Omaha Beach Ass a d wussan .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: Omaha Beach Ass-a d_wussan.pdf
Titre: _Omaha Beach Ass-A d Wussan
Auteur: P927305

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 0.9.6 / GPL Ghostscript 8.63, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 31/08/2014 à 13:15, depuis l'adresse IP 41.103.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 920 fois.
Taille du document: 772 Ko (256 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Aumer U LAMARA

Omaha Beach
Ass-A d Wussan

Tizrigin Zama

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

Tazwart
Mi yekcem Muôad tijdit nni n Omaha

Beach di

Normandie, ur inwa ad d-imlil akked lexyal n
teméi-s.
Ur yuki d yiman-is yekcem deg uêemmal nni n 6
yunyu 1944, aêemmal nni yeglan s iqerra n acêal d
ilmeéyen n yal tamurt.
Muôad itkaki-d imir awal nni yessen, tamussni
nni n taddart-is : « Yella wass-a, yella uzekka,
yella uéekka ».
Deg walla$ n Muôad iddukel ivelli d wass-a,
dduklen am ivudan ufus. Amdan $as iteddu $er
zdat, ur iooa ilem $er deffir-s ; anda yedda,
ddan wussan izran di lateô-is. Muôad yufa-d,
yella ivelli, yella wass-a, yella uzekka…
Deg wennar nni n 1944, di Omaha Beach, i d-ulint
tikuffta yeffren si ddaw wussan, si ddaw lmujat
nni i t id-isawven $er iseggasen n 1954 $er zdat.
Muôad inwa ittu-ten, netta ur ittu tigdert ! Icfa
fell-asent tardast tardast.
£as yella wayen yettu, tidi nni tasemmavt i dyulin seg weksum-is tesmekta-yas d ussan izran,

2

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

dduklen nitni d wass-a, am atmaten. Ih, yella
ivelli, yella wass-a…
D

uzzal

nni

yeéôa

Muôad

di

Omaha

Beach,

iblandiyen nni, half-track nni, akked les Jeep
nni, i yas d-ismektan ussan n teméi-s di taddart
n Mekraz, di tallit taberkant n tôad n 1954.
Uzzal nni n Marikan i yese$lin tazmert n Hitler,
taggara yezger aman, Ilel Agrakal, akken ad
yernu imen$i mgal wid yellan mmuten. Ilmend deg
ad ikkes lêif $ef tmura, uzzal nni yerna tissi-s,
yedda d aâkkaz i tyita.
Di yal tallit imdanen akka ? Yiwen usurif $er
zdat, sin $er deffir ?

3

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

Agbur
1. Abrid n Omaha Beach
2. Tazzla ger yigran
yigran n Baltimore
3. Tikli deg webridwebrid-is
4. Aseddaô nni n tewwurt
5. Tagut n wasif, tagut n Te$zut
6. Anekcum $er Omaha Beach
7. Tesmev n wuzzal n yifri
8. Awal di Max Grill
9. Tizegzewt n waman
10. Asirem n yiîij
11. KecmenKecmen-d « Wigi nne$ »
12. Di Blaukhaus wis sin
13. Si Dakota ar Baltimore
14. Ussan n 1944 di Omaha Beach
15. Takessawt $er Tmurt Ugemmav
16. Tawa$it n ¨Pearl Harbor
17. Uraren n taddart beddlen
18. Di tijdit n Omaha Beach
19. Amdan ur dd-ilul akken ad iknu
20. Lâeskeô
Lâeskeô amezwaru di taddart
21. Di tesraft n siman d wuzzal
22. Awal n Adahy, « Win ized$en tiéegwa »

4

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

23. Tezwe$
Tezwe$ n wedfel
24. YusaYusa-d lâeskeô
lâeskeô !
25. Deg webôaê n taddart
26. TewvTewv-d times $er tesga
tesga
27. Anekcum n lkaziôna di Baltimore
28. Abrid n Portsmouth di Legliz$
29. Tabôatt n John i imawlanimawlan-is
30. Portsmouth : abrid n waman $er Fôansa
31. Ass n ti
times di Omaha Beach
32. Urar aberkan deg ublaukhaus
ublaukhaus
33. Asif n idammen
34. Imezgaren n waman
35. Tanekra di Tagemmunt
36. Iddukel ivelli d wasswass-a
37. Timerna (Annexe).
(Annexe).

5

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

1. Abrid n Omaha Beach.
Tafat

n

taffza

tessimlil

tignewt,

tamurt,

ti$altin, teffka tirkelt i wass di tegwnitt nni
deg ittna$ yiv d wass.
D tafsut. £as tiftilin n webrid u$ent, nnig nsent
tefrari-d simmal tmeççimt tamellalt n tafat n
wass amaynut.
Deg wexxam u$ent teftilin.
Acemma kan tuli-d ta$ect n wergaz, akin si tama
ufella, si texxamin n warraw-is, inna yasen :
- Ekker ! Ekker a mmi ! Yuli wass ! D lawan a na$
abrid !
Muôad yezzi-d i texxamin n warraw-is, akken ad
ten id-isker yiwen yiwen.
Abrid n La Normandie $ezzif. Tarezzaft maççi s
lembat. Ilaq-asen ad a$en abrid zik nsen akken
mar ad d-u$alen, ur ten id-iteîîef yiv deg
webrid.

Tameddit,

ikeôôusen

gten,

ççuôen

iberdan, derren cudden wa $er wayev zun d azrar n
teftilin, akin, send ad d-tkecmev tamdint.
Muôad tafejrit i yuki. £as ini ur igen iv-is s
te$zi, ur isawev tanafa. Ikker, ihegga iman-is,
iswa yiwet n lqahwa, isa$ ôadyu, ifka tameééu$t
ad ismusget i yisalan n tûebêit, tiden iveôôun

6

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

yal ass. Si zik-is akka, mi d ikker kan, afus ad
yawev taqeffilt n ôadyu. Ifka tameééu$t :
… « Di Marikan, timsizzelt ger Obama akked Mc
Cain trennu simmal têemmu. Tuttra nni taneggarut
n yemdanen tefka-d Obama d amezwaru, maca Mc Cain
idda-d di lateô is, ass-a ur izmir yiwen ad dyini anwa seg-sen ar ikecmen Axxam Amellal, « La
Maison Blanche ».
… « Di Namibia, Berzidan Robert

Mugabe, ifra

netta d wexûim-is n ukabar amagday MDC, Morgan
Tsvangirai, akken ad yu$al d lewzir amezwaru ;
Ifra ten Berzidan Thabo Mbeki, n Afrika wanéul1 ;
taggara ôegmen ad zdin, ad dduklel, ad gden adabu
ad ten idduklen, … ma ur d-ikkir ccwal ar ihudden
ayen akka bnan… »
… « Taqcict nni n 4 iseggwasen di laâmeô-is i
yemmuten di Izôael, taggara ufan-tt deg yiwen
ugudu, temmut; d argaz n yemma-s i tt in$an deg
wexxam, urzen-t id imsulta n ti$remt nni,… »
- « … Mmuten 120 yemdanen deg imen$i ameqran dillan di … »
Muôad ikker, ibren-as taqeffalt i ôadyu nni,
isexsi-tt. Isneêneê, iheddeô i yiman-is kan :
1

Afrique du Sud

7

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

- Laâmeô sli$ i isalan ilhan di ôadyu. £as akken,
tu$al-a$ am cemma, yal tasebêit ilaq ad nsel i yir
isalan ! Am zun nêemmel a nsel s tilufa i diveôôun di medden. Yal amdan mi yas isla, ad as
yini deg walla$-is : ‘’Ad iîîef Öebbi lqehôis’’, ne$ awal nni n win iêemmlen ad ijbed
taqejjirt

$er

deffir :

«A

wer

i

ya$

d

awvent nekkni ! ». Akka, win inesren ugar !
£ef setta, mi d tekkker tmeîîut-is, qqimen di
tenwalt2, Muôad irna lqahwa tis snat. Irra
tamu$li-s $er beôôa, iéra tafat n wass tebda
tesimlul tignewt. Inna yas :
- Ass-a ad ilhu !èer kan tizegzewt igenni diffalen, am tin n Tmurt !
Yal tikkelt, Muôad n At Mellal iêemmel ad iqren
ayen iéra, ayen illan anda yella $er wayen yellan
di « Tmurt ». Am tegnewt n wass-a, am wayen
nniven. Yal tikkelt ar ad iffe$ ad d-iqvu, tiî
téer s tin n wass-a, téer s tin n wass-mi yella d
ameéyan,

di

tmurt.

Di

ssuq

ameqran,

ger

iceryunen iteddun akka d wakka, mi yemme$ ad d
idem taîumaîict, ad d-immekti tid nni iteçç ass2

Tanwalt : anda tnawalen uççi, takuzint, (français : cuisine)

8

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

mi

txeddem

yemma-s

tibêirt

n

Te$zut.

Ayen

iêemmel ugar, d tariêt nni d ittalin si tregwa
mar ad tebru yemma-s i terga n waman akken ad tsew
tebêirt. Muôad iêemmel imir ad imured ger tregwa
nni, ddaw tiriwa, ad izzi akka d wakka, ad isinef
aman, ad ikkes akal d izgan i waman, ad isismev
ifassen-is deg waman nni isemmaven n temda n
wasif. Tariêt nni n tara n îumaîic, tin n tecriêt
nni ! £as tella d lebda di tanzarin-is, yal
tikkelt ar iéer tezwe$ n taîumaîict, Muôad ad
isirem ad yaf tin nni n teméi-s, tin n Te$zut.
Tezwe$ n îumaîic nni terna, deg walla$-is, $er
tezwe$ n tôemmanin nni yellan nnig tebêirt.
Tizegzewt n yifer terna $er tewôe$ n teclemt-is
akken ad gen tafat i tezwe$ nni waâqqa n
tôemmant. Tezwe$ nni n tôemmant n leêlu, n tin n
lmuz…
Akken tignewt. Yal ass, yal agur, yal tallit,
tafsut ne$ anebdu, lexôif ne$ tagrest, tamu$li n
tegnewt n wanda yella, di tmurt deg yella, di
Legliz, di Russ ne$ di Marikan, Muôad ad iwet a
tt-iqren $er tegnawt nni n Mekraz, taddart nni
deg d-ilul, deg d-ikker d aqcic d ameéyan.

9

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

Taddart nni tezga-d di tnemmast igenni, zzint-as
d t$altin zun d aqewwas ur neqfil ne$ am tismiôt
userdun. Akka d i$il, akin d i$il, ala tama wadda,
tama n yilel, i deg teffe$ tmu$li akin i t$altin,
anda ur feôzent wallen. Si tama nni n wadda i dtettali tagut d-ittawin anéar, ibeôbuôen n
waman. Mi d-tessa$ tagut si tama nni, at Mekraz
éran ayen d-iteddun $er zdat, ad heggin imannsen. Win iksan ad d-inheô ti$eîîen-is $er
taddart, win ifesren tazart ad isemnenni, win
yellan deg webrid ad izreb tikli-s. Akka ! Tebrek
n tama wadda, agafa3, iban wayen tt id-iîîafaôen
deffir. « Tessa$-d si tama wadda » ; am umeqran,
am umeéyan anect n téerbuî, issen ad iéer tignewt
n Mekraz.
Tama ufella, akin i t$altin, ala tizegzewt n
tegnawt. Syen, si tama tazelmavt i d-iffal yiîij
taûebêit. Mi d-iffe$ seg yi$il nni ad izzi di
tegnewt, ad d yefk tafat-is, syen ad izger akin
si tama tayeffust. Tikwal mar ad yeffel, ad dtali tezwe$ di tegnewt, a d tesberber i t$altin,
ad d tesegri tafat. Azekka nni d-iteddun, deffir
‘’leêmurgga’’ nni, ifra ad ilhu. Ur illa din
ccek. Tezwe$ nni n tmeddit n yi$il d tasarut i yat
3

Agafa = Nord ; Anéul = Sud, ; Agmuv = Est ; Ataram = Ouest

10

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

taddart. Win d ibnan i kra, takerza, nqec,
aserwet, ne$ ayen nniven, iéra send ad yali wass
ad ikker. Tafat ad t id temagger, ad ifru cce$lis.
Akken Muôad. Yal taûebêit, di tmurt deg anda
yella, ad iger tamu$li i tegnawt. D tanekkra
uxedim n yal ass deg wexxam, ne$ ad ijbu s
tkeôôust, di tmacint ne$ tamafagt, mi yeéra
tagnewt ad d immekti « tismiôt nni userdun » n
taddart-is.
Di tama n wanéul, tama ufella, ansi i tezzi ugar
« tesmirt userdun » nni zun d amur umeqyas, syen
i d itekk

wavu nni yeêman i d igellun yid-s

tijditt tawra$t n tniri, Sseêra nni. Avu nni
aêmayan yeskawayen imdanen, avu nni n Ccili,
ne$ Agebli. Mar ad d-ikker, ad ibdu asuvu nni,
di tefsut, anebdu ne$ lexôif, at taddart ad sen
texôeb. Ur illa wanda ar inser wemdan. Ekmen
deg wexxam, tegguniv bab igenwan.
Muôad imekta-d d$a ass-nni deg d-iffe$ Dadda-s
Qasi seg wexxam, s wurfan. Dadda-s Qasi sin
wussan i yekmen, taggara yekker yemme$ $er
tagwest, iddem-d abeônus-is, tefka-t tewwurt

11

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

$er beôôa am lebreq, isegwra-d awal i yat
wexxam, i yat wefrag :
- A wer nekref ! Awer nekmen ! Send ivelli akka,
ivelli akka, ass-a akka ! Agebli istufa-d,
nekkni irra-ya$ $er tekwant ! Anef-as i wgebli
ad isuv, ma d nekk ad kecme$ taferka Umalu. Ad
kemle$ i nqqec i bdi$. Ma yella avu yeêma, nekk
ad as êmu$ ugar ! Am akken nnan, êamu akked êamu
ad dduklen ur din êamu !»
At wexxam, am at taddart i t id-iéran mi yedwi
$er tferka, wehmen di Qasi.
Tama nni ufella, am akken d-tetefk iîij d ugebli
i yeskawayen tamurt, tikwal trennu tardast
t$ennant-is, trennu-d amur si tlufa-s.

di

Muôad

icfa i wass nni n taggara n $wect mi d-yu$al
igenni nni d aberkan.
Deg wzal n wur$u, igenni d azegzaw am Nnil. Ur
illa wefôux, ur tella tmeççimt usigna. Izeggen
wass mi d-tejba tebrek nni n tegnewt teteddu-d
$er zdat zun d a$em$um nni n tegrest.
Muôad icfa i wass nni mi yekker herwel di
taddart. Tafat tselles, imdanen ikcem iten
uferfud, yal wa anda i t-tu$, iééa allen-is di

12

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

tebrek nni d iteddun nnig yi$il zun d taduli n
teryel ne$ n Buberrak. Taggara, mi d isawev, d
aglaf n wejôad, yessa$ i tmurt, iwwi-d yid-s
nnger. Mi d yers $ef tmurt wejôad nni, ur d iqqim
yifer, ur teqqim tqerquct, ur d tegwri tjeooigt
ibedden, ur d tegwri tizzegzewt. Ajôad yeçça
tamurt, iooa kan iéra d wakal aêerfi.
Lawan deg imeqranen n taddart, am yergazen am
tilawin, êebbken akka d wakka akken ad srewlen
ajôad nni si tmizar d tferkiwin nsen, arrac n
taddart teddun zun d tame$ra nsen :
- Ajrad ! Ajrad i Dda Ëemmu !
Igelfan n warrac ff$en $ef tmizar akken ad dleqven ayen ar awin d tarzeft i Dda Ëemmu akken
ad ten yeçç.
Azekka nni mi yeffe$ wejôad, yufeg, ibeddel
tamurt, idda ad izger akin i t$altin, at taddart
zzin d i tferkiwin d yigran nsen. Ur din taferka,
ur din iger. Igwra-d wakal d yes$aren, te$li-d
tebrek $ef tmizar.
Tamezwarut i d yu$alen si tferka-s d Nna Tiîem.
Tuli-d s tikli taéayant, tesêerêur ineggif-is
seg Umalu Wadda. Sin ne$ tlata wawalen kan i dtesefreé mi d tewev $er tejmaât : « Ad iîîef Öebbi

13

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

lqehr-is ! A wer neêdeô i nnger !

Ur d tegwri

tiskert, ur d igwri yifer, tamurt temmeçç,
dayen ! ».
Mi d immekta tadyant nni n wejôav, Muôad yuki i
yi$il-is azelmav i$eééa-t. A$éaé nni issen-it.
Yal tikkelt ad d imekti teméi-s, uraren n
taddart, ussan n tkessawt, ad yakwi i we$éaz nni
deg yi$il-is. Amkan nni ibeddel udem seg wass-mi
yejreê yekkes weglim amenzu. Muôad iself i
wemkan nni, yuki i wkennur nni n weglim ger snat
cwami. Sin igezran n sin ne$ tlata ivudan di
te$zi. Iooa akken afus-is, ihuz aqeôôu-s, iwet
ad imekti acêal di laâmeô-is ass-n mi tevra
txeûûart nni. Muôad iéeô zdat wallen-is aqcic d
ameéyan ilsa tacacit tazeggwa$t, ivaôôen i
leêfa, izu$ur taqenduôt nni tujrivt ; ad yili 7
ne$ 8 iseggwasen kan, ne$ ugar ?
« Taggara n lexôif, taddart tu$-ed izgaren i
timecôevt.

Taddart teb$a ad tesizzel idammen

akken ad d tsew i tkerza, ad d-$lin waman i
yigran. Si tefsut nni izran ur d tgir tiqit.
Teqqur tmurt, d a$uraô.

14

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

Icfa izgaren nni llan ksan di Tmazirt Umalu n Dda
Mêend :
« Sin wussan i llan yezgaren kessen, ma d nekkni s
warrac n taddart nezzi i wefrag, akken a néer
izgaren nni. Nitni ksan, nekkni si ûbeê ar
lmeûbeê neqqim i laé i wnezzeh deg izgaren. Nga
yasen ismawen zun d at taddart am nekkni: wa d bu
wacciwen, win d aramul, … Akka teméi !
Ass-nni n tmezla nezzi am weglaf i wmekkan n
timecôevt, Agwni n Tasaft, taferka n inurar deg
yella wemdun n tebêirt, dinna zdat taddart.
Anekcum

$er

tnemmast

n

tferka

ur

a$

ooan

imeqranen. £as akken, yal tikklet yiwen ne$ sin
seg-ne$, ad crurden alamma wven irgazen nni
yellan deg wennar. Din kan ad d-izzi yiwen segsen, ad imme$ $er ujelkav a ten id-iserwel, ad sen
d-isegwri awal :
- Qimet i wefrag akin ! Mar ad d isenser wezger ad
d-ismir iéeôman nwen s wacciwen-is ! Nni$ awen
qimet akin deffir wefrag !
Timezla tefra, izgaren uzan, irgazen qqimen i
wnegzun

n

weksum

i

texxamin.

Win

igezzmen

igezzem acedluê, win isrusun iftaten i texxamin
ittazzal seg yixef $er yixef n wennar aqeffu deg

15

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

yi$il-is : sers da, sers din, rnu aftat da,
sdukel sin yeftaten agi din… Akken llan yexxamen
di taddart

i yellan n texxamin n weksum. Deg

wnejmaâ nni izran i d-suff$en leêsab i wayen
illan. Wid illan d iwêiden, yal sin ad bvun
taxxamt.
Anegzum d userrasu n weksum ikfa. Lamin izzi-d
akk i texxamin nni, iger tamawt i yal aftat s tiîis zun ib$a ad ten iwzen akken llan. Ib$a ad ikkes
yal ugur akken at taddart akken akk llan ad
feôêen s tmecôevt ad d iglun s lbaôaka d waman.
Izzi $er terbaât nni n yergazen, inna yasen :
- Yal yiwen segwen ad d-isers tas$art-is deg
yisni yagi. Nekkni negzem, nebva aksum s neyya,
ad nernu ad nessers tis$ar s neyya i texxamin.
Kenwi, win yufan tas$art-is ad iqqim di talast n
texxamt-is. Tumm$a ulac skud ur tufam akk tis$ar
nwen. D nekk a wen d ifken awal n tuddma !
Lamin irwi tisa$ar deg yisni, isers itent yiwet
yiwet seg wqelmun $ef texxamin n weksum armi dibren iman-is, isni d ilem. Irgazen teddun,
tezzin s tsusmi i texxamin nni, win yufan
tas$art-is ad ibedd, ad yerr ifassen-is $er
deffir, ad iggani. Tasusmi tu$ inurar.

16

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

Deg yixef ufella i d-ibda wawal. Sin yergazen
bedden, i$allen twehhin, s$alen akka d wakka,
ûûut irennu, nekkni akken nella d arrac, nezger
afrag, nekcem annar, nuzzel $er wemkan nni.
Tettraê ôzaget !
Lamin d yem$aren zzin-asen ad éôen ugur anda
yella. Sin yexsimen nni êman deg wawal, wa inna
yas d tagi i inu, wayev inna yas d tagi i inu.
Teqqim di nni$-as tenniv-i armi yekker herwel,
tu$al s tidett $er udebbuz. Zelzen i sin yid-sen,
glalzen beôôa n wennar syen huffen-d $er wanda
nella, wa yekkat win yekkat. Ur uki$ imir i wayen
ivran. Mi d uki$ ufi$ d iman-iw deg wussu deg
wexxam nne$, cudden iyi tajbirt i yi$il-iw akked
wenyir-iw.
Ass-en maççi d izgaren i d-izelzen fell-a$, d
irgazen i ya$ isrewten akken nella di tlata yidne$ d arrac. Yal wa tiyita yeçça, wa deg wvar, wa
deg wfus, wa deg wqerru, wa isdukkel itent. Mi
ya$ se$lin, nekk iwet-iyi-d yemcev n wennar $er
wenyir, ikrez avref yu$al akin. Idim yeqqim d
aêemmal. »

17

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

Si tedyant nni, teqqim-as d tergagayt i Muôad. Mi
d-tella tmecôevt, netta ad isenser iman-is akin.
Yal tikelt ad d-yaf tasebbiwt ad t isinfen akin i
inurar n tmezla d texxamin n weksum. Mi d-tezzi
tmeddit, anda yella ad izrureg $er taddart.
Tariêt ukanaf ur tt ikôih yiwen !
Si mi d ikker deg yives, Muôad itezzi irennu.
Yiwen wul ib$a ad yu$al ad isakwi arraw-is, yiwen
wul ib$a a ten yeoo ad rnun tanafa. £ur-s, ilaq ad
gnen akken ad im$uren. Izzi $er tmeîîut-is, d$a
inna yas
- Nni$ am ass-a ad ilhu, ur skadben at météo.
Ilaq-a$ ad na$ abrid, a nenser si temdint zik,
akken a neddu s leêder deg webrid ameqran. Arrac
zemren ad rnun taguni di tkeôôust !
- Arrac éran anda a nruê, d nitni i yeb$an, d
lawan, tura ad d-kkren. S laâqel kan !
Mi d-kecmen warrac $er tkerrust, aâwin ihegga,
aman, lkaôta n webrid, inteq $ersen :
- Yak ur tettum tewwim-d kamiôa nni ?
Issa$

amutur

n

tkeôôust,

u$en

abrid

Normandie, tikli n 3 tsaâtin ne$ ugar.

18

n

La

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

2. Tazzla ger yigran n Baltimore…
John

Hopkins akken kan d-iffe$ seg u$erbaz,

tameddit n wass, yekcem axxam nsen.
Netta iêemmel tikeôyas si mi yella d ameéyan.
Icfa i wass nni mi t-iserkeb di tkeôôust-is gmas, Robert,

ne$ Bob

am akken i yas $aren deg

wexxam. Isrekb-it di tkeôôust nni i d-yu$, Ford
Deluxe 1930, d tazegga$t am ijiêbuv !
John icfa amek iêemmel tazzla nni ger yigran
beôôa n ti$remt n Baltimore. Si mi ff$en tamdint,
gma-s isbedd takeôôust, ikkes-as a$ummu n sqef,
yettel it $er deffir, syen u$en abrid ameqran.
Icfa-yas i wavu nni !
Di tazzla nni, deg ubeêri nni ikeççmen, i$eééen
tanzarin, Tikwal iéer d igran n yeffus, n zelmev,
d tigedrin i yettazzalen $er deffir, maççi d
takeôôust nni i yettazzalen $er zdat !
Ass-en, ur ib$a ad d-u$alen $er wexxam nsen.
Isarem ad iqqim kan din di tazzla nni, ger igenni
akk tmurt. Tazzla nni tban-as-d am targit, iéer
iman-is d afessas, d axeclaw yufgen nnig tmurt.
Ass-en ib$a ad t id-éren akk imeddukal-is n
Baltimore di tkeôôust n gma-s. ib$a a t id-iéer

19

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

Steve, Christopher, Anna, …
Tikli nni ger igenni akk tmurt tesmekta yas d i
John

tirga nni yettargu mar ad t-ta$ tawla.

Akken yal tikkelt, zun d yiwen usaru i yetezzin
deg walla$- is : di targit n tawla nni, alejlej
nni, yal tikkelt ad iéer iman-is itferfir nnig
tmurt, iteddu di tegnewt itezzi nnig t$altin,
nnig idurar, ittafeg netta d yefrax ; akka yal
tikkelt di targit nni.
Mi yas isla i ûûut n Bob, inna yas d : « John,
dayen, ddeqs i nelêa, ad nu$al $er wexxam », John
zun innu$na. Iéra iman-is am wefôux nni yellan
ger

igenwan,

akin

i

t$altin,

mi

yas

ôzen

wafriwen, yers-d $ef ifergan nni nsen, yers-d
akken ad yu$al i lqev, ad intel i wemcic, ad iqqim
i wsemmiv, ad yu$al d afôux n yal ass.
Si teôêilt nni tamezwarut netta d Dadda-s, di
Ford

Deluxe

1930, i yas d teqqim tayri n

tkeôyas. John ad yili imir mraw iseggwasen di
laâmeô-is.
Deg u$erbaz ur iris laâqel-is i t$uri. Ansa i yas
kkan imawlan-is, ur din tawwurt. Rnan as ta$uri
di beôôa s yedrimen $ur yiwen uselmad, medlen-as

20

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

tiwwura akken ad iqqim ad i$er deg wexxam ussan n
t$imit, di sebt d lêed. Taggara ulac taêilett ur
as gan, am win isawalen i wavu.
Deg u$erbaz yiwet tikli-s. Anda yufa ad ijrev
tikeôyas, $ef tektabin-is, $ef webrab-is, $ef
îabla n u$erbaz, $ef leêyud imellalen. John iôwa
tiôzaganin s$ur wem$ar n u$erbaz. Acêal n tikkal
i yetwaqqen din, nnig lawan, alamma yekcem babas ne$ yemma-s akken a t id-suff$en.
Acêal iseggwasen akken i d tikli-s.
Yiwen wass yuki-d taûebêit n wass, iqqim itezzi
deg wexxam. Lawan deg ad iffe$ ad ya$ abrid $er
u$erbaz, netta ad d-yaf ayen i t-iîîfen $er
deffir.
Baba-s yella yeqqim di tanwalt, izzi udem-is $er
îîaq, aqbuc ameqran n lqahwa deg wfus-is. £as
isla-d i mmi-s itezzi, isgerwiê, isawal netta d
yemma-s, am zun ur isla. Tamu$li-s teffe$ akin
nnig yexxamen, tezger, tunag ti$altin.
Aqbuc nni n lqahwa yeêman ger ifassen-is yefkayas êamu zun d tin n win idlen taôakna deg was
usemmiv. Win ikeblen iman-is, akken di êamu,
netta iéra asemmiv igezzem di beôôa, ula d urfan

21

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

ad as kksen. Akken baba-s n John, êamu nni n
lqahwa tesefsi ul-is, yuki yas hraw, hraw anect n
wedrar n Dakota !
Isel i ta$ect n mmi-s mi yella isawal netta d
yemma-s, iqqim ismaâqil ma d tin i d ta$ect n mmis. Yuki yas zun d tikkelt tamezwarut i yas isla.
Iwet ad ifôez awalen n mmi-s, yuki yekka yas d
uherher deg imeééu$en-is netta, zun d afrag ger
yimi n John akked imeééu$en-is. Ur ifôiz awal.
Izzi d iman-is, yerra d udem-is $er tama n
tewwurt anda yella ibedd John. Yella ilha-d
itseggim agwrab-is.
Ib$a ad d-inteq, ad d yini kra i mmi-s, yufa
teqqur ta$ect-is. Irra imetman $er deffir, innul
tamgeôt-is, syen yules isembawel a$esmar-is. Di
tazwara d ûut d aôeqqaq am win n weqcic i d-iff$en
si ta$ect-is, isneêneê, d$a yuki i ûûut nni i yu$
tanamit isel, ûûut n wergaz alemmas. Inteq $er
mmi-s.
- John ! John ! Qim zi$ a mmi, b$i$ ad k-steqsi$ !
Awalen nni, yenna ten id s teêlew nni ur issin
acêal iseggwasen aya. Yuki yasen i wawalen nni
ff$en-d iman-nsen, zegren-d si tgerjumt $er

22

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

yimi, ma d ansa d kkan, ansa d lulen wawalen nni,
zun ur iéra. Zun maççi d netta i d-inetqen.
John, mi yesla i ûûut nni, mi yesla i wawalen nni

kkan-d seg wemkan nni anda yeqqim baba-s, idhec.
Ur iéra isla awalen ne$ d targit kan i yurga.
Ibedd, isusem, igguni, yiwen ufus yurez agwrab,
yiwen iîîef tasarutt n wexxam. Ur iéra ayen
igguni. Taganit nni tban-as-d zun d aseggwas. Ad
ibren tasarut ad iffe$, ne$ ad yezzi $er deffir.
Mi yezzi $er tama n baba-s i yeéra udem n baba-s
yerra d tamu$li $ur-s, irna-yas-d wawalen i
yefôez John yiwen yiwen :
- Qim ! Qim ! A mmi ! B$i$ ad ak ini$ sin wawalen !
Lemmer d ussan nniven, ussan nni izran, ussan nni
n wurfan, n yir tanyirt, yili din John ad izlez,
ad iwet tawwurt s tezmert-is, ad iffe$ akin, ad
yazzel. Tu$alin wissen melmi. Nitni imir, babas nni akked yemma-s nni ad tezzin akka d wakka
melmi ad d innulfu, ad d yu$al s axxam. Acêal n
tikkal i yasen ivra usaru nni. John ad innejli,
tu$alin ur éran melmi.
Ass-a, John ur yuki i tkurt nni n wurfan tuli-d
seg idmaren-is. Isers agwrab, iîîef tisura nni

23

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

deg wfus-is, iqeôôeb yu$ akersi, iqqim $er tama n
baba-s.
Di lawan nni deg d inteq tikkelt tis snat, baba-s
yufa-d awalen imezwura ad isni i mmi-s, yufa-d
deg walla$-is ayen i t id-isnetqen. Izzi, isers
i$il-is $ef tuyat n John, inna yas :
- Fehme$ a$erbaz agi deg te$$arev ur t-têemmlev.
Ayen akka i t$arev ur t têemmlev. Acêal aya i keçç
tetedduv s tidist am tfiôâqest, nekkni nedeggirik yal ass. Keçç ur terbiêev tamussni, nekkni ur
a$ teççurev tiî. Nerna anezgum i wurfan. Akka ne$
ala a John ?
Baba-s isusem, yegguni mmi-s ma ad t id-yali
wawal. John isusem kan, zun awalen nni maççi i
netta. Baba-s ise$zef awal, yerna yas :
- Illa deg wawal, d teméi i ixeddmen $ef tem$er.
Keçç ass-a taxeddimt ik d almad, d ta$uri inek, d
tamussni ad tesnerniv yal ass akken ad as
tizmirev i tmeddurt. Nekkni nella deffir-k a
nexdem ayen wumi nezmer, ma d abrid d keçç a t
inejôen maççi d nekkni. Taggara, nekk fehme$
a$erbaz agi wu$ur tetedduv d timendeffirt yas
ass, ad as neg talast ass-a.

Ilaq a$ ad d-naf

abrid amaynut akken ad te$rev ayen têemmlev,

24

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

ayen twalav keçç d abrid-ik.
Mi yesla John i wawalen nni ineggura n baba-s,
yuki i taâkwemt nni n wegrab n yal ass tekkes $ef
tuyat-is. £as ur iris wegrab nni $ef tuyat-is,
yuki s tidett tennefsusi tayett-is. Irra tamu$li
$er wegrab nni yellan $er tewwurt, isers allenis.
- A mmi, gre$ tamawt acêa aya, fehme$ têemmlev
tikeôyas, têemmlev ibuluten, tamikanint. Ma d
win i d abrid nekkni ur ak d ntegg afrag i webridik. Abrid ad k-isuff$en a$-it ! Fru ya$ tt id kan
keçç ! Ma teb$iv ad d naf a$erbaz deg a tissinev
imuturen ! Nni$-ak, qim ass-a deg wexxam, azekka
a neddukel ad d-nesteqsi anwa abrid ad a$isuff$en !
Min

yeffe$

baba-s,

issa$

abrid-is $er ixeddim, John

takeôôust,

yeîîef

iqqim deg wexxam,

idhec am win ittewten s wezduz. Awalen nni n
baba-s simmal tezzin, tezzin ééaden deg wqerrus. Ib$a ad d-inteq, ad isiwel netta d yiwen, ur
yufa. Bob zik i yeffe$, ma d yemma-s nni tezwar
teffe$ mi d-yebda awal baba-s. Iqqim John itezzi
deg wexxam, itezzi irennu. Yuki ibeddel fell-as
wass.

25

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

Ayen i d-yu$alen $er imeééu$en-is ugar, d ûûut
nni n ta$ect n baba-s, d awalen nni ur issin zikis. Ib$a awalen nni ad qqimen deg wmeééu$-is, ad
asen isel yal ass.
John

ikkes

tajikiî-is,

ikkes

isebbaven-is,

iddem-d taqaraât n Kuka Kula, isers iman-is,
iééel ivarren-is $ef ukersi.
Axxam nsen iban-as d s wudem amaynut.

26

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

3. Tikli deg webrid
webridbrid-is,
is
Abrid ameqran d ilem. Deg wass n lêed imdanen
gnen deg yexxamen nsen akken ad sgunfun di tazzla
n imalas4, seg wass n letnin. Ekker zik, azzel
$er ixeddim, degger deg webrid ne$ ad k deggren,
eêbek deg wxeddim ar d i$li yiv, syen u$al i
tazzla da$ $er wexxam. Yugar i tesefcal tazzla
nni i yesefcal ixeddim nni. Ma d uzzal ad yefk
mayna.
Takeôôust tsekkef abrid, amutur isherhur s
leêder zun d ûûut uba$ur nni iêemmel Muôad. Netta
isers yiwen ufus $ef uqewwas n tenheôt, afus wis
sin tikwal yers akwessar, tikwal yetekka $ef
te$mert-is $ef tewwurt, afus ixemmez s leêder
aqerru-s.
Muôad iêemmel ad ikmez aqerru-s, tegwra yas d si
teméi-s. £as ur t i$eééa, yal tikkelt ar iqqim
anda ur izmir ad ikker, ad yazzel, ne$ d yeg ayen
ib$a, netta ad isekcem ivuvan-is deg wcebbub-is,
ad ten isedduy si zdat $er deffir, s laâqel s
laâqel. £ur-s, ittakwi yas zun d tullfa i itellef
iman-is. Mi yella meééi, itels tacacit nni

4

Imalas = smana (français = semaine)

27

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

tazeggwa$t am arrac akk n taddart. Acêal n tikkal
i yeooa din, anda i t tu$, tacacit nni mar a
yekker.
Acêal n tikkal, mi yekcem $er wexxam nsen, ad t id
temmager yemma-s $er tewwurt s wurfan nni i
yessen :
- I tcacit-ik ? Teooiv-tt da$en wissen anda ne$
tefkiv-tt i trezzaf !
D$a din, am win t id-iwten s ubeqqa, Muôad ad d
yu$al s tazzla $er wemkan nni anda yeqqim, ad
inadi $ef tcacit-is. Anda tt iooa a tt yaf din,
acku imir ur iteddem yiwen tacacit n wayev,
ttagwaden medden afervas, ajeooiv akked telkin.
Mi yella ikemmez iman-is, Muôad isader ivudan-is
s leêder $er wemkan nni nnig wenyir-is, innul
ccama nni am tin ufus-is. £as teffer, agwlim
yebren acemma kan. S yixef uvad ad as takwiv
teqqur am yi$es.
Si tnalit nni, Muôad yuki yas am win d-yukin si
targit. Illi allen-is am win ib$an ad d yakwi
ugar, syen yezzi tamu$li-s $er yeffus, iéra
tameîîut-is teqqen allen-is. Irna yezzi aqerrus acemma $er deffir iéra arraw-is gnen i sin.

28

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

Iseggem iman-is, yu$al yerra lewhi-s $er webrid.
Tikeôyas llant maca ur tella tazzla nni n wussan
niven n imalas. Deg wass n lêed t$elli-d talwit
ger yemdanen. Tazzla tneqqes,

adham ineqqes.

Amur ameqran n talwit fkan ten id ikumya : Deg
wass n lêed ur teddun deg iberdan. Afus $ef
uqewwas n tkeôôust, iteddu s leêder, yiwet tiîî
$ef ukuntur n tazzla. Tikwal mar a yeoo yiwet
tkeôôust $er deffir, ne$ a t id teoo d netta yiwet
$er deffir, iéer amur ameqran iteddun di lawan
nni d tiwaculin am nitni : argaz d tmeîîut $er
zdat, tarwa nsen $er deffir. ²
Muôad ib$a ad isiwel, ad ihdeô, $as ur as d isel
yiwen.
- Di lawan agi i êemmle$ ad nehôe$. Tafat simmal
trennu, abrid ilha. Lemmer deg yiv ne$ tameddit n
wass, ne$ send tafejrit, ur teériv wi yellan deg
webrid. Win iêaren ad yazzel din, win isekôen
yerna yeîîef aleggan n tenheôt din, win izeîlen
din. Rnu tawa$it ikumya anect itemma. Win iîîfen
tanemmast5 n webrid ad iééu tagwest din. Ggani-t
ar d as yehwu ad yeoo abrid i wiyav.

5

Tanemmast : (français : le milieu) ; s teqbaylit neqqar-as « talemmast » (ur iseggem)

29

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

Muôad

yuki

i

yiman-is

isawal

$ef

webrid,

tikeôyas, am zun ur ib$a ad yer akti-s $er wayen
niven. £as ivudan-is slufun i weglim nni uqerrus, ib$a ad iqqim kan din, anda yella, di tkeôôust
iteddun deg webrid n La Normandie.
Ib$a ad iqqim ger warraw-is d tmeîîut-is.
Tikwal iger tameééu$t, akken ad isel i yiwen segsen ittnefis. Deg walla$-is frant : « nitni gnen,
ad rnun ayen ilaqen, tanafa ne$ snat,

nekk ad

îîfe$ abrid, ad nehôe$ s leêder, akken ur ten
sduqquse$, ur ten thuccu$ s tikli. Taggara win
ib$an ad d yakwi s leb$i-s ad d yakwi ».
Zhir umutur izuzun imdanen. £as Muôad ur inudem,
$as ur d ikkis afus is $ef uqerru-s, netta iîîef
tamu$li-s $er tnemmast n webrid. Inehheô s
leêder.
D lexyal, ne$ d awal i t id-isduqqsen ?
Muôad iéra zdat-s d abrid, irna iéra lexyal n sin
yergazen nni am yilfan, mhuccen, mdeôkalen,
srewten usu nni ifilku azegzaw, kerzen s ivaôôen
nsen iftaten n weksum izegga$en. D ilfan.
Tezwe$ nni n weksum teqqim-as d deg walla$-is seg
wass-en : ur izmir ad igzem aksum, ne$ ad izlu

30

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

awtul ne$ tayaziî am akken lemdent, zellunt
tezyiwin-is. Ula di ssuq, di lawan n tikli $er
yaâricen, anda zellun znuzun aksum igezzaren,
akken ad d a$en aksum, ad as yini i baba-s :
- Nekk ur teddu$ akessar. Ur êemmle$ ad ére$
idammen.
Yal tikkelt akken, baba-s ad as d yerr awal :
- Zwir ihi $er tewwurt n ssuq. Mi d nenfeq ad k innafen dinna. £urek anda taârqev, ssuq d ameqran !
Icfa Muôad, ula d yiwen wass ur as d inna baba-s
awal nni iqeôêen : Ihi ma yella ur têemmlev ad
teérev idammen n weksum, ur ilaq

ad teççev

aksum !
Akti n Muôad yezzi-d $er tedyant nni n timecôevt
tazegga$t : « … Sin nni bdan herwel nsen $ef
wennar ufella, syen zzin-d $er win n wadda, win
ikkat win ikkat, imdanen zzin-asen zun d agus.
Yal wa seg-sen anda d iîîef akken a ten ibvu. Sin
nni mcudden zun d takurt.
Nekkni neqqim-d si tidist. Ur nerwil a nenser, ur
nbeddel amkan.² Nedhec kan si twa$it nni d ilulen
zdat nne$. Di lawan nni deg yekker herwel, éri$
Dda Salem yedwi am teôsast, iddem-d ijenwiyen

31

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

nni yellan gezzmen yissen aksum. Isdukel iten
$er ddaw ugertil, yeqqim fell-asen, yerna ijebdd Azwaw n Ëend, inna yas :
- £urek a Yazwaw, rnu-d $uri. £urek w’id-itemm$en
$ef ijenwiyen agi, a wer neêder i txeûûart ! Ad
iûûer Öebbi tameddit ! Ad iûûeô Öebbi !
Agwlaf nni n yergazen itezzi, ittim$ur zun d
ta$wlalt, ifassen xebbven, ivaôôen kkaten.
Mi d wven $er wanda nella i yuki$ i tuqqsa nni am
tin n t$irdemt ; d tiyita wfus, d tin n taâkwazt,
ne$ d imcev n wennar ?
Syen serde$.
Deg wexxam rran iyi tajbirt i wfus tayev i
wqerru, éle$ di tesga.

D Waâli i yigan ddwa.

Issen ad idawi, ixdem lgirra n Sbanya, tinna n
Fôanku. Ass-mi d yu$al $er tmurt igla d yid-s yal
asafar :

ti$emdin,

timqessin,

tisegnatin

uxerraz n weksum, tafrut ucelleê, scalpel nni…
Tameddit nni kan deg wnejmaâ n taddart, sin nni
xeîîan-ten akken ilaq. Zi$, tis$ar n texxamin n
weksum d tasebbiwt kan i tella gar-asen. Acêal n
wussan si mi tekker tmes. Yal wa yegguni wayev.
Timecôevt tesemlal-iten-id $er wennar, nitni
srewten annar yir aserwet, ur gan leqder i

32

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

taddart nsen akked wennar nni deg serwaten
imdanen timéin d yirden ; amkan deg d-sawaven
naâma $er ikufan. Ur gan leqder i tmecrevt n
taddart nsen, i wass n lfeôê ameqran n warrac
nsen.
Sin nni ur ten êemmel$, ur ten iwwi wul-iw.
Si tedyant nni, yal tikkelt mar ad nurar

di

Tmazirt Inurar, mi éri$ iran n wennar nni, imcav
nni n weéru azegzaw, din ad d-mektiv timecôevt
nni. £as llant-d timecrav deffir tin, tegwra-yid deg wallen-iw tin nni i ya$ isxerben tame$ra
nekk akked imeddukal-iw.
Di targit, acêal n tikkal i d-dduqse$, tidi
teteddu dgi. D lexyal n sin nni i éerre$ anect
itemma, tezzin zdat wallen-iw, grarben d fell-i,
zven iyi d awren ger i$uraf n imaddazen nsen. Su$
ne$ qim tarewla ulac, ur illa wemêaddi. Ur éri$
iteffe$-d ûut di ta$ect-iw ne$ ala. Tagwnitt deg
ad mlilen i$uraf nni, din ad d-duqqse$ ad d-akwi$
s tawla tasemmavt akked tergagit.
Di taddart ur êemmle$ ad ten ére$ sin nni. Ma llan
di tejmaât ur t$imi$ din. Ma bedden deg webôaê
anda i netturar, nekk ad azle$ ad urare$ di
tejmaât. Ur éri$ fran ne$ ur fran gar-asen, nek ur

33

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

ten êemmle$ sin nni. Akka ! »
Yiwen useggwas ikker ad ibnu Dda Azwaw, ikker ad
yernu snat texxamin nnig wexxam-is ameqran.
Axxam nni yella tama n win nne$, yiwen wefrag,
yiwen uéaô nne$. Isarem ad d-yu$al Meéyan seg
yinig, ad as yeg axxam.
Ger ixeddamen nni i d-yusan ad bnun, taûebêit n
wass, illa yiwen di sin nni. Nek, ayen akk sarme$
mi sli$ ad yili ucanîi deg wefrag nne$, ass-en
yufeg. Sarme$ ad qqime$ akked ixeddamen, ad sen
qedce$, ad d awi$ aman isemmaven seg wemdun, ad
azle$ ad d revle$ agelzim ne$ talwaêt, ad sen d
leqde$ aéru agraraj, taggara n wass, nek ad awi$
a$yul ad d-isew di tala, mar a faken yis tagwayt n
tcekkaôin n siman d lyajuô. D lawan nni i êemmle$
ugar. £as fecle$, din ad ikkes aâggu nni. Mi yas
kkse$ tabarda, neggze$ $ef we$yul nni awra$, imir
d affug. A wi yufan amdun n tissit ad yili akin,
akin i wedrar !
Mi d-u$ale$ seg wemdun, kecme$-d afrag, ad sle$ i
ixeddamen deg wexxam qqimen $er imensi. Mi yi disla Dda Azwaw, ad d-ikker akken ad iqqen a$yul,
syen ad yerr $uri :

34

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

- A Muôad a mmi, ekcem tura s axxam ad teççev
imensi. Ula d keçç txedmev !
Taûebêit nni, mi wala$ idda-d yiwen ger sin nni,
kkse$ asirem nni. Fri$ d yiman-iw. Ur illa weéru,
ur llan waman, ur llant tlajuôin, ur tella tazzla
s we$yul, ur qqime$ i yimensi dinna.
Mi bdan axeddim, snesre$ iman-iw $er wefrag,
uzzle$ bri$-d i ta$aî. Ff$e$ ad kse$.
Acêal n wussan, akken. Send ad yali wass i berru$
$er tkessawt akken ur yi d ttafen ixeddamen deg
wefrag nne$.
Yiwen wass mi d u$ale$ si tkessawt, ufi$-d yekker
uferfud

deg

wexxam.

Usan-d

ijadaômiyen

si

ti$remt. Usan-d s ukeôôus nni nsen tameqrant,
rsen-d di tejmaât,syenz zin-d i taddart, kecmen
kra n yexxamen, steqsan $ef yemdanen ized$en din,
éôan nkawi n kra, uran ayen uran $ef ukaôni nni
azuran. Taggara, u$alen ansi d-usan.
Zran sin ne$ tlata wussan, kecme$-d si tkessawt,
gezme$-d afrag, d abrid $er wexxam nne$. Ufi$-d
iqqen we$yul nni n Dda Azwaw $er tagwest. Send ad
kecme$ di tewwurt nne$, sli$-as mi d-inteq

35

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

deffir-i:
- A Muôad ! Ruê kan ad d-teswev a$yul deg wemdun ?
Nekk ur stufa$, mazal yella wayen a xedme$.
Serse$ agwrab nni n tkessawt, rni$ taâkwazt nni,
u$ale$-d $er deffir ad bru$ i wcuddu n we$yul.
Mi lli$ kni$ akken ad d-snesre$ avar n we$yul seg
wcuddu nni i sli$ deffir-i rsen-d ixeddamen nni
seg wexxam ufella.

Qqime$ akken kni$, afus-iw

$ef ucuddu zun ur b$i$ ad d-kkre$. Nekk kni$, nwi$
ad wten ad zrin $er beôôa, nitni qqimen bedden
rnan awal akked Dda Azwaw. Snesre$-d acuddu,
bedde$, zzi$ azagur-iw $er-sen akken ad ff$e$
nebla ma éri$ ten. Mi ddi$ asurif amezwaru i sli$
i yisem-iw :
- A Muôad ! Acêal aya ur d tusiv ad a$ taâwnev ? Zik
têemmlev ad tqamev ixeddamen ibennun !
Zzi$-d iman-iw, éri$ ixeddamen nni akken llan,
tekkes iyi tergagit. Winna ger « sin nni » ulacit din. D Yusef i d-yu$alen deg wemkan-is !
Tekkes tergagit nni, yuli-d wawal di ta$ect-iw,
nni$ as i Yusef :
- Ma yeb$a Dda Azwaw zemre$ ad kwen qame$ azekka !
D$a netta ifra-tt-id.
- Azekka ma yeb$a Öebbi ! Zwir tura deg we$yul,

36

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

ifud. Syen, mi yeswa yeqqen u$al-d ad teççev
imensi yid-ne$.
Ti$eîîeen nni ooi$-tent i yemma. Kkse$ takessawt
nni. Send ad yali wass i d-keccme$ acanîi. Nekk
akked Dda Azwaw a nheggi lyajur, ijdi d waman i
texmiôt n siman. Mi d-usan ixeddamen ad d-afen
yal asafar deg wemkan-is.
Di lawan nni n lebni, tikwal mar ad sawalen garasen ixeddamen, yella wayen ur fehme$. Tikwal ad
d-îfe$ awal ne$ sin, tikwal ulac. Tikwal d$a zun d
asbecbec si tmeééu$t $er tmeééu$t i sawalen.
Yiwen wass urze$-d awal nni i yi iswehmen :
- « Ih ! Lemmer i t id-ufan deg wexxam nsen ne$
dagi, yili din a t cudden. £ures zheô Muêa, illa
dagi ixeddem mi wven afrag nsen,…. ».
Awalen nni ur ten fôize$. Susme$ kan zun ur sli$.
Mi nekfa ixeddim, uée$ $er Yusef, d netta i d
ameéyan seg-sen. D ilem$i, $as meééi di tiddi-s,
tirkelt am tin n weqcic. Nni$-as
- Amek akka ur t-îîifen ijadaômiyen ? Acu i
yexdem Muêa ?
Nekk sdukkle$ awalen nni i sli$, rni$ tadyant nni
ijadarmiyen i d-yusan $er taddart. Sni$ ten akken

37

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

ad seggmen i Yusef. Wissen ad yi d-isefhem ne$
ala.
Yusef ibren aqerru-s akka d wakka, ikna-d $uri,
inna yi d s leêder $er tmeééu$t, am win innan
tuffirt :
- Muêa ! Ur izmir ad iqqim di taddart ! Ma yella
ufan-t id ijadaômiyen a t awin $er lêebs nsen !
£ef aya i yesedreg iman-is, yeffe$ !
- Anda i yeffe$ ?
-

Anda

teff$en

yergazen,

$er

umada$ !

Keçç

meééiyev, mazal ur tessinev !
- Amek teériv ssne$ ne$ ur ssine$ ?
- Ivelli kan i k id-turew yemma-k ….
- Anef as i yemma ! Steqsa$-k-id $ef Muêa, err-ed
awal $ef Muêa ! Yemma attan tella di tebêirt n
Te$zut !
- Nni$ ak yeffe$, ma d keçç fehm-it akken teb$iv !
Ikfa wawal !
Yusef isared ifassen-is, isers tamvellit nni $ef
ufus n telwaêt, nekcem axxam akken a neçç imensi.
Awal nni i d-nebda yenîel.
Sin ne$ tlata wussan i nerna deffir wawal nni
nekk d Yusef, nella nxeddem, nekk bedde$-as i

38

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

ubennay : tiî $ef tilajuôin ;

rnu yas tixmiôt ;

af-as-d sin iceqfan n tlajuôt ; gezm-as d azal n
yi$il n tencirt ; awi yas-d ad isew ; azzel a$-asd abaki n dexxan. Aqeddac, ibeddi ulac.
Yal tikkelt yella wayen ad xedme$. Ur tella
tganit.

Ma yeéra yi-d ifassen-iw di loib, d$a

din ad yi-d yaf ayen $ef ur bni$ :
- Eêôec ! Eêôec a Muôad! Ekkes-d imesmaôen nni
yellan di tigejda nni. Azekka ad tent seggme$ i
taârict, i safuîaj.
Mi lli$ nti$, tekkse$ imesmaôen nni yiwen yiwen i
sli$ i tikli deffir-i, tekka-d si tama n tewwurt
n wefrag. Tazwara ur rri$ lewhi-w. Tawwurt n
wefrag telli, wa ikeççem wa iteffe$. Tikli nni
tqerb-d $er wemkan nni deg nbennu. Mi d-zzi$
iman-iw, ifut lêal. Muêa, netta akked yergazen
ur ssine$, zzin-iyi. Yiwen seg wid nni d ikecmen
isers-d afus -is $ef uqerru-w, inna-yi-d :
-

Zeô kan ! D aqcic d ameéyan d axeddam ! Ad k-

iêrez Öebbi a mmi ! Fell-awen azekka ad tettkel
tmurt nne$ ! D kenwi ad tt irefden !
Susme$ kan, serse$ allen-iw. Mi tent id suli$ s
leêder,

wala$

timgeêlin

nsen

banet-d

ddaw

tiqeccuba nni, frent. èri$ Muêa ibedd, ilsa

39

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

irkasen n Pataugas, tamegêelt $ef tayett, teffer
ddaw tqeccabit-is. Fehme$ anda yeffe$ Muêa.
Si tmu$li nni n Muêa ibedden zdat-i, jbi$ akin i
wacêal iseggwasen, zzi$ $er wussan nni n teméi
tamezwarut, ussan nni n tmecôevt n taddart deg
inurar.
Fehme$, ger « sin nni», widak nni i ya$ islu$en
urar, i yesxeôben timecôevt n taddart, i ya$ diooan ccama deg weksum nne$ akked walla$ nne$,
maççi d Muêa i yeff$en abrid.
Seg wass-en, awal n « sin nni », $ur-i yu$al d
« win akken ». »
Muôad

isenqes

tazzla

n

tkeôôust,

iîîef

tayeffust-is, iteddu ad yanef ad d-yernu lmazut
i tkeôôust.
Mi tbedd tkeôôust zdat tsebbalt n TOTAL, yuki-d
umeéyan seg warraw-is, inna yas :
- Newwed La Normandie ?
- Mazal a mmi ! Tura kan i d nebda abrid. Rnu
taguni. Mi newwev ad kwen id-sakwi$.
Muôad ira ad yernu yiwet lqahwa.
£as iswa-d snat deg wexxam, iêemmel ugar tin

40

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

akken n tmacint, maççi am tin n wexxam. Yal
tikkelt

ad

yeddu

deg

iberdan,

s

tkeôôust,

iêemmel ad as iqqim i yiwet ‘’tqehwit’’, am akken
i yas isemma. Ayen iêemmel ugar, d ûûut nni n
yiéid n iaâqqayen n lqahwa. Tamacint nni, ad téed
din, ad tesqiîîer lqahwa din. D ûûut nni n yiéid.
Am ûûut nni n tessirt ufus, deg wexxam nsen …

41

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

4. As
Aseddaô nni n tewwurt nsen…
Aseddaô nni n tewwurt n wexxam nsen, Muôad iéer
it zdat wallen is yal tikkelt ad d imekti teméis. Ixammen akk n wefrag, wid n taddart i yessen ur
sen irgil webrid s useddaô anect udekwan ; ala
axxam nsen !
Mi yella d ameéyan, ibda ittmurud, ibda iteddu
$ef ivaôôen-is, aseddar nni n tewwurt iéerr-it
zun d adernu ne$ d asif iêemlen ur izegger yiwen.
Yal tikkelt ad d-iffe$ seg wexxam nsen akken ad
iruê $ur nanna-s Wiza, ilaq as ad izger : ad
igrireb, ad ikker, ad iknu, ad itti iman-is, ad
izwer yiwen uvar, ad d yebren $er deffir, ad
ikker, ad izwer i$allen-is, ad idhem ugar, ad
i$li, ad imceê ta$ebbaôt d imeîîawen deg wallenis… Ur d-iteffe$ seg wemder nni n tewwurt ar tt
icrew meôôi$et.
Mi yezger akin, ikker, iseggem iman-is, izwi
taqenduôt-is, syen ad iddu ddac ddac ar axxam n
Nanna-s Wiza. Axxam nni ines nettat, ur illa degs useddaô, ur illa udernu.

Mi t id teéra Wiza

tam$art iteddu-d, ad as d-t$er :

42

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

- Eyya zi$ a Muôad umuôeo !

Eyya ad ak fke$

taêbult iêman !
Mi zran iseggwasen, Muôad yu$al d ileméi, yal
tikkelt a yezger amder nni n wexxam nsen ad iéer
zdat-s ’’Muôad umuôeo’’ ittemrurud. Tawwurt nni
n wexxam-nsen zun terra-yas-d timiî nni i yas
gezmen ass-mi d ilul. Timiî nni i tenîel xalt-is
di tmazirt nsen.
Si mi yu$al d argaz, iffe$ tamurt, anda yella, di
yal tamurt, di yal tagwnitt, mi d-imekta taddart
ad iéer amder nni n tewwurt nsen. Imir, d asemmiv
ne$ d agris, Muôad ad yakwi i êammu nni yuli-d deg
weksum is ; ad yakwi i êamu nni ukanun n yirrij
azeggwa$ i tessa$ay yemma-s di tegrest.
Yal tikkelt, tezwe$ nni n yirrij teteffk-as d
tafat, tetekkes fell-as a$em$um nni yellan zdat
wallen is.
Muôad iêemmel ad d-itkaki axxam nni nsen. Si mi
yekker, tikwal ad iqqen allen-is, ad iéer axxam
nni nsen, ad iéer ayen illan am zun yella deg-s,
ne$ yella zdat-s. Tikwal mar ad d-zelgent, ad
iéer zdat-s am tagut nni n tegrest terra taduli i
wexxam nni, ad iwet ad ismeômec allen-is. £as

43

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

akken, tagut nni teffer ayen ib$a ad t iéer. Ayen
ib$a ad iéer ne$ ayen ib$a ad d-imekti ?
Imir, ad izzi akka d wakka, ad izwi iman-is, ad
iddem ajeônan. Maççi d ass-is !
Axxam nni nsen izga-d di tnemmast n taddart. Ur
illa n wedrum ufella, ur illa n wedrum n wadda.
Deg wuraren n warrac, Muôad ur idda akkin ur idda
akka. Tama i yas ihwan ad yili deg-s. Deg uraren n
tkurin, n timsizzelt, n tiqqar.
Tawwurt nni n wefrag tqubel azrib n taddart,
tbedd zun d aâssas nwexxam. Tenjeô deg wes$ar n
teslent, teôcem zun d ticôav nni n wudem n nannas Wiza.
Si teméi-s, Muôad iêemmel ad iqqim zdat tewwurt
nni n wefrag, ad iseddu uvudan-is ireqqaqen deg
tregwa nni inejôen deg wes$ar. Iêemmel ad iseddu
ifassen-is

d asawen alamma ur izmir ad yernu.

Syen ad d yader i$il-is. Deg walla$-is ad isaram :
« ass-mi ad im$ure$, ad siwve$ ivudan iw alamma d
asawen inna ! ». Iêemmel ad izzi s uvad-is i
tregwa nni, ad d-izzi i yiîij nni yellan di
tnemmast n tewwurt zun d netta i yefkan tafat i
tezribt n taddart. Iîij nni, ur iéra d iîij n wass

44

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

ne$ d agur n tziri seg wass-mi yesla s tmucuha nni
n tmeîîut i d-ise$lin agur $er tbaqit. Iîij nni d
i$lin, ‘’wissen

yeqqim

di

tewwurt

n

wefrag

nne$ ? ‘’.
Tawwurt n wefrag nni nsen deg-s i d-tezwar
tafat,yal ass. Di yal tallit, mi d illi Muôad
tawwurt nni, ad t id-tqabel tafat $er wallen. Deg
wussan nni n tefsut ne$ unebdu, mi d-tewwet tafat
nni ger temlel d tewre$, taîîiwin n Muôad ad d
meômint d imeîîawen. Iêemmel imeîîawen nni n
yiîij, imeîîawen n tafat.
Iîij mi yekcem $er wefrag n At Mellal, ad t idiqabel wexxam n tesga. Axxam nni n Muôad. Tawwurt
n wexxam nni tefka d, am tyita tmegêelt, $er
tewwurt n wefrag. Tama tayeffust yella deg-s
wexxam n Baba Azwaw, anda tezde$ tura Yemma Wiza,
tam$art-is. £er zdat, tella texxamt n Salem,
tentel ger wexxam n Muôad d win n Baba Azwaw.
Taxxamt teîîeft ti$mert zun teffer akin i tmu$li.
Di tama tazelmavt i d-ifergen s ugadir, ur illa
wexxam. Tella kan tara nni tameqrant i yedlen
azgen n wefrag s waâric is. Tara nni n wavil n
wafrara.

45

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

Win i d-ikecmen si tewwurt n wefrag ad d-izger
asqif di tazwara. Asqif nni ifka anza $er wexxam
bu snat tewwura. Mi tekkiv si tewwurt, ad tafev
si yal tama ti$imit. Nnig nsent, tella texxamt
i$ummen asqif nni. £er tama tayeffust, llant
tseddaôin isalayen $er tkanna nni, Taxxamt n
Wesqif .
Asqif nni iêemmel Muôad ad t id-itkaki di lawan n
tefsut, ass-mi yas tekker Yemma-s Wiza i wôuccu s
wumlil. Asqif nni tewwet tebrek, taggara yu$ald d amellal am tafat nni n yiîij i d-ikecmen si
tewwurt.
Wiza tam$art tekker-as i wjegger s wumlil ur
tezmir. D urfan i yas ifkan afud ad tekker, ad
teêlelli. Acêal n tikkal i yasent tessuter i sut
wefrag akken ad sizedgent asqif. Awal is « ikka
sya, iffe$ sya ». Tenna, tesuter, tules-as i
wawal, taggara am tin ihedôen i lêiv. Yiwen wass
d ayen, tuli-yas-d tkurt nni n wurfan. Di magu,
tekker s tqabact d uqeffu d abrid $er Tala
Wumlil.
Mi d yu$al Muôad si lexla, yerra-d azal, inehô-d
ti$eîîen-is i d-yufa azgen n wesqif yu$al d

46

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

amellal, ifka-d tafat zun yurez-d temlel nni n
yiîij. Mi yekcem Muôad $er wesqif nni yufa teryel
d tamellalt $ef t$iùmit nni tazelmavt, tes$al akka
d wakka s i$allen-is, afus yurez asafu amellal.
Ikukra, iwet ad d-yerwel $er deffir. Ibedd,
qquren ifadden-is, allen-is ééant di lexyal nni.
Acêal i yeqqim akken, ur iéra …
- Laâslama-k a Muôad a mmi !
Mi yesla i ta$ect n yemma-s Wiza, yuki i yiman-is
iff$-d seg yimi n teryel nni. Udem nni i d-izzin
$ur-s ur t issin, ur illa d udem n wemdan. D
amellal seg yixef $er yixef. D udem n at laxeôt.
Iéeô udem nni, ismuqel ugar anda ad d-yaf udem n
yemma-s Wiza. Udem d amellal, aqerru icudd s
uceîîiv d amellal, aqenduô d amellal, ivaôôen d
imellalen. Mi tezzi, tu$al $er ujegger, i$allen
is kkaten tumlilt akin d wakka s umezzir n
wexleno.
Muôad ikkes-as unezgum, ifhem d yemma-s Wiza i
yas ikkren i wjegger, ad tesimlel asqif.
Tariêt nni n wumlil ilexsen s waman, teqqim as i
Muôad, teééa di tanzarin-is. Acêal n tikkal i
yewwet ad tt isemlil $er tariêt ujeooig ne$ n
wayen nniven, taggara ur as d yufa anza. D tariêt

47

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

n wumlil kan, d udem amellal n yemma-s Wiza $ef
tseddaôin n wesqif.
Axxam nni nsen, axxam n tesga, $as issen-it
tardast tardast, armi d ass-mi i yas d terra
temlel yemma-s Wiza s wumlil nni n Tala, i yas d
banent t$emmaô is. D tafat i yas islemden axxam
nsen. Anda ur tella tafat, ur tella tmussni.
Mi tekkiv si tewwurt, tulid amder nni ameqran ad
k id temmager t$er$ert, aguns nni imzin s
tewdect, d alegga$ am wfus n llufan. D yemma-s n
Muôad i t isel$en di tefsut. Acêal n wussan n
tmaddazt akk d wewdec n wasif akken ad d iseggem.
Tecrew Tasaâdit tidi fell-as.
£er tama tazelmavt illa udaynin, yuder acemma kan
$ef aguns nni, azal n yi$il. Ger waguns d udaynin
tella t$imit. Ddaw t$imit nni yella umedwed

i

tuqqna akked wucci n waxfiwen, n tyuga ne$ n
we$yul. Nnig t$iùmit akked udaynin tella tkanna. D
ti$imit nni i d taseddaôt n webrid-is. Akken ad
taliv $er tkanna, d aneggez i yezwaren $er t$imit
nni. Win ur nezmir ur ikeççem takanna.
Di tkanna tella tevwiqt nni tameéyant tefka $er

48

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

tmazirt n Ëemmu. Tavwiqt ni d azal n snat turdas
kan. Aqerru izmer ad izri, ma d tuyat ad qqiment
din. Tavwiqt nni tderraâ s tsulal n wes$ar
uzemmur si yal tama. Iîij ad d ikcem, amaker ur d
ikeççem.
£er tama tayeffust, illa udekwan d a$ezfan, idda
seg yixef $er yixef n wexxam. Di tlemmast-is illa
ukanun, i$ez deg waguns.

Adekwan nni ibna d

tiseddaôin, deg-s tikwanin akka akin.
Deffir

tewwurt,

$er

tama

tayeffust,

tella

tsebbalt n waman. Deffir tsebbalt nni tamellalt
tella

tegrurt

n

yi$iden.

Tagrurt

nni

d

tadekwant, tuli afella ugar n t$imit. Ddaw-as d
tuqqna n yi$iden, nnig-s d adekwan n igerwajen i
yat wexxam.
Taârict nni u$anim illan nnig ukanun ur tt yufa
Muôad. Tella tekkes seg wussan nni izwaren, send
ajegger.
Acêal n wussan i zed$en di texxamt n Salem. Icfa
tenna yas yemma-s :
- ad d-nesizdeg axxam di tefsut agi ma yeb$a
Öebbi. Si tura ad d-n$ez tumlilt si Tala Wumlil.
Itkaki-d Muôad d awalen i yas inna i yemma-s ass-

49

Omaha Beach - Ass-A d Wussan

en,
- Ih a yemma ! Ad d njegger ma ad d-tekcem tafat
axxam am tin n wesqif !
- Ad d-tekcem tafat a mmi ! Ad yeg Öebbi ad tili
ad tennerni tafat-ik a mmi !
Ass-mi i kkren i usuffe$

n wexxam, bdan zik n

wass. Muôad yeqqim akin $er tama n tara nni,
tefka yas yemma ayefki n ta$at yeêman akked
teôbaâtt n we$rum aquran.
Iqqim, iéer ayen illan $ef tiî-is. Baba-s si
tama, yemma-s si tama, Salem nsen si tama nniven,
keççmen teff$en-d seg wexxam i$allen ççuôen.
Tikwal $er texxamt n Salem, tikwal $er wexxam n
yemma-s Wiza, tikwal $er te$mert n wefrag, tikwal
$er tseddaôin n wesqif. Yal ta$awsa d-ff$en tufa
amkan-is.
Mi llan imawlan-is suffu$en-d isufar seg wexxam,
Muôad ikcem-it unezgum. Ur iéra ansa i yas dikka, ger tikli nni n imawlan-is s leêder, d
wawalen nni gar-asen s leêder, tikwal d aqesser
mar ad d suff$en ayen i yasen d ismektan kra. Mi dsuff$en dduê nni deg d ikker Muôad, deg tezuznen
acêal, susmen i sin imawlan-is. Dduê nni yeqqim

50


Aperçu du document Omaha Beach Ass-a d_wussan.pdf - page 1/256

 
Omaha Beach Ass-a d_wussan.pdf - page 2/256
Omaha Beach Ass-a d_wussan.pdf - page 3/256
Omaha Beach Ass-a d_wussan.pdf - page 4/256
Omaha Beach Ass-a d_wussan.pdf - page 5/256
Omaha Beach Ass-a d_wussan.pdf - page 6/256
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00261632.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.