KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY.pdf
Auteur: XP Pro

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 31/03/2018 à 00:33, depuis l'adresse IP 154.126.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 782 fois.
Taille du document: 1.1 Mo (12 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


K O R B A T A N E
houssencharly@gmail.com

NY

I L A L L A H N °6

Tél: 034 01 092 93

Taona faha-18

2001-2018

VOLANA MASINA RAMADANY

Iaraha-mahalala fa ny volana masina RAMADANY dia volana iray tsy manam-paharoa ka tsy àry ho
voatanisa eto avokoa ny mombamomba azy rehetra fa sombitsombiny fotsiny ihany no ezahina asongadina.
Miala tsiny mialoha hatrany amin’ireo tsy fahatomombanana sy tsy fahampian’ireo zavatra voaresaka. Ekena
hoe maro tokoa ireo DOA tokony atao mandrapahatapitr’ity volana ity saingy ireo zakan’ny daholo be ihany
no anjaran’ny KORBATANE fa maro ireo boky ahitana an’ireny DOA lava be ireny ankehitriny ka inoana fa tsy
manahirana ny mahita sy mahazo azy ireny ho an’ireo rehetra izay liana . Ny tena moa tsy mivelona amin’ny
fampielezana ny finoana (tabligh) koa izay fotoana kely ananana ihany sisa no ezahana hanoratana izay kely
mba tratra.
Amin’ity taona ity dia mbola ho toy ny tamin’ireo taona teo aloha ka atokana hanomezana
fahasoavana ny zoky Raiamandreny izay nody mandry tamin’ny taona 2016 tao anaty moske tany
Morondava, izay nantsoin’ny rehetra hoe Tonton Mamod na Mamod Building ity boky ity. Izay rehetra
nifanerasera taminy dia nahalala avokoa fa tena niavaka izy tamin’ny fitiavana ny finoana indrindra moa fa
ny fanampiana izay rehetra manana olana ka sendra azy na ny olona teto an-tanindrazana izany na ireo vahiny
nandalo. Allah anie hamela ny fahotany rehetra ary hanome azy ny tsara indrindra amin’ny toerana misy azy
any ary hampiditra azy any amin’ny paradisa lehibe miaraka amin’ny Mpaminany Mohammad (S) sy ireo
fianakaviany masina (A). Ny finoana Islamo araka ny efa haintsika rehetra dia manentana antsika hatrany
mba tsy hanadino sy hivavaka ho an’ireo havana ary ireo tapaka sy namana efa lasa niloha lalana.
Azo Alaina amin’ny endriny pdf hatrany ao amin’ny tranon-kala www.fichier-pdf.fr (KORBATANE
ILALLAH N° 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY) toy ireo vokatra KORBATANE rehetra.
Ampahatsiahivina fa tokony hifehy ny mpino farafaharatsiny telo andro farany amin’ny volana
masina SHA’ABANY ka mitohy avy hatrany amin’ny volana masina RAMADANY satria izay manao izany dia ho
toy ny nifehy roa volana misesy araka ny nambaran’ny Mpaminany Masina Mohammad (S).
Hoy Abou Ja’afar (A) « Ny Mpaminany Masina MOHAMMAD (S) rehefa mitazana ny tsinambolana
RAMADANY dia mitodika amin’ny qiblat ary miteny hoe :

ّّ‫اللّهّمّّأهّلّهّّعّلّيّنّاّبّالّمّنّّوّاإليّمّانّّوّّالسّالمّةّّوّّاإلسّالمّّوّّالعّافّيّةّّالّمّجّلّلّةّّو‬
ّّ‫الرّزّقّّالوّاسّعّّوّّدّفّعّّالسّقّامّّوّتّالوّةّّالقّرّآنّّّوّّالّعّوّنّّعّلّىّالصّالةّّوّّالصّيّام‬
ّّ‫اللّهّمّّّسّلّمّنّاّلّشّهّرّّرّمّضّانّّوّسّلّمّهّّلّنّاّوّّتّسّلّمّهّّمّنّاّحّتّىّيّنّقّضّيّّشّهّر‬
‫رّمّضّانّوّّقّدّّغّفّرّتّّلّنّا‬
AL’LAHOUM’MA AHIL’LAHOU A’LAYNA BIL AMNY WAL IMAAN, WA-S-SALAAMATY WAL ISLAAM,
WAL A’FYATIL MOUDJAL’LILAT, WA –R-RIZQIL WAASI’A WA DAF’INL ASQAAM WA TILAWAATIL
QOUR’AAN, WAL A’OUN A’LAS-SALAATY WA-S-S’YAAM, AL-LAHOUM’MA SAL’LIMNA LISHAHRY
RAMADHANA WA SAL’LIMHOU LANAA, WA TASAL’LAMHOU MIN’NAA HAT’TA YANQUADHYA SHAHROU
RAMADHAN, WA QAD GHRAFARTA LANAA
NY VOLANA MASINA RAMADANY

TAONA FAHA 18 (2001 – 2018)

houssencharly@gmail.com

Pejy 1 @ 12

Avy eo izy mitodika amin’ny vahoaka no sady miteny hoe : « Ô ry mpino silamo rehetra ! Rehefa miseho
aminareo ny tsinambolana RAMADANY dia voafatotra izay ireo satana ary midanadana kosa ireo
varavan’ny lanitra sy ny varavaran’ny paradisa ary ny varavaran’ny famindram-pon’i ALLAH. Ny
fangatahana dia mivaly (avokoa) ary i ALLAH dia manavotra olona maro avy amin’ny afobe isa-minitra.
Isaky ny alina koa dia misy anjely miantso manao hoe : Misy manao fangatahana ve ? Misy mangatampamelankeloka ve ? Tompo ô ! Omeo izay rehetra Mendrika ny valisoany ary omeo izay rehetra tsy
mendrika kosa ny saziny. Izany antso izany dia mitohy foana mandrapaha-tongan’ny tsinam-bolana
manaraka/ volana SHAWWAL…”.
Maro be ireo tenin’ny Mpaminany Masina MOHAMMAD (S) manambara fa ny Volana masina
RAMADANY no Volana farany tsara sy manan-danja indrindra ka ny andro tsirairay ao anatiny dia manandanja lavitra mihoatra ny andro hafa rehetra ary toy izany koa ny alina sy ny fotoana rehetra ao anatiny. Ny
mpino silamo rehetra dia asain’i ALLAH (ho vahininy) mandritra ny Volana iray manontolo ka ataony eo
akaikin’ny voninahiny. Ny fofon’aina (respiration) rehetra ataon’nizy ireo dia ho toy ny fiderana an’i ALLAH
(tasbyih) avokoa ary ny torimason’izy ireo dia toy ny asa fanompoana. Ny asa fanompoana rehetra atao
ankoatr’izany dia hekena avokoa. Ny fangatahan’izy ireo tsirairay dia ho valiana avokoa koa mangataha
amin’i ALLAH Tompotsinka amin’ny fikasana marina/matotra sy fo madio mba hahazo fitahiana hifehy ho
azy sy hamaky ny bokiny masina satria ny olona tena ratsy vintana dia izany tsy nahazo ny famelan’i ALLAH
amin’ity Volana masina ity. Ary tsarovy ny mosary sy ny hetaheta manjo amin’izany sy ireo hetaheta sy
mosary hanjo amin’ny andro fitsanganana. Manomeza ny mahantranareo, manaja an’ireo olon-dehibe eo
aminareo ary mangoraha ihany koa an’ireo zazakely. Aravino ny fiahavananare, tandremo ihany koa ny
resaka avoakan’ny vavanareo. Aza ampijerena an’ireo zavatra voarara ny masonareo. Aza ampihainoina
an’ireo zavatra voarara ihany koa ny sofinareo. Manaova soa amin’ireo kambotin’olona dia hanao soa
amin’ny anareo koa izy ireo. Mibebaha amin’ny ALLAH amin’ireo fahotanareo. Asandrato ny tànananeo
amin’ny fangatahana aminy rehefa manao s’alat satria izany no fotoana tsara indrindra hijeren’i ALLAH
an’ireo mpanompony amin’ny famindram-po…
Hoy ny Imamo As S’ADIQ (A) : “…Rehefa mifehy ianao vao maraina dia tokony hifehy avokoa ny
sofinao, ny masonao, ny volonao, ny hoditrao ary ireo ratsam-batanao rehetra; tsy amin’ny zavatra HARAMO
ihany fa amin’ireo zavatra MAKROHO ihany koa. Ary ny andro ifehezanao dia tsy ampitoviana amin’ny andro
ihinananao. Marina dia marina tokoa fa ny S’AOMO (fifehezana) dia tsy amin’ny fihinanana sy fisotroana
fotsiny ihany ka rehefa mifehy ianao dia tandremo (diniho tsara) ny resaka avoakanao, fadio ny mandainga,
aza mijery an’ireo zavatra nandraran’i ALLAH …(sy ireo fihetsika rehetra tsy Mendrika ara-piaraha-monina).
Indray andro ny Mpaminany MOHAMMAD (S) dia naheno ramatoa nifehy iray nanompa ny
mpifanolo-bodirindrina taminy. Nampandrosoin’ny Mpaminany Masina (S) izy hisakafo dia namely izy hoe :
“Mifehy aho ry irak’i ALLAH”. Dia hoy ny Mpaminany (S) taminy hoe : “Ahoana no ifehezanao nefa ianao
nanompa ny mpifanolo-bodirindrina aminao ? Ny fifehezana anie ka tsy amin’ny fisotroana fotsiny ihany
e ! Fa nataon’i ALLAH ho efitra manasaraka amin’ny fahotana atao amin’ny fihetsika sy fiteny. Ka inona no
dikan’ny fifehezana kely (fifehezan-tena) mitaha amin’ny mosary be ?”
Fantaro sy tsarovy lalan-dava fa isan’y zavatra farany manan-danja indrindra amin’ity Volana ity ny
fiatahana lavitra an’ireo fahotana rehetra tsy an-kanavaka sy ny fangataham-pitahiana ho an’i MOHAMMAD
(S) sy ireo Fianakaviany Masina (A)
Fampatsiahivana : Ny fifehezana dia manomboka fotoana fohy mialoha ny mangiran-dratsy ka tsy
mifarana raha tsy fotoana fohy ao aorian’ny filentehan’ny masoandro efa miala tanteraka ny taratra mena
eny amin’ny fara-vodilanitra atsinanana. Tsy tokony hisy olona mifehy ho tratrin’io fotoana io ao anatin’ny

NY VOLANA MASINA RAMADANY

TAONA FAHA 18 (2001 – 2018)

houssencharly@gmail.com

Pejy 2 @ 12

loto mitaky fandroana toy ny janaba… Tsaratsara kokoa ny mahavita ny s’alat agrib sy Isha vao manapaka
fifehezana raha tsy sanatria hoe efa tena malemilemy be ka tsy manana hery hiatrehana an’izany intsony.

Araka ny resaka voaray tamin’ny Imam Ja’afar as-S’aadiq sy Moosal Kaazhim (A) dia amporisihinany
famakiana an’ity doa ity isaky ny nahavita ny iray amin’ireo s’alat dimy tsy maintsy atao isan’andro
mandritra ny volana Ramadany :

َ ‫س َك ِم ْثلِ ِه‬
َ ‫ اَ ْن‬،‫ور يا َرحي ُم‬
‫شي ٌء َوه َُو‬
َ ‫ب ا ْل َعظي ُم الَّذي لَ ْي‬
ُّ ‫الر‬
َّ ‫ت‬
ُ ُ‫ يا َغف‬،‫يا َعل ُِّي يا َعظي ُم‬
ُّ ‫ض ْل َت ُه َعلَى ال‬
َ ‫ َو‬،‫ش ْه ٌر َع َّظ ْم َت ُه َو َك َّر ْم َت ْه‬
َ ‫ َوهذا‬،‫صير‬
‫ َوه َُو‬،‫ور‬
َّ ‫ش َّر ْف َت ُه َو َف‬
ُ ‫سمي ُع ا ْل َب‬
َّ ‫ال‬
ِ ‫ش ُه‬
َ ‫ َوه َُو‬،‫ت صِ يا َم ُه َعلَ َّي‬
َّ ‫ال‬
َ ‫ الَّذي اَ ْن َز ْل‬، َ‫ش ْه ُر َر َمضان‬
َ ‫ض‬
‫ُدى‬
ً ‫ ه‬، َ‫ت في ِه ا ْلقُ ْرآن‬
ْ ‫ش ْه ُر الَّذي َف َر‬
َ ‫ َو َج َع ْل‬، َ‫اس َو َب ِّينات مِنَ ا ْل ُهدى َوا ْلفُ ْرقان‬
ِ ‫ َو َج َع ْل َتها َخ ْيراً مِنْ اَ ْل‬،‫ت في ِه لَ ْيلَ َة ا ْل َقدْ ِر‬
‫ف‬
ِ ‫لِل ّن‬
َ
،ِ‫ار في َمنْ َت ُمنَّ َعلَ ْيه‬
ِ ‫ ُمنَّ َعلَ َّي ِب َفكاكِ َر َق َبتي مِنَ ال ّن‬،‫ َفيا َذا ا ْل َمنِّ َوال ُي َمنُّ َعلَ ْي َك‬،‫ش ْهر‬
. َ‫الراحِمين‬
ّ ‫َواَدْ ِخ ْلنِى ا ْل َج َّن َة ِب َر ْح َمتِ َك يا اَ ْر َح َم‬

Araka ny hita ao amin’ny dhya as-S’aalihin, ny Mpaminany (S) dia nilaza fa izay mamaky an’ity doa
manaraka ity isaky ny nahavita ny iray amin’ireo s’alat ireo dimy isan’andro fanao isan’andro mandritra ny
volan Ramadany dia ho fafan’I Allah ireo fahotany hatramin’ny andro farany.

ْ َ‫أللّـ ُه َّم ا‬،‫ور اَللّـ ُه َّم اَ ْغ ِن ُكل َّ َفقير‬
‫ش ِب ْع ُكل َّ جائِع اَللّـ ُه َّم‬
َ ‫س ُر‬
ُّ ‫ور ال‬
ِ ‫اَللّـ ُه َّم اَدْ ِخلْ َعلى اَهْ ِل ا ْلقُ ُب‬
ِ ‫ اَللّـ ُه َّم ا ْق‬،‫س ُكل َّ ُع ْريان‬
ُ ‫ْاك‬
َّ ‫ اَللّـ ُه َّم ُردَّ ُكل‬،‫ اَللّـ ُه َّم َف ِّر ْج َعنْ ُكل ِّ َم ْك ُروب‬،‫ض دَ ْينَ ُكل ِّ َمدين‬
ْ ‫ اَللّـ ُه َّم ا‬، َ‫ور ا ْل ُم ْسلِمين‬
ِ ‫ش‬
‫ف‬
ْ َ‫ اَللّـ ُه َّم ا‬،‫ اَللّـ ُه َّم فُ َّك ُكل َّ اَسير‬،‫َغريب‬
ِ ‫صل ِْح ُكل َّ فاسِ د مِنْ ا ُ ُم‬
‫ض‬
ِ ‫ اَللّـ ُه َّم ا ْق‬،‫وء حالِنا بِ ُح ْس ِن حالِ َك‬
َ ‫س‬
ُ ‫ اَللّـ ُه َّم َغ ِّير‬،‫سدَّ َف ْق َرنا ِبغِنا َك‬
ُ ‫ اللّ ُه َّم‬،‫ُكل َّ َمريض‬
َ ِّ ‫ ِا َّن َك َعلى ُكل‬،‫َع َّنا الدَّ ْينَ َواَ ْغنِنا مِنَ ا ْل َف ْق ِر‬
.‫دير‬
ٌ ‫شيء َق‬

Tadidio : Ilaina ny mamaky matetika ny soorat al Qadr mandritra ny volana Ramadany indrindra fa eo amin’ny fotoana
anaovana famahana fehivava (iftar).
Ampatsiahivina : ireo fanao mandavantaona koa tsy tokony hadinoina :

 ny famakiana al Qadr im-polo (10 fois) ao aorian’ny Asr mba ahazoana valisoa mitovy amin’ny fanompoana
nataon’ny olombelona rehetra sy ny jiny rehetra ao anatin’ny andro anaovana azy.
NY VOLANA MASINA RAMADANY

TAONA FAHA 18 (2001 – 2018)

houssencharly@gmail.com

Pejy 3 @ 12

 Mamaky alQadr im-pito (7 fois) raha vantany vao vita ny isha mba ho eo ambany fiantohan’i Allah
mandrapahatongan’ny maraina.

Tsara ho fantatra sy ho tadidiana : araka ny nambaran’ny Mpaminany Mohammad (S) dia izay olona
mamaky andininy (ayat) iray avy ao amin’ny kor’any ao anatin’ity volana Ramadany ity dia homen’i
Zanahary valisoa ho toy ny namaky ny kor’any manontolo. Tamin’ity volana ity tokoa mantsy no
nampidinan’i Allah, Ilay Masina sy Avo indrindra, ny boky masina kor’any manontolo tao am-pon’i
Mohammad (S) Mpaminany talohan’ny nitongavan’ny Anjely Gabriely nitondra sy nampianatra ary
nanazava azy isan’andininy (par ayat) arakakaraky ny toe-javatra nitranga.
Ny alina tsirairay dia samy manana vavaka manokana (doa special) ho azy avokoa. Any amin’ny
bokina doa no ahitana azy. Manana s’alat manokana ihany koa ireo alina ireo izay nezahana nohagasiana sy
natao ao anatina tabilao mba ho mora vakiana izay natao any amin’ny faran’ity boky kely ity mitondra ny
lohateny hoe IREO S’ALAT FANAO AMIN’NY ALIN’NY RAMADANY.
Ny andro tsirairay koa dia samy manana vavaka (doa) manokana ho azy ihany koa izay hohiantsika
tsirairay ao ambanimbany ao.
Efa voaresaka etsy ambony fa tokony mamaky sorato al Qadr isaky ny mamaha fehivava sy
misakafo farany amin’ny maraina (sohor) izay ahazoana valisoa lehibe tokoa.
Rehefa hanapaka fehivava dia manao an’ity doa ity:

ّ‫اللهـمّّلـكّّصمتّوّعلّىّرزقكّأفترتّوّعليكّتوكلت‬
AL-LAHOM-MA LAKA SOMTO, OA A’LA RIZQIKA AFTARTO OA A’LAIKA TAOAKALTO
Tompo ô ! Ho anao no nifehezako ary amin’ny alalan’ny fanomezanao no anapahako fifehezana ary
aminao no ianteherako/iankinako.
Voalaza fa ny Imamo Kaazhim (A) dia niteny fa izay olona miteny an’io doa io eo am-panapahana fehivava
dia homen’i Allah valisoa mitovy amin’ny azon’ireo izay nifehy rehetra tamin’izany andro nifehezany izany.

Ny alina voalohany
Maro dia maro tokoa ny vavaka tokony hatao amin’ity alina voalohany ity rah any hita ao amin’ny
boky Mafatih al djinan sy Dhyah as-S’aalihin fa izay noheverina fa ho vitan’ny daholobe ihany no tanisaina
eto:
 Manao fandroana masina (tsy tokony avela ny fanaovana an’io). Mandritra ny volana
Ramadany dia amin’ny voalohan’ny alina no tsara indrindra fandroana. Misy milaza aza hoe
eo anelanelan’ireo s’alat roa no tokony ho izy. Izany hoe amin’ny s’alat al Isha dia tokony
efa avy nidio ny mpino. Voalaza fa tsy ho voan’ny aretin-koditra iray (hidihidy)
mandrapahatongan’ny volana Ramadany amin’ny taona manaraka.
 Manao ziarat al Houssen (A) izay manana ny lanja manokana amin’ity alina ity.
 Araka ny nolazain’ny Mpaminany (S) izay olona manao s’alat raka’at efatra (fatiha 1 + Qol
hoallaho ahad 50 isaky ny raka’at) amin’ny alina voalohany amin’ny volana Ramadany dia
hahazo valisoa mitovy amin’ireo olo-marina sy ireo maty martiora, sady hofafana ny
fahotany ka amin’ny andro farany izy dia ho hisan’ireo olona tafita.
 Mamaky ireo doa famaky amin’ny alin’ny Ramadany indrindra moa fa ny doa iftitah
 Manomboka an’ilay s’alat 60 raka’at izay atao raka’at roa isaky ny alina (jereo any amin’ny
tabilao any amin’ny farany)
NY VOLANA MASINA RAMADANY

TAONA FAHA 18 (2001 – 2018)

houssencharly@gmail.com

Pejy 4 @ 12

 Ny Mpaminany Mohammad (S) dia namaky an’ity doa ity amin’ity alina voalohany :

 Amporisihina ihany koa ny famakiana ny doa Djaoshan al Kabir amin’ity alina ity.

Ny andro voalohany
 Tsaratsara kokoa ny mamaky an’ity doa ity raha vao mangiran-dratsy ny maraina

ALLAHOUM’MA IN-NAHO QUAD DAKHALA SHAHROU RAMADANA ,
ALLAHOUM’MA RAB’BA SHAHRI RAMADHANA AL’LAZHY ANZALTA FIHIL QUR’AANA,
WA DJA’ALTAHOU BAY-YNATIN MINAL HOUDA WAL FOURQAAN ,
AL’LAHOUM’MA FABAARIK LANAA FI SHAHRI RAMADHANA,
WA AN-IN’NA A’LA S’YAAMIHY WA S’ALAWAATIHY WA TAQAB’BALHOU MIN’NA
 Amporisihina koa ny mpifehy mba hanondraka ranona raozy (eau de rose) eo ambony
lohany dia manatanteraka an’ilay s’alat raka’at roa (2) fanao isaky ny voalohan’ny volana
silamo izay hita ao amin’ny KORBATANE N°1 fa ampatsiahivina etoana ihany :
NY VOLANA MASINA RAMADANY

TAONA FAHA 18 (2001 – 2018)

houssencharly@gmail.com

Pejy 5 @ 12

1. Fatiha 1 + Qol hoallaho ahad 30
2. Fatiha 1 + In-na Anzalnaaho fy lailatil qadr 30
Rehefa vita ny salamo dia mamaky an’ireto ayat roa ireto :

ّ‫وّماّمنّدآبةّفيّاْلرضّإلّعلىّهللاّرزقهاّوّيعلمّمستقرها‬
ّّّ‫وّمستودعهاّك ٌّلّفيّكتّابّمبين‬
ّ‫ّوّإنّيمسسكّهللاّبضرّّفالّكاشفّلهّإلّهوّوّإنّّيردك‬
ّ‫بخيرّفالّرآدّلفضلهّيصيبّبهّمنّيشآءّمنّعبادهّوّهو‬
ّ‫الغفورّّالرحيم‬
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
Wa ma min daa-b-batin fil ardhy il-la a’lallaahy rizqoha wa ya’lamo mostaqar-raha
wa mostawda’aha Kol-lon fy kitaabin mobiin.
(Soorat HOOD 11 ayat 6 pejy 222)
Wa in yamsaskallaho bidhor-rin falaa kaashifa laho il-la howa wa in yoridka
bikhrairin fala raaad-da lifadhlihy yosibo bihy man yashaaa-o min aibaaadihy wa
howal ghrafooror rahiim.
(soorat YOUNOUS 10 ayat 107 pejy 221)

 Manatanteraka an’ilay s’alat manokana ho an’ny fidiran’ny volana Ramadany : raka’at 2
1. Fatiha 1 + Fath 1
2. Fatiha 1 + izay tiana 1

(N.B. : soorat al Fath pejy 511)

Mba ho voaaro amin’ny zava-dratsy amin’io taona itsahina io sy ho eo ambany fiantohan’i
Allah tanteraka mandra-piherin’ny taona.

Mamaky an’ity doa manaraka ity rehefa miditra ny fotoana fivavahana maraina :

BISMIL-LAHIR- RAHMAANIR-RAHIM :
AL-LAHOM-MA QAD HADHARA SHAHRO RAMADHANA
WA QAD IFTARADHTA A’ALAYNA S’IAAMAHO. OA ANZALTA FIHIL QOR’ANA,
HODAN LIN-NAASY WA BAY-YINATY MINAL HODA WAL FORQAANY .AL-LAHOM-MA A-IN-NA A’LA
S’YAAMIHY. WA TAQAB-BALHO MIN-NA, WA TASAL-LAMHO MIN-NA, WA SAL-LIMHO LANAA FY
YOSRIN MINKA WA A’AFIATIN, IN-NAKA A’LA KOL-LY SHAY-IN QADIR .
NY VOLANA MASINA RAMADANY

TAONA FAHA 18 (2001 – 2018)

houssencharly@gmail.com

Pejy 6 @ 12Manomboka mamaky an’ireo doa famaky isaky ny andro tsirairay. Ilay fohy kely no
ataontsika eto fa ireo doa lava be kosa dia natao ao amin’ny any amin’ny tranokala
www.fichier-pdf.com ao no mitady ny KORBATANE N° 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY

Ahazoana valisoa maro be tokoa ny famakian’ny olona mifehy an’ity doa ity isan’andro
mandritra ny volana ramadany:
AL’LAHOUM’MA IDJ’AL S’YAAMY FIHY S’YAAMA- S’AA-IMIYN,
WA QUYAAMY FIHY QYAAMAL QUAA-IMIYN,
WA NAB’BIHNY FIHY ANI-N-NAWMIL GHRAAFILIYN,
WAHABLY DJOURMY FIHY YA ILAAHAL A’ALAMYIN,
WA-ANF A’N-NY AANFIYAL MOUDJRIMIN,
MARIHO TSARA : ity boky ity dia manana tovana telo:
1) tabilao ahitana an ireo vavaka manokana amin’ny alina tsirairay mandritra ny volana
manontolo;
2) takelaka mirakitra an’ireo doa fohifohy amin’ny teny arabo ho an’ireo andro tsirairay
manomboka amin’ny andro voalohan’ny hatramin’ny fahatelopolo;
3) Fehezan-dalana tsotsotra mifehy ny fifehezana;
4) ilay doa tena feno dia feno sy mavesa-danja miaraka amin’ny salawat lava be izay vakiana
isan’andro mandritra ny volana ramadany fa isak’azoma kosa mandritra ny taona.
Ny alina fahatelo
Tokony anaovana fandroana masina satria ity no alina voalohany tsy ankasa amin’ity volana masina
ity. Tsara fantarina fa amin’ny alina faha-5, faha-7, faha-9, faha-24 , faha-25, faha-27, faha-28 dia tokony
manao fandroana masina (ghrosl).
Ny alin’ny anjara (laylatol qadr)
Ny alin’ny anjara dia alina iray (manomboka amin’ny maty masoandro ary miafara amin’ny
mangiran-dratsy). Hitantsika izany ao amin’ny soorat al qadr, laharana faha 96 ao amin’ny kor’any. Amin’ny
maha alina iray manana lanja mihoatra ny arivo volana (izany hoe mihoatra ny 83 taona) dia tokony hanao
asa fanompoana faran’izay tratra ny olona manan-tsaina. Satria fahasoavana goavana tsy manam-paharoa
ao anatin’ny taona iray nomen’i Allah ho an’ireo mpanompony io alina io. Noho izany indrindra dia natao ny
NY VOLANA MASINA RAMADANY TAONA FAHA 18 (2001 – 2018)
houssencharly@gmail.com
Pejy 7 @ 12

ezaka ampahafantarana amin’ny ankapobeny ireo asa fanompoana tokony hatao ato anatin’ity korbatane
N°6 amin’ity nanomboka ny taona 2014 mba tsy hahavery ny fandraisan’anjaran’ireo mpamaky lavitra
toeram-piangonana hivavahana miaraka amin’ny namana sy tapaka. Ary fantaro sy tadidio fa anatin’ireo
alina dimy ao anatin’ny taona tsy tokony hatoriana velively ity alina ity.
Marihina tsara aloha fa ny Mpaminany (S) sy ireo Fianakaviny masina (A) dia samy tsy nisy
nanambara mivantana ny laharana misy an’ity alina ity ao anatin’ny volana Ramadany. Saingy
nampahafantarin’izy ireo fotsiny fa iray amin’ireo alina folo farany (amin’ireo alina tsy ankasa) no misy azy.
Ka namporisihiny ireo mpino mba hiari-tory matetiteka mba hampitombo an’ireo valisoa azony avy amin’i
Allah noho ny fahasoavan’ny volana Ramadany.
Ny mpaminany (S) aza moa dia nijanona tanteraka tany amin’ny moské mandritra ny folo andro sy
folo alina farany amin’ny volana Ramadany. Izany akory tsy midika sanatria hoe tsy nahalala an’io lailatol
qadr io Izy (ahoana no tsy ahitany an’ireo anjely marobe ampidinin’i Allah ety an-tany nefa izy no nataon’i
Allah ho lehiben’ny zavaboary rehetra?
Fa misy resaka nataon’ny Mpaminany (S) sy ireo Fianakaviany Masina (A) tamin’ireo mpanara-dia
Azy ireo fa ao anatin’ny alina tsy ankasa telo voalohany no misy azy na ny alina faha-19, na ny alina faha21, na ny alina faha-23.
Fa ny alina faha-23 no ahitana resaka maro fa mety ho izy. Na izany aza nefa dia samy anaovana asa
fanompoana sy fiaretan-tory avokoa ireo alina telo ireo mba tsy hahafaty antoka. Ny amin’ity taona 2018 ity
dia ny faha 16 ny volana MAY any no mety ho andro voalohany koa dia samia manara-maso tsara ny
tsinam-bola sy hitazona tsara ny isan’ny andro mba tsy ho very. Fa tsarovy fa amin’ny fanisan’andro silamo
dia ny alina no mialoha ny andro. Ohatra: omaly hariva no hita ny volana dia omaly izany no alina voalohany
fa androany kosa no andro voaloahany…
Misy asa fanompoana (amal) mitovy atao amin’ireo alina telo voalaza etsy ambony ireo ary misy
ihany koa nefa ny asa voatokana ho an’ny alina tsirairay.
Mariho tsara : ao anatin’ity alin’ny anjara ity no anapahana ny hoavin’ny olona tsirairay mandritra ny
taona iray ka miankina amin’izay ataony eo ny anjara sahaza azy (izany hoe valin’asa izany no anjara
eto).
.ASA IRAISAN’NY ALINA 19,21,23
1. Fandroana masina, tsaratsara kokoa raha eo anelanelan’ny maghrib sy isha na vao milentika ny
masoandro mba vatana madio no entina manompo an’i Allah mandritra ny alina manontolo (in: dhya
as Saalihin).

2. Manao fanomezana (sadaqa)
3. Manao s’alat raka’at roa (2) ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 sy qol hoallaho ahad 7.
Aorian’ny salamo dia miteny im-70 hoe ASTAGHRFIROLLAHA WA ATOOBO ILAYH
(Mifona sy mibebaka amin’i Allah aho).
Araka ny hita ao amin’ny Dhya as-Saalihin dia niteny ny Mpaminany (S) fa izay nanao an’io
s’alat io dia tsy mitsangana amin’ny toerana misy azy (nanaovany s’alat) raha tsy voafafan’i Allah ny
fahotany sy ny fahotan’ireo Ray aman-dReniny. Ary andefasan’i Allah anjely maro manoratra asa
soa ho azy mandrapiherin’ny taona. Ary anjely maro hafa koa mamboly hazo, manamboatra lapa
maro sy renirano maro ho azy. Ary tsy hiala eto an-tany izy raha tsy efa mahita an’izany rehetra
izany. (Fa tandremo ireo fahotana mpanimba sy mpandrava valisoa). Ity no doa vakiana amin’ity
s’alat ity
.

ّ‫ّثـمّيبقىّوّيفنىّك ُّلّشيء‬،‫ّّثـمّّخلقّكلّشيء‬،‫ياّذّاّّالذيّّكانّّقبلّكلّشيء‬
ّ‫ّوّلّفوقهن‬،ّ‫سفلى‬
ُّ ‫ّوّلّفيّاْلرضينّال‬،‫ّياّذاّالذيّليسّفيّالسماواتّالعلى‬،
ّ‫ّلكّالحمدّحم ًداّلّيقدرّعلىّإحصائه‬،ّ‫ّإلهٌّيعبدّغيره‬،ّ‫وّلّبينهنّوّلّتحتهن‬
ّ‫إلّأنت‬
NY VOLANA MASINA RAMADANY

TAONA FAHA 18 (2001 – 2018)

houssencharly@gmail.com

Pejy 8 @ 12

YA ZhAL-LAZhY KAANA QABLA KOL-LY SHAY, THOM-MA KHRALAQA KOL-LA SHAY, THOM-MA
YABQA OA IFNA KOL-LA SHAY, YA ZhaL-LAZhy LAISA FIS-SAMAAOAATY AL’ON-LA, OA LA FIL
ARADHiiiNA AS-SOFLA, OA LA FAOQAHON-NA OA LAA BAINAHON-NA OA LA TAHTAHONNA ILAHONN YO’BADO GHRAIROH, LAKAL HAMDO HAMDAN LA YAQDIRO AN-LA IHSAA-IHY ILLA ANTA.

Ô ry Ilay talohan’ny zava-drehetra. Avy eo Nahary ny zava-drehetra. Avy eo mijanona/tavela rehefa
rava avokoa ny zava-drehetra. Ô ry Ilay tsy misy azo tompoina ankoatra Azy any amin’ireo lanitra
(maro), na amin’ireo tany rehetra, na ny any ambonin’izy ireo, eny anelanelan’izy ireo, na any
ambanin’izy ireo. Anao ny dera, fiderana izay tsy misy afaka mahafantantra ny lanjany afa-tsy Ianao
irery ihany.
4. Manao tawas-solo amin’ny kor’any (mangataka amin’i Zanahary amin’ny alàlan’ny kor’any)
Toy izao no fanaovana azy : (tsaratsara kokoa raha olona maromaro no miara-manatanteraka azy).
Mandray sy manokatra kor’any iray dia mangataka izay rehetra iriana sy tiana ho tanteraka
Dia manao an’ireto fangatahana ireto avy eo.
AL-LAHOM-MA ! IN-NY AS’ALOKA BIKITAABIKAL
MONZAL, OA MAA FIHY. AO FIHY ISMOKAL
AKBARO, OA ASMAA-OKAL HOSNA
OA MAA YOKHRAFO OA YORJA, AN
TAJ’AN- LANY MIN ON-TAQAA-IKA MINANNAAAR

Tompo ô ! amin’ny alalan’ilay Boky nampidininao,
sy izay ao anatiny. Ary ao anatiny ny anaranao
lehibe indrindra sy ireo anaranao soa sy ireo
atahorana ary iangaviana, mba ataovy ho isan’ireo
avotanao avy amin’ny afobe aho.
AL-LAHOM-MA ! BIHAQ-QI HAAZHAL QOR’AANY,
WA BIHAQ-QI MAN ARSALTAHO WA BIHAQ-QI
MAN MADAHTAHO FIHY WA BIHAQ-QIKA
A’LAIHIM
FALAA AHADA A-ARAFO
BIHAQ-QIKA MINK

Tompo ô ! amin’ny alalan’ny zon’ny Kor’any,
amin’ny zon’ireo izay nirahinao, ary amin’ny
zon’ireo noderainao ao anatiny, ary amin’ny zonao
amin’izy ireo, satria tsy misy mahalala ny zonao
mihoatra Anao.

‫اب َك ا ْل ُم ْن َز ِل‬
ْ ‫اللَّ ُه َّم إ ِّن ْي‬
ِ ‫أسألُ َك ِب ِك َت‬
‫إس ُم َك ْاْل ْك َب ُر َو‬
ْ ‫َو َما فِ ْي ِه َو فِ ْي ِه‬
‫اف َو‬
ُ ‫أس َمآ ُء َك ا ْل ُح ْس َنى َو َما ُي َخ‬
ْ
‫آء َك‬
ِ ‫ أنْ َت ْج َعلَن ِْي مِنْ ُع َت َق‬،‫ُي ْر َجى‬
‫ار‬
ِ ‫مِنَ ال َّن‬
‫آن َو ِب َح ِّق‬
ِ ‫اللَّ ُه َّم ِب َح ِّق ه ََذا القُ ْر‬
‫دَح َت ُه‬
ْ ‫س ْل َت ُه َو ِب َح ِّق َمنْ َم‬
َ ‫َمنْ ْأر‬
َ‫أحد‬
َ ‫فِ ْي ِه َو ِب َح ِّق َك َع َل ْي ِه ْم َفال‬
‫ف ِب َح ِّق َك ِم ْن َك‬
ُ ‫أع َر‬
ْ

Rehefa vita izany dia asandratra eo ambony loha (lolohavina) ilay kor’any dia averina im-polo (10 fois) avy
ireto manaraka ireto : (ny Bi- eto dia sahala ny amin’ny Bi amin’ny Bi-ismi-Allah ihany no dikany)
Bika ya ALLAH
Bi-Mohammadinn
Bi-Ali-yin
Bi-Fatimata
Bil Hassany
Bil Hosseny
Bi-Aly-yi bnil Houssen
Bi-Mohammadin bni Ali
Bi-Ja’afari bni Mohammad
Bi-Moosa bni Ja’afar
Bi-Ali bni Moosa

NY VOLANA MASINA RAMADANY

TAONA FAHA 18 (2001 – 2018)


Bi-Mohammadin bni Ali
Bi-Ali-yin bni Mohammad
Bil Hassany bni Ali
Bil Hoj-jaty

houssencharly@gmail.com

Pejy 9 @ 12

Aorian’izany dia angataho izay rehetra manahirana sy irianao fa ho tanteraka raha sitrapon’i
Allah.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mamaky Zyarat al Houssen (A).
Mamaky Doa Komail (aza hadino mihitsy)
Mamaky doa taoassol.
Mangata-pitahiana ho an’ireo mpino hafa.
Manao s’alat 50 raka’at ka soorat al Zilzala no vakiana ao aorian’ny Fatiha.
Misafidy na hanao s’alat 100 raka’at mamaky izay soorat tiana na manolo s’alat 6 andro ka manao
azhan isaky ny andro iray ary manao iqaama isaky ny s’alat. Atomboka amin’ny s’alat al Asr ny
andro tsirairay.
Mamaky kor’any. Maromaro ireo soorat tokony toy ny DOKHRAN, SIDJA, ANKABOOT, ROOM…,
Mamaky ny sooratol qadr in-1000
Mamaky doa modjir
Mamaky doa Jaoshan al kabir
Mamaky doa Makaarim al Akhlaq, sns …sns…
Manao s’alat al layl (vavaka mamatonalina izay efa fanao isan’alina)
Manao salaoat maro dia maro tokoa…sns…sns
Izay no itambarana raha atao indray mijery fa hojeretsika fohifohy ny momba an’ireo alina tsirairay
ireo
Ny alina faha-19

Ity alina ity dia alina nikapohan’i Abdourrahman Ibn Moljam ny lohan’ny Imamo Ali (A) tao amin’ny
masjidin’i Kofa, Irak teo am-panaovana ny vavaka maraina (s’alat al fajr). Sabatra maranitra efa voahositra
poizina no nampiasainy tamin’izany koa dia safotra avy hatrany ny Imamo Ali (A) ka tsy nahatanteraka
hatramin’ny farany ny s’alatiny. Ho fahatsiarovana an’izany toe-javatra mampalahelo izany dia isan’ny
zavatra tsy tokony hadinoina ny manao majlis (resaka fampatsiahivana ny zava-nitranga) amin’ny anaran’ny
Imamo Ali (A).
Misy zavatra vitsivitsy manampy an’izany rehetra izany

Ny alina faha-21
Alina ahatsirovana ny nahafatesan’ny Imamo Ali (A). Alin’ny alahelo izany raha tsarina ho antsika
mpanaradia azy ka anaovana majlis ho fampatsiahivana ny tantaram-piainany sy ny nahalasa martiora azy.

Ny alina faha-23
Ity no tena alina antenaina kokoa ny maha-laylatol qadr azy ka tokony hanaovana farahery amin’ny doa sy
ny s’alat isan-karazany.

Tsy tokony hadinoina ny mampiasa ranomanitra. Mostahabo ny manao fandroana masina (ghrosl)
amin’ny fiantombohan’ity alina ity sy amin’ny fiafarany
Tokony hamaky ny sooratol Qadr in-1000 mba hahatonga anao hanana fahatokisana matanjaka…
Manao s’alat raka’at valo (8) amakiana izay soorat hay tsara = mampisokatra ny varavaran’ny
lanitra.
Miteny matetika an’ity ao aorian’ny salaoat ity izay tokony ho vakiana matetia mandritra ny
ramadany manontolo:
AL-LAHOM-MA KON LIWALY-YKA AL HOJ-JATY BNIL HASSANY
SALAWAATOKA A’LAIHY, FY HAZHIHI- s - SAA-ANTY WA FY KOL-LY SAA’AN
WALY-YAN WA HAAFIZHAN, WA QAA-IDAN WA NAAS’IRAH
WA DALILAN WA AINAH, HAT-TA TOSKINAHO ARDHAKA TAW-AN
WA TOMAT-TI-ON-HO FIHAA T’AWIYLAH

NY VOLANA MASINA RAMADANY

TAONA FAHA 18 (2001 – 2018)

houssencharly@gmail.com

Pejy 10 @ 12

Ireo alina rehetra sisa
Amin’ny maha volana Masina sy maha volana farany manandaja ny ramadany dia tsy tokony hatao
antsirambina ny fotoana rehetra indrindra moa fa ny sisa tavela satria tsy misy olona mahazo antoka ny
tenany hoe mbola ho velona amin’ny fotoan’ny Ramadany manaraka ka tokony hanararaotra fatratra. Araka
ny nambara teny ampiandohana dia manana doa sy s’alat manokana tsirairay ny alina sy andron’ny volana
tsirairay. Fa ny ramadany ankoatra an’ireo dia mbola manana ny azy manokana koa dia samia mazoto
mamaky sy manatanteraka azy ireny. Fa ny an’ny KORBATANE dia mampahafantatra sy manasongadina
izay tsara ho fantatra amin’ny ankapobeny fotsiny ihany.

Ary aza variana fa ny alina voalohany amin’ny volana shawwal (hifoha amin’ny andro idd) dia alina
goavana ihany koa izay tsy latsa-danja noho ny laylatoul quadr. Isan’ireo alina masina ka tokony hanaovana
vavaka sy fanompoana mandra-parain’ny andro.
Ireto misy zavatra vitsivitsy notsongaina amin’ireo tokony hatao amin’izany:
1. Fandroana masina (ghrousl) raha vao milentika ny masoandro;
2. Aorian’ny S’alat Maghrib sy Isha et Fadjr dia miteny hoe:
ALLAHOU AKBAROU (x 2), LAA ILAAHA IL-LA ALLAHOU WAL-LAAHOU AKBAR,
ALLAHOU AKBAROU WA LIL-LAHIL HAMD,
ALHAMDOU LIL-LAAHY A’LA MAA HADAANAA,
WA LAHOU-SH- SHOUKROU A’LA MAA AWLAANAA

3. Manandratra tànana rehefa vita ny s’alat al maghrib (sy ny nafilat-ny) ary miteny hoe:
YAA ZHAL MAN’NY WA-T-T’AWL, YAA ZHAL DJOUD, YAA MOUST’AFYA MOHAM’MADIN WA
NAAS’IRAH, S’AL’LY A’LA MOUHAMMADIN WA AALY MOUHAMMAD, WA-GHRFIR LY KOUL’LA
ZHANBIN AHS’AYTAH, WA HOUWA AINDAKA (INDAKA) FY KITAABIN MOUBIN

Rehefa izany dia manao sojod dia miteny ao anatin’izany in-100 hoe ATOUBOU ILAL-LAAH
Av yeo mangataka izay iriana fa hivaly Insha Allah

4. Mamerina an’ilay s’alat 10 rakat amin’ny alina faha-30 n’ny volana Ramadany;
5. Manao ziyara (jereo amin’ny boky fa misy voatokana ho an’ity alina ity)
6. Manao s’alat 2 raka’at
raka’at 1 : Fatiha 1 + Taohid 1000 (arivo)
raka’at 2 : Fatiha 1 + Taohid 1 (iray)
aorian’ny salamo dia miankohoka sy miteny hoe ATOUBO ILAL-LAAH.
NY VOLANA MASINA RAMADANY TAONA FAHA 18 (2001 – 2018)
houssencharly@gmail.com

Pejy 11 @ 12

Aorian’izany dia miteny hoe :
YAA ZHAL MAN’NY WA-T-T’AWL, YAA ZHAL DJOUD, YAA MOUST’AFYA MOHAM’MADIN WA
NAAS’IRAH, S’AL’LAAHOU ALAYHI WA AALIH, S’AL-LY A’LA MOUHAMMADIN WA AALY
WAF’AL BI ….. (angataho izay rehetra iriana).

Voalazan’ny tantara fa ny Imamo Ali (A) dia nanao an’io s’alat io araka ny voatanisa
eo ambony. Ka rehefa nitraka izy dia nanambara hoe:
“Mianiana amin’Ilay Tompon’ny aiko aho fa tsy misy olona manao an’ity vavaka ity ka
mangataka amin’i Allah avy eo raha tsy mahazo valiny. Eny fa na dia manantona Azy
miaraka amin’ny fahotana mitovy isa amin’ny singam-pasika eny amin’ny tany efitra aza dia
havelan’i Allah ireo fahotany.
Araka ny hita amin’ny resaka hafa dia ZATO (100) ihany no isan’ilay sorato Taohid
amin’ny raka’at voalohany fa tsy ARIVO saingy ao aorian’ny Maghrib sy ny nafilat-ny no
anatanterahana azy.

Dia mirary antsika tsirairay hahavita ny adidy masina mandritra ny volana Ramadany manontolo.
Homba antsika mianakavy anie ny fiadanana.

VAKIO
AMPIHARO
AELEZO SY AMPIANARO NY HAFA
KORBATANE ILALLAH TA’ALA
HOUSSEN CHARLY
Ny tsikera sy ny soso-kevitra dia raisina malalaka an-tanandroa koa dia aza misalasala na kely akory aza.
Nosoratana ny Ramadany 2001 – NOEZAHINA NAPARITAKA MIALOHA, Martsa 2018 raha 16 May vao
tong any volana Ramadany amin’ity taona ity mba ahafan’ireo olona lavitra rehetra mahazo azy alohan’ny fotoana.

NY VOLANA MASINA RAMADANY

TAONA FAHA 18 (2001 – 2018)

houssencharly@gmail.com

Pejy 12 @ 12


Aperçu du document KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY.pdf - page 1/12

 
KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY.pdf - page 2/12
KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY.pdf - page 3/12
KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY.pdf - page 4/12
KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY.pdf - page 5/12
KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY.pdf - page 6/12
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00583687.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.