
tebɣiḍ
tebɣiḍ neɣ tugiḍ.
Neṭerḍeq
Neṭerḍeq di sin d taḍṣa. Dɣa tserstsers-ed taqeṛṛuct
taqeṛṛuctṛṛuct-is ɣef tayetttayettiw makken neffeɣ
neffeɣ si tsemmit n wuzal n Ḥesnawa yettawin ɣer
lqahwa n Dda Mbarek anda neṭṭef
neṭṭef yiwet n teɣmeṛt ɣer zdaxel.
Neqqim din am sin yefrax, nettaḍṣa.
nettaḍṣa. Lamaṛa d Ɛacuṛ, ixeddamen
i iserbayen leqhawi, ččanččan-iyiiyi-d s tmuɣli
tmuɣli akked uɣemmez ;
15

ttwehhinttwehhin-iyiiyi-d s idebbuzenidebbuzen-nsen belli telha teqcict i dd-wwiɣ
wwiɣ yidi
assass-a. Nek, akken ad tenten-ssusmeɣ,
ssusmeɣ, ur dd-qqaren ara albaεḍ
albaεḍ n
thedduṛin
thedduṛin ara yesxeṣren tagnitt, ṛuḥeɣ ɣurɣur-sen, u ɣas ma yella
mači d win iḥemlen
iḥemlen lekdeb, nniɣnniɣ-asen belli taqcicttaqcict-nni d weltma
tamectu
tamectuḥt
mectuḥt i dd-wwiɣ
wwiɣ ɣer tesdawit. Dɣa beddlen wudmawenwudmawen-nsen,
uɣalen ɣer leqdeṛleqdeṛ-nsen n zik.
Neswa s laεqel lqahwalqahwa-nneɣ;
nneɣ; d lqahwa s uyefki akked
tgaṭutt.
tgaṭutt. Faḍma akken ad iyiiyi-tessekfeṛ
tessekfeṛ cwiṭ, tserstsers-ed, seddaw
ṭṭabla, tisebbaḍintisebbaḍin-is yumsen d akal ɣef isebbaḍen
isebbaḍen-iw i dd-serǧeɣ
serǧeɣ
taṣebḥit
taṣebḥitṣebḥit-nni. D ameddakulameddakul-iw, Bakir amecṭuḥ,
amecṭuḥ, i yiyi-d-yefkan cwiṭ
cwiṭ n
ssiraǧ
ssiraǧ di lkaɣeḍ. Dɣa ula d nek ṭfeɣṭfeɣ-tttt-id seg ucekkuḥ
ucekkuḥ-is, kkseɣ
kkseɣasas-ed imessaken i ss-t-yeṭṭfen
yeṭṭfen ɣer deffir. Yuɣal yeɣliyeɣli-yasyas-ed ɣef
tuyattuyat-is. Dɣa
Dɣa tbantban-iyiiyi-d tecbeḥ
tecbeḥ am tziri n yi
yiḍ n tefsut yebbuḥran.
Nniɣ
Nniɣ-as acuɣer
acuɣer ur asenasen-tserriḥ
tserriḥ ara i yimzurenyimzuren-is. TerraTerra-yiyi-d s
wecmumeḥ
wecmumeḥ n wallen belli nek bɣiɣ ur tttt-ttǧǧan
ttǧǧan ara warrac tṛankil
deg ubrid. TennaTenna-yiyi-d belli tikwal ḥala tiyta kan i dd-ttmazal ad ttttwten. Rriɣ
Rriɣ-as belli ad teskiddib imi tidett ur tesε
tesεiḍ acu izaden degdegs. TerraTerra-yiyi-d belli nettat am tullas maṛṛa,
maṛṛa, teḥmel cwiṭ n zzux akk
teḥmel
teḥmel ad dd-tban tecbeḥ
tecbeḥ ɣer medden.
YerraYerra-yas imessakenimessaken-is. TerraTerra-ten deg ucebbubucebbub-is. Syin
ṛuḥen ad dd-fɣenɣen-d lqahwa umbe d mi ss-eded-tefka idrimen, s wacu
wacu
ixelleṣ,
ixelleṣ, seddaw ṭṭabla. D tin i tikelt tamezwarut ara dd-yeṭṭef
yeṭṭef adrim
sɣur taqcict d wumi akken kan yebda ileḥḥu. U di tsusmi
tamenzut i dd-yersen gerger-asen umbe d tufɣa sɣur Dda Mbaṛek,
yaε
yaεreḍ
reḍ ad imeyyez ɣef acu akka i ss-iḍeṛṛun; yeqqim yettweḥid di
Ṛebbi
Ṛebbi i ss-eded-yellin tiwwura usirem deg yiwet n tṣebḥit.
tṣebḥit. Yebɣa ad
yebbi neɣ
neɣ ad yekrec imaniman-is akken ad imuqel ma yella ad dd-yaki
si targittargit-agi i degdeg-i yella. Dɣa
Dɣa imirimir-en kan tkakiɣ
tkakiɣ-ed seg useweq
iseweq wallaɣ
wallaɣ-iw yuɣalen
yuɣalen iheddeṛ ɣef yimanyiman-is. Xziɣ
Xziɣ cciṭan u
ǧǧiɣǧǧiɣ-en taqcict ad iyiiyi-teḍfeṛ
teḍfeṛ si zdeffir.
Faḍma,
Faḍma, akken i yiyi-d-twala nezɣeɣ,
nezɣeɣ, tuzzeltuzzel-ed ɣurɣur-i. Teṭṭef
Teṭṭefṭṭef-iyi
seg ufus am tin yebɣan
yebɣan ad iyiiyi-tsebbeṛ.
tsebbeṛ. TennaTenna-yiyi-d :
- Ur ttagad ara, ad asas-nsemmi Ṛadya ma tebɣiḍ. Dayen qeblaɣ!
Nniɣ
Nniɣ-as cɣel
cɣel s ustehzi akked cwi
cwiṭ
wiṭ n nzul :
- Waw! waqila tettuɣaleḍ
tettuɣaleḍ ad tlehhuḍ! acuacu-t lmelklmelk-agi i dd-yersen
fellfell-am akken ad asas-enen-ini ad dd-yers fellfell-aɣ. Lemmer mači d
leḥya
leḥya n lɣaci i dd-yettε
yettεeddin akka, tili tura ad dd-sudnaɣ
sudnaɣ tidikelt
16

ufusufus-im.
TennaTenna-yiyi-d am tin yebɣan
yebɣan ad iyiiyi-tejqari
tejqari :
- D amezgaamezga-k. Ɣas exdemexdem-itt ma yella dɣa
dɣa tesε
tesεiḍ lkuṛaǧ!
Nniɣ
Nniɣ-as :
- FellFell-am kan i yugadeɣ
yugadeɣ amek ara kemkem-idid-walin lɣaci.
lɣaci. Mulac
dayen isehlen maḍi.
maḍi.
TennaTenna-yiyi-d :
- UkessarUkessar-inna, di tseddaṛin
tseddaṛin ulac lɣaci. Aha tṛac, xdemxdem-itt ma
yella dɣa
dɣa d bu tissas!
tissas!
Newweḍ
Newweḍ ɣer tlemmast n tseddaṛin, ddmeɣddmeɣ-d afusafus-is s leε
leεqel,
subbeɣ
subbeɣ imaniman-iw s uɣiwel
uɣiwel ssudneɣssudneɣ-ed tidikelt ufusufus-is. Dɣa
Dɣa tennatennayiyi-d s wallenwallen-is yeččuṛen
yeččuṛen d imeṭṭawen :
- IniIni-yiyi-d melmi ara nn-tawiḍ
tawiḍ imawlanimawlan-ik s axxamaxxam-nneɣ?
nneɣ?
Ur aṛǧiɣ
aṛǧiɣ ara asteqsi
asteqsi-yagi imirimir-en. Ɣas ḥemleɣḥemleɣ-tt akken
yezmer wulwul-iw ad yeḥmel
yeḥmel yiwet kan n tikelt, lecɣallecɣal-agi n
lexḍubegga
lexḍubegga werǧin i dd-εeddan ger wallenwallen-iw neɣ
neɣ deg allaɣallaɣ-iw.
Akken ur treffu yara fellfell-i, nniɣ
nniɣ-as :
-AggurAggur-agi neɣ
neɣ aggur i dd-iteddun. Akken i dd-amam-yehwa!
Dɣa
Dɣa tekkestekkes-ed afusafus-is seg ufusufus-iw am tin yerfan. Tuzzel,
teǧǧa
teǧǧaǧǧa-yi beddeɣ
beddeɣ waḥdi am ujeɣlal aḥarfi di tlemmast n tseddaṛin.
Wehmeɣ
Wehmeɣ acuɣer, u daɣen ur ẓriɣ acu ilaq ad xedmeɣ. Ihi akken i
tttt-walaɣ
walaɣ tessenɣes di tikli uzleɣuzleɣ-ed deffirdeffir-es armi i tttt-idid-qeḍ
qeḍεeɣ. U
meqbel ad iyiiyi-d-yali wawal, tennatenna-yiyi-d s leḥṛaṛa
leḥṛaṛa :
- IniIni-yiyi-d kan ur d iyiiyi-tebɣiḍ
tebɣiḍ ara! Daya, iniini-d kan tesε
tesεiḍ albaε
albaεḍ n
tullas i kk-yettraǧun
yettraǧun di taddarttaddart-nwen neɣ
neɣ di Ḥesnawa. Iban keč d
yiwen i yebɣan
yebɣan ad tezhuḍ yessyess-i, syin ad iyiiyi-tḍeggreḍ am icifaḍ
iqbuṛ
iqbuṛen. Ẓer kan a mmimmi-s n babababa-s d yemmayemma-s nek mači d taqcict
iberdan, ɣas ḥemleɣḥemleɣ-k ad kk-ttuɣ!
ttuɣ! Dayen isehlen maḍi!
Akken ṛuḥeɣ ad asas-sfehmeɣ
sfehmeɣ liḥala i degdeg-i ttidireɣ,
ttidireɣ, iḍalliḍall-ed
Mamuḥ
Mamuḥ di ṭṭuṛna, yiwen akken seg imeddukalimeddukal-iw neǧǧiɣ
neǧǧiɣ iwsawen
di Ḥesnawa. Netta d amecṭuḥ
amecṭuḥ di lqedd, s tčamart ixṛebqen am tin
n rrebrab, ɣas ma yella iǧǧa taẓallittaẓallit-is. YelsaYelsa-d yiwen akken
urunǧaṣ
urunǧaṣ deg iḍareniḍaren-is i tt-yugaren. Iban d win iččan kra iḥedren
iḥedren si
lekwaɣeḍ
lekwaɣeḍɣeḍ-is, ɣas ma yella ulul-is yelha cwiṭ.
cwiṭ. U meqbel ad asas-iniɣ
iniɣ
trent, iḍegger
iḍeggerḍegger-aɣ-ed s uɣiwel,
uɣiwel, akken yuɣ tannumi yettmeslay, kra
n wawalen i yiyi-d-yessuksen :
- A Yuyu assass-agi di ''L’ILE '', d ssardin ara dd-fken. Ɣas awi “la
17

fiance” yagiyagi-inek ad dd-tečč ssardin. Nek lemmer mači ddin n
yemmayemma-s n “TEC 6”' tili ad dduɣ
dduɣ yidwen.
Yezzi
Yezzi ar Faḍma
Faḍma am win i tttt-yesnen si zik, yennayenna-yas :
- Yakk ad tedduḍ
tedduḍ yides ɣer ''L’ILE '', ad dd-teččeḍ
teččeḍ ssardin ?
Tecmumeḥ
Tecmumeḥ-as Faḍma.
Faḍma. TennaTenna-yas :
- Ma yebɣa
yebɣa ad iyiiyi-yawi. Nek ur sε
sεiɣ ara lkaṛṭa d tanelmadt.
YerraYerra-yasyas-ed :
- Ur ttaggad ara ɣef '' la carte'', Yuyu yettwassen di tesdawit ktaṛ
ktaṛ
n yeqjan n Ḥesnawa, iε
iεessasen yark d imeddukalimeddukal-is. Acu kan alialit ɣef uḍar imi assass-a ulac “transport”, ḥebsent yark lkiṛan. '' Allez ''
qimat di lehna; nek ḥareɣ.
Akken iṛuḥ
iṛuḥ umeslubumeslub-nni umeddakelumeddakel-iw, steqsa
steqsaɣ-tt ma yella
teḥmel
teḥmel ssardin. TerraTerra-yiyi-d belli di lε
lεezzaezza-s ssardin. Dɣa
Dɣa tesε
tesεeddaeddad afusafus-is seddaw yiɣil
yiɣilɣil-iw am akken acemma ur yeḍri
yeḍri imirimir-nni.
Bɣiɣ ad asas-sfehmaɣ
sfehmaɣ liḥalaliḥala-inu amek tella, ur ẓriɣ ara acu i yiyi-diqemḍen
iqemḍen iles si zdaxelzdaxel-iw.
Am lbaz akked tmedda deg igenni n Tizi wuzzu, ufgen sin
yelmeẓyen,
yelmeẓyen, aqcic akked teqcict, deg issafen ubeḥri i dd-itekken
seg Umalu. Ɣaben lɣaci seg allenallen-nsen, uɣalen
uɣalen d lexyalat
yettε
yettεeddin ɣer tamatama-nsen. Ulac zhir n tkeṛwas,
tkeṛwas, wala ssuɣat n
warrac i dd-itefɣen
itefɣen si lakulatlakulat-nsen.
nsen. Zren deg yiwet n tsusmi i ddyexleq uḥalfu
uḥalfu n tayri i yettnernin gerger-asen; talwit tersters-ed fellfell-asen
am ubarnus n lubeṛ
lubeṛ makken ara yers ɣef tuyat uterras ur
nettaggad yiwen ḥala Yiwen. Awal yuɣal am lmuziga ḥlawen
cennun yefrax n tayri di lexlawi. Amek izemren
izemren ad dd-ṭṭfen tagnitttagnittagi ziḍen
ziḍen yettuɣalen d ayen yezrin, ikečmen deg uxernuq n yiḍelli
anda yella lwaḥc
lwaḥc n tatut itetten yark ayen yufa, neɣ lwaḥc umekti
i tt-itefren akken ad dd-yesru yess asirem uzekkauzekka-nneɣ.
nneɣ.
Mi nebda tikli n tsawent n Ḥesnawa yettawin
yettawin ɣer tlemmast n
temdint, tekkestekkes-ed Faḍma
Faḍma afusafus-is seg iɣil
iɣilɣil-iw. Fehmaɣ
Fehmaɣ-tt mebla
ma tennatenna-yiyi-d belli tettaggad lemmer i dd-tettemlili albaε
albaεḍ i ttttyesnen. Syin nε
nεeddaedda-d ɣef tḥunna yellan akkin i wannar n
ddabax imi abrid n Ḥesnawa d acenṭi anda ulac ula d yiwet
yiwet n
texxamt yekfan s lebni. Nek s yimanyiman-iw ttwehimeɣ
ttwehimeɣ amek izemren
lɣaci ad bnun deg uḥecrarufuḥecraruf-agi. Qqareɣ
Qqareɣ-as d aḍegger
aḍegger i ṭṭeggiṛen
lɣaci adrimadrim-nsen, ur walaɣ
walaɣ ara amek zemren yewwas ad rebḥen
adrim deg iḥecrarufen
iḥecrarufenḥecrarufen-agi.
18

Tamdint n Tizi tuɣal
tuɣalɣal-aɣ d annar
annar n umennuɣ
umennuɣ ɣef anida ara
nezdaɣ
nezdaɣ umbe d zwaǧzwaǧ-nneɣ.
nneɣ. Nek qqaṛeɣqqaṛeɣ-as di Tizi ara naɣ
naɣ
axxam, nettat tebɣa
tebɣa di Lezzayer. TeqqaṛTeqqaṛ-iyiiyi-d di Lezzayer yella
lebḥeṛ.
lebḥeṛ. Nek qqaṛeɣqqaṛeɣ-as ur ssineɣ
ssineɣ ara ad mmesliɣ s taε
taεrabt. TerraTerrayiyi-d belli nek d ahwic imi di Lezzayer zemreɣ
zemreɣ ad heddṛeɣ
heddṛeɣ ḥala
taqbaylit. Lḥaṣun
Lḥaṣun ayen i yiyi-d-tenna, nek ad asas-iniɣ
iniɣ ur tt-qbileɣ
qbileɣ ara,
wala ayen yark ara ss-iniɣ
iniɣ tettɣimitettɣimi-yiyi-d di tsawent, tettsagitettsagi-t.
Ssardin s usečču n '' L'ILE '' d aziḍan
aziḍan am tament, neččanečča-d
sin iberdan. U yal tikelt di laccan, nettemqela
nettemqelaε
temqelaε ɣef ulac akked
ulaḥed,
ulaḥed, imi nebda a nbennu tuderttudert-nneɣ
nneɣ uzekka yiwet yiwet. U
deg učči, tazwara ad nebdu s tuksa n wa i wayeḍ
wayeḍ tisardinintisardinin-is.
Taggara wa yettaε
yettaεraḍ
raḍ ad yerr i wiyeḍ ayen i ss-eded-yekkes. Yiwet n
tikelt, makken walaɣ
walaɣ mači aṭas inelmaden i yellan di teɣmeṛt
teɣmeṛt
anda neqqim, ddmaɣ
ddmaɣ-ed amurṣu
amurṣu amecṭuḥ n tsardint, wehhaɣwehhaɣ-as i
Faḍma
Faḍma s imi. TeččaTečča-t s taḍṣa.
taḍṣa. Syin ula d nettat tekkestekkes-ed yiwet n
teḥdert,
teḥdert, tesseččtessečč-iyiiyi-tttt-id. Waqila assass-a, i tikelt tamenzut yark di
ddunit, i ččiɣ
ččiɣ ssardin ẓiden anectanect-agi. Terra
Terra Faḍma
Faḍma assass-iw
yebdan s usbbeṛbeṛ
usbbeṛbeṛ imeddukal d ass yelhan yark di tuderttudert-iw.
Neṛwa
Neṛwa assass-agi aḥewes
aḥewes di temdint n tezṛuṛeq n wass, neḍṣa,
nennecṛaḥ.
nennecṛaḥ. LuqbaɣLuqbaɣ-tt ɣef tiklitikli-s igan am tikli n welɣum,
welɣum, tluqebtluqeb-iyiiyid ɣef tinnitinni-w igan am tin n webṛik.
webṛik. Neḍsa. Nuzzel.
Nuzzel. Nestaε
Nestaεfa deg
tebḥirin
tebḥirin n Tizi. Nehder alarmi i ɣɣ-kfan lehduṛ.
lehduṛ. Nessaweḍ armi i ddnesnulfa tutlayttutlayt-nniḍen
nniḍen imi uɣalen ifassenifassen-nneɣ
nneɣ akked wallenwallennneɣ
nneɣ d nitni i yettmeslayen deg umurumur-nneɣ.
nneɣ.
Tewweḍ
Tewweḍ-ed tmeddit amecwaṛ
amecwaṛ kan. Dɣa ssawḍaɣssawḍaɣ-tt ɣer
Medduḥa
Medduḥa anda
anda i gganent tullas. TennaTenna-yiyi-d assass-agi din ara teṭṭes
teṭṭes
ɣer yelliyelli-s n xaltixalti-s. Azekka, zik ara tuɣal
tuɣal s axxam, imi tesε
tesεa
taɣuri.
taɣuri. U meqbel ad tekcem ɣer zdaxel n '' la cite '', teε
teεreḍ
reḍ-iyi
tikelttikelt-nniḍen
nniḍen ɣer yiwet n lqahwa inelmaden. Qebleɣ s lfarḥ, imi ur
bɣiɣ ara yark ad iyiiyi-teǧǧ
teǧǧ assass-agi tmeṭṭut
tmeṭṭut n ddunitddunit-iw, tin ara yiyi-dyefken Yacine akked Ṛadya.
Nessuter sin ifenǧalen
ifenǧalen n latizan d leḥbeq. TsersTsers-ed idaṛen
idaṛenṛen-is
ɣef issebbadenissebbaden-iw yeččuṛen
yeččuṛen d aɣebbaṛ, tennatenna-yiyi-d :
- A Yuyu, amek ara txedmeḍ
txedmeḍ i yimawlanyimawlan-ik?
- Dayen
Dayen isehlen, selsel-azekka ad awḍaɣ
awḍaɣ yemma, u nettat ad iyiiyi-dtefru tamsalttamsalt-agi. Dayen isehlen maḍi,
maḍi, ma tebɣiḍ smanasmana-yagi ad
nemlil akken a nesqerdec di sin tamsalttamsalt-agi. Akken a nemsefham
19

ɣef tmectaḥ. Kem daɣen εeggeneggen-asen i yimawlanyimawlan-im, xeṛṣum
xeṛṣum d
yemmayemma-m.
Tidett kan,Nek, Ṛebbi a zizen yeẓra, ur ksibeɣ ula d iqceṛ n
ṣṣabun deg uxxamuxxam-nneɣ.
nneɣ. Acu kan assass-a yeččuṛ
yeččuṛ wulwul-iw d asirem,
ḍemε
lexḍubegga-ḍemεaɣ di sin neɣ di qrad (3) isseggasen ara teqqim lexḍubegga
nneɣ,
nneɣ, ad dd-kfuɣ
kfuɣ leqrayaleqraya-w, u ma yella fkanfkan-iyiiyi-d lkaṛṭa
lkaṛṭa n lε
lεeskeṛ,
eskeṛ,
ixeddim
ixeddim yeshel ad tt-yaf wemdan di tmurttmurt-agi n ckupi. Axxam
dayen isehlen di taddart. Aṭas
Aṭas n yexxamen i yellan d ilmawen, imi
imawlanimawlan-nsen zedɣen
zedɣen yark di temdinin. Ladɣa yiwen wexxam n
laε
laεmummum-iw, ur walaɣ
walaɣ ara amek zemren ad iyiiyi-tekksen. Yuɣal
Yuɣal
yeḥma
yeḥma wulwul-iw s tiktiwin
tiktiwiniktiwin-agi. Nniɣ
Nniɣ-as ɣas ur ufiɣ ara ixeddim
yelhan, alqaḍ
alqaḍ n uzemur akked d uzenziuzenzi-ines d zzit, ternuḍ
ternuḍ-as
asaɣur
asaɣur unebdu i dd-yessekcamen cwiṭ
cwiṭ n tedrimt ad iqidd sin
yebɣan
yebɣan ad bnun axxam akken ur ttmettaten ara si laẓ. NniɣNniɣ-as
daɣen
daɣen ad zenzeɣ timkarḍit n (100)
(100) meyat n yedlisen sε
sεiɣ deg
uxxam. Kullec ibaniban-iyiiyi-d yeshel maḍi.
maḍi. Asawen ttwaliɣttwaliɣ-t d luḍa
luḍa s
Faḍma
Faḍma yellan ɣer tamatama-w.
Nniɣ
Nniɣ-as :
- A Faḍma,
Faḍma, Wellah ma tneddmeḍtneddmeḍ-tt ayen akka tebɣiḍ
tebɣiḍ ad txedmeḍ
yidi. Ur kemkem-ttaǧǧaɣ
ttaǧǧaɣ ara ula d yiwet n dqiqa di ddunit. Yal mara
temdekwaleḍ,
temdekwaleḍ, ad iyiiyi-d tafeḍ
tafeḍ ɣer yidisanyidisan-im; am uɣaleɣ
uɣaleɣ d win ɣef
wumi tzemreḍ
tzemreḍ ad tsendeḍ mkul mara teε
teεyuḍ.
yuḍ. Ur ttagad, ad kemkemseččaɣ,
seččaɣ, ad kemkem-selsaɣ,
selsaɣ, ad mm-dduɣ
dduɣ di lebɣi. Ma yella tuḍneḍ ad
amam-eded-awiɣ
awiɣ amejjay, ad εiwzeɣ
iwzeɣ ɣurɣur-em, ad amam-sirdeɣ
sirdeɣ leḥwayeǧleḥwayeǧim, ad mm-eded-sewwaɣ
sewwaɣ uččiučči-m. Ur ttaggad ara, a Faḍma,
Faḍma, ur kemkemttnaɣeɣ
ttnaɣeɣ ara s ddɣel, ur kemkem-kkateɣ
kkateɣ ara, ur kemkem-ttḥeqiṛeɣ
ttḥeqiṛeɣ ara, ur
kemkem-ssarfayeɣ
ssarfayeɣ ara, ur am tedduɣ ara di nneqma. IdmarenIdmaren-iw ad
am uɣalen
uɣalen d usu anda ara testaε
testaεfuyeḍ,
fuyeḍ, iɣaleniɣalen-iw d isekla ɣef acu
ara tejgugle
tejgugleḍ
leḍ makken ara ixettsef wakal si ddaw iḍarreniḍarren-im. A
Faḍma
Faḍma sneɣ meqbel ad dd-tlal, ad amam-uɣaleɣ d ajenwi s wacu ara
tezluḍ
tezluḍ iɣeblaniɣeblan-im. Ayen bɣiɣ
bɣiɣ segseg-m ḥala yiwet n tɣawsa; bɣiɣ kan
ad iyiiyi-tḥemleḍ !
Tṣubb
Tṣubb allenallen-is imirimir-en, tuɣal
tuɣal d tazeggaɣt. Deg yiwen
umecwaṛ
umecwaṛ tuɣaltuɣal-ed leḥya
leḥyaḥya-nni yellan ɣef udemudem-is taṣebḥit
taṣebḥitṣebḥit-agi.
LulentLulent-ed tmeqwa imeṭṭawen
imeṭṭawen ɣef allenallen-is. TennaTenna-yiyi-d :
- A Yuyu, ilaq ad tezreḍ
tezreḍ belli assass-agi mači d tikelt tamezwarut i ddṛuḥeɣ ɣer Ḥesnawa, imi ṛuḥeɣṛuḥeɣ-d snat d tikal meqbel. Ilaq kan ad
20

teẓreḍ
teẓreḍ belli
belli mkul tikelt, fellfell-ak i ttnadiɣ.
ttnadiɣ. Snat tikal timenza ur kk-ididufiɣ
ufiɣ ara. TikeltTikelt-agi, Waqila yebɣa
yebɣa Ṛebbi aε
aεzizen, ufiɣ
ufiɣ-k-id akken i
d-wwḍeɣ.
wwḍeɣ.
Tessusem cwiṭ
cwiṭ , syin tesgerger yiwet n tcaṛibt si lkas n
latizan. Dɣa
Dɣa tennatenna-yiyi-d :
- Ur ǧaε
ǧaεleɣ
leɣ ara assass-agi ara kk-eded-iniɣ
iniɣ awalawal-agi s neṣṣaḥ.
neṣṣaḥ. Ihi, ilaq
ad teẓreḍ
teẓreḍ imeslayenimeslayen-agi idid-yiyi-tenniḍ
tenniḍ wwḍenwwḍen-iyi s ul. Ɣef aya ad
akak-eded-iniɣ
iniɣ ihi assass-a: « ḥemleɣḥemleɣ-k!»
TsersTsers-ed ifassenifassen-is yerɣan
yerɣan ɣef ifassenifassen-iw. ČčurentČčurent-ed
wallenwallen-iw d aman; bɣiɣ
bɣiɣ ad ḥemdeɣ Ṛebbi i yiyi-d-ceggε
ceggεen taqcict
taqcict
icebḥen
icebḥen akk ifehmen am tagi s ttliliw, lemmer mači d lɣaci
yeččuṛen
yeččuṛen lqahwalqahwa-yagi. D acu yeẓriɣ
yeẓriɣ ḥala yewε
yewεeṛ kan ad dd-yuɣal
yuɣal
wass icban assass-agi.
Umbe d, mi yebda ad dd-iɣelli ṭlam ssawḍaɣssawḍaɣ-tt kra n lmitrat
yellan ger lqahwa anda neqqim akked tnezduɣ
tnezduɣt n tullas di
Medduḥa.
Medduḥa. Ugiɣ ad asas-sarḥeɣ
sarḥeɣ i ufusufus-is makken tebɣa
tebɣa ad tε
tεeddi
tisemmit n wuzzal. ḤulfaɣḤulfaɣ-as i yimiryimir-en am akken ad iyiiyi-d-tekksen
tiḥdert
tiḥdert meqqren seg ulul-iw. walaɣ
walaɣ-tt makken lexyallexyal-is yebda la
iteffer ger igelfan n tullas akked tillas i dd-iɣellin.
ɣellin.
Syin uɣaleɣ
uɣaleɣɣaleɣ-ed weḥdi
weḥdi ɣer Ḥesnawa ɣef uḍar.
……………………………………………………...........
.....................................................
.....................................................
………………………….
Tameddit, di texxamt, ččanččan-iyi
iyi imeddukalimeddukal-iw s isteqsiyen
akken ad asenasen-d-ḥkuɣ acu yeḍran nek d teqcictteqcict-nni walan
taṣebḥit
taṣebḥitṣebḥit-agi yidi. Rabiε
Rabiε, Muṛad,
Muṛad, Yugurten, Ḥakim, Nanuṛ, Samir,
Mamuḥ,
Mamuḥ, Bakir zzinzzin-iyiiyi-d am yemcac ɣef tecriḥt. Bɣan ad ẓren ma
yella tuɣal
tuɣal d tameddakelttameddakelt-iw neɣ
neɣ ala. Nek, akken
akken ad iyiiyi-hennin,
nniɣ
nniɣ-asen belli taqcicttaqcict-nni tettwaxḍeb,
tettwaxḍeb, ur ilaq ara a nehdeṛ aṭas
ɣef tullas medden. Dɣa akken ad ssismḍen tasatasa-nsen ɣlinɣlin-ed fellfelli s titiwin armi bdiɣ
bdiɣ la ttsuɣuɣ caε
caεfeɣ
feɣ i win i d iyiiyi-d-ixelqen.
Ticki beddlen awal, Nek mazalmazal-iyi qqime
qqimeɣ
qimeɣ di tirgatirga-inu. Bdan,
akken uɣen
uɣen tannumi am inelmaden n ddunit maṛṛa, ameslay ɣef
tullas. Inṭeq
Inṭeqs-nniɣ
nniɣ bɣiɣbɣiɣ-kem, imirimir-en i
ṭeq-ed yiwen : « asmi akken i s21

tebda la treggel fellfell-i am yir aselluf… ṭaṭabaṭaṭa... ṭaṭabaṭaṭa...
nniɣ
nniɣ-as amek ara d ii-yagi babababa-m, ma
ma yella ur d ii-yessin ara...
ṭaṭabaṭaṭa... nek mači d amṛabed ! Dayen isehlen ad tt--uɣaleɣ
... ». Wayeḍ
Wayeḍ yerrayerra-yasyas-ed : «... ṭaṭabaṭaṭa... ṭaṭabaṭaṭa... tewε
tewεeṛ
ddunit a čiču ... ». Nek mazalmazal-iyi di tirgatirga-inu. Udem n Faḍma
Faḍma yugi
ad yetixeṛ
yetixeṛ si ger wallenwallen-iw. Amzun
Amzun d win yuḍnen
yuḍnen tawla ubeḥri
asemmaḍ,
asemmaḍ, nek faqeɣ i yimanyiman-iw teṭṭef
teṭṭefṭṭef-iyi yiwet n tawla yerɣan,
yerɣan, ululiw yettinẓif
yettinẓif am inisi ijerḥen, allenallen-iw bɣant
bɣant ad runt, imiimi-w
yeggugem, allaɣ
allaɣ-iw inzeɣ
inzeɣ deg umekti n wasswass-a.
Tura makka ẓleɣ deg usu, u tɣumtɣum-iyi tferṣadit
tferṣadit ɣef allen akked
lehduṛ
lehduṛ imeddukalimeddukal-iw, bdiɣ
bdiɣ ad dd-ttaraɣ
ttaraɣ azrar n wasswass-iw iε
iεeddan
am ifeṭiwej
ifeṭiwej n tmes di tuderttudert-iw yeččuṛen
yeččuṛen d tillas. Acmumeḥ n
Faḍma
Faḍma iččuṛ iɣisan n wulwul-iw s tafattafat-is, ḥareɣ ad tttt-ẓreɣ tikelt
nniḍen.
nniḍen. Ugadeɣ ad mteɣ si ccuq ussanussan-agi i degdeg-i ur tt
tt-ttwaliɣ
ttwaliɣ
ara. Ḥareɣ ad ẓreɣ allenallen-iw di teksumt n wudemwudem-is leggaɣen
leggaɣen am
lemri, udemudem-nninni-ines igan am ubellaṛ
ubellaṛ yuɣen s zzit n tzemmurt
usammar.
Tikwal akka fehmaɣ
fehmaɣ-ed kra si lehduṛ
lehduṛ-nsen : « amek tebɣiḍ
tebɣiḍ ad
yeqqim wemdan di tmurttmurt-agi... ṭaṭabaṭaṭa... ṭaṭabaṭaṭa... ulac
ixeddim, ulac axxam, ulac asirem, ulac zwaǧ...
zwaǧ... ṭaṭabaṭaṭa...
takaṛḍa,
takaṛḍa, timeḥqranit, tabenε
tabenεemett, sin isseggasen n lε
lεeskeṛ.
eskeṛ...
ṛ...
ṭaṭabaṭaṭa... ṭaṭabaṭaṭa...»
AzekkaAzekka-nni, i wakken ad tttt-ẓreɣ, uliɣ ɣer Medduḥa. NniɣNniɣ-as
ad aṛǧuɣ
aṛǧuɣ zdat tewwurt
tewwurt arma teffeɣ
teffeɣ-ed, syin ad tttt-ṛafqeɣ s amḍiq
ifurguten. Acu kan deg ubrid mmektaɣ
mmektaɣ-ed belli ur ilaq ad imsuseɣ
imsuseɣ
ɣurɣur-es. Dɣa
Dɣa si tlemmast n webrid i dd-berneɣ
berneɣ ɣer Ḥesnawa.
AssAss-nni ɣriɣ yark tiswiε
tiswiεtintin-iw. Ɣas ma yella zdaxel n wesmil i
yelliɣ,
yelliɣ, lmuxlmux-iw isseweq
isseweq deg isefra n Zimu anda akken argaz
yessawal i tmeṭṭut
tmeṭṭutṭṭut-is akken ad dd-tuɣal
tuɣal s axxam. Lliɣ ttarguɣ belli
Faḍma
Faḍma tennuɣna umbe d zwaǧzwaǧ-nneɣ,
nneɣ, dɣa tṛuḥ s axxamaxxam-nsen
teǧǧa
teǧǧaǧǧa-yi, u nek s leḥzen
leḥzen yeččuṛen d lfarḥ ad ṛuḥeɣ ad tttt-ididḥellelaɣ. Di lε
lεezzaezza-w makken ara d-tecmumeḥ
tecmumeḥ ɣurɣur-i, makken ara
d-tneggez fellfell-i am tsekkurt, makken ara d iyiiyi-tsemmeḥ
tsemmeḥ seg ulul-is,
ad teqbel ad dd-tuɣal
tuɣal s axxam. Ttwaliɣ tuderttudert-iw yides am tufɣa
tufɣa n
zzit seg ulqim makken ara dd-tettṣubbu
tettṣubbu s laε
laεqel. Akken ula d nekni
tikli tafessast, afus deg ufus,
ufus, ddunitddunit-agiagi-nneɣ
nneɣ i ɣɣ-yettṛaǧun
yettṛaǧun ad ttttnidir di sin.
22

Ihi smanasmana-nni wwḍeɣ
wwḍeɣ yemma s axxam. ḤkiɣḤkiɣ-as ɣef teqcictteqcictnni n tmucuha i dd-mlaleɣ
mlaleɣ di tesdawit. NniɣNniɣ-as acḥal
acḥal teḥdeq, u
acḥal
acḥal tezyen am tmerqemt ɣef usennan. TennaTenna-yiyi-d umbe d mi
yiyi-d-testeqsa ɣef imawlan
imawlanwlan-is : « ɣurɣur-ek a mmi, tullas weε
weεṛent. ƔurƔurek ad dd-teɣliḍ
teɣliḍ di yir laṣel ». Dɣa
Dɣa segmi i ss-eded-ḥkiɣ fellfell-as amek
nesε
nesεedda assass-nni di Tizi wezzu, teḍṣa
teḍṣa u tedε
tedεa-yiyi-d ad yili Ṛebbi
yidi di temsalttemsalt-agi. TennaTenna-yiyi-d, melmi d ii-yehwa ad nṛuḥ
nṛuḥ ad ddnzer imawlanimawlan-is, acu kan ilaq ad dd-steqsiɣ
steqsiɣ ma yella win i tentenyesnen.
Ḥesnawa tbantban-iyiiyi-d mecṭuḥet,
mecṭuḥet, u tullastullas-is ur tesε
tesεiḍ acu i
izaden degdeg-sent. Dayen friɣ
friɣ-tt tura gerger-i d yimanyiman-iw : ad ǧǧeɣ
ccema, ad uɣaleɣ
uɣaleɣ ɣer waddal. NniɣNniɣ-as tura ad ttazzalaɣ
ttazzalaɣ nek d
Murad akked Ɛezdin,
Ɛezdin, si Wad εissi ɣer Ḥesnawa. U cwiṭ n
yedrimen i d iyiiyi-tefka yemma seg ayen akken i tezenz imendilen i
txaḍ
txaḍ i tlawin, uɣeɣuɣeɣ-d yessen yiwen userwal n tiṛgal
tiṛgal akked
tqemǧett
tqemǧett n taḍuṭ. Syin ṛuḥeɣ ɣer mmimmi-s n xali akken ad iyiiyi-dyerḍel
yerḍel yiwen usebbaḍ abarkan. Nni
Nniɣ
niɣ-as akka asmi ad dd-tuɣal
tuɣal
Faḍma
Faḍma ad iyiiyi-d-taf heggaɣ
heggaɣ-ed imaniman-iw. Ur bɣiɣ
bɣiɣ ara ad tɣil belli win
ara taɣ
taɣ d aε
aεeṭṭaṛ. Bɣiɣ ad tzux yessyess-i ger tizyiwintizyiwin-is. Ayen
ssaramaɣ
ssaramaɣ ur tetteḍḥi yara yessyess-i makken ara ṛuḥeɣ ad tttt-ididxeḍbaɣ
xeḍbaɣ seg imawlanimawlan-is.

Tεedda smana,
smana, u Faḍma
Faḍma mazal ur dd-tuɣal
tuɣal ara. UlUl-iw yebda
la tttt-yettictiqi akken yettectiqi weẓrem
weẓrem yexwan talleqimt n
weɣrum.
weɣrum. Ɣas akken uɣaleɣ, tikelttikelt-agi s tidett, ɣer tɣuritɣuri-w, acu kan
yal mara yiliɣ
yiliɣ deg usmil ḥala fellfell-as i ttxemimeɣ.
ttxemimeɣ. Ssawḍeɣ armi
isqecṛeɣ
isqecṛeɣ yiwet n ti
tiṭuct di sbiɣa n lemri n teɣmeṛt anda ttɣimiɣ. Ẓriɣ
ma yella tussatussa-d Faḍma
Faḍma ɣer Ḥesnawa, ur tezmir ara ad teqqim ur
d-tettε
tettεeddi yara deg ubridubrid-nni i dd-ttwaliɣ
ttwaliɣ teɣzi n wass. Yernu mkul
mara wε
wεuɣ ttṛuḥuɣttṛuḥuɣ-ed ɣer temṛaḥt anda akken uɣen tannumi
imeddukalimeddukal-iw ttɣ
ttɣimin. Dayen ibanen, ma yella tussatussa-d ɣer
Ḥesnawa ɣer din ara dd-tass. Tikwal ur dd-ttawḍeɣ
ttawḍeɣ ula d aggaḍ
ɣurɣur-sen, si lebεid ara dd-muqleɣ
muqleɣ ma yella tella gerger-asen, syin ad
uɣaleɣ ɣer wesmilwesmil-iw.
Di texxamt ur tesεiḍ
tesεiḍ anwa ifaqen acu i yiyi-iḍeṛṛun ussan agi.
agi.
Am zikzik-iw ssusumeɣ
ssusumeɣ makken ara bdun atfelsef yimeddukalyimeddukal-iw. Ur
ḥmileɣ ara ad dd-sbeggneɣ
sbeggneɣ acu iḍeṛṛun zdaxelzdaxel-iw, ur bɣiɣ
bɣiɣ ara ad
23

ɣiḍeɣ ula d yiwen. Imi bdiɣ
bdiɣ la ttaysaɣ ad dd-tas Faḍma.
Faḍma. NniɣNniɣ-as
ahat yella kra i tttt-yuɣen
yuɣen neɣ d imawlanimawlan-is i tttt-inin-yeṭṭefen
yeṭṭefen ur dd-tuɣal
tuɣal
ara. Si tama nniḍen
nniḍen nniɣ gerger-i d yimanyiman-iw, s usirem, iban smana i
d-iteddun ara dd-tuɣal.
tuɣal.
Ɣas akken nek d asusam ameqran, tikelttikelt-agi tasusmi tzad
degdeg-i, tuɣal
tuɣal tekcemtekcem-iyi am usemiḍ
usemiḍ mara yekcem tafekka n win
yemmuten. Ttḥareɣ
Ttḥareɣ ad kecmeɣ s usu akken
akken ad arguɣ
arguɣ Faḍma,
dima ttwaliɣ
ttwaliɣ-tt s tqenduṛt
tqenduṛt tazeggaɣt yeččuṛen d zagzag, teqqim di
leḥcic
tama--s,
leḥcic azegzaw yellan zdat '' science eco ''. Nek ɣer tama
allenallen-iw deg allenallen-is, teqqarteqqar-iyi s yilesyiles-is ẓiden am tament acḥal
ula d nettat i yiyi-tectaq di smanasmana-yagi i deg
deg-i ur d iyiiyi-teẓri
teẓri yara.
Iwweḍ
Iwweḍ-ed wass amenzu n smana. Nniɣ
Nniɣ gerger-i d yimanyiman-iw assassa, mebla ccek, ad dd-tass ɣer tesdawit. Ccucfeɣ s waman
issemaḍen,
issemaḍen, imi ur ufiɣ ara aman iḥman, reḍleɣreḍleɣ-ed cwiṭ
cwiṭ n rriḥa ɣer
Smaε
Smaεil, seṭleɣ
seṭleɣ tamart u lsiɣlsiɣ-as aserwalaserwal-iw ajdid
ajdid akked d tqemǧett
tqemǧettǧettnni tajdiṭ
tajdiṭ s usebbaḍ iserǧen am lemri. Win i yiyi-d-yemlalen seg
imeddukal ad iyiiyi-d-yini ma yella ar tmeɣra
tmeɣra i leḥḥuɣ. Nek ad asasḍseɣ syin ad beddleɣ awal. Dɣa, ass kamel, nek d tamuɣli ɣer
zdat n webrid n temkaṛdit
temkaṛdit talemmast n “Ḥesnawa” si
si tetiṭuct
tetiṭuct i giɣ
di lemri n teɣmeṛt
teɣmeṛt anda ttɣimiɣ deg usmil. Daɣen rniɣ asmaṛǧeḥ
ger temṛaḥt
temṛaḥtṛaḥt-nni anda ttɣimin
ttɣimin imeddukalimeddukal-iw akked wanda qqareɣ.
qqareɣ.
Ulac yiwen di ddunit i izemren ad iḥus
iḥus i wayen ḥulfaɣ tameddit n
wasswass-nni umbe d mi tteklaɣ ur dd-tettas ara Faḍma
Faḍma ɣer tesdawit.
UlUl-iw yuɣal
yuɣal am ufrux mazal dd-issemɣin
issemɣin rric i wumi mmuten
imawlan. Ḥulfaɣ tameddittameddit-nni am akken yella kra yenejqaqen
degdeg-s. Ṭlam yersyers-ed ula ɣef ulul-iw akken i dd-yers ɣef akal. Kecmeɣ
zik s usu akken ur dd-zzakaneɣ
zzakaneɣ ara i yimeddukalyimeddukal-iw acu id yiyiyuɣen.
yuɣen. Kecmeɣ daɣen akken ad dd-mmektiɣ
mmektiɣ seddaw tduli udemudemnni ḥlawen i yiyi-d-yettaḍṣan
yettaḍṣan di tsawent n Ḥesnawa yettawin ɣer
tlemmast n temdint. Lemmer ufiɣ
ufiɣ ad susmen di texxamt, u
naddam ur dd-yettas ara. Bɣiɣ
Bɣiɣ ad qqimeɣ deg usfilletusfillet-agi i ddttε
ttεawadaɣ
awadaɣ deg allaɣallaɣ-iw am usuru n ssinima. Nek d Faḍma
Faḍma yelsan
taqenduṛt
taqenduṛt n leqbayel tawṛaɣt deg uxxam n laε
laεmummum-iw di taddart,
la nettnecṛaḥ
nettnecṛaḥ am arrac imecṭaḥ zdat tilibizyu; nettat tebɣa ad
twali asaru imaṣriyen,
imaṣriyen, nek bɣiɣ ad waliɣ timlilit n ddabax ger ''
Liverpool'' akked walbaε
walbaεḍ n terbaε
terbaεtin nniḍen.
nniḍen. Lḥasun taggara
umennuɣ
umennuɣ-nneɣ
nneɣ tkeffu s usexsi n tilibizyu akken a nqesseṛ ɣef
24

ayen nessaram ad tt-nexdem di tuderttudert-nneɣ.
nneɣ.
AzekkaAzekka-nni iga am ussan iε
iεeddan. KkesKkes-ed, assass-a tura, ur
kcimeɣ
kcimeɣ ara ɣer wesmil. Qimeɣ ɣer imeddukalimeddukal-iw ma yella
yella kra ad
d-ibanen. SteqsanSteqsan-iyiiyi-d acuɣer
acuɣer ur ɣriɣ ara assass-agi. Rriɣ
Rriɣ-asen belli
aεyiɣ
yiɣ ussanussan-agi, ilaqilaq-iyi cwiṭ
cwiṭ ustaε
ustaεfu si tusnakin akken ad dd-yaf
lḥal allaɣallaɣ-iw issereḥ
issereḥ meqbel ''les examens ''. Nek, Ṛebbi yeẓra,
acḥal
acḥal i yezdeg, uxemmem ɣef Faḍma, allaɣallaɣ-iw. Ur
Ur sε
sεiɣ acu
zemreɣ
zemreɣ ad xedmeɣ ḥala aṛaǧuaṛaǧu-ines deg umḍiq
umḍiqḍiq-nni anda i d iyiiyi-dtufa ass amezwaru.
Ulac acu ur meyzeɣ
meyzeɣ ara yeḍrayeḍra-yas. Nniɣ
Nniɣ-as ahat tuḍen,
tuḍen, hatthattan deg usu s tawla isqeṛqicen
isqeṛqicen iɣsan, neɣ ahat d babababa-s i ttttyeqnen deg udanin, yugiyugi-yas ad dd-teffeɣ
teffeɣ seg uxxam, imi yuggad
ad dd-terwel ɣurɣur-i. Neɣ
Neɣ ahat d yayayaya-s i da yettweddiε
yettweddiεen, ur tebɣa
tebɣa
yara ad nn-teǧǧ
teǧǧ axxamaxxam-nsen yenhewwel. Neɣ
Neɣ ahat tebɣa ad iyiiyitessufri cwiṭ
cwiṭ akken ad yennerni lebɣilebɣi-w ɣurɣur-es. Lḥaṣun
Lḥaṣun ulac acu
ur dd-nεedda yara deg uqeṛṛuy
uqeṛṛuyṛṛuy-iw.
Smana
Smana-yagi tis snat uɣaleɣ
uɣaleɣ am umeslub di Ḥesnawa. Tiɣimit
weḥdi
weḥdi deg yiwet akken n ccuka i dd-iqublen tamṛaḥt
tamṛaḥt anda nettɣimi
tuɣal
tuɣalɣal-iyi d tannumi. Mi yewwiɣ
yewwiɣ albaε
albaεḍ n yedlisen yidi ad
staε
staεemleɣ
emleɣ belli qqaṛeɣ, u dima ttaε
ttaεṛaḍeɣ ad freɣ imaniman-iw akken
ulac anwa ara yiyi-d-iεeqlen seg imeddukalimeddukal-iw. Imi ur bɣiɣ
bɣiɣ ara ad
iyiiyi-ceṭṭen
ceṭṭen walbaε
walbaεḍ segseg-sen. Bɣiɣ
Bɣiɣ ad dd-griɣ
griɣ weḥdi di lbirlbir-agi i degdeg-i
greɣ
greɣ imaniman-iw mebla ma yella faqeɣ.
faqeɣ. Si tama nniḍen ttε
ttεassaɣ
assaɣ-ed
tullas yark i dd-yettε
yettεeddin syin. Ẓriɣ zdaxelzdaxel-iw belli amejjaq
amezwaru ad dd-tger
tger Faḍma
Faḍma di tsemmit n wuzal n tesdawit ad asasḥalfuɣ. Imi tuɣaltuɣal-iyi am rriḥa
rriḥa umezzir ger izuliɣenizuliɣen-agi i yiyi-d-yezzin.
Ẓriɣ ad iẓer wulwul-iw makken ara dd-tsers taqejjarttaqejjart-is tamezwarut di
Tizi wezzu.
Yiwet n tikelt, makken ẓleɣ di leḥcic azegzaw seddaw ''
l'institut n l'informatique '', walaɣ
walaɣ tarbaε
tarbaεt-nni imeddukalimeddukal-iw ad ddleḥḥun
leḥḥun sanda qqimeɣ, ger ifassenifassen-nsen snat n tḍella
tḍellaε
ḍellaεin
timeqṛanin
timeqṛanin akked d qraḍ (3) iculliḍen iberkanen seg ansi i ddyettban tiqurar n lgazuz akked yiẓmi
yiẓmi n ččina. Dɣa akken i ddwwḍen
wwḍen ɣer din,
din, sersensersen-d sin iḍebsiyen
iḍebsiyen imeqṛanen n seksu akked
weksum. Akken kan kfant tullas aheggi, neẓdem
neẓdem nekni s warrac,
am iwaɣziwen
iwaɣziwen icaḍen, ɣef iḍebsiyeniḍebsiyen-nni. Deg yiwen umecwaṛ,
umecwaṛ,
yegrayegra-d ḥala usṭenṭen n tɣenǧawin deg uzzal aḥarfi.
25

Makken i nettqessiṛ,
nettqessiṛ, walaɣ
walaɣ Nunu mi tleqqeḍ di leḥwal,
tettaraten ɣer iḍellaε
iḍellaεen, mmektaɣ
mmektaɣ-ed imirimir-en awalawal-nni i yiyi-d-tenna
Faḍma
Faḍma ɣef Nunu. TennaTenna-yiyi-d belli nettat d taǧarett
taǧarettǧarett-nsen. Syin
ulac ayen ur xdimeɣ
xdimeɣ ara akken ad ṭfeɣ Nunu weḥdes deg albaε
albaεḍ
n ccukat mebla Rabiε
Rabiε. Dɣa
Dɣa akken i yiyi-tettunefk teswiε
teswiεt weḥdi
weḥdi d
Nunu, nebε
nebεed ɣef tmeẓẓuɣin n wiyaḍ, steqsaɣsteqsaɣ-tt ɣef teqcictteqcict-nni i
d-yusan, azal n mraw (10) n wussan ɣer Ḥesnawa.
Acu i yiyi-s-weḥmen
weḥmen ugar, mi d iyiiyi-d-tenna belli ur tttt-tessin ara
akken ilha imi meẓẓiyet
meẓẓiyet fellfell-as aṭas.
aṭas. TennaTenna-yiyi-d belli d tidett d
taǧaṛett
taǧaṛett n watmatenwatmaten-is acu kan ur tesε
tesεiḍ acu i tessen fellfell-as, u
ma bɣiɣ
bɣiɣ ad tttt-tẓer, d ayen isehlen imi ur wwiḍen ara sin wussan i
degdeg-i i tttt-twala di Wed Ɛisi nettat d weltmaweltma-s.
AwalAwal-agi aneggaru, ḥulfaɣḥulfaɣ-as am tiyta s tdebbuzt n ddkir ɣef
tmelɣiɣt
tmelɣiɣtɣiɣt-iw. Qrib i dd-ruɣ
ruɣ mi d iyiiyi-t-i-d-tenna Nunu. Ur ttumineɣ
ttumineɣ ara.
Nniɣ
Nniɣ-as gerger-i d yimanyiman-iw, ahat teε
teεṛeq di teqcict ɣef anta i
nheddeṛ.
nheddeṛ. Dɣa akken twala mači d win yebɣan ad yamen anectanecten, tennatenna-yiyi-d belli yezmer tessexleḍ
tessexleḍ ger tullas. Acu kan
kan ma yella
bɣiɣ ad ẓreɣ taqcittaqcit-nni, zemreɣ
zemreɣ ad tttt-idid-mlileɣ
mlileɣ ɣer yiwet si snat
yessetmayessetma-s yeqqaṛen
yeqqaṛen di tesdawit. Imi ussanussan-agi tesseqwatesseqwa-d tikli
ɣurɣur-sent. Steqsaɣ
Steqsaɣ-tt imirimir-en ɣef yessetmayessetma-s. TennaTenna-yiyi-d belli
yiwet teqqaṛ
teqqaṛ di Wad Ɛisi, tezdeɣ di Medduḥa. Tayeḍ teqqa
teqqaṛ
qqaṛ di ''
L'ILE '', tezdeɣ
tezdeɣ di Buxalfa. Xemmeɣ imirimir-en belli yezmer tṛuḥ
tṛuḥṛuḥ-ed
ɣer Ḥesnawa, u nek lliɣ ahat deg usečču n tesdawit neɣ di lakul,
zdaxel n wesmil.
SeksuSeksu-nni s uksum i ččiɣ
ččiɣ akked imeddukalimeddukal-iw yuɣal
yuɣalɣal-iyi ṛẓag
am qedṛan
qedṛan deg iẓermaniẓerman-iw. Ur ṛǧiɣ
ṛǧiɣ ara akka i tezmer ad tkemmel
tmacahutttmacahutt-agiagi-inu. Ur fhimeɣ
fhimeɣ ara acu yark iḍeṛṛun yidi : « tṛuḥ
tṛuḥṛuḥ-ed
teqcict ɣurɣur-i, tennatenna-yiyi-d ḥemleɣḥemleɣ-k. Dɣa
Dɣa ɣliɣ fellfell-as ḥemleɣḥemleɣ-tt. Syin
tɣab ɣef allenallen-iw amzun d tikellax i d iyiiyi-tkellex. Neɣ
Neɣ ahat d zheṛ i
yulac akken a nemlil
nemlil tikelt nniḍen.
nniḍen. Ahat mkul mara dd-tass ɣer
Ḥesnawa, nek ad iyiiyi-d-yaf lḥal
lḥal ttwaṭṭfeɣ anda nniḍen ».
Maεlic! Ḥala idurar ur nettemlili yara. Ihi tura, d nek ara
iṛuḥen ad tttt-idid-nadiɣ.
nadiɣ. Ur tesε
tesεiḍ anwa izṛan acu yeḍṛan yides. Ahat
d imawlanimawlan-is i ss-yugin ad iyiiyi-tẓer umbe d mi sensen-tenna fellfell-i. Ahat
yessetmayessetma-s timeqranin i tttt-yettε
yettεassan akken ur dd-tettṛuḥu
tettṛuḥu yara ad
iyiiyi-tẓer. Neɣ ahat tendem ɣef acu iyiiyi-d-tenna, u tura ur tebɣa
tebɣa yara
26

ad tessendef ulul-iw imi teẓra
teẓra belli assass-nni i degdeg-i nemlal, meqbel
ad dd-yeɣli
yeɣli ṭlam, nek dayen ulul-iw ijaḥ
ijaḥ deg iẓuɣar n tayri.
Acu kan nek maleɣ
maleɣ ɣer tama n rrayrray-nni belli tussatussa-d ad iyiiyitẓer ur d iyiiyi-d-tufa yara. Izmer mači kan yiwet n tikelt i dd-tṛuḥ ɣurɣuri. Izmer tesseṛwa
tesseṛwaṛwa-d tassin ɣer Ḥesnawa. Acu kan nek zheṛzheṛ-iw d
aquran yeqquren
yeqquren am tqeclalt ansi fɣen
fɣen waman. Tura dayen ad ttttidid-afeɣ,
afeɣ, u lemmer ad dd-nadiɣ
nadiɣ tamurt n leqbayel tardast tardast.
Amdan yezmer ad yesleb xeṛṣum
xeṛṣum yiwet n tikelt di ddunitddunit-is. Ihi
assass-agi d ass n tisselbitisselbi-inu.
AzekkaAzekka-nni, wwiɣ
wwiɣ-tttt-id di Wad Ɛisi meqbel
meqbel leftuṛ.
leftuṛ. LḥiɣLḥiɣ-ed si
tsemmit n wadda armi d tisemmit iwsawen. AllenAllen-iw ur ǧǧant ara
yiwet n teḥnact
teḥnact ur muqlent ara ɣurɣur-es. Syin ṭṭfaɣṭṭfaɣ-ed lkaṛ
lkaṛ i yiyi-dyewwin ɣer Ḥesnawa anda i zziɣ yiwet n teswiε
teswiεt, syin daɣen
daɣen ṭfaɣ
lkaṛ
lkaṛ n tesdawit iyiiyi-wwin ɣer Buxelfa anda i dd-nudaɣ
nudaɣ yark
tixejḍatin.
tixejḍatin. Taggara uɣaleɣuɣaleɣ-ed ɣer Ḥesnawa. Deg ubrid ḥebseɣ di
'' L'ILE '' anda i nesε
nesεeddaɣ
eddaɣ xeṛṣum azgen n tsaε
tsaεett.
Ayen i yuggadeɣ
yuggadeɣ d akken zemreɣ ad iliɣ deg yiwen wemḍiq
di lawan nettat tettnadi fellfell-i deg umḍiq
umḍiq nniḍen. Yernu ḥareɣ ad ttttsfarḥeɣ
sfarḥeɣ belli imawlanimawlan-iw qeblen ad ddun yidi s axxamaxxam-nsen
akken ad iyiiyi-tttt-idid-xeḍben.
xeḍben. Acu kan si tama nniḍen ugadeɣ ad iyiiyid-tini asmi ad tttt-idid-mlileɣ
mlileɣ belli dayen tendem ur d iyiiyi-tebɣi
tebɣi yara.
TamedditTameddit-nni ṛuḥeɣ s asečču n tesdawit; xedmeɣ tagganit
tagganit
(lacan) nek d imeddukalimeddukal-iw, acu kan amecwaṛ
amecwaṛ ḥulfaɣ i tuzya
uqerruyuqerruy-iw; ḥulfaɣḥulfaɣ-as i tiklitikli-nni lḥiɣ
lḥiɣ assass-a seddaw yiṭij
yiṭij n tefsut
isḥeṣḥen.
isḥeṣḥen. Tiwwura uqerruyuqerruy-iw qrib ad dd-taṛedqent
taṛedqent seg uqraḥ.
Armi d imirimir-en i faqeɣ
faqeɣ s wayen yark lḥiɣ i laẓ d fad, teɣzi n wasswassagi. Uɣaleɣ
Uɣaleɣɣaleɣ-ed melba ma ččiɣ
ččiɣ-ed ɣer texxamt anda ɣliɣ si
naddam akken kan sumaɣ
sumaɣ tasumta. Lemmer mači d imeddukalimeddukaliw n texxamt i d iyiiyi-d-yessakin akken ad ččeɣ
ččeɣ akaskrut i yiyi-d-wwin
yidsen, tili ad dd-awiɣ
awiɣ taṣebḥit s tguni am lmegget.
Seg assass-en, ussanussan-iw uɣalen
uɣalen d tazliwin ger Ḥesnawa d
Medduḥa,
Medduḥa, ger Wad Ɛisi d Buxalfa, ger '' L'ILE '' d wanda ḥebbsen
ifurguten yettawin s iwaḍiyen.
iwaḍiyen. Ḥulfaɣ i yimanyiman-iw am widak
yettnadin uwṛaɣ
uwṛaɣ deg idurar n Lalaska neɣ am iminigen n tniri
yettnadin aman. Ula d učči sneɣseɣ
sneɣseɣɣseɣ-t, imi yiwet n tikelt kan i
kečmeɣ
kečmeɣ deg ass s asečču n tesdawit. Ttuɣ leqṛayaleqṛaya-w, ttuɣ
ttuɣ
imeddukalimeddukal-iw. Yuɣal
Yuɣal aɣilifaɣilif-iw ameqṛan
ameqṛan amek ara yiyi-d-taf Faḍma
Faḍma
27

asmi ara dd-tuɣal.
tuɣal.
ƔurƔur-i ilaq ad iyiiyi-d-taf ttemceε
ttemceεlaɣ
laɣ am lemri; ilaq ad iyiiyi-d-yaf
lḥal seṭṭlaɣ tamart, kkseɣ
kkseɣ accaren, mecḍaɣ acebbubacebbub-iw, zeddigit
leḥwayeǧ
leḥwayeǧḥwayeǧ-iw, d timellalin tuɣmas
tuɣmasɣmas-iw, allenallen-iw ur cufent ara si
leḥzen,
leḥzen, asebbaḍasebbaḍ-iw yessureǧ.
yessureǧ. Lḥaṣun bɣiɣ ad asas-uɣaleɣ d
ageldunageldun-nni n tmucuha iṛumyen,
iṛumyen, neɣ d Bṛiṛuc teḥmel Lunǧa n
teryel. Bɣiɣ
Bɣiɣ ad asas-yuɣal
yuɣal ubeḥri i yiyi-d-ttsamin d lmuziga ara ttttyezzuznen teɣzi
teɣzi n tudert i ss-eded-mazal di ddunit.
Umbe d snat smanat yebda wallaɣwallaɣ-iw a yeččikki deg ayen
yeḍṛan
yeḍṛan nek d Faḍma asmi i dd-tusa ɣer tsedawit. YeqqarYeqqar-iyiiyi-d belli
nettat d taqcict tamecṭuḥt
tamecṭuḥt i dd-yusan ɣer tesdawit akken ad dd-tawi
cwiṭ
cwiṭ n wakud s yiwen i tttt-yugaren. Ahat tebɣa
tebɣa ad dd-tesbeggen i
yimanyiman-is belli tezmer ad teε
teεǧeb anelmad n tesdawit, iban belli asasnni teε
teεweq deg acu ara tezhu, u d nek i d afeṛṛuǧ
afeṛṛuǧ amezwaṛu i ddtemlal, dɣa
dɣa ɣliɣ deg umeṛdax n cbaḥacbaḥa-ines. Imi tullas icebḥen
icebḥen
aṭas, mači d yiwen i tenttent-ittedṛagin
ittedṛagin deg ass; uɣent tannumi
tturarent s warrac akken i tturaren nitni s tcirett n ddabex.
Yiwet n tikelt, makken lliɣ
lliɣ ttnadiɣ ɣef Faḍma di Wad εisi,
mlaleɣ
mlaleɣ-ed Nunu, taxḍibt
taxḍibt n Rabiε
Rabiε. Mmektaɣ
Mmektaɣ-ed imirimir-en kan
kan belli
nettat d taǧarett
taǧarett n Faḍma, u ḥala nettat ara yiyi-d-yessukksen seg
umrujumruj-agi lqayen i degdeg-i ɣliɣ s lebɣilebɣi-w. Umbe d mi tttt-ḥelleleɣ cwiṭ
u ggulleɣ
ggulleɣ-as s yemmayemma-s yemmuten, tuɣal
tuɣal teqbel ad tttt-ceggε
ceggεeɣ
ɣer Faḍma ass n lexmislexmis-agi i dd-iteddun. Ssutreɣ
Ssutreɣ-as ad tṛuḥ ad ttttidid-tẓer, ad tttt-testeqsi ɣef acuɣer ur dd-tuɣal
tuɣal ara ad iyiiyi-tẓer, u ma
yella kra i tttt-iceṭnen
iceṭnen nettat d imawlanimawlan-is; ma yella ahat uginugin-iyi imi
ur d iyiiyi-ssinen ara.
Nniɣ
Nniɣ-as i Nunu, ad asas-tini belli nekkini weǧdeɣ,
weǧdeɣ, u melmi i ssyehwa ad nn-awḍeɣ
awḍeɣ s axxamaxxam-nsen, nek d yimawlanyimawlan-iw. Ahat mara
walin belli nek d mmimmi-s n tfamilt, ad uɣalen
uɣalen ad fsin am tament
yemmuẓeɣlen.
yemmuẓeɣlen.
Uɣaleɣ
Uɣaleɣ ɣer tɣuritɣuri-inu. TafekkaTafekka-w tetteli deg usmil, allaɣ
allaɣ-iw
meskin ijaḥ
ijaḥ deg igenwan anda yezdeɣ lexyal n Faḍma. Sani rrant
wallenwallen-iw ad dd-mlilen ẓẓerb n taḍsataḍsa-s i dd-yemɣin
yemɣin di yal tama.
TiktaTikta-inu weḥlent
weḥlent deg yiwen wexmiṛ i dd-ttakkent wallenwallen-is.
Tamuɣli
Tamuɣliɣli-s tesseqraḥ
tesseqraḥ-iyi ulul-iw akken iqerreḥ
iqerreḥ yiṭij allen n win
ittmuqulen ɣures. Bɣiɣ ad tttt-sefḍeɣ
sefḍeɣ seg alleɣalleɣ-iw akken iseffeḍ
iseffeḍ
umelmad lluḥ
lluḥ n tira,
tira, acu kan tteswiṛa
tteswiṛas
weḥdes
we
ḥdes
i
dd
tettefruri
nnig
ṛa
28

lluḥ
lluḥ s wacu yettwabna wulwul-iw.
Ugadeɣ
Ugadeɣ ad selbeɣ. Ugadeɣ ad dd-yaweḍ
yaweḍ umecwaṛumecwaṛ-nni
ageswaḥ
ageswaḥ i degdeg-i ad ii-yiwε
yiwεiṛ tuɣalin si tirgatirga-agiagi-inu; ad neqqimeɣ
neqqimeɣ
din di lexla n targit n teqcict ẓriɣ yewwas kan. I ittuɣaḍen
ittuɣaḍen di
temsalttemsalt-agi d yemmayemma-nni aε
aεzizen ara yeddreɣlen
yeddreɣlen seg imeṭṭi ɣef
mmimmi-s imexlen didra n teqcict. Dɣa,
Dɣa, mkul mara xemmeɣ i temsalttemsaltagi s wallaɣ
wallaɣ-iw ur nerɣi
nerɣi yara, qqareɣqqareɣ-as ziɣ
ziɣ meskin wemdan
yexlan am uffal, u cwiṭ
cwiṭ n waḍu ad tt-yesgen deg akal am leḥcic.
leḥcic.
Ḥebseɣ tazla ger imeḍqan imbeε
imbeεden n tesdawit. Uɣaleɣ
Uɣaleɣ ttɣimiɣ
ḥala di Ḥesnawa. NniɣNniɣ-as gerger-i d yimanyiman-iw ma yella tuɣal
tuɣalɣal-ed
yewwas ɣuri iban di Ḥesnawa kan ara yiyi-d-tnadi. Bdiɣ
Bdiɣ la ttttttayseɣ,
ttayseɣ, bdiɣ la tteyseɣ tuɣalintuɣalin-is ar ɣuri. Acu kan deg yiwet n
tekwatt deg ulul-iw, taḥnact
taḥnact i degdeg-i freɣ
freɣ taqadumttaqadumt-is mazalmazal-itt
teḥma.
teḥma. Ɣas akken sufella ttbaneɣttbaneɣ-ed ger imeddukalimeddukal-iw amzun
acemma ur yelli, nek ɣer zdaxel, ulul-iw icebbel am yillel iḥecṛen.
iḥecṛen.
Tikwal ttḥareɣ
ttḥareɣ ad kecmeɣ s usu akken ad tttt-arguɣ
arguɣ mebla ma
iceṭṭen
iceṭṭeniyi-d walbaε
walbaεḍ. Ḥemleɣ makken di sin, am sin yefṛax nnig
ṭṭen-iyiḤesnawa, la nettafeg wa ɣer tama n wayeḍ ɣef tinga(vagues)
ubeḥri
ubeḥri igan am asif deg wumi fessuset tikli n waman.
Si tama nniḍen,
nniḍen, thenneɣ u ttekleɣ, imi lliɣ ttṛaǧuɣ taqcict
iṛuḥen ɣer wexxam n watmatenwatmaten-is akken
akken ad iyiiyi-ter s lexbaṛ.
lexbaṛ. NniɣNniɣas ur qqar i yiwen, ɣas ula d axḍibaxḍib-im ur asas-qqar ara. Imi ur bɣiɣ
bɣiɣ
ad ẓren di texxamt acu i la iḍeṛṛun yidi segmi yebda waggurwaggur-agi
yezrin. ƔurƔur-sen ulac i ibeddlen degdeg-i imi mazalmazal-iyi d asusamasusam-nni
yettecmumuḥen
yettecmumuḥen i tqulhatintqulhatin-nsen. Leḥḥuɣ
Leḥḥuɣ u ttɣimiɣ yidsen am zikzikiw. Ladɣa
Ladɣa Yugurten d Mamuḥ iḥemlen ad iyiiyi-ddun di nneqma
makken ara yiyi-d-afen ṭsaɣ umbe d imensi kan. Akken kan ara ad
d-awḍen,
awḍen, adad-neggzen fellfell-i arma ṛefjenṛefjen-iyi irkelli. Ur bɣiɣ
bɣiɣ ara ad
tenten-nesnuɣnuɣ
nesnuɣnuɣ lemmer ad asenasen-iniɣ
iniɣ ulul-iw mači d win ibɣan
ibɣan teḍṣa
ussanussan-agi.
Ass n lǧem
lǧemε
ǧemεa di Ḥesnawa yessusem am tenṭelt yuli inijjel. Ad
asas-tiniḍ
tiniḍ ulac win yellan di texxamin inelmaden. Tikwal kan akka
mara dd-temlileḍ
temlileḍ yiwen ileḥḥu di tebriḍin n ssima yellan ger
ibaṭimuyen.
ibaṭimuyen. Leḥcic azegzaw n tefsut, yesseḥmay
yesseḥmay yitijyitij-nni
afessas, ittak cbih ɣer tgertilt igenni makken ara yeṣfu.
Lliɣ
Lliɣ ẓleɣ di leḥcic, ttarguɣ ussan i yiyi-ttṛaǧun
ttṛaǧun ad tenten-idireɣ
idireɣ di
lehna d talwit nek d Faḍma
Faḍma tucbiḥt am aggur. Ẓriɣ, ma yella s
29

lehduṛ
lehduṛ-is kan ḥlawen, nek zemreɣ ad ddreɣ
ddreɣ ula mebla aman
akked wučči. Ḥulfaɣ deg ulul-iw imirimir-en belli azaɣar
azaɣarɣar-agi anda bnan
tasdawit n Ḥesnawa, umbe d mara εeddin leqṛun
leqṛun ɣef assass-a, ad
d-yeched ɣef tayri lqayen yellan yewwas ger sin yefṛax n lǧennet,
widak yuɣalen
yuɣalen d imdanen akken ad ddren tayri
tayri ur ncuba tiyaḍ.
tiyaḍ.
Ugiɣ,
Ugiɣ, s wayen yark yellan degdeg-i n lǧahd,
lǧahd, ad anefaɣ i tikti belli
Faḍma
Faḍma ur dd-tettuɣal
tettuɣal ara ad dd-tekcem s allaɣ
allaɣ-iw.
AggurAggur-agi iε
iεeddan, mebla ma ẓriɣẓriɣ-tt, yesnerna tuṭṭfa
tuṭṭfa i ṭṭfeɣ
degdeg-s. Giɣ
Giɣ am ujgagal yejgugulen deg useklu usirem. ImirImir-en ɣurɣuri, tuderttudert-iw yellan ɣef yiri lkaf, teṭṭef kan s yiwet n tnelli rqiqen ɣer
wanda ddren yark yemdanen. U tinellitinelli-nni tarqaqt d cwiṭ
cwiṭ umekti n
wecmumeḥ
wecmumeḥ n Faḍma asmi akken i yiyi-d-tenna si zik i kk-ḥemmleɣ.
Di temṛaḥt
temṛaḥtṛaḥt-agi anda ulac yiwen , di leḥci
leḥcic
ḥcic-agi azegzaw
yesseḥma
yesseḥma yitij n tsebḥit n tefsut, deg ass n lǧemε
lǧemεa yexlan n
Ḥesnawa, lliɣlliɣ-ed allenallen-iw am ṭwiqan mi walaɣ tbedded Faḍma
zdatzdat-i am tezdayt n ttmaṛ
ttmaṛ yeččuṛen d sser. IḍarenIḍaren-is ugin ad ddsamin lqaε
lqaεa, tebdded ger igenni d tmurt, acebbubacebbub-is isarreḥ
isarreḥ armi
qrib ad dd-isami ammasammas-is, tenneḍ
tenneḍ-ed yiwen ubeḥnuq,
ubeḥnuq, igan am
lḥaf, i tuyattuyat-is; yeɣli
yeɣliɣli-yasyas-ed teɣzi
teɣzi n tfekkatfekka-s armi i dd-isuma leḥcic
leḥcic
anda akken lliɣ
lliɣ ẓleɣ. TwehhaTwehha-yiyi-d s ufusufus-is akken ad dd-kkreɣ.
kkreɣ.
ƔlintƔlint-ed tmeqwa imeṭṭawen
imeṭṭawen makken sumaɣ taffetusttaffetust-is leggaɣe
leggaɣen
ɣen
am leḥrir.
leḥrir. Ur umineɣ ara imaniman-iw makken uliɣ
uliɣ ula d nek seg akal.
Ḥulfaɣ i wulwul-iw fessus mi tebda ad iyiiyi-d-tseffeḍ
tseffeḍ imeṭṭawenimeṭṭawen-iw s
iḍudanḍudan-is yeṛɣan.
yeṛɣan. TennaTenna-yiyi-d : « ur ḥmile
ḥmileɣ ara ad kk-waliɣ
waliɣ s
imeṭṭawen.»
imeṭṭawen.»
Ḥulfaɣ i tesmeḍ ubeḥri mi tkeččem s ulul-iw makken
makken i yiyitezmeḍ
tezmeḍ s idmarenidmaren-is. Dɣa
Dɣa nuli deg igenni am snat tjeǧǧigen
tifessasin. Syin walaɣ
walaɣ-ed Ḥesnawa am tcamiṭ tazeggaɣt di
tizegzewt n uzaɣaṛ
uzaɣaṛ n temdint tajdiṭ. ṚuḥenṚuḥen-iyi yark lehduṛ
lehduṛ i lliɣ
bɣiɣ ad asas-tenten-iniɣ
iniɣ i Faḍma. Si tama nniḍen ẓriɣ tefhem belli
nettat
nettat d tin akken s wacu zemreɣ
zemreɣ ad sebṛeɣ i teṛzeg n ddunitddunit-agi
yettazalen am uzerzer n tafat. Lemmer ufiɣ
ufiɣ ad dd-jemε
jemεeɣ deg
yiwet n tiqit n waman yark iḥulfan
iḥulfan sε
sεiɣ deg ulul-iw, syin ad asas-tentenfkeɣ
fkeɣ ad tenten-tsew. Ahat ad kecmen s ulul-is akken ad tefhem acḥal
acḥal i
tttt-bɣiɣ.
Taggara terraterra-yiyi-d ɣer lqaε
lqaεa, s anda akken i yiyi-d-tufa. Ḥulfaɣ
icerreg wulwul-iw mi tttt-walaɣ
walaɣ tuffeg deg igenni am uqeswel yettawi
30

waḍu
waḍu deg ass n tbuciḍant. Tuɣal tettbantettban-iyiy-d am tneqiṭ
tneqiṭ tamellalt
deg igenni ajenjaṛi.
ajenjaṛi. Syin qneɣ allenallen-iw akken ad mesle
mesleɣ ijerdan n
wudemwudem-is akked tfekkatfekka-ines deg allaɣ
allaɣ-iw. Ẓleɣ din di leḥcic am
lmegget yessufeɣen
yessufeɣen ṛṛuḥ.
Ticki sliɣ
sliɣ i Yugurten d Samir d Murad mi la ttnadin fellfell-i. Si
lebε
lebεid i yiyi-d-nnan belli assass-agi d aksum i dd-fkan deg usečču n
tesdawit. Dɣa
Dɣa akken ur tttt-faqen ara i liḥala
liḥala i degdeg-i lliɣ,
lliɣ, ɣawleɣɣawleɣ-ed
ɣurɣur-sen.
Si tama nniḍen
nniḍen bɣiɣ ad asenasen-ḥkuɣ ayen akka yeḍṛan tura
yidi, acu kan ẓriɣ ur ttamnen ara, yernu zemren ad iyiiyi-ddun di
nneqma ma drus sin neɣ
neɣ qrad(3) n wagguren. Dɣa ssusmeɣ.
Mi newweḍ
newweḍ s asečču nufanufa-n Mamuḥ
Mamuḥ d Bakir akked Ṛabiε
Ṛabiε.
yufatenyufaten-id lḥal
lḥal xedmenxedmen-d sin iberdan tagganit. U setfen deg
iḍebsiyenḍebsiyen-nsen n wuzzal imurṣuyen
imurṣuyen n wekṣum aleqqaq. Akken i
ɣ-eded-walan ǧǧanǧǧan-en iḍebṣiyen
iḍebṣiyenḍebṣiyen-nsen ɣef ṭṭabla, ruḥenruḥen-d ad ddεiwden yidneɣ
yidneɣ tagganit i tikelttikelt-nniḍen.
nniḍen. Mi yiyi-d-walan ibaniban-ed
leḥzen
leḥzen deg udemudem-iw ugar n wakken uɣeɣ
uɣeɣ tannumi, bdan ad
ttnadin amek izemren ad iyiiyi-skefṛen
skefṛen akken ad dd-ḍseɣ. Dɣa
cmumḥeɣ
cmumḥeɣḥeɣ-asen imirimir-en akken ad iyiiyi-ǧǧen tṛankil.
Amecwaṛ,
Amecwaṛ, yewweḍyewweḍ-ed Nanuṛ
Nanuṛ d Ḥakim. Qbala ar ɣuɣu-i, yal
yiwen isers
isersrs-ed adebṣi
adebṣiṣi-ines n wuzzal seg yiwet n tama. Ulac acu
ur iyiiyi-xedmen ara akken ad dd-neṭqeɣ.
neṭqeɣ. Ssawḍen armi ibdan ad iyiiyid-nebbcen seddaw teɣṛuṭ.
teɣṛuṭ. Taggara mi yiyi-tewweḍ
tewweḍ tfidi s iɣes nniɣnniɣasen :
- A yatmaten, ttxilwat hennithennit-iyi cwiṭ.
cwiṭ. Wellah ma ẓriɣ acuacu-t waε
waεṛeẓ
i kenken-yeqsen assass-agi, ad asas-tiniḍ
tiniḍ teččam tasekra n weɣyul, si
sbeḥ
sbeḥ i la tettṣukkum. Dayen hennithennit-aɣ !
Cmumeḥaɣ
Cmumeḥaɣḥaɣ-asen mi sensen-d-nniɣ
nniɣ awalawal-agi. Nutni ṭṭerḍqen d
taḍṣa.
taḍṣa. Bdan lehduṛ gerger-asen;qqaṛen
asen;qqaṛenṛen-as: «Wellah ar dd-ihdeṛ,
ihdeṛ,
Wellah ar dd-yenna yiwen wawal ». Dɣa nniɣnniɣ-asen.
- Acu i dd-tqesdem ? Yella kra yellan cekka ?
YerraYerra-yiyi-d Ḥakim i yettmeslayen dima deg umur n tarbaε
tarbaεt
mkul mara bɣun
bɣun ad dd-inin yiwen wawal ijemε
ijemεen.
- A Yuyu, neẓra
neẓra ur tfaqeḍ ara d yimanyiman-ik. AqlaAqla-k azal n snat n
smanat ulac anwa i kk-yeslan
yeslan tenniḍ
tenniḍ-ed yiwen wawal. Ula d taguni
i tuɣeḍ
tuɣeḍ tannumi tegganeḍ umbe d ṭnac n yiḍ teǧǧiḍteǧǧiḍ-tt, tuɣaleḍ
tuɣaleḍ
umbe d imensi metwal s usu. Ula d leqraya ur neẓri yara ma
31

yella tkečmeḍ
tkečmeḍ ɣer lakul neɣ ala.
IkkesIkkes-as imirimir-en Mamuḥ
Mamuḥ awal, yennayenna-yiyi-d :
- A Yuyu, acu i kk-yuɣen
yuɣen ?
Ur ẓriɣ imirimir-en acu i zemreɣ
zemreɣ ad asenasen-iniɣ.
iniɣ. Imi ar ɣurɣur-i
acemmek ur yelli; ttqesiṛeɣ
ttqesiṛeɣ am zikzik-w, ddesaɣ
ddesaɣ yidsen am zikzik-iw.
Ur fhimeɣ
fhimeɣ ara acu yark i dd-qesden.
Nitni imirimir-en, di tẓa(7)
tẓa(7) yidyid-sen, zzinzzin-iyiiyi-d am tzizwa, ttmuqulen
degdeg-i acu ara fehmen.
fehmen. Nek am tjeǧǧigt
tjeǧǧigt yeqquṛen ur sε
sεiɣ acu ara
sensen-fkeɣ,
fkeɣ, ḥala udemudem-iw i sensen-d-yettbanen yekersmumi yal mara
d-ḍṣeɣ. Dɣa yuẓayuẓa-d Yugurten deffir ukersi ɣef i qqimeɣ, isε
isεeddaedda-d
iɣalenɣalen-is si zdeffirzdeffir-i, izmeḍ
izmeḍ-iyi seg idmaren am babat mara yiḥnin
yiḥnin
ɣef mmimmi-s. Dɣa
Dɣa kemlen aṭas
aṭas n lehduṛ i wumi ur a rriɣ ara aṭas n
lwelha. Mkul yiwen acu i dd-yenna. Nek qqareɣ
qqareɣ-asen “ih”. Yiwen
yennayenna-yid :
« ma yella deg uxxamuxxam-nwen i tesε
tesεiḍ... ṭaṭabaṭaṭa... ṭaṭabaṭaṭa...
xeṛsum,
xeṛsum, iniini-yaɣ
yaɣ-ed ad nmuqel ma... ṭaṭabaṭaṭa...» wayeḍ daɣen
yenna
yenna-d : « ma yella d albaε
albaεḍ n tullas ...ṭaṭabaṭaṭa ... aṭas i yellan
nniḍen...
nniḍen... ssuq yeččuṛ d lxeḍṛa ... ṭaṭabaṭaṭa ... tasdawit …
ṭaṭabaṭaṭa...»
Bɣiɣ
Bɣiɣ ad asenasen-ḥesseɣ, acu kan allaɣallaɣ-iw ijaḥ
ijaḥ deg umekti n
tedyant yeḍran
yeḍran yidi sgellisgelli-nni. Ẓriɣ ad ḍsen fellfell-i lemmer ad asenasentttt-idid-ḥkuɣ. Ladɣa Murad, ugadeɣ ad yecfu fellfell-as ula d asmi ara
nuqel d imɣaren.
imɣaren. Daɣen ugadeɣ ad ẓren belli ussan agi iε
iεeddan ''
ḥemleɣ ''.
'' Ḥemleɣ '', meqqer cwiya wawalwawal-agi. Nek ɣuri bdiɣ kan
leḥmala
leḥmala s waε
waεǧeb n tin ara ḥemleɣ ddunit
ddunitunit-iw maṛṛa.
maṛṛa. Ur zmireɣ
ara ad tttt-ḥemleɣ s yiwen wass n ucali di Ḥesnawa. Ḥemleɣ degdeg-s
arracarrac-nni i nurga ad tenten-nesε
nesεu akked yexxamen nebna di targit
akked Lezzayer. Yernu ulul-iw yeẓra
yeẓra imirimir-en belli d nettat i tt-ididyessekren si txucett anda yezzer acḥal
acḥal isseggasen
isseggaseneggasen-aya.
Akken ad asenasen-beddleɣ
beddleɣ awal fellfell-i, nniɣ
nniɣ-asen belli tewε
tewεeṛ
aṭas fellfell-i leqraya ussanussan-agi, ugadeɣ
ugadeɣ anda ur dd-ttawiɣ
ttawiɣ ara
asseggasasseggas-agi. Ɣef aya i bɣiɣ ad ḥerseɣ imaniman-iw cwiṭ
cwiṭ akken ur ddttafeɣ
ttafeɣ ara imaniman-iw qabel la ss-ttε
ttεawadeɣ
awadeɣ i usseggasusseggas-inu. U ɣas
akken mači d widak qenε
qenεeɣ s lehduṛlehduṛ-iw, negzen ɣer tmesxiṛtmesxiṛ-nsen
n zik, u lhanlhan-ed d weksum i nuɣ
nuɣ tannumi ttakkenttakken-t-id di leftuṛ
leftuṛ n
lǧemε
ǧemεa.
32

AzekkaAzekka-nni, tuɣal
tuɣalɣal-ed teqcict ceggε
ceggεeɣ ɣer Faḍma. Taṣebḥit mi
d-tekcem di tsemmit n Ḥesnawa, tufatufa-yiyi-d la tttt-ttraǧuɣ
ttraǧuɣ zdat n
temkaṛḍit
temkaṛḍit talemmast. TeḍsaTeḍsa-yiyi-d s yiran n txenfucttxenfuct-is am tin i yiyi-dyewwin izen yessefṛaḥen.
yessefṛaḥen. U ayen i d iyiiyi-felqen ulul-iw mi d iyiiyi-dtenna belli ur teẓri
teẓri yara Faḍma imi ussanussan-agi tṛuḥ
tṛuḥ ɣer xwalixwali-s.
ImirImir-en, asiremasirem-nni yark sε
sεiɣ di tuɣalintuɣalin-is n wasswass-a, yuɣal
yuɣalɣal-iyi d
yiwen n leḥzen
leḥzen ur nezmir ad yettwaffer ḥala s imeṭṭawenimeṭṭawen-iw deg
usu. Dɣa
Dɣa qbala ɣer texxamt anda i freɣ seddaw tduli armi d lawen
n lqahwa n tmeddit. Sε
Sεiɣ assass-agi cwiṭ
cwiṭ n ẓheṛ imi ulac anwa i ddikecmen seg imeddukalimeddukal-iw; tili ad iyiiyi-d-afen makken ttinẓifeɣ
ttinẓifeɣ am
uqjun amecṭuḥ
amecṭuḥ teǧǧa yemmayemma-s i usemiḍ
usemiḍ n yiḍ di lexla.
SmanaSmana-nniḍen
nniḍen n tmuɣli si tetiṭuct n ṭṭaq n wesmil anda
qqareɣ.
qqareɣ. Ad usseɣ tikli d tnelmadin di baṛṛa, ma yella ad tili gergerasen tuzyint n wulwul-iw. SmanaSmana-nniḍen
nniḍen n tazla, yal mara yili ur sε
sεiɣ
ara leqraya, ger Buxalfa d Wad εisi, neɣ
neɣ ger L' ILE d Medduḥa.
SmanaSmana-nniḍen
nniḍen n tɣimit zdat n temkarḍit tameqṛant n Ḥesnawa, d
asenqed n wekcam n tullas yark i dd-ikečmen tisemmit n wuzzal n
Ḥesnawa. SmanaSmana-nniḍen
nniḍen n tmuɣli s ijeǧǧigen igan am udem
udem n
Faḍma
Faḍma mara dd-teḍs,
teḍs, ɣas ma yella ur cbiḥen ara anect tecbeḥ
nettat. SmanaSmana-nniḍen
nniḍen n lehduṛ yides seddaw tduli, deg usu,
nettemsefham di tirgatirga-w ɣef amek ilaq ad nebnu tuderttudert-nneɣ
nneɣ di
ddunitddunit-agi igan am tata, yettbeddilen mkul mara dd-ibeddel usigna
yettɣum
yettɣumun
ɣumun iṭij
iṭij i dd-yettbeddilen ula d netta udemudem-is yeččuṛen
yeččuṛen d
taḍsa.
taḍsa.
Tikwal mara dd-tkakiɣ,
tkakiɣ, ttafeɣttafeɣ-ed imeddukalimeddukal-iw di texxamt la
ttqesiṛen.
ttqesiṛen. Beqquɣ ad dd-skecmeɣ
skecmeɣ imaniman-iw deg umeslayumeslay-nsen, ɣas
ma yella ur zmireɣ
zmireɣ ad dd-hedṛeɣ,
hedṛeɣ, qqaṛeɣqqaṛeɣ-as xeṛsum
xeṛsum ad sleɣ i
wayen i dd-qqaren. Acu kan ttkellixenttkellixen-iyi imeẓẓuɣen
imeẓẓuɣenẓẓuɣen-iw yeṭṭubnen.
yeṭṭubnen.
Imi uɣaleɣ
uɣaleɣ ussanussan-agi am uε
uεeẓẓug, ḥala kra kan imeslayen i ddleqfaɣ
leqfaɣ deg igenni.
Ass n larebε
larebεa tameddit, wwinwwin-iyiiyi-d bessif, Nanuṛ
Nanuṛ akked
Yugurten, ɣer wanda ḥebbsen ifurguten yettawin ɣer taddart
taddart-iw;
rran iyiiyi-d zdaxel n tkabatttkabatt-iw, leḥwayeǧ
leḥwayeǧḥwayeǧ-iw yumsen. NnanNnan-iyiiyi-d
meqbel ad aliɣ
aliɣ s afurgut belli ilaqilaq-iyi ad ṛuḥeɣ ad dd-steε
steεfuɣ
fuɣ sin
wussanwussan-agi deg uxxamuxxam-nneɣ,
nneɣ, imi ɣef akken i dd-qqaren la ddttbaneɣ
ttbaneɣ d win iε
iεyan aṭas
aṭas ussanussan-agi.
Ziɣemma,
Ziɣemma, d tidett εyiɣ;
yiɣ; imi akken wwḍeɣ s axxam kcemeɣ s
33

usu am win i dd-yekkan si lmina ucaṛbun.
ucaṛbun. U mi tṛuḥ yemma ad iyiiyid-tessaki s imensi, nniɣ
nniɣ-asas-ed belli ur lluẓeɣ
lluẓeɣ ara, imi fetṛeɣfetṛeɣ-ed
assass-agi di tesdawit, u aṭas
aṭas i dd-ččiɣ.
ččiɣ. Dɣa seg imirimir-en d tazla ger
ijeǧǧigen
ijeǧǧigen n yal nwel deg yiwen uzaɣaṛ,
uzaɣaṛ, nek d Faḍma. Uɣaleɣ ulac
ayen ur ttarguɣ
ttarguɣ ara fellafella-as. Tikwal ad ttarguɣ
ttarguɣ tuḍen deg axxam,
nek εezṛeɣ
ezṛeɣ s idisidis-is, la ss-senɣaseɣ
senɣaseɣ si tawla i tttt-yeṭṭfen
yeṭṭfen s usersi n
ubeḥnuq
ubeḥnuq asemmaḍ ɣef anyiranyir-is; abeḥnuq
abeḥnuq i dd-selxasaɣ
selxasaɣ deg aman
issemaḍen
issemaḍen yal mara dd-yar
yarɣ seg unyirunyir-is. Tikwal nniḍen
nniḍen ttarguɣ
nnuɣeɣ,
nnuɣeɣ, nek yides, ɣef yiwet n tɣawsa ur nemε
nemεin ara, syin tṛuḥ
tṛuḥ s
axxamaxxam-nsen, teǧǧa
teǧǧaǧǧa-yi. Nek syin ad rẓeɣ
rẓeɣ ɣurɣur-es s wul yettrun
ndama akken ad dd-tuɣal
tuɣal s axxam. Nettat, dɣa mi yiyi-d-twala
akkenni i ttruɣ
ttruɣ fellfell-as s leḥzen,
leḥzen, ad dd-yeḥnin
yeḥnin fellfell-i wulwul-is. Syin ad ddtuɣal
tuɣal yidi s axxamaxxam-nneɣ
nneɣ s lfeṛḥ iɣelben lfeṛḥ n tyemmat mara ddyass mmimmi-s seg inig. Tikwal nniḍen
nniḍen ttwaliɣttwaliɣ-tt makken i tleqeḍ
tleqeḍ
azemmur yidi deg ayla i d ii-yefka baba; nek ɣef tzemmurt ad ddcerweɣ
cerweɣ ticiṭwin yeččuṛen d azemmur,
azemmur, nettat, yelsan taxecabit am
tin tettlusu yemma, ad tleqeḍ
tleqeḍ ger ixidwac s tḍudacintḍudacin-is tileqaqin
iεeqayen uzemmur i dd-ineqlen si lbican nessa di lqaε
lqaεa.
Lexmis d lǧem
lǧemε
ǧemεa, ttuɣ
ttuɣ cwiya Faḍma. SsawlenSsawlen-iyiiyi-d
imeddukalimeddukal-iw n taddart akken ad asas-nqesseṛ
nqesseṛ yiwet
yiwet n temlilit n
ddabax, nekni d taddart i dd-yezgan ɣer tama n taddarttaddart-nneɣ.
nneɣ.
Timlilit nurar ass n lexmis tekfa s umennuɣ
umennuɣ akked ubunyiw. Dɣa
nennanenna-yas ad asas-nεiwed azekkaazekka-nni. Ula d timlilittimlilit-agi tis snat
nekfanekfa-tt ula d nettat s umecčew akked ifeddixen.
Sin wussan
wussanssan-agi n taddart rranrran-iyiiyi-d ɣer laε
laεqelqel-iw. Wwḍeɣ
Wwḍeɣ armi
ttuɣ
ttuɣ tirga ɣef Faḍma, ɣas ulamma tikwal tettuɣaltettuɣal-ed teswiṛa
teswiṛaṛa-s ger
wallenwallen-iw. Acu kan imirimir-en ad tttt-gefdeɣ.
gefdeɣ. U wayen i d iyiiyi-dyessufɣen
yessufɣen kteṛ seg uquẓbeṛ degdeg-i yekcem wallaɣ
wallaɣ-iw, d anekcum
n yelliyelli-s tǧar
tǧarett
ǧarettett-nneɣ
nneɣ s axxam; si zik ẓriɣ tttt-teε
teεǧabeɣǧabeɣ-as cwiṭ.
cwiṭ. Acu
kan meẓẓiyet
meẓẓiyet aṭas fellfell-i. Nek lliɣ
lliɣ imirimir-en lluẓeɣ
lluẓeɣẓeɣ-ed seg urar n
ddabax deg ugni, tessutertessuter-as yemma imirimir-en ad iyiiyi-d-tesseww
snat n tlifṛiḍin
tlifṛiḍin s tmellalin. Dɣa d ayen texdem teqcictteqcict-nni.
Lliɣ
Lliɣ ad ttmuquleɣ
ttmuquleɣ ɣur tfekkatfekka-s tamecṭuḥt
tamecṭuḥt yettqeẓqiẓen seg
ifuṛnuyen
ifuṛnuyen ɣer ddekkan. TettmuqulTettmuqul-ed ɣurɣur-i sya ɣer da s ucmumeḥ
yeččuṛen
yeččuṛen takuzint d lfeṛḥ. Taggara, tserstsers-iyiiyi-d taḍebsitt.
taḍebsitt. Yemma
yellan tessirid leḥwayeǧ
leḥwayeǧḥwayeǧ-iw yumsen di lḥaṛa,
lḥaṛa, teε
teεṛeḍṛeḍ-ittitt-id ad tefteṛ
tefteṛ
yidyid-i. Ur umineɣ
umineɣ ara mi walaɣ taqcict tezuɣeṛtezuɣeṛ-ed taqejmuṛt
taqejmuṛt ɣer
34

ṭṭabla tamecṭuḥt anda qqimeɣ. Syin tebda učči yidi s wezmumeg.
UdemUdem-nni n teqcict n lǧiran
lǧiranǧiran-nneɣ
nneɣ d amellal am ubellaṛ yuɣen
di tillas tiberkanin. Yettfeǧǧiǧ
Yettfeǧǧiǧ d telwaɣ igan am tin n leḥrir.
Tiduḍaci
Tiduḍacin
ḍacin-is tirqaqin leqḍen
leqḍenḍen-t tilifriḍin
tilifriḍin si tdebṣitt am ufrux mara
ineqqeb timẓin.
timẓin. Ẓriɣ, si zik ttaε
ttaεǧabeɣǧabeɣ-tt cwiṭ,
cwiṭ, wanectwanect-a ḥemleɣḥemleɣ-t
ɣas ma yella nettat s yimanyiman-is ur tttt-bɣiɣ ara. ƔurƔur-i, nettat am
weltma tamecṭuḥt,
tamecṭuḥt, ɣas ma yella ur tella yara d weltma. Acu kan,
axemmem
axemmem belli yalla walbaε
walbaεḍ i d iyiiyi-bɣan yetterayettera-d degdeg-i cwiṭ
cwiṭ n
wettkal deg imaniman-iw.
Ur ẓriɣ ara acu i d ii-yewwin mi dd-ddmeɣ
ddmeɣ yiwet n tlifṛiṭ seččaɣseččaɣ-asas-tt
s ufusufus-iw i teqcictteqcict-nni n lǧiran.
lǧiran. Tewhem degdeg-i acu i bɣiɣ
bɣiɣ ad
xedmeɣ.
xedmeɣ. Ur tefhim ara ass amezwaru acu i bɣi
bɣiɣ ad xedmeɣ. Acu
kan teṭṭef
teṭṭef talifṛiṭtalifṛiṭ-nni deg imiimi-s, u teččatečča-tt. Syin rniɣ
rniɣ-as tayeḍ
tayeḍ i
tečča tikelttikelt-agi s wecmumeḥ.
wecmumeḥ. Amecwaṛ kan ula d nettat, twehhatwehhayiyi-d yiwet n tlifriṭ
tlifriṭ s imiimi-iw. Ččiɣ
Ččiɣ-tttt-id seg ufusufus-is am umcic makken
ara yemmeɣ
yemmeɣ ɣef uksum. Neḍsa aṭas di sin.
sin.
TekcemTekcem-ed yemma imirimir-en makken nella nettaḍsa,
nettaḍsa, u twalatwalayaɣ
yaɣ-ed mi la nettemseččay gerger-aneɣ.
aneɣ. Dɣa tessaweltessawel-as imirimir-en i
teqcictteqcict-nni n lǧiran
lǧiran yuɣalen tazeggaɣt am teṭumaṭict, s yisemyisem-is.
TennaTenna-yas belli d lawan ad tṛuḥ
tṛuḥ s axxamaxxam-nsen imi, ahat, teḥwaǧ
teḥwaǧḥwaǧitt yemmayemma-s di cɣel
cɣel n wexxam. Syin tezzitezzi-d ɣurɣur-i, tmuqeltmuqel-iyi s
leḥqaṛa
leḥqaṛa deg allenallen-is u tekkestekkes-iyi si ṭṭabla taḍebsitttaḍebsitt-nni n tlifṛiḍin
tlifṛiḍin
ideg i dd-mazal azgen. TennaTenna-yiyi-d : « urd a tetteḍḥiḍ
tetteḍḥiḍ ara keč.
Kker ɣef yimanyiman-ik, ṛuḥ ad dd-teẓreḍ
teẓreḍ imeddukalimeddukal-ik. Ahaqel haten
haten-in
la kk-ttṛaǧun
ttṛaǧun ».
Feṛheɣ
allaɣ--iw umbaε
Feṛheɣ aṭas mi teffeɣ Faḍma seg allaɣ
umbaεd aggur d
wezgen n unezduɣ
unezduɣ-is degdeg-s. Ẓriɣ deg ulul-iw belli lemmer i d iyiiyitebɣa
tebɣa s tidett tili acḥalacḥal-ayagi i dd-testeqsa fellfell-i. Ufiɣ
Ufiɣ daɣen taẓin
uẓiɣ ɣer teqcictteqcict-nni n lǧiran
lǧiranǧiran-nneɣ
nneɣ telli
tellili-yiyi-d asekṛun
asekṛunṛun-nni iɣelqen
iɣelqen n
texxamt tamarẓagut
tamarẓagut anda i d iyiiyi-tger Faḍma
Faḍma assass-nni i tttt-idid-mlaleɣ
mlaleɣ
di tesdawit. Faqeɣ
Faqeɣ belli s cbaḥacbaḥa-s i yiyi-tga amendil yumsen ɣef
allenallen-iw, u tesberber s lehduṛ
lehduṛ-is ẓiden ɣef allaɣallaɣ-iw armi yuɣaleɣ
yuɣaleɣ
ttuɣ
ttuɣ acu i d ameyyez. Feṛḥeɣ aṭas
aṭas tura mi d iyiiyi-d-tuɣal
tuɣal tllelitlleli-w.
Rriḥa
Rriḥa n liṣuns i d iyiiyi-d-yewten s anzaren mi dd-rseɣ
rseɣ seg
ufurgut di Tizi akked zhir n tkeṛwas
tkeṛwas i d iyiiyi-sεeẓgen imeẓẓaɣimeẓẓaɣ-iw,
ssekrenssekren-d deg idmarenidmaren-iw yiwen ucaḥuḍ
ucaḥuḍ i yiyi-qebṛen.
qebṛen. Ḥulfaɣ i
35

yimanyiman-iw am win yebɣan
yebɣan ad dd-yerr taffaṭ
taffaṭ-is. Uɣaleɣ
Uɣaleɣ segmi leḥḥuɣ
deg ubrid yettawin ɣer tesdawit n Ḥesnawa i irennu degdeg-i
utqelequtqeleq-nni. Ladɣa
Ladɣa mi bdiɣ ttubbuɣ takessarttakessart-nni seddaw wannar
n ddabax.
Akken wwḍeɣ
wwḍeɣ ɣer tsemmit n wuzzal n Ḥesnawa, fehmeɣ acu i
-yuɣen.
yuɣen. TbanTban-ed imirimir-en teswiṛa
teswiṛa n Faḍma
Faḍma ger wallenwallen-iw anectillaanectillatt, u mmektaɣ
mmektaɣ-ed belli yezmer ad dd-tuɣal
tuɣal assass-a ad iyiiyi-tẓer.
Neddmaɣ
Neddmaɣ cwiṭ imi ur asas-εewdeɣ
ewdeɣ ara i yemma lehduṛ ɣef temsalttemsaltnni n lexḍubegga.
lexḍubegga. NniɣNniɣ-as ad εiwqeɣ
iwqeɣ acu ara ss-iniɣ
iniɣ lemmer ad
iyiiyi-d-testeqsi ma yella heggan imawlanimawlan-iw i ṛwaḥṛwaḥ-nsen s axxam n
imawlanimawlan-is akken ad iyiiyi-tttt-idid-xeḍben.
xeḍben.
Ziɣemma,
Ziɣemma, sin wussanwussan-agi yezrin d allaɣ
allaɣ-iw kan i yerran
tadimt ɣef tugi n wulwul-iw ideg i yekker yiwen ujajiḥ
ujajiḥ n tmes i wumi
ur zmireɣ
zmireɣ ara maḍi. Faqeɣ imirimir-en belli uḍneɣ
uḍneɣ targit n Faḍma. Ɣas
ma yella si zik, nek d bu tullas akken i yiyi-teqqar yemma, tikelttikelt-agi
waqila tewweḍ
tewweḍ tifidi s iɣes. Dayen uḍneɣ. U ahat wagi i wumi
semman imedyazen aṭan
aṭan n tayri. Wwḍeɣ ɣer texxamt, ẓleɣ deg
usuusu-w, ttxemmimeɣ
ttxemmimeɣ i wamek zemreɣ ad dd-sufɣeɣ
sufɣeɣ imaniman-iw seg
umerdaxumerdax-agi ideg iyiiyi-zzer zman.
Ufiɣ
Ufiɣ imirimir-en belli ur sε
sεiɣ acu i izemren ad iyiiyi-d-yessukkes seg
aṭan agi amcum n tayri ḥala snat tifrat. Tamezwarut d tuɣalin n
Faḍma
Faḍma s irebbi n tayritayri-nneɣ
nneɣ yeddren kan yiwen wass. Ma d tis
snat ilaqilaq-iyi ad ẓmiɣ ulul-iw am tetrikutt
tetrikutt yumsen arma ur dd-ttmazal
ara degdeg-s taquddiṛt
taquddiṛt n rriḥa n Faḍma degdeg-s. Dɣa,
Dɣa, umbeε
umbeεd mi
meyzeɣ
meyzeɣ ddeqs, gezmeɣgezmeɣ-tt gerger-i d yimanyiman-iw belli umbeε
umbeεd aggur d
wezgen n tisselbi ɣef yiwet n tmeslubt, d lawan ad dd-lhuɣ
lhuɣ d
yimanyiman-iw akked tɣuri
tɣuriɣuri-inu.
Uɣaleɣ
Uɣaleɣ ɣer lakul.
lakul. Uɣaleɣ
Uɣaleɣ ɣer leqṛaya di texxamt. Uɣaleɣ s
aqesseṛ
aqesseṛ nek d imeddukalimeddukal-iw. Ɣas ma yella mazalmazal-iyiiyi-d ttmuquleɣ
ttmuquleɣd tikwal si tatiṭuct
classe).
tatiṭuctṭuct-nni giɣ
giɣ di lemri n tzeqqa n tɣuri ( la classe).
Mkul mara faqeɣ
faqeɣ i yimanyiman-iw ttmuquleɣ
ttmuquleɣ-ed segseg-s, qqareɣ
qqareɣ-as akken
ad ssurfeɣ
ssurfeɣ i yimanyiman-iw belli d '' tannumi kan ''.
Tikwal daɣen
daɣen ttsubbuɣ ɣer Wed εisi neɣ
neɣ ttaliɣ ɣer Buxalfa. D
aḥewes i ttxemmimeɣ, akk qqareɣqqareɣ-as ahat ma yella mlaleɣ
mlaleɣ-tttt-id
tezmer ad iyiiyi-d-tessefhem urarurar-agi ucmit turar yessyess-i.
Ula d yiwet n tikelt ur dd-tusi deg
deg alleɣ
alleɣ-iw tikti belli yezmer
yella i kra i tttt-yuɣen
yuɣen imi ula d tinna iceggε
iceggεeɣ ɣurɣur-es, s axxamaxxam36

nsen, tennatenna-yiyi-d belli ur tesε
tesεiḍ acu i tttt-yuɣen.
yuɣen. TernuḍTernuḍ-as nnannnan-iyiiyid wid i tttt-iwalan di Wed εisi akked Buxalfa. Ɣef ayagi yark ur
xemmemeɣ
xemmemeɣ ara belli temmut neɣ yuker
yukeruker-itt walbaε
walbaεḍ iwaɣzniwen.
Sin wussan umbe d, ufiɣufiɣ-ed imaniman-iw am akken ur sε
sεiɣ yark
acu i ṛeggmeɣ i yimanyiman-iw. Uɣaleɣ
Uɣaleɣ ur d adad-tekkseɣ
tekkseɣ ara tiṭtiṭ-iw seg
umrujumruj-nni giɣ
giɣ di sbiɣa n lemri n wesmil anda i qqaṛeɣ. Ger yark
snat tsaε
tsaεtin n leqṛaya
leqṛaya d tazla sanda
sanda akken ttɣimin
ttɣimin imeddukalimeddukal-iw,
sfilliteɣ
sfilliteɣ dima ad tttt-inin-afeɣ
afeɣ yewwas teqqim gerger-asen s ucebbubucebbub-nni
n leḥrir
leḥrir i ss-eded-yettawḍen
yettawḍen s ammasammas-is. Ssarameɣ
Ssarameɣ ad tttt-idid-mlileɣ
mlileɣ
akken ad asas-iniɣ
iniɣ s wallenwallen-iw iε
iεeẓren acḥal, belli aṭas i tttt-ḥemleɣ,
ḥala nettat i dd-yegran tesseglaf
tesseglaf deg ulul-iw si tejlibtejlib-nni n tullas i
yellan zedɣent
zedɣentɣent-ett; ɣas ulamma ḥala yewwas i nemlal di sin, nek
ittweraittwera-yiyi-d Ṛebbi belli d yiwet sneɣ meqbel ad dd-tlal ddunit asmi
nella d tixmiṛt
tixmiṛt deg uzagur umezwaruumezwaru-nneɣ.
nneɣ. Bɣiɣ ad asas-iniɣ
iniɣ imirimiren, uɣal
uɣalɣal-ed ɣurɣur-i akken ad amam-mlaɣ
mlaɣ isefra cennun iε
iεeggunen n
wul am nek, widak yerra zman yettazalen am tifeɣwa
tifeɣwa ččant
tɣeṭṭen yettcalin ger teẓra ugejdur akked lmeḥna.
Di smanasmana-nni anda akken ara yawḍeɣ
yawḍeɣ sin wagguren segmi i
ẓriɣ Faḍma, ṭṭfeɣ lkaṛ inelmaden yettawin si Ḥesnawa
Ḥesnawa ɣer
Buxalfa. Nniɣ
Nniɣ-as ad ṛuḥeɣ ad dd-ẓreɣ xali yeqqaṛen din. Lkaṛ
teddufes akken nuɣ
nuɣ tannumi. UfiɣUfiɣ-ed amkan s ibeddi di tlemmast
uṭṛuli, nettemddeḥas din am zdaxel n tbewaṭ n ssardin. Mi
newweḍ
newweḍ ɣer lbusṭa taqdimt ur umineɣ ara allenallen-iw mi walaɣ
walaɣ
Faḍma
Faḍma d yiwen ilemẓi,
ilemẓi, leḥḥun ɣef uṭṛuṭwaṛ afus deg ufus am sin
yeḥbiben
yeḥbiben iẓidanen. Suɣeɣ imirimir-en i unehhar n weṭṛuli
weṭṛuli akken ad
yeḥbes,
yeḥbes, ur iyiiyi-d yesli yara. Ẓẓewc yellan zdaxel ur yeǧǧa yara
asiwelasiwel-iw yeččuṛen
yeččuṛen d leḥya ad yaweḍ s imeẓẓaɣ unehhar. Dɣa
gezmeɣ
gezmeɣ ger inelmaden
inelmaden s kra iḍaren
iḍaren yettwaε
yettwaεefsen akked kra n
titiwin iɣallen
iɣallen ɣef kra n tmegraḍ. Mi wwḍeɣ ɣurɣur-es, nniɣ
nniɣ-as ad
yeḥbes.
yeḥbes. YerraYerra-yiyi-d s teḍsa
teḍsa belli ur yesε
yesεi yara lqanun ad yeḥbes
yeḥbes
din. U lemmer ad tt-idid-walin imsulta ad ixelleṣ
ixelleṣ yiwet n lexṭiya
meqqren. Dɣa
Dɣa s laε
laεqel, sfehme
sfehmeɣ
fehmeɣ-as belli tura i dd-nεedda zdat sin
yelmeẓyen,
yelmeẓyen, teqcict akked weqcic, u taqcicttaqcict-nni d taxḍibt
taxḍibtḍibt-iw ur
walaɣ
walaɣ ara qrib tura sin wagguren.
Ayen yark lliɣ
lliɣ ad asas-sefhameɣ
sefhameɣ i unehhar akken ad yeḥbes,
aṭṛuli yella yettkemil tiklitikli-s ɣer zdat. Netta yella ad
ad iyiiyi-d-ttmuqul
sya ɣer da s yiwen wudem ur numin ara tabruyt seg ayen i ss-eded37

hekkuɣ.
hekkuɣ. Acu kan taggara, yuɣal di ṭṭerf u yennayenna-yiyi-d: « yakk ur
tettnaɣeḍ
tettnaɣeḍ ara yides ? ». Rriɣ
Rriɣ-as '' ih '', u neggzeɣ
neggzeɣ-d mi dd-yelli
tawwurt n zdat ɣef utṛuṭwaṛ. Syin d tazla sanda akken i dd-walaɣ
walaɣ
Faḍma
Faḍma d weqcicweqcic-nni i dd-yeddan yides. Mi dd-wwḍeɣ
wwḍeɣ ɣer tḥanutttḥanuttnni n leḥwayeǧ
leḥwayeǧ anda i tenten-idid-walaɣ
walaɣ bedden, ḍalleɣ ɣer zdaxel ma
yella kecmen ula d nitni. Ulac anwa yellan din. Dɣa
Dɣa fɣeɣfɣeɣ-ed s
abrid, d anadi fellfell-asen. Ṣubbeɣ, uliɣ, zziɣ, nḍeɣ, ḥnunfe
ḥnunfeɣ,
unfeɣ,
steqsaɣ,
steqsaɣ, cerweɣ tidi, uzleɣ... ulac ṛṛiqaṛṛiqa-nsen. Lemǧǧeṛa
Lemǧǧeṛaǧǧeṛa-nsen
temḥa
temḥa seg iṭṛuṭwaṛen ikeflen n tizi wezzu.
Ḥulfaɣ imirimir-en i tmelɣiɣt
tmelɣiɣtɣiɣt-iw mi la tettayzag. Yuɣal
Yuɣalɣal-iyiiyi-d wasswassnni ideg i yeɣliɣ
yeɣliɣ am llufan ɣef yeslaḍen yeqquṛen n cbaḥa n
Faḍma
Faḍma akked tiẓeṭ
tiẓeṭ umeslayumeslay-is igan i wulwul-iw am tejbirt n tament
taḥṛuṛt.
taḥṛuṛt.
Amzun ulac ussan yezrin ger wasswass-nni i degdeg-i nemlal akked
wasswass-a i degdeg-i tttt-walaɣ
walaɣ si ṭṭaq uṭṛuli, nettat d yiwen nniḍen i ddyettbanen d aḥbib
aḥbibḥbib-is. Yennejqaq wulwul-iw, wten degdeg-s iɣisan
iɣisan mi
xemmeɣ
xemmeɣ belli yezmer d axḍib
axḍibyi-d-temmeslay. Si
ḍib-nni aqdim i ɣef i yitama nniḍen
nniḍen nniɣnniɣ-as ahat d gmagma-s ameqran neɣ
neɣ d εemmiemmi-s
amecṭuḥ
amecṭuḥ neɣ d mmimmi-s n xalixali-s iṭḍen
iṭḍen nnig semmus (5)n tikal
yemden ɣer yemmayemma-s. Daɣen
Daɣen xemmeɣ imirimir-en acu i zemreɣ
zemreɣ ad
asas-iniɣ
iniɣ lemmer ad tttt-afeɣ
afeɣ tura. Lḥa
Lḥaṣun kullec degdeg-i yettayzag am
tugi useqqi yersen ɣef inyen.
Skud ur tenten-ufiɣ
ufiɣ ara, mazalmazal-iyi ttaliɣ,
ttaliɣ, ttṣubbuɣ di temdint n
Tizi yeččuṛen
yeččuṛen d zhir n tkeṛwas. U mači d yiwen i ḥuzaɣ s tayetttayett-iw
deg ubrid, ṛwiɣ timenna n '' semmeḥsemmeḥ-iyi ''. Dɣa
Dɣa mi dd-uɣaleɣ yiwet
n tikelt si temṛaḥt
temṛaḥt anda ḥebbsen ifurguten, mlaleɣmlaleɣ-ed deg ubrid
Bakir amecṭuḥ
amecṭuḥ s teqrabtteqrabt-is. Mazal i ss-nniɣ
nniɣ sin imeslayen mi yiyi-dyenna belli hatenhaten-in yeǧǧa
yeǧǧaǧǧa-tenten-in di Ḥesnawa, taqcicttaqcict-nni icebḥen
icebḥen
d wimi i d iyiiyi-wala yewwas ddukkleɣ
ddukkleɣ teɣzi n wass, nettat
nettat d yiwen
weqcic ittcabin cwiya ar ɣurɣur-es. YennaYenna-yiyi-d daɣen
daɣen testeqsatesteqsa-d fellfellu, u tebɣa
tebɣa ad iyiiyi-tẓer. Dɣa uliɣuliɣ-ed imirimir-en ṭṭfaɣṭṭfaɣ-ed tiseddaṛin
tiseddaṛin
yellan ger temṛaḥt
temṛaḥt iṭaksiyen akked ttbiṭaṛ. Qbala u metwal
Ḥesnawa.
Akken εeddaɣ
eddaɣ tisemmit n wuzzal n Ḥesnawa,
Ḥesnawa, ṛuḥeɣ metwal
ɣer temkaṛdit talemmast. Kecmeɣ s abduz anda i dd-sardeɣ
sardeɣ udemudemiw akked d leǧwareḥ
leǧwareḥǧwareḥ-iw. Sefḍaɣ
Sefḍaɣḍaɣ-ed asebbaḍ
asebbaḍ-iw u ṣeggmeɣṣeggmeɣ-ed
taqemǧett
taqemǧettṣubbeɣǧett-iw yellan texenčew. Syin am urgaz azedgan, ṣubbeɣ38

ed ɣer temṛaḥt''
temṛaḥt-nneɣ
nneɣ anda nettɣimi s imeddukal, nnig
Departement
Departement n tmaziɣt
tmaziɣt ''. UfiɣUfiɣ-ed agraw inelmaden akked
tnelmadin, yellan ttqeṣiṛen
ttqeṣiṛen ɣef ulac akked d ulaḥed . Yiwen
yeqqaryeqqar-as : « uh, aε
aεyiɣ
yiɣ deg imaniman-iw di ḤesnawaḤesnawa-yagi. Ad asastiniḍ...
tiniḍ... ṭaṭabaṭaṭa… ṭaṭabaṭaṭa…ula cwiṭ n tirugza nat zik di clucclucagi yuɣalen
yuɣalen zaε
zaεma d itidyuten... ṭaṭabaṭaṭa…ad neqleε
neqleε jedd n
yemmayemma-s n leḥkem
leḥkemḥkem-agi iḥeqqaren...
iḥeqqaren... ṭaṭabaṭaṭa...» TerraTerra-yasyas-ed
yiwet : « ur tettu yara RrebrabRrebrab-agi i dd-yennulfan di tmurttmurt-nneɣ...
nneɣ...
ṭaṭabaṭaṭa... ṭaṭabaṭaṭa...» Wayeḍ
Wayeḍ igzemigzem-asenasen-d awal : « ulac
tifrat i tmurttmurt-agi ḥala
ḥala leḥkem
leḥkem uε
uεekkaz ...ṭaṭabaṭaṭa
...ṭaṭabaṭaṭa ... tebuṭim syin
tugim i dd-yefɣen
yefɣen si lbuṭ... ṭaṭabaṭaṭa... tewwimtewwim-ed yiwen ubarzidan
syin tenɣam
tenɣamɣam-t... ṭaṭabaṭaṭa... ula d win akken i tessulim d
aberzidan, yuɣal
yuɣal d netta i kenken-yugin yebɣa
yebɣa ad yetixeṛ…ṭaṭabaṭaṭa
ṭaṭabaṭaṭa...»
GerGer-asen, ɣer tama tayeffust, seddaw tkalitust, teqqim u
tsenned ɣer lǧedralǧedra-s teqcictteqcict-nni yifen aggur; akken i qqaren
imeddukalimeddukal-iw d '' tabbanagt ''. Wehhaɣ
Wehhaɣ-as s ufusufus-iw, tecmumeḥ
tecmumeḥiyiiyi-d. Syin qimeɣ
qimeɣ di leḥcic azegzaw ɣer tama n Smaε
Smaεil.
Qrib i dd-yedda uẓar
uẓar yettawin idammen s ulul-iw mi walaɣ
walaɣ
aqcicaqcic-nni i dd-yeddan yides, isers afusafus-is, am win ur necliε
necliε ara si
lɣaci, ɣef tgecrart n Faḍma. Nettat si dqiqa ar tayeḍ ad asastezmumeg, u ad teslef i ufus n weqcicweqcic-nni.
Azal n ṭam(8) n werrac d semmus (5) n tullas qimen i tili n
isekla ukalitus, la ttε
ttεawaden i yilugan n ddunit. Ladɣa
Ladɣa ayen
yeε
yeεnan tamsalt n wergaz akked tmeṭṭut.
tmeṭṭut. Yal yiwen yettneḥil ɣef
ccetlaccetla-s. Irgazen bɣan
bɣan acu i bɣan, tilawin bɣant acu i bɣant. Dɣa
tṛuḥ akken d awal yugin ad yekfu. Nek ulul-iw am tčinatt yerkan,
yebda ad dd-yettfuḥu
yettfuḥu seg allenallen-iw.
Nneḥcameɣ
Nneḥcameɣ weḥdi kan mi ḥulfaɣ ččurentččurent-ed wallenwallen-iw.
Regmaɣ
Regmaɣ imirimir-en imaniman-iw s wayen yark lemdaɣ
lemdaɣ imeslayen ixeṣṛen
di kuz(4) isseggasen n Ḥesnawa. Ur bɣiɣ ara ad ifaq walbaε
walbaεḍ s
wacu iḍerrun
iḍerrun yidi imirimir-en. Dɣa
Dɣa skecmeɣ imaniman-iw deg umeslay : «
tenɣam
tenɣamɣam-aɣ s umennuɣumennuɣ-agi yugin ad yekfu ger yergazen d tilawin.
Ahat lemmer nettak cwiṭ
cwiṭ si tezmerttezmert-nneɣ
nneɣ i lehduṛ ɣef leqṛaya,
ahat ad dd-neffeɣ
neffeɣ d itidyuten iḥeṛcen… ». Dɣa
Dɣa yessusemyessusem-iyiiyi-d
Samir : « ladɣa
ladɣa keč i nn-irennun aggur umbeε
umbeεd asteε
asteεfu unebdu
akken ad dd-tuɣaleḍ
tuɣaleḍ ɣer tesdawit; ɣas susem ɣef yimanyiman-ik... a
39

yafenyan… ». Rriɣ
Rriɣ-as belli ma yella rniɣ
rniɣ-en aggur axaṭer
axaṭer ttɣimiɣttɣimiɣen rebbeḥeɣ
rebbeḥeɣḥeɣ-ed cwiṭ
cwiṭ n tedrimt s wacu i dd-ntes lqahwa ar Dda
Mbarek; lqehwalqehwa-nni tettastettas-ed s wenɣac
wenɣac n tneqlin di taddart. Dɣa
yesmejgeryesmejger-iyiiyi-d Yugurten amek i dd-hedṛeɣ.
hedṛeɣ. Ḍsan aṭas. Ḍsiɣ yidyidsen. Dɣa
Dɣa imirimir-en tessaweltessawel-as Faḍma
Faḍma i Siham :
- A Siham, tzemreḍ
tzemreḍ ad iyiiyi-trafqeḍ
trafqeḍ ɣer ''science eco''?
Kkrent snat tullas seg wegraw yettkemilen ameslay am
tbuciḍant
tbuciḍant yugin ad teḥbes. Wa yettaε
yettaεreḍ
reḍ ad dd-yessifliw ṛṛayṛṛay-is
nnig leṛyuy
leṛyuy n wiyaḍ. YeṭṭanezYeṭṭanez-ed imirimir-en Ḥakim ɣurɣur-i, yennayenna-yiyi-d
d tagi i tagnitttagnitt-nni anda ilaq asas-hedṛeɣ
hedṛeɣ i Faḍma. Wehmeɣ degdeg-s
acu i dd-yenna; amek yeẓra
yeẓra belli tewqaε
tewqaε-iyiiyi-d yark segseg-s?
Dɣa
Dɣa kkreɣkkreɣ-ed imirimir-en, uliɣ
uliɣ d asawen ɣer temkarḍit tameqrant
n Ḥesnawa di lawan Faḍma d siham ṣubbent metwal '' science
eco''. Mi wwḍeɣ
wwḍeɣ iwsawen, zziɣzziɣ-ed i ubatimut n '' Rectorat '', u
ṣubbeɣṣubbeɣ-ed tiseddaṛin
tiseddaṛin yettawin ɣer '' science eco ''.
Ṛǧiɣ snat tullas zdat
zdat tewwurt yeččuṛen
yeččuṛen d inelmaden ikečmen
tefɣen.
tefɣen. Dɣa akken i tenttent-walaɣ
walaɣ zdat tewwurt, ṛuḥeɣ ɣurɣur-sent
qbala, u nniɣ
nniɣ-as i Siham ma tezmer ad iyiiyi-teǧǧ
teǧǧ nek d Faḍma, imi
sεiɣ sin imeslayen ad asas-tenten-iniɣ.
iniɣ. Syin tcaweṛ Faḍma s wallenwallen-is.
TennaTenna-yasyas-ed tneggaruttneggarut-agi belli tezmer ad tttt-teǧǧ.
teǧǧ. Dɣa nelḥanelḥa-d
di sin am tikelttikelt-nni tamezwarut. Acu kan tikelttikelt-agi di tsusmi. Nek
si tamatama-w ḥulfaɣ i yimanyiman-iw am win iɣellin
iɣellin di lbir lqayen, u mazal
yewwiḍ
yewwiḍ ɣer lqaε
lqaεa, yettṛaǧu
yettṛaǧu melmi ara ifettex am tdella t ɣef
yeslaḍen.
yeslaḍen.
Nniɣ
Nniɣ-as i Faḍma
Faḍma s ṣṣut yettargigin :
- Amek ihi, saba !
- Labas el hamdulilah! i keč amek telliḍ
telliḍ ?
- Labas, bxiṛ
bxiṛ ! acḥalacḥal-ayagi ikemikem-ttṛaǧuɣ!
ttṛaǧuɣ! nniɣnniɣ-as ahat yella i kemkemyuɣen.
yuɣen.
- Amek ulac i kk-eded-tenna Nunu ?
- Acu tebɣiḍ
tebɣiḍ ad iyiiyi-d-tini Nunu ? IwerraIwerra-yiyi-d Ṛebbi d kem i ilaqen
ad iyiiyi-d-tiniḍ
tiniḍ ma yella kra yellan ad dd-yettwini. Yernu mazal ifut
lḥal, iniini-d i d amam-yehwan.
Deg allenallen-is u deg addud i tebdeḍ
tebdeḍ s lebε
lebεid fellfell-i fehmeɣ
fehmeɣ-ed
belli nek yides ulac awal yifen ''dayen'' akken ad sfehmeḍ
sfehmeḍ liḥala n
tayri yellan yewwas
yewwas gerger-aneɣ.
aneɣ. Acu kan ur bɣiɣ ara ad tttt-inin-ǧǧeɣ
din meqbel ad dd-sfiɣ
sfiɣ taḥebbuyt n rṣeḍ i dd-teǧǧa
teǧǧa leḥmalaleḥmala-nni i tttt40

ḥemleɣ yewwas akked targit messusen ideg i tttt-urgaɣ
urgaɣ sin
waggurenwagguren-agi iε
iεeddan di teṛzeg.
teṛzeg. TennaTenna-yiyi-d imirimir-en :
- Semmeḥ
Semmeḥ-iyi mi kk-ǧǧiɣ acḥalacḥal-ayagi mebla ma ṛuḥeɣṛuḥeɣ-ed ad akaksfehmeɣ
sfehmeɣ s yimanyiman-iw acu yeḍṛan
yeḍṛan ! nek ǧaε
ǧaεleɣ
leɣ weḥdek ara tfehmeḍ
tamsalt.
- Acu n temsalt i tebɣiḍ
tebɣiḍ ad tfehmeɣ ? amek tebɣiḍ ad fehmeɣ belli
tṛuḥeḍṛuḥeḍ-ed yewwas, tesseḥmaḍ
tesseḥmaḍḥmaḍ-iyi am useffud. Syin trewleḍ
trewleḍ
mebla awal wala cweṛ.
cweṛ.
Lliɣ
Lliɣ allen
allen-iw akken ad tefhem belli mači dayen ilhan i texdem
yidi. Nettat s ucmumeḥ
ucmumeḥ tkemmeltkemmel-ed awalawal-is :
- Ilaq ad teẓreḍ
teẓreḍ belli asmi akken uɣaleɣ s axxam, ufiɣufiɣ-en ayen
nniḍen
nniḍen a la yiyi-ttṛaǧu.
ttṛaǧu. AzekkaAzekka-nni kan, imawlan n wexḍib
wexḍibḍib-iw wwinwwinitit-id s axxamaxxam-nneɣ.
nneɣ. Mazal kan ad tewten zdatzdat-i. Ilaq ad teẓreḍ
teẓreḍ
amek i iga umɣar
umɣarɣar-iw, ur yezmir ula d yiwen ad yebder awal zdatzdates. Baba s yimanyiman-is yettagadyettagad-it; yernu mači d win yark itenḍen
itenḍen i
useqfel. Dɣa
Dɣa seg assass-nni i nuɣal
nuɣal nek d wexḍibwexḍib-iw akkenni.
Nek, i dd-yufa lḥal
lḥal sliɣ i wawalwawal-nni n ''wemɣar
''wemɣarfehmeɣ am
ɣar-iw'', fehmeɣ
yiṭij
yiṭij n tefsut mara dd-yecṛeq
yecṛeq belli tirgatirga-inu ɣef Faḍma ad dd-grint d
cfawat kan timerẓuga
timerẓuga anda akken fkiɣ yewwas tilleli ur nesε
nesεi
rrebg i wulwul-iw.
TmuqelTmuqel-iyiiyi-d s imeṭṭawen
imeṭṭawen i dd-yewwḍen
yewwḍen s iran n wallenwallen-is. Syin
tennatenna-yiyi-d s laε
laεqel,
qel, am tin i wumi yekfa lǧehd
lǧehd :
- A Yuyu, ilaq ad tezṛeḍ
tezṛeḍ belli uɣaleɣ tura ttwaliɣttwaliɣ-ek am gma, am
gma aε
aεzizen. ƔurƔur-i dima ad dd-tegriḍ
tegriḍ deg ulul-iw d yiwen ilemẓi
ilemẓi
ḥninen aṭas. Zemreɣ, si tura, ad asas-iniɣ
iniɣ i tin ara taɣeḍ belli zheṛzheṛ-is
meqqer imi d keč i d nṣib
nṣibṣib-is.
Aṭas
Aṭas n tɣawsiwin i bɣiɣ ad asas-iniɣ.
iniɣ. Bɣiɣ ad asas-eded-fegḍeɣ
fegḍeɣ segseg-i
imeslayenimeslayen-nni yark ikemnen di sin waggurenwagguren-agi yezrin, akken ad
tẓer acḥal i tkellex i wulwul-iw mazalmazal-en yettamen tullas. Ur teẓri
teẓri yara
belli targittargit-nni i dd-iyiiyi-tečxed deg uksumuksum-iw aleqqaq
aleqqaq am tsegnit
iṭreɣlen, ad iyiiyi-tuɣal
tuɣal d alejlej ara yesdduqsen ussan iẓidanen i yiyittraǧun
ttraǧun ar zdat. Acu kan dqiqadqiqa-yagi kullec yewḥel
yewḥel deg
ixemmimen yefruzaε
yefruzaεen di lmuxlmux-iw. Dɣa
Dɣa ur ẓriɣ ayɣer i tttt-steqsaɣ
steqsaɣ
ɣef aya :
- Ahat d aḥettem
aḥettem i kemkem-ḥettmen imawlanimawlan-im ? iniini-yiyi-d kan ttxilem
!
- A Yuyu! ilaq ad teẓreḍ
teẓreḍ belli seg asmi i dd-kreɣ
kreɣ d tameẓyant u nek
41

d uxḍib
uxḍibḍib-iw ɣas ma yella yugaryugar-iyi cwiṭ.
cwiṭ. Si zik, nek yides ur la
nettemfaraq ara. Armi d d tikelttikelt-agi makka i be deɣ fellfell-as i faqeɣ
faqeɣ
belli d netta i ilaq ad aɣeɣ.
aɣeɣ. Ncallah tefhemeḍ
tefhemeḍ-iyi ! Netta daɣen
daɣen
iḥemmelḥemmel-iyi aṭas.
aṭas. AnectAnect-en yark n wussan i nemsebḍa
nemsebḍa , netta
yeqqim yettru.
Tessusem. Dɣa
Dɣa teḍsa i walbaε
walbaεḍ i dd-ileḥḥun
ileḥḥun zdeffirzdeffir-i. Ḥulfaɣ
imirimir-en am uɣerda
uɣerda yemmuten zdaxel n tε
tεeddisteddist-iw makken zziɣ
zziɣ ar
deffir akken ad waliɣ
waliɣ aqcic
aqcicqcic-nni i dd-yeddan yides meqbel. Yeḍsa
Yeḍsaḍsaiyiiyi-d s taḍsa
taḍsaḍsa-nni uḥettem
uḥettem anda amdan ireffed ticenfurinticenfurin-is seg
iran. TennaTenna-d Faḍma
Faḍma makken i d iyiiyi-d-iwehha afusafus-is :
- Yuyu! ameddakel n Ṛabiε
Ṛabiε! Mḥand
Mḥand axḍibaxḍib-iw!
Izmeḍ
Izmeḍ-iyi afusafus-iw s ifassenifassen-nninni-ines iqquren am widak
widak
ummaṣut.
ummaṣut. Faqeɣ
Faqeɣ imirimir-en belli teḥka
teḥkaḥka-yas Faḍma
Faḍma ɣef acu yellan
gerger-aneɣ.
aneɣ. U ɣas mači kullec i ss-teḥka,
teḥka, iban s tmuɣli yeẓra ddeqs
akken ad iyiiyi-ɣuc s wanectwanect-agi yark uɣuccu
uɣuccu i dd-yettbanen deg
allenallen-is. NembaddalNembaddal-ed kra imeslayen n menwala deg ubrid.
YesteqsaYesteqsa-yiyi-d ɣef leqrayaleqraya-w, rriɣ
rriɣ-as akka kan, mebla ma
xemmeɣ
xemmeɣ d acu i ss-nniɣ.
nniɣ. Akenni armi i dd-newweḍ
newweḍ ɣer temṛaḥt
anda akken i dd-ufiɣ
ufiɣ imeddukalimeddukal-iw la ttqeṣiren,
ttqeṣiren, yennayenna-yas yiwen :
« am temɣarin
temɣarinɣarin-nneɣ
nneɣ msakit, lexlawi, iɣeẓran, lḥif, ternuḍternuḍ-asent
argaz i dd-yettasen si Fṛansa
Fṛansa tikelt i xemsa isseggasen ...
ṭaṭabaṭaṭa … ṭaṭabaṭaṭa... yifyif-itt weɣyul,
weɣyul, xeṛsum d netta ur la
yettneẓma
yettneẓma yara ɣer arrawarraw-is yenḥafen
yenḥafen ... ṭaṭabaṭaṭa…»
Faḍma
Faḍma d wergazwergaz-is, rnan cwiṭ,
cwiṭ, syin ṛuḥen akken ad laḥqen
ifurguten ineggura. Nek qimeɣ
qimeɣ din am qinnuḥ,
qinnuḥ, la ttmuquleɣ di
tmeṭṭut
tmeṭṭut n ddunitddunit-iw mi la tetteddu d wergaz n ddunitddunit-is. Qemḍen
Qemḍen
lehduṛ
lehduṛ degdeg-i. Ḥeṣleɣ imirimir-en acu yebɣiɣ,
yebɣiɣ, dɣa akken ad ttuɣ
sekcemeɣ
sekcemeɣ imaniman-iw deg lehduṛ
lehduṛ imeddukalimeddukal-iw. Nniɣ
Nniɣ-asen : «
wellah ar lehduṛ
lehduṛ-agi yark i nheddeṛ,
nheddeṛ, ma swan tibṣelt
tibṣelt yerkan zdat
yiwet n temlilit n ddabax ger liverpool akked JSK.... ». ḍsan, ḍsiɣ
idsen, syin ilqef yiwen awal deg igenni : « Lemmer dɣa
dɣa yewwas
ad tettekki JSK di '' la coupe d'Europe '', ahat nezmer ad ttnawi
… ṭaṭabaṭaṭa... ṭaṭabaṭaṭa...»
Deg iḍ,
iḍ, s yetran yuɣen
yuɣen deg igenni am tε
tεequcin, umbaε
umbaεd mi
yeɣleq
yeɣleq usečču n tesdawit, i d iyiiyi-d-ssakin d Yugurten akked
Ssaε
Ssaεid di temṛaḥt
temṛaḥtṛaḥt-nni anda nettɣimi
nettɣimi degdeg-ass nek d imeddukalimeddukal-iw.
UfanUfan-iyiiyi-d tṣeɣ
tṣeɣ ɣef uε
uεebbuḍ
ebbuḍ am win yemmuten di leḥcic
42

asemmaḍ.
asemmaḍ. TaqemǧettTaqemǧett-iw tuɣal
tuɣal yark d tazegzawt u tellexs am
tmacwaṛt
tmacwaṛt n win isε
isεan aldayen. NnanNnan-iyi belli yark at texxamt
hatenhaten-in ad iyiiyi-ttnadin si zgelli. U d yiwen si lǧiran,
lǧiran, Ẓuẓu, i sensen-dyennan belli iwalaiwala-iyi tṣeɣ
tṣeɣ dagi meqbel ad yeɣli yitij.
Ufiɣ
Ufiɣ-tenten-in yark di texxamt ad iyi
iyiyi-ttraǧun
ttraǧun sima ara ad ddkecmeɣ.
kecmeɣ. Ufiɣen daɣen wwinwwin-id seg usečču kra n tḥebbuyin
tḥebbuyin
ufeṛmaǧ
ufeṛmaǧ akked d snat tmellalin yeqquren d weɣrum. ČčiɣČčiɣ-ten am
win i wumi temmut yemmayemma-s; mazalmazal-iyiiyi-d kan ad mecḥeɣ
mecḥeɣ iḍudaniḍudaniw. Syin xedmenxedmen-iyi agraw anda bɣan
bɣan ad iyiiyi-ṣebbṛen. Imi
Imi tenna
yasenyasen-d Nunu ɣef tedyanttedyant-agi yeḍṛan
yeḍṛan yidi. Dɣa yal yiwen amek
yeε
yeεreḍ
reḍ ad iyiiyi-d-isefhem. Wa yennayenna-yidyid-d belli tullas am lxux, zik i
tewwent u zik i xettṛent.
xettṛent. Wayeḍ yennayenna-yiyi-d belli aṭas
aṭas i yifeɣ
Faḍma,
Wayeḍnin
nin
Faḍma, u nettat ur tuklal ara yiwen ḥninen am nek. Wayeḍ
yennayenna-yiyi-d belli tin i d ii-yuran hatthatt-an la yiyi-kttraǧu
kttraǧu deg alba ḍ n
tuddar.
Nek, dṣiɣ
dṣiɣ aṭas zdaxelzdaxel-iw i lehduṛ
lehduṛ-nsen. Ur ẓran ara belli d
akemmel i yiyi-ttkemmilen s warway uqeccaḍ
uqeccaḍ n lmeḥna n tedyanttedyantagi zdaxel iẓermman
iẓermmanẓermman-iw. Nek bɣiɣ
bɣiɣ ad beddleɣ axemmem,
axemmem, nitni
ssenddafenssenddafen-iyi s tunḍa
tunḍa di temsalt agi n tullas d leḥmalaleḥmala-nsent.
Dɣa εerḍeɣ
erḍeɣ ad dd-eḍsaɣ amzun akken talufttaluft-agi ur iyiiyi-tḥuza yara
aṭas, u d yiwet kan n tɣawsa ara iε
iεeddin. Nniɣ
Nniɣ-asen belli d tidett
tella teε
teεǧebǧeb-iyi, isemisem-is akken teqcictteqcict-nni... Faḍma
Faḍma.
ḍma. Acu kan mači
dɣa acḥal akka i ǧeε
ǧeεlen. Nniɣ
Nniɣ-asen teɣli
teɣli seg ulul-iw di smana
tamezwarut ideg i tttt-sneɣ,
sneɣ, imi tesseḥmatesseḥma-yi am uyaziḍ
uyaziḍ di lkanun
syin tṛuḥ
tṛuḥ ur dd-tban ara. AssAss-a bɣiɣ
bɣiɣ kan ad asas-garzeɣ
garzeɣ takrabaṭ
lemmer mači d argazargaz-is i dd-yusan yessukesyessukes-itt segseg-i.

Iεedda wezgen n yiḍ,
yiḍ, xsint teftilin di texxamt akken texsi
teftilt usirem deg ulul-iw. YersYers-ed am bubarak ɣef uqerruyuqerruy-iw, alleɣ
alleɣiw iṭṭef
iṭṭefṭṭef-it wejjiṛ;
wejjiṛ; yegguma ad yemḥu tteswiṛa n Faḍma ileḥḥun s
taḍsa
taḍsa di talwit, nettat d wexḍibwexḍib-is metwal tisemmittisemmit-nni n wuzzal
wuzzal n
Ḥesnawa. Kkawent wallenwallen-iw, ur ufiɣ
ufiɣ degdeg-sent ula d yiwet n
tquddiṛt
tquddiṛt imeṭṭi s wacu ara ssisemḍeɣ ulul-iw yesseṛɣ
yesseṛɣ leḥzen n lɣiba
n tin iḥemmel.
iḥemmel.
Iḍ
Iḍ-inu iṛuḥ
iṛuḥ d alejlej yukin. Tteε
Tteεṛaḍeɣ ad fehmeɣ acu i yeḍṛan
yidi, ur dd-ufiɣ
ufiɣ ara. TṛuḥTṛuḥ-iyi akken am llufan
llufan tewwi tḥemmalt,
tḥemmalt,
ittqemiḍ
ittqemiḍ-iyi nnefs, u swiɣ
swiɣ aṭas n timerẓuga. Lemmer ttafeɣ ad
sεuɣ lkuṛaj ad ǧǧeɣ tamurttamurt-agi n ccum, ad ṛuheɣ ɣer Fṛansa neɣ
43

ar Ṭelyan. Din ad dd-mlileɣ
mlileɣ tullas i tttt-yifen; ad iyiiyi-ḥemlent xiṛxiṛ-is, ur
iyiiyi-ttaǧǧant
ttaǧǧant ara akka i iteǧǧa tagi am yiddew ɣef tcebbubt n
useklu yerkan seg iẓuṛan.
iẓuṛan. Neɣ ahat lemmer mači d leḥṛam ad ddgreɣ
greɣ i yimanyiman-iw tamrart s albaε
albaεḍ n tsanturin n wuzzal deg ucentiucentiyagi i bdan di Ḥesnawa. AkkaAkka-gi ad iniɣ
iniɣ slamslam-iw aneggaru i
tuderttudert-agi iqesḥen
iqesḥen fellfell-i, ad asas-ǧǧeɣ imeṭṭawenimeṭṭawen-iw yemmaren deg
akalakal-is, ad asas-uɣalen d aneznaz n yiḍ i warrac nniḍen ara ileḥḥun
ɣer zdat ɣef lqaε
lqaεa-s.
AssAss-a d ass uzekkauzekka-nni n twaɣit
twaɣitɣit-iw. Mi yiyi-d-ssekkren
imeddukalimeddukal-iw di texxamt, ufiɣ
ufiɣ-tenten-id jemε
jemεenen-d cwiya n tedrimt
way gerger-sen akken ad nṛuḥ,
nṛuḥ, akken
akken d tajmaε
tajmaεt, ɣer lqehwa n Dda
Mbarek. Mamuḥ
Mamuḥ yeqquren am yeẓdi, mecṭuḥen di lqedd am
izirdi, ineggezineggez-ed ɣef tuyattuyat-iw akken ad iyiiyi-sseɣḍel
sseɣḍel deg ukulwaṛ
yettawin s abduz. Ḥakim ijbedijbed-iyi si tcebbubintcebbubin-iw yulin am
senhaṛuc,
senhaṛuc, Yugurten yebdayebda-iyiiyi-d tiytiwin s arkulat
arkulat si zdiffir. Lḥasun
Lḥasun
ur dd-sardeɣ
sardeɣ ara udemudem-iw armi i ss-nniɣ
nniɣ i Ṛebbi acu i kk-xedmeɣ.
xedmeɣ.
Tilin llan yidi imeddukalimeddukal-iw, taṣebḥit
taṣebḥitikkes-iyi cwiṭ
cwiṭ seg
ṣebḥit-agi, ikkesutɣebben
utɣebben yeckucebren ɣef ulul-iw. Dṣiɣ
Dṣiɣ ciṭuḥ yidyid-sen seg ulul-iw.
Qrib ttuɣ,
ttuɣ, yiwen akken umecwaṛ, belli ḥezne
ḥezneɣ.
neɣ.
Ticki, ṛuḥen yark ad ɣṛen. Ḥala Bakir amecṭuḥ i dd-yeqqimen
yidi, u netta d yiwen ur yezmir ḥed ad tt-yekreh. YeddaYedda-d yidi armi
d timkarḍit
timkarḍit talemmast n Ḥesnawa. NextaṛNextaṛ-asas-ed yiwert n ṭabla
iḍerfen akken zaε
zaεma ad nɣer
nɣer cwiṭ. NsersNsers-ed idlisenidlisen-nneɣ
nneɣ akked
akked
tittafttarintittafttarin-nneɣ.
nneɣ. Dɣa amecwaṛ kan sersaɣ aqerruyaqerruy-iw ɣef ṭṭabla,
ṛuḥeɣ ṭṭseɣ. Ḥulfaɣ i εeggu n yeḍelli
yeḍelli am tezṛutt mara teṛfej aqerru
n walbaε
walbaεḍ.
Zreɣ
Zreɣ akken di tnafa acḥal. Leḥzen yuɣal yekcem yark iẓuraniẓuraniw. Ḥulfaɣ belli dayen tekfa tuderttudert-iw, bdiɣ
bdiɣ la ttruɣ ɣef yedlisenyedlisen-iw
yersen ɣef ṭṭabla s tin nessaḥ. Ẓẓewc xeddmen inelmaden ur asassellen ara imeẓẓaɣ
imeẓẓaɣẓẓaɣ-iw.
Kemleɣ
Kemleɣ tagunitaguni-w yukin armi ḥulfaɣ i tiyta tamecṭuḥt ɣef
umgarḍ
umgarḍ-iw. Refdeɣ
Refdeɣ-ed aqerruyaqerruy-iw si ṭṭabla, walaɣwalaɣ-ed Murad d
Nanur. Dɣa
Dɣa yennayenna-yi-d Murad :
- Amek akka teṭṭseḍ,
teṭṭseḍ, u keč teqqimteqqim-ed ɣer tamatama-k, deg yiwet n
ṭṭabla, taqcicttaqcict-nni yifen yark tullas ?
Muqleɣ
Muqleɣ dɣa imirimir-en ar tamatama-w, walaɣ
walaɣ yiwet n teḥdayt i dd44

yettbanen am lmalayek. TbanTban-ed leḥdaqa
leḥdaqa ɣef udemudem-is. YessuterYessuteras imirimir-en Murad ma yella tesε
tesεa tamecwaṛt.
tamecwaṛt. Dɣa tessufeɣtessufeɣ-ed seg
uqrabuqrab-is yiwet n tmacwaṛt
tmacwaṛt zeddigen, yebbṛudin deg yiran s
lexyuḍ
lexyuḍ izeggaɣen. Syin tefkatefka-yasyas-tt i Nanuṛ
Nanuṛ i dd-yeqqimen imirimir-en
ar tamatama-w, yebda ad iyiiyi-seffeḍ
seffeḍ imeṭṭawenimeṭṭawen-iw.
Inṭeq
Inṭeq daɣen Murad ar teqcictteqcict-nni :
- A taqcict ur tezmireḍ
tezmireḍ ara ad aɣaɣ-tεiwneḍ
iwneḍ ?
TerraTerra-yasyas-ed s wudem yuɣalen
yuɣalen d azeggaɣ :
- S wacu i zemreɣ
zemreɣ ad kenken-εiwneɣ
iwneɣ ?
YerraYerra-s Murad :
- Twalaḍ
Twalaḍ abugusabugus-agi ! ihi iḍelli
iḍelli i temmut texḍibttexḍibt-is. Nniɣ
Nniɣ-as ahaqel
tzemreḍ
tzemreḍ ad tqesṛeḍ yides cwiṭ akken ad asas-tekkseḍ
tekkseḍ cwiṭ
cwiṭ n lxiq.
TerraTerra-yasyas-ed :
- Ih. '' c'est pas un problème ''.
Dɣa yezziyezzi-d Murad ɣurɣur-i, yefkayefka-yiyi-d tafalaqatt s anyir. YennaYenna-yiyi-d
:
- Aya, tura qesseṛ
qesseṛ kan cwiṭ keč d tbugusttbugust-agi yifen aggur.
Teḍsa,
Teḍsa, ḍsiɣ. Dɣa nniɣnniɣ-as s leḥcayem
leḥcayem :
- IsemIsem-im, mulac aɣi
aɣilif
ɣilif ?
- Faḍila,
Faḍila, i keč ?
- Yuyu neɣ
neɣ Yusef ! Akken i d amam-yehwa !
- Yuyu! ṛuḥ, Yuyu !
- Acu teqqareḍ
teqqareḍ ?
- Nek d tamejjayt n tuɣmas,
tuɣmas, i keč acu i teqqareḍ ?
- '' Les Mathematiques '', tusnakt ma tebɣiḍ
tebɣiḍ !
- Acḥal
Acḥal i teqqareḍ ?
- Asseggas wis kuz(4). I kem ?
- Asseggas
Asseggas wis sin.
Awal yuɣal
yuɣal taciri gerger-aneɣ.
aneɣ. SkecmenSkecmen-d imeddukalimeddukal-iw imanimannsen di lehduṛ.
lehduṛ. Nuɣal nettqesiṛ s zε
zεaḍ armi i nettu imaniman-nneɣ
nneɣ
anda nella. Dɣa
Dɣa nnannnan-aɣ-ed widak yeqqaṛen
yeqqaṛen di ṭwabelṭwabel-nniḍen
nniḍen a
nessusem. Steqsaɣ
Steqsaɣ-tt ma yella ad teddu s asečču n tesdawit
tesdawit
akken ad dd-teč yidneɣ.
yidneɣ. TerraTerra-yiyi-d: '' s lfaṛḥ
lfaṛḥ ameqran.
ameqran. ''
Neffeɣ
Neffeɣ-ed di semmus(5) yidneɣ
yidneɣ si temkaṛdit, awal yugi ad
yekfu. Yiwen yennayenna-yas : « tasdawit n Tizi wezzu am tmacint
uxuxed… ṭaṭabaṭaṭa… ṭaṭabaṭaṭa …» rriɣrriɣ-as : « ula d nek ḥemleɣ
timellalin
timellalin di zzit... ṭaṭabaṭaṭa... ṭaṭabaṭaṭa...» tenṭeqtenṭeq-ed imirimir-en
45

Faḍila
Faḍila : « ur ḥmileɣ ara ad ččeɣ deg usečču n tesdawit, imi mači
aṭas i sneɣ dagi, yernu... ṭaṭabaṭaṭa... ṭaṭabaṭaṭa... » nniɣ
nniɣ-as :
« ma yehwayehwa-yam kul ass ad aɣ
aɣ-eded-tafeḍ
tafeḍ dagi akken a nefteṛ
akkenni…
akkenni… ṭaṭabaṭaṭa.... » Tecmumeḥ
Tecmumeḥ-iyi s tuɣmas
tuɣmasɣmas-nninni-ines igan
am udfel. TennaTenna-yiyi-d : « s lfarḥ
lfarḥ ameqran... ṭaṭabaṭaṭa
...ṭaṭabaṭaṭa…»
...ṭaṭabaṭaṭa…»
Teṭṭef
Teṭṭefṭṭef-ed di tebluzttebluzt-iw makken neε
neεreḍ
reḍ a nekcem di ddḥisddḥis-nni
n tewwurt usečču. Dɣa
Dɣa muqeleɣmuqeleɣ-tttt-id, tmuqeltmuqel-iyiiyi-d, u din i ẓriɣ
belli mači aṭas
aṭas ara yarnuɣ akken ad ttuɣ Faḍma.

46


Aperçu du document Tatabatata (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf - page 1/46
 
Tatabatata (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf - page 3/46
Tatabatata (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf - page 4/46
Tatabatata (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf - page 5/46
Tatabatata (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf - page 6/46
 
Télécharger le fichier (PDF)


Documents similaires


tatabatata tullist n aet kaci mohamed arab
znezla tullist n aet kaci mohamed arab
tislit tullist n aet kaci mohamed arab
aqjun tullist n aet kaci mohamed arab 1
tufga taneggarut tullist n aet kaci mohamed arab
claus amecu d claus ameqqran   tamacahut n h c anderson

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.088s