Tislit (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab .pdfNom original: Tislit (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdfTitre: Tislit (tullist) n Aït Kaci Mohamed ArabAuteur: tadut2006

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.2.2 / GPL Ghostscript 9.02, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/04/2018 à 23:33, depuis l'adresse IP 81.57.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1672 fois.
Taille du document: 187 Ko (13 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Aït Kaci Mohamed Arab

Tislit
(tullist)
tullist)

Tizrigin Internet

1

Tislit
I

T

iɣri umendayer ttarrantttarrant-tttt-id tɣemmar
tɣemmar n wexxam;
ddḥis
ddḥis rfis. Tekker tmeɣra di sin yexxamen
yemqaraben aṭas
aṭas ; d lǧiran
lǧiran.
ǧiran. Yeggul Awmar n Awmar
ard nettat ara yaɣ
yaɣ u lemmer ad tenger tejma*t wa ternu yides
ddunit. Seb*a
Seb*a isseggasen i la yettraǧu ad teqbel Ferruǧa.
Ulac ansi ur asas-yekki yara, ulac tam*ayt
tam*ayt ur yessexdem ara.
NnanNnan-as medden txuṣ
txuṣ di la*qel, Netta mazalmazal-it yeṭṭef
yeṭṭef degdeg-s am
iweṭ.
iweṭ. Yugi ad asas-issareḥ;
issareḥ; Idda deffirdeffir-es s wawal aẓidan
aẓidan akked
tirezzaf i ss-yessawaḍ
yessawaḍ s axxam yal mara dd-teɣli
teɣli ssebba. Uɣalen
armi i d asas-ssawalen s tufra imezdaɣ
imezdaɣ n taddart, akken ad
tmesexren fellfell-as, Amwar n Ferruǧa.
Ferruǧa. Taddart maṛṛa testeqsaytesteqsay-itt
ayɣer
ayɣer tugi Awmar n Awmar. Ula d imawlanimawlan-is tḥeyṛen
tḥeyṛen amek ara
s-xedmen. TeqqarTeqqar-asenasen-d ulac acu i tt-ixuṣen,
ixuṣen, zemreɣ ad ttḥemleɣ, acuacu-kan… emm. Werǧin
Werǧin i dd-tenna d acuacu-t…emm.
Yewwas tennatenna-d ih. Awmar n Awmar ineggez s igenni,
isudenisuden-ed itran. Yecmumeḥ
Yecmumeḥ i yidarɣalen,
yidarɣalen, ifka lwa*da i
yimarkantiyen; ur yumin ara imaniman-is. Isḥerḥer
Isḥerḥer deg imawlan n
teqcict ar tmeɣra.
tmeɣra. IfkaIfka-yasen ula d adrim akken ur tt*eṭṭilen
tt*eṭṭilen ara
deg heggi n lecɣal.
lecɣal.
Tewweḍ
Tewweḍ-ed tmeɣra.
tmeɣra. Tuɣ tmes ifuṛnuyen di sin yexxamen
yemqaraben aṭas.
aṭas. Taddart maṛṛa tettwa*reḍ
tettwa*reḍ ad tefreḥ yidsen.
2

Ɣas akken meẓẓiyet taddart, ger sin yexxamen,
yexxamen, zlan mraw (10) n
ikerriyen mebla azgen uqenṭar
uqenṭar n weksum i dd-uɣen. Yečča win
yebɣan
yebɣan ad yečč.
Tilawin ṭfent tasga n wexxam. GanGan-t annar i wurrar; lsantlsanted maṛṛa
maṛṛa tiqendya
tiqendyaṛ
ndyaṛ tijdidin yeẓdan s zagzag n yal nwel. Yekker
gerger-asent umyezwar ɣer cḍaḥ, ta teqqar i tayeḍ ewt afus ad
ceḍḥeɣ.
ceḍḥeɣ. Llant kra ssegsseg-sent Ttbehirent yessityessit-nsent ɣer tqa*att
akken ad ceḍḥent.
ceḍḥent. Yarnu asas-arnunt acekkeracekker-nsent. AsAs-tiniḍ
tiniḍ din
ara neɣlent
neɣlent tirint n lemḥayen
lemḥayen d leḥzen i dd-bbabent segseg-asmi llant
d tuqrar.
Ččabint ɣer imeslab yettruḥun ɣer
ɣer zzawiya ad dd- dawin
tarwiḥt
tarwiḥtḥt-nsen. Tidi tesselxes idmarenidmaren-nsent; ulac nnefs deg
uxxam maṛṛa.
maṛṛa.
Tameɣra
Tameɣra mači
mači kan n tlawin, imi ula d ilmezyen d aylaaylansen. Kra ṭfen ccukat
ccukat aked tɣemmar;
tɣemmar; kra nniḍen ḥencen ar
tyemmatintyemmatin-nsen akken ad walin tullas, wakken ad *erḍen ad
qesṛen
qesṛen yidsenyidsen-t ɣas s unecraḥ kan, lebɣilebɣi-nsen iban amekamek-it; Bɣan
Bɣan
ad tenttent-issinen.
Tislit teqqim ɣer lemri. zzintzzint-asas-ed yessiyessi-s n xaltixalti-s akked
yessiyessi-s n nananana-s; yal yiwet d acu i ss-txeddem; ta d aberkan i
wallen, tayeḍ
tayeḍ d azzeggaɣ i tqemmuct, tayeḍtayeḍ-nniḍen
nniḍen d sbiɣa i
wudem; yal yiwet amek. Ulac rriḥa
rriḥa ur nemmir ara di texxamttexxamt-nni.
Tekker Ferruǧa
Ferruǧa ɣer ṭṭaq, tellitelli-t-id; iduḍan
iduḍanḍan-is yerɣan
yerɣan kecmen daxel
uccebbubuccebbub-is; tenna
tenna-d s la*qel
la*qel “dayen”. Wehment tullastullas-nni degs.
LlinLlin-t allenallen-nsent mi tttt-walan la tessenṣal
tessenṣal di leḥwayeǧleḥwayeǧ-is
ticebḥanin.
ticebḥanin. Teqqim gerger-asent i usemiḍ
usemiḍ-nni yerɣan
yerɣan n tmeɣra am
asmi i tttt-i dd-tes*a
tes*a yemmayemma-s. Uzlent s tagdi ɣer yemmayemma-s n teslit
ad asas-inint acu i yuɣen
yuɣen yelliyelli-s.
TuzzelTuzzel-ed temɣart
temɣart tageswaḥt ɣer texxamt. Teṭṭerḍeq ɣef
yimi n tewwurt d imeṭṭawen
imeṭṭawen mi twala yelliyelli-s d ta*eryant
ta*eryant ɣer ṭṭaq,
aqerruaqerru-s ur iban s anda isewweq. Syin temdel tawwurt, tsenned
ɣurɣur-es, telli allenallen-is, tebda asbecbec s iciwiiciwi-s. Tullas la ddttmuqulent degdeg-s, teṭṭfitent
teṭṭfitent targagit. Tuggett ssegsseg-sent ad fkent
azgen n tuderttudert-nsent akken ur ttilint ara din di teswi*t
teswi*t*t-nni. Tekker
temɣart
temɣartɣart-nni ɣer yelliyelli-s, tɣumi
tɣumiɣumi-tt s umendilumendil-is, syin tennatenna-yas:
-a yelli acu i kemkem-yuɣen
yuɣen ? ahat d tawla i kemkem-yeṭṭfen;
yeṭṭfen; mulac
mulac a
ncegga*
ncegga* ɣer ṭṭbib ad dd-yass. Aha iniini-yiyi-d ma yella kra ur kemkem3

ne*ǧib
ne*ǧib ara? Ahat d lebsa i mm-iqemḍen
iqemḍen nnefs. Mulac beddelbeddel-itent.
A yelli, taḥnint
taḥnint ma ur d iyiiyi-d-mliḍ
mliḍ d acu i kemkem-irwin ? Ahat d ssuṭ
ssuṭ
umendayar d tiyta ufus. Mulac asas-entent-iniɣ
iniɣ ad ḥebsent.
Tkemmel temɣart
temɣart aḥettet d usteqsi; tette*raḍ ma yella kra a
tefhem deg ayen izedɣen
izedɣen yelliyelli-s. Dɣa
Dɣa tneṭqtneṭq-ed teqcict s ucmumeḥ
ucmumeḥ
“ dayen ur tedduɣ
tedduɣ ara”. TernaTerna-d diɣen
diɣen : “Kem a yemma, ẓriɣ ur
tezmireḍ
tezmireḍ ara. Xfifet tasatasa-m. inaina-s i baba ad dd-iruḥ
iruḥ ad asassfehmaɣ.
sfehmaɣ.”
ɣ.”
TessawelTessawel-as tmeṭṭut
tmeṭṭut i wergazwergaz-is ɣar ger tejma*t anda yella
yeqqim netta d yemɣaren
yemɣarenɣaren-nniḍen.
nniḍen. TeṭṭefTeṭṭef-it deg yiwet n ccuka,
teḥka
teḥkaḥka-yas acu yeḍran.
yeḍran. Netta, segmi i tettaẓ deg umeslay, yettuɣal
d azeggaɣ
azeggaɣ am teṭumaṭict. Lemmer ad dd-isuḍ
isuḍ ubeḥri ad yeɣli.
Issers afus ɣef imiimi-s, tecfittecfit-id tidi ded yiwen umecwar.
Ikcem ɣer yelliyelli-s, yufayufa-tttt-in mazalmazal-itt deg umenddil, teqqim
tneqlin--nni n
ɣer ṭṭaq la tettmuqul ɣer yefrax yellan tturaren di tneqlin
lḥara. IneṭqIneṭq-ed :“ ur teẓra
teẓra yara acḥal we*ren werraw n awmaṛ, ad
aɣ-nɣen.”
Akken i tt-idid-twala tecmumeḥas
tecmumeḥasḥas-ed, tɣum
tɣum imaniman-is s umenddil
akken iwulem. Tesseḍḥa
Tesseḍḥa mi tttt-idid-yufa babbab-as akkenakken-nni d
ta*eryant.
ta*eryant. TennaTenna-yasent imirimir-en i tullastullas-nni ad asas-eded-awint
leḥwayeǧ
leḥwayeǧḥwayeǧ-nni i tuɣ
tuɣ tanumi tettlusu deg uxxam. WwintWwint-asas-ed
taqendurt
taqendurt-is taceneltaḥt
taceneltaḥt s wacu tqeddec deg uxxam. Isers babbabas aqerruaqerru-yis ɣer teqa*att mi da tttt-tettlusu.
Iẓra
Iẓra yelliyelli-s d yiwet si tidak irwin allaɣen
allaɣen n yelmeẓyen n
taddart ; lemmer mačči d Awmar n Awmar i la iheddren fellas
belli d aylaayla-s, tili acḥal
acḥal d ataras
ataras ara dd-ibedden ɣersen. Ixemmem
gerger-as d yimanyiman-is ɣef tagin n yelliyelli-s, acu n twaɣit
twaɣit ara dd-tawi.
Mačči d idrimen n at Awmar ara yettwasxeṣren,
yettwasxeṣren, s*an ayen ara
tenten-yeččen, d yelliyelli-s kan ara *elqen seg icekkabenicekkaben-is am taɣaṭ.
taɣaṭ.
Imuqel imirimir-en ɣurɣur-es s leḥnana,
leḥnana, u yennayenna-yas:
- A Ferruǧa,
Ferruǧa, tezriḍ acḥal iṣarfen di tmeɣratmeɣra-yagi. *ecra wakraren i
yezlan, sfuren iqenṭyar
iqenṭyar n seksu, *erḍen*erḍen-d lɣaci
lɣaci si yal taddart;
amek tebɣiḍ
tebɣiḍ ad xedmaɣ nek tura.
TerraTerra-yasyas-ed yelliyelli-s:
- A baba a*zizen,
a*zizen, teṭṭef aqerru n babbab-as ger ifasenifasen-is, ur tt-bɣiɣ
ara; ur tt-yehwa yara wulwul-iw.
YerraYerra-yasyas-ed:
4

- neɣ
neɣ d kem i dd-yennan ih, ulac win i mm-iẓeyṛen afus.
TerraTerra-yasyas-ed:
- d kenwi akked lɣači
lɣači i yiyi-d-yeqqaren acu i ixuṣen
ixuṣen Awmar n
Awmar, a yelli tzemreḍ
tzemreḍ ad tḥemleḍ… TkellexemTkellexem-iyi.
Imuqel ɣerɣer-s babbab-as s ddɣel.
ddɣel. IṭṭefIṭṭef-ed taqerructtaqerruct-is ger ifasenifasen-is
ččant tẓegwa.
tẓegwa. IẓuɣerIẓuɣer-itt ar ɣures am yizem mara yemmeɣ ɣef
lefrisa, isudenisuden-itt seg anyir; iḥenc
iḥencḥenc-itt ɣar yedmarenyedmaren-is dɣa
dɣa ibdaibdayas lehdur s ameẓẓuɣ:
ameẓẓuɣ: “a yelli ugadaɣ ad aɣaɣ-nɣen, ad nruḥ am
yeqjan. Tezriḍ
Tezriḍ lḥukuma yark
yark nsen. Zemren ad aɣ
aɣ-nɣen degdeg-iḍ am
iɣardayen, ur nettaf ula d yiwen unagi di taddarttaddart-agi n ccum.
Awmar n Awmar d aqcic n l*ali,
l*ali, ẓid yillesyilles-is, isareḥ
isareḥ ufusufus-is, aṭas
aṭas n
tullas i tt-yessaramen. Yernu, netta, ḥala kem i yebɣa…..
TekkesTekkes-ed imaniman-is ssegsseg-s. TennaTenna-yas :
- innainna-s ad dd-iruḥ
iruḥ ad asas-sfehmeɣ.
sfehmeɣ.
YemmaYemma-s, yessiyessi-s n xwalxwal-es d yessis n nananana-s qiment la
ttmuqulent degdeg-s am akken d la*ǧeb;
la*ǧeb; Wehment amek i tezmer ad
texdem akken; acu i izemren ad yessiweḍ
yessiweḍ Ferruǧa ar tisselbitisselbi-agi
ɣas ma si zik i tban ur ters ara deg allaɣ
allaɣ-is; Si zik tḥemmel
tḥemmel itran
akked umuqel s igenni.
IjbeIjbe-ed babababa-s n teslit isli si tejma*t
tejma*t n yelmeẓyen. IruḥIruḥ-ed
ɣers s lfarḥ. IwwiIwwi-t wemɣar
wemɣar ɣer yiwet n ccuka, yeḥkayeḥka-yas d acu
yeḍran;
yeḍran; YeḥkaYeḥka-yas belli Ferruǧa
Ferruǧa tugi ad teddu. IbbeherIbbeher-it ɣer
deffir, yuzzelyuzzel-ed imirimir-en Awmar n Awmar qbala s axxam.
Igzem s z*af
z*af igulfan lɣaci yellan ččuren axxam. Idegger s kra
yark yufa zdatzdat-es. BabaBaba-s n teslit yellan yugad ɣef yelliyelli-s lemmer
kra i ss-ixeddem, iddaidda-d deffirdeffir-es s tazla, la yettḥellil
yettḥellil degdeg-s am
am
u*eṭṭar.
Mi yewweḍ
yewweḍ ɣer texxamt n teslit, iwet tawwurt s arkel. Yettuɣu
anidaanida-tt Ferruǧa.
Ferruǧa. TullasTullas-nni yellan din uzlent ɣer Ferruǧa ammar
kra i ss-ixeddem. Qqiment ɣers. Akken i tttt-iwala yessusem imirimir-en
kan; ibdded am ujebbad, ṣṣut ulaculac-it degdeg-s. ten
tenṭeqṭeq-ed Ferruǧa:
Ferruǧa:
- Awmar n Awmar, ur kk-ttaɣ
ttaɣ ara! Mači d tidirin i diridiri-k, ḥemleɣ
yiwen nniḍen.
nniḍen. Skud mazal urd iyiiyi-yeǧǧa
yeǧǧaǧǧa-yara, ur zmireɣ
zmireɣ ara a kkaɣeɣ. ḤemleɣḤemleɣ-t aṭas.
aṭas.
Imdekwal ɣer deffir am win ara iruḥen ad yexsef. IsxertemIsxertem-ed sin
wawalen:
-anwa wagi?
5

- Amiruc.
Amiruc.
- anwa Amiruc?
- Amiruc n Muḥdarab
Muḥdarab n Ḥmed
- Amiruc ….ehh
- ih , d netta.

…………………………………………………………………………
…………………………………………..
…………………………

II

YuzzelYuzzel-ed Muḥdarab
Muḥdarab n Ḥmed s axxam s targagit. YufaYufa-d
tameṭṭut
Yenna-tameṭṭutṭṭut-is di t*eciwt
t*eciwt yellan di lḥara la tettak lqeḍ i tyuzaḍ. Yenna
yas s yiles izelgen: “a tamɣart
tamɣart anidaanida-t ami
amiṛuc !”. TerraTerra-yasyas-ed
belli hathat-an deg uxxam la yettnezzih i tilibizyu. Ikcem s axxam
yufatyufat-in yeẓẓel
yeẓẓel deg usu, yettnezzih i yimikiyen, axenfucaxenfuc-is yetti si
taḍsa,
taḍsa, iṭṭef iberḍiyeniberḍiyen-is. IwwetIwwet-it s uqeddam s a*ebbuḍ,
a*ebbuḍ, yewwiyewwi-id
di teqa*att.
teqa*att. YennaYenna-yas “ d tigi ziɣ
ziɣ i txeddmeḍ
txeddmeḍ a yarruḍ ger warrac,
ur tetteḍḥiḍ
tetteḍḥiḍ ara a tawdeḍ tilawin n yergazen. Muqel tura acu i ɣɣd-wwint lexddayemlexddayem-ik, a yir ṣṣek”.
ImuqelImuqel-itit-id Amiruc si teqa*att
teqa*att s wallen yebrarḥen, ur yeẓri d
acu i dd-yeqsed babababa-s. Iwhem degdeg-s. D tinna i d tikelt
tikelt
tamezwarut ara tt-iwali yettergigi akkenni.
InnaInna-yasyas-ed Muḥḍarab,
Muḥḍarab, aldayen deg imiimi-s:
- acu ara kk-yawin ɣer Ferruǧa.
YerraYerra-yasyas-ed weqcic:
6

-anta ferruǧa?
ferruǧa?
- Ferruǧa,
Ferruǧa, tameṭṭut n Awmar .
- anwa Awmar?
-Awmar n Awmar, a yaɣyul.
yaɣyul. Win ara ɣɣ-yezlun tameddittameddit-a.
- acu i tt-yuɣen
yuɣen cekka ?
YernaYerna-yas tiyta s arkel. Iglalez Amiṛuc
Amiṛuc di teqa*att ɣef yimanyimanis dɣa
dɣa iwala ɣer tilibizyu amcic mi yeṭṭafar aɣerda, icmumeḥ.
YennaYenna-yasyas-ed babababa-s: “ mazalmazal-ik d aɣyul!
aɣyul! Nutni, at Awmar,
ḥelsen, beggsen. Ggulen assass-agi ad dd-awin lqeḍ
lqeḍ-ik. A keč ikren i
wezrem bu meyya iqerra”.
Ikred weqcic, afusafus-is ɣef iberḍiiberḍi-s yuɣen
yuɣen tiyta. Iqqim ɣef usu
innainna-yas: “bon, iniini-yiyi-d d acu akka yeḍran”.
yeḍran”.
IddemIddem-ed babababa-s taqejmuṛt.
taqejmuṛt. Iqqim s iḍaren n mmis :
-Tezriḍ
Tezriḍ Ferruǧa, tin akken yeb
yebɣa
ebɣa Awmar n Awmar ! AssAss-agi d
tameɣra
tameɣraɣra-nsen, yak teẓriḍ
teẓriḍ !
-ah! tin akken i tttt-muqulen am bururu di lɣaci.
lɣaci. AcuAcu-tt yuɣen
yuɣen
daɣen.
daɣen.
-ihi, tinna assass-agi tugi ad teddu d tislit. Ulac amek ur asas-xdimen
ara, ḥellelenḥellelen-tt, ssagdenssagden-tt, tugi ad teddu. Mi tttt-steqsan tenna
tennayasenyasen-d teḥmel
teḥmel yiwen nniḍen, d wimi i tleḥḥu acḥalacḥal-aya.
- i nek “wac dexli”, d acu i d ii-ruḥen
ruḥen !
- win akken i tleḥḥu,
tleḥḥu, akken i dd-tenna d kečini !
Ineggez Amiruc s igenni, inṭew
inṭew seg usu am ubẓiẓ, innainna-d am win
ara ibarrin:
- ayɣer
ayɣer d nek, illa kra i ss-xedma
xedmaɣ I temcumttemcumt-agi? Ulac anwa ɣef
ara teskiddeb ḥala ma d nekkini. Teẓra ḥala nek i wimi zemren,
wiyaḍ
wiyaḍ asas-eded-sfin allenallen-is, asas-gezmen ilesiles-nninni-ines n tdarwict. Inal
ddin n tullastullas-agi, ugint ad iyiiyi-hennint. “tant qu’il y’aura des
femmes il y’aura des problèmes
problèmes » .
- qim tura. Acema ur tt-tefhimeḍ
tefhimeḍ ara. Mačči d “li pṛublim”,
pṛublim”, at
Awmar hathat-enen-in ddemnddemn-ed timeggḥal
timeggḥalḥal-nsen. Lemmer mačči d
ccix n lǧama*
lǧama* i tenten-inin-yeṭṭfen
yeṭṭfen cwiya, tili hathat-enen-in da. UfanUfan-iyiiyi-d di
tejma*t
tejma*t mi dd-*eddan, qeccuc meccuc, nnannnan-iyiiyi-d: “ ɣas aɣaɣ-ed
lekfen. AssAss-a d a*waz
a*waz ɣurwen. ” Wellah ard iyiiyi-teṭṭef
teṭṭef tcallawt
lemmer mačči d ccix i dd-yegran, yennayenna-iyiiyi-d: “ ɣiwel sarwel mmimmik, lewḥuc
lewḥucḥuc-inin-a ggullen ar tt-nɣen”. NniɣNniɣ-as tura ihi ad truḥeḍ
truḥeḍ ɣer
nananana-k, ad tefreḍ
tefreḍ dinna. ẓẓran yark medden belli nekni yidyid-es ur
ur
7

nettemla*i
nettemla*i yara. Mi t*edda tezfuft n wussanwussan-agi ad truḥeḍ
truḥeḍ ɣer
xwalxwal-ek di Lezzayer.
Makken i ss-eded-ittmeslay babababa-s, tkecmit tagdi. Ifaq imirimir-en d
acu i yeḍran.
yeḍran. Dɣa, yeddemyeddem-ed ilsa asebbaḍ
asebbaḍ-is mezleg. Qbel ad
iccud tinelwatinelwa-s, ikker ad iffeɣ
iffeɣ seg uxxam almi i yesla i dderz n
meyya iterasen di lḥara
lḥara akked umermaɣ n yiwen si twacult nat
Awmar n Awmar: “ass“ass-a d lmutlmut-ik Amiruc a bu tfextin”. YezziYezzi-d
Amiruc udemudem-is tikelt taneggarut ɣer zdaxel n wexxam, iḥulfa i
snat tmeqwa ibecan mi dd-ɣlint deg userwaluserwal-is. Yuzzel qbala ɣer
texxamttexxamt-nni yettaken s agudu, ineggezineggez-ed si ṭṭaq, iffer ger leznug
d yesɣaren
yesɣaren usiɣi teffer yemmayemma-s i tegrest. Yexmet din am tyaziṭ,
tyaziṭ,
iḥessḥess-ed yark i ssuɣat
ssuɣat d reggmat nat Awmar mi la ttnadin fellfell-as;
ttgalan din ard aa-t-yaweḍ
yaweḍ ufusufus-nsen u lukan
lukan ad irwel ɣer t*ebbuṭ n
yemmayemma-s.
Inser Amiruc syin s lexmata ger txaruǧay
txaruǧay yellan ger
yexxamen. Idda lḥiḍ
lḥiḍ lḥiḍ armi d axxam n nananana-s i dd-yezgan di
tama ufella n taddart. IhmelIhmel-as ɣer zdaxel n tesga am yilef, iqqariqqaras: ” effereffer-iyi, effereffer-iyi, a nana”.
nana”.
TmuqelTmuqel-itit-id temɣart
temɣart s ddaw tiṭ am tin i wumi yenta usennan,
tenna--yastenna
yas-ed:
-kenwi s warraw n gma, makken kan a kenken-idar tmara, i ddtettruḥum
tettruḥumḥum-ed ɣer nanatnanat-nwen. Ḥader ɣurɣur-ek seksuseksu-nni fesraɣ
fesraɣ ɣef
dekkan.
Cwiṭ
Cwiṭ ur ikcim Amiruc di cci n Rebbi.
Rebbi. Tagdi tzemmtzemm-as allen.
-a nana ilaq ad iyiiyi-tefreḍ.
tefreḍ. A tenten-in at Awmar ad ttnadin fellfell-i ad
iyiiyi-yenɣen.
yenɣen. Ttxilem muqel ma yella ucbayli iferɣen ad kecmeɣ
ɣurɣur-es.
- daɣen
daɣen acu akka i dd-tukreḍ.
tukreḍ. TernaTerna-d, ur s*iɣ
s*iɣ ara lqut ara kk-fkaɣ
fkaɣ
ad teččeḍ,
teččeḍ, aqli ussanussan-agi am t*eṭṭart,
t*eṭṭart, d tisigert n lǧiran i da tettaɣ.
- ur ttximem ara a nana. Ma yella ulac ur tetteɣ
tetteɣ ara.
Mi tt-twala akken iffeɣ
iffeɣ-it la*qel
la*qel tennatenna-yas :
- ma yehwayehwa-yak, hatthatt-an ta*rict.
ta*rict. Alli ɣures, teffreḍ ger ucbayli n
zzit d win iniɣman
iniɣman yeččuren d lqec. Yella daɣen
daɣen uxican ma tebɣiḍ
ad tɣumeḍ
tɣumeḍ yess.

8

Ikker ad yali ɣer ta*rict, mi dd-tsuɣ
tsuɣ fellas : “ ɣurɣur-ek seksu n at
Awmar, i nitni i tfetlaɣ.
tfetlaɣ. Lemmer ad yames ad iyiiyi-zzuɣren
zzuɣren deg
iberdan n taddart seg iḍaren
iḍaren am taɣaṭ.”
Axxam n nananana-s n Amiruc d axxam nat zik,
zik, ibna s wakal d
tumlilt. Is*a
Is*a aḥanu ameqran akked snat n te*ricin anda ur yezmir
ad yebdded wargaz, imi aqerruaqerru-yis ad yaweḍ
yaweḍ ɣer isulas.
I*edda
I*edda ger yecbayliyen, isers azagurazagur-is ɣer lḥiḍ. IddemIddem-ed
axican i*elq
i*elq*elq-it gerger-asen akken ad yeffer.
Qrad
Qrad (3) n wussan ur dd-yeffiɣ!
yeffiɣ! Yettxemim ɣef acu i ss-yexdem
i Ferruǧa
Ferruǧaǧa-nni tadarwict akken ad tebɣu
tebɣu ad dd-tar ttar ssegsseg-s.
Ya*reḍ
Ya*reḍ ad dd-yemkti ma yella kra n wawal i ss-yessexṣar
yessexṣar netta ur
ifaq, neɣ
neɣ d ssebba kan i tt-idid-tufa akken ur tettaɣ
tettaɣ Awmar n Awmar.
Imir
Imirmir-en yemektayemekta-d belli yettwa*reḍ
yettwa*reḍ ad dd-yečč si tmeɣra
tmeɣraɣra-nsen.
Inna ger asas-d yimanyiman-is: “acu i yuɣen
yuɣen Awmar, ulac i tt-ixuṣen,
ixuṣen,
lemmer ad tt-taɣ
taɣ tezmer ad teḥmel.”
NanaNana-s n Amiruc, deg i yexleḍ
yexleḍ cwiṭ n nniya d cwiṭ n
timmuhbelt, tebda la tettfaq i wacu iḍarr
iḍarrun
imir-en di taddart, dɣa
dɣa
ḍarrun imirtefka tameẓẓuɣt
tameẓẓuɣt i wayen ttawin imezdaɣimezdaɣ-is deg ilsawenilsawen-nsen am
akken anecten ur tttt-ye*ni
ye*ni yara.
Twala medden di lehdurlehdur-nsen mxallafen. Llan kra i ss-yefkan
lḥaq i Awmar n Awmar; QqarenQqaren-as nɣiɣ
nɣiɣɣiɣ-t ad dd-neched ulaculac-ik di
taddart.
taddart. Ma d kra nniḍen,
nniḍen, ɣas ma drusdrus-iten, yernu s tufra,
ttmeslayen ɣef Ferruǧa am akken tettuɣaḍ. TɣaḍTɣaḍ-iten imi ɣursen
d aḥettem
aḥettem i tettuḥettem deg uxxam s ɣur imawlanimawlan-is akken ad ttteqbel. Acu kan taddart maṛṛa
maṛṛa myufan deg tiyta di Amiruc n
Muḥdarab
Muḥdarab n Ḥmed; netta ur asas-ǧǧin acemmek.
ƔurƔur-sen d netta i d ssebba n twaɣit
twaɣit akked zhirzhir-agi yeṭṭfen
yeṭṭfen
taddart. Iban mebla ccek d netta I ss-yerwin allaɣ
allaɣ-is i teqcict. Llan
widak i ss-yeqqaren ad tt-newwet alma da yettfuḥu
yettfuḥu umba*d ad ttnessufeɣ
nessufeɣ si taddart akken xeddmen at
at zik. Llan wiyaḍ
wiyaḍ i ssyeqqaren ad tt-nezzuɣer
nezzuɣer si tfednin alma d tawwurt n kumiṣar, din
asas-enen-ini ad tt-iḍegger ɣer sillul am uqjun.
Qrad (3) n wussan ur dd-yers si ta*rict
ta*rict*rict-is anda yeffer.
Yettagad ad dd-iffeɣ
iffeɣ ula s agudu. Mkul ma isel i lḥess ad iǧ*el d
nutni i dd-yewweḍen,
yewweḍen, syin ad yebdu asbecbec s snatsnat-nni n tṣurtin
tṣurtin
yessen d azgen kan, iqqariqqar-as xerṣum
xerṣum ad tenttent-nawi yidneɣ,
yidneɣ, ad aɣaɣkksent lwaḥc.
lwaḥc.
9

Mi i*edda
i*edda ṣṣut n dderzdderz-nni ad dd-isḍil
isḍil taqarructtaqarruct-is si tewwurt n
ta*rict,
ta*rict, wad isiwel i nananana-s s ṣṣut arqaq am
am tmeṭṭut
tmeṭṭut tafermact, ad
tttt-isteqsi ma yella tuɣal
tuɣal FerruǧaFerruǧa-nni deg awalawal-is; ma yella dayen
teqbel ad teddu. Dɣa
Dɣa asas-eded-terr nananana-s.
- D keč i ɣ-yeǧǧan
yeǧǧan mebla aksum, lemmer teqbil tili aqlaɣ d iftaten
i la nteffeẓ
nteffeẓ tura mači d seksu aḥarfi s tebṣelt. Ruḥ a mmi ad akaked yefk Rebbi lfa*l
lfa*l*l-ik. Ula d seksuseksu-inu tekfiḍ
tekfiḍ-iyiiyi-t s wučči. lemmer
mačči d tasa i yugadeɣ
yugadeɣ ad teqdaḥ, tili d nek ara kk-yesiwḍen
yesiwḍen s
ifassenifassen-nsen; Ad iyiiyi-d-fken xerṣum
xerṣum tameṣṣaṭ ikerri s wacu ara
henniɣ
henniɣ tafaṭtafaṭ-agiagi-inu yeqquren.
Dɣa
Dɣa ad dd-imuqel ɣers
ɣers s leḥnana,
leḥnana, imi yeẓrayeẓra-tt s neṣṣaḥ
neṣṣaḥṣṣaḥ-is i la
thedder akkenakken-nni, imi nniyanniya-s tessaweḍ
tessaweḍ-itt tettmeslay ɣef lebɣilebɣiines ɣas d l*ib ad tt-idid-yini yiwen.
Qrad (3) n wussan ur dd-yeffiɣ
yeffiɣ si te*rict. Yuɣal la iḥetseb
acḥal
acḥal n lenwal i ss-ttwasebɣen
ttwasebɣen leḥyuḍ n ta*rict,
ta*rict, yettmeyiz ɣef
tmuɣli
tmuɣli n at zik yettakken azal ameqran i cbaḥa, amek ireqmen
ixxamenixxamen-nni n wakal akken ad ḥalfun s tizeṭ n tudert, ad izmiren i
laẓ
laẓ di sser d liser.
Inuda anda yaf icer n lkaɣeḍ
lkaɣeḍ akked ukaryun. Ur yufayufa-yara.
IkkesIkkes-ed yiwen uqeccaḍ
uqeccaḍ si sqefsqef-nni n tqeclalin. Syin yebda
yessefruy ɣef lejdudlejdud-is yekkaten uzzal deg wakal. Yeččur leḥyuḍ
leḥyuḍḥyuḍnni n ta*rict
ta*rict d ijeriḍen ur nettwafahemnettwafahem-ara; Ad asas-t-iniḍ
iniḍ d tira
imaṣriyen
imaṣriyen ɣef uẓru n fer*un. Amiṛuc, s la*qella*qel-is, imettel deg
iskilen am tmeṭṭut
tmeṭṭut ma tezzer
tezzer deg uzeṭṭa
uzeṭṭaṭṭa-s. Acu kan si teswi*t
teswi*t ar
tayeḍ
tayeḍ ad dd-yessiwel i nananana-s s ṣṣut rqiqen ma yella mači d ṭbel i
yekkren di taddart. Issaram s wayen yark yezmer wulwul-is ad
teqbel Ferruǧa
Ferruǧa ad teddu assass-a d tislit. Isutur di Ṛebbi ama*zuz ad
asas-eded-yazen la*qel
la*qel i taqcict
taqcict akken ad truḥ
truḥ s axxamaxxam-is amaynut.
Qrad (3) n wussan ur dd-yeffiɣ
yeffiɣ ara si ta*rictta*rict-nni igan am
tbewaṭ
tbewaṭ n ssardin, ur nes*i la ṭṭaq la cqayeq. Dɣa
ass wis kuẓ
kuẓ (4), tafejrit isla i dderz akked usṭebṭeb ɣef tewwurt,
ixeṛṛa
ixeṛṛa am lmal mara walin uccen. Tekker
Tekker-ed nananana-s s lḥir,
lḥir, tefka
tameẓẓuɣt
tameẓẓuɣt ɣer tewwurt, testeqsa anwa. TelliTelli-d imirimir-en tawwurt s
uɣiwel mi te*qel belli d tawacult n at Awmar i tttt-idid-iqesden. Akken
kan i dd-telli tawwurt, ẓedmenẓedmen-d deg yiwen ubrid ɣer tlemast n
tesga. Rekḍen
Rekḍen yark seksuseksu-nninni-nsen. Bdan
Bdan rregmat d ulaqeb di
temɣart
temɣart tageswaḥt. QqarenQqaren-as, ad tttt-seddun d mmimmi-s n leḥram
leḥram n
10

gmagma-s. Yal yiwen degdeg- sen sani yerra. Sin ssegsseg-sen ulin ɣer
ta*rict
ta*rict*rict-nni i degdeg-i yella Amiṛuc.
Amiṛuc. Akken kecmen di tewwurt tewettewetiteniten-id yiwet n lfuḥa
lfuḥa tazefrant s allen d wanzaren.
wanzaren. Sarsen ifassenifassennsen ɣef imawenimawen-nsen akked wanzarenwanzaren-nsen, negzennegzen-d si
ta*rict
ta*rict*rict-nni armi qrib arẓen.
arẓen. Mi tenten-idid-walan wiyaḍ
wiyaḍ ruḥenruḥen-d seddaw
ta*rict,
ta*rict, muqlen ɣer zdaxel. Walan axicanaxican-nni yellan ittu*eleq
ittu*eleq ger
sin yecbayliyen la yettembbiwil. Nnan i sin ssegsseg-sen allit.
Syin, umba*d
umba*d mi ɣumen imawenimawen-nsen s tmacwaṛin,
tmacwaṛin, ggan
lkuraj i yimanyiman-nsen, ulin iwsawen. Akken sarsen iḍaren
iḍarenḍaren-nsen ɣef
teqa*ett
teqa*ett n ta*rict walan ɣer ger yecbayliyen, kksenkksen-ed axican
yellan gerger-asen. UfanUfan-en Amiṛuc
Amiṛuc ikbel imaniman-is am ufrux, tigecrar
ɣer yedmaren, aqerru ger ifassen. JebdenJebden-it ar baṛṛa
baṛṛa am ixinčew
seg aman. Issareḥ
Issareḥ imirimir-en i ibeccan deg userwaluserwal-is. Makken i
iqeṛben
iqeṛben ɣurɣur-es slanslan-as la yesbecbic tisurtin n leqran. FaqenFaqen-as d
win yugaden aṭas.
aṭas.
Mi dd-yewweḍ
yewweḍ ɣer tqa*att, iẓẓel ɣef sseksu yellan yettwafser
ɣef ddekkan. Nutni bedden fellas am tɣunam, wehmen acu i ttyuɣen.
yuɣen. Dɣa yeṭṭerḍeq Awmar n Awmar d taḍsa. *andent wiyaḍ.
Inṭeq
Inṭeq imirimir-en ɣurɣur-es Awmar:
- d keč tura i dd-ssebba. Ǧa*laɣ acuacu-t yizemyizem-agi, ziɣ
ziɣ d aɣerda kan
yettfuḥun.
yettfuḥun.
IlliIlli-d Amiruc allenallen-is, u s tergagit d usqewqew akked
imeṭṭawen
imeṭṭawen yennayenna-yasyas-ed:
- ddin yemmayemma-s n tullas, « je ne l’ai jamais remarque. »
Teskaddeb nekkini ḥeṣleɣ et « puis » tinna d tadarwict.
-d ayen fehmaɣ
fehmaɣ ! i ss-yenna Awmar.
ǦǧanǦǧan-t-in din, deg uxxam n xaltixalti-s. Nitni uɣalen
uɣalenɣalen-d s axxam.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………
………………………….

11

III

Axxam n teslit, teɣli
teɣliɣli-d degdeg-s yiwet n tsusmi yettčabin ar tin n
we*waz
we*waz ɣef llufan. KecmenKecmen-d at Awmar ɣurɣur-es s ẓga degdeg-i temlal
taḍsa
taḍsa d unecraḥ; yal yiwen
yiwen amek i dd-itt*awad
itt*awad ayen iwala. Ɣas ma
wallan--is. Wa
yella tadyant yiwet, yal yiwen d acu i isenqed s wallan
iḥekkuḥekku-d ɣef lfuḥalfuḥa-nni iqebbṛen,
iqebbṛen, wayeḍ ɣef seksu illexsen d
ibeccan, wayeḍ
wayeḍ nniḍen ɣef umarmaɣ n Amiṛuc nat Ḥmed makken
la yettggala s wayen i tt-idid-ixelqen belli ur yeẓri
yeẓri yara d acuacu-t
tba*uct
tba*uct yeqsen tislittislit-nsen.
Akken i tenten-iwala babababa-s n teslit, yuzzelyuzzel-ed ɣerɣer-sen ad tentenyesteqsi ɣef amek i sensen-d-yerra weqcic nat Ḥmed. ḍṣanḍṣan-as s
udem.Syin ḥkanḥkan-as tamacahutt yecban tin n ǧeḥa. Syin ssawlenssawlenas i Ferruǧa
Ferruǧa.
ǧa. Teffeɣ
Teffeɣ-ed s umendil n yemmayemma-s ɣef tuyattuyat-is,
ifeṭṭiwjen
ifeṭṭiwjen yerɣan deg taṭṭucintaṭṭucin-is. Mi tttt-walen akken, ḥebsen lehdur
gerger-asen. Qemḍen
Qemḍen taḍsataḍsa-nni i ssekkren. Dɣa,
Dɣa, s la*qel, ḥkanḥkan-as
yark acu yeḍran.
yeḍran.
Taggara kkren selmen ɣef bab n wexxam. At Awmar fɣenfɣen-d
qeccuc meccuc ḥala Awmar i nn-yeqqimen, la yettmuqul s ukukru
taqcicttaqcict-nni yellan meqbel kra n ts*tin
ts*tin d texḍibttexḍibt-is. Ixdem cwiṭ
cwiṭ n
waffud i yimanyiman-is inṭeq
inṭeqṭeq-ed:
-ẓriɣ kem, si zik ur d iyiiyi-tebɣiḍ
tebɣiḍ ara;
imuqel ɣer babababa-s n Ferruǧa,
Ferruǧa, syin ikkemel:
-acu kan ḍem*aɣ umba
umba*d
ba*d zwaǧzwaǧ-nneɣ,
nneɣ, xerṣum ad ters cwiya n
leḥnana
leḥnana deg ulul-im.
Isusem cwiya.
- izmer daɣen
daɣen ahat d tagditagdi-nni n teslatin makken ad dd-yaweḍ
yaweḍ ass
n tufɣa
tufɣa seg uxxam imawlanimawlan-nsent i kemkem-ikecmen. D ayen tura
fehmeɣ
fehmeɣ belli Amiṛuc nat Ḥmed illa d ssebba kan i trewla felli.
felli.
Isusem daɣen
daɣen cwiṭ. Ikkemel lehdur is:
12

-ad amam-arnuɣ,
arnuɣ, ma yehwayehwa-yam, alamma d asseggas, ma yella
mazalmazal-ikem tqebleḍ
tqebleḍ-iyi, ula d nek si tura i qebleɣ.
qebleɣ.
Imuqel ɣerɣer-sen, innainna-yasen:
- ǧǧiɣǧǧiɣ-awen lehna.
Yeffeɣ
Yeffeɣ-ed Awmar n Awmar seg uxxam, yeqqim babababa-s d
yelli
yellili-s la ttmesmuqalen. Inṭeq
Inṭeq babababa-s:
- a yelli ayen yark n lbaṭel
lbaṭel i xedmaɣ di yemmayemma-m, kem
tessufeɣeḍ
tessufeɣeḍɣeḍ-t-id degdeg-i. Ttxilem ad kemkem-steqsiɣ
steqsiɣ ayɣer tqebleḍ,
ayɣer
ayɣer tugiḍ. Acu i dd-trebḥeḍ
trebḥeḍ s uskideb ɣef wiyaḍ?
Tuẓa
Tuẓa ɣer babababa-s, yellan yeqqim ɣef umeṭraḥ, tsers
tsers taqerructtaqerructis ɣef yedmarenyedmaren-is. TennaTenna-yas s imeṭṭi
imeṭṭi di taɣecttaɣect-is:
-A baba a*zizen,
a*zizen, lemmer ur ttaɣeɣ ara Amiṛuc at Ḥmed ur
qebbleɣ
qebbleɣ ara ula d yiwen nniḍen ad tt-aɣeɣ.
Iẓmeḍ
Iẓmeḍẓmeḍ-itt imirimir-en babababa-s ɣurɣur-es s imeṭṭawen
imeṭṭawen i dd-yeččuren
allenallen-is.

13


Aperçu du document Tislit (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf - page 1/13
 
Tislit (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf - page 3/13
Tislit (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf - page 4/13
Tislit (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf - page 5/13
Tislit (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf - page 6/13
 
Télécharger le fichier (PDF)


Documents similaires


tislit tullist n aet kaci mohamed arab
aqjun tullist n aet kaci mohamed arab 1
znezla tullist n aet kaci mohamed arab
tufga taneggarut tullist n aet kaci mohamed arab
tatabatata tullist n aet kaci mohamed arab
claus amecu d claus ameqqran   tamacahut n h c anderson

🚀  Page générée en 0.038s